Close

Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet

 

Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimia hallituksen apuna yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja ylimmän johdon palkitsemisasioissa sekä valmistella henkilökunnan palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat.

 

Päätöksentekojärjestys

 

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen palkitsemisen valmistelu on osoitettu hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Muun johdon palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.

 

Hallituksen jäsenten palkitseminen

 

Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenen palkkio on 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenen palkkio on 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan 48 800 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen palkkio on 600 euroa kokoukselta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan kokouksista päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitus- ja valiokuntapalkkioita ei makseta yhtiön omina osakkeina eivätkä hallituksen jäsenet kuulu Etteplan-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään.

 

Toimitusjohtajan palkitseminen

 

Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen ja muihin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä päätetään vuosittain. Lisäksi hänellä on auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajalla on sopimus osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Toimitusjohtajaan sovelletaan lain mukaista eläkeikää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

 

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

 

Toimitusjohtaja Juha Näkin peruspalkka vuonna 2016 oli 274 407,60 euroa. Auto-, puhelin- ja sairauskuluvakuutusedun määrä vuonna 2016 oli 16 050,60 euroa. Toimitusjohtajalle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2016 yhteensä 144 510,00 euroa.

Toimitusjohtajalle laadittiin vuonna 2014 osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä oli yksi kolmen vuoden sitouttamisjakso, joka sisälsi kalenterivuodet 2014-2016. Mahdollinen palkkio oli sidottu toimitusjohtajan toimisuhteen voimassaoloon ja maksettiin helmikuussa 2017. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, josta ei luovutettu omia osakkeita vuonna 2016.

Vuonna 2016 toimitusjohtaja Juha Näkille ei maksettu maksuperusteista lisäeläkevakuutusta.

 

Yhtiön muun johdon palkitseminen

 

Johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä sisältää peruspalkan ja tulospalkkion, jonka ansaintakriteerit määritellään vuosittain. Tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävästä riippuen 33-100 prosenttia vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika on vähintään neljä kuukautta. Irtisanomiskorvaus on enintään kymmenen kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää neljän kuukauden irtisanomisajan palkan.

Muulle johtoryhmälle maksettiin vuonna 2016 peruspalkkana yhteensä 1 032 619,93 euroa. Auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedun määrä vuonna 2016 oli yhteensä 18 498,70 euroa. Muulle johtoryhmälle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2016 yhteensä 222 325,74 euroa.

 

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

 

Etteplan Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2014 uudesta yhtiön toimitusjohtajan osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön ja tarjota hänelle kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä oli yksi kolmen vuoden sitouttamisjakso. Järjestelmässä mahdollinen palkkio oli sidottu toimitusjohtajan toimisuhteen voimassaoloon. Sitouttamisjakson palkkio maksettiin helmikuussa 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyrittiin kattamaan palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli toimitusjohtaja olisi irtisanonut toimisopimuksensa ennen palkkion maksamista, palkkiota ei olisi maksettu.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettava palkkio oli yhteensä enintään 25 000 Etteplan Oyj:n osaketta. Lisäksi yhtiö maksoi palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Kesäkuussa 2014 Etteplan Oyj:n hallitus päätti uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä oli yksi ansaintajakso, joka sisälsi kalenterivuodet 2014-2016.

Järjestelmän ansaintakriteerit olivat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Järjestelmän kohderyhmään kuului noin 15 henkilöä.

Mahdollinen palkkio maksettiin osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyrittiin kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä enintään noin 450 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Etteplanin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta päätti huhtikuussa 2016, että osakeannin toteutuessa toimitusjohtajalle ja Etteplanin avainhenkilöille suunnattuja osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä muutetaan. Järjestelmistä maksettavien osakkeiden määrää korotetaan kertoimella 1,05, joka vastasi 6.4. - 6.5.2016 Etteplanin osakkeen päätöskurssien kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa jaettuna TERP-alennuksen (Theoretical Ex-Rights Price) sisältävällä osakekurssilla.

Palkkioina mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista osakkeista tai markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista.

Etteplanin hallitus päätti helmikuussa 2017 luovuttaa toimitusjohtajalle 26 263 yhtiön osaketta edellä kuvatun kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeet luovutettiin yhtiön omistamista omista osakkeista. Lisäksi yhtiö maksoi rahana palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeiden luovutuspäivä oli 28.2.2017.

Etteplanin hallitus päätti helmikuussa 2017 luovuttaa yhtiön avainhenkilöille yhteensä 169 939 yhtiön osaketta edellä kuvatun kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeet luovutettiin yhtiön omistamista omista osakkeista. Lisäksi yhtiö maksoi rahana palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.
Osakkeiden luovutuspäivä oli 28.4.2017.

 

Palkka- ja palkkioselvitys

 

Palkka- ja palkkioselvitystä päivitetään säännöllisesti.

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2016:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2016.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2015:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2015.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2014:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2014.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2013:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2013.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2012:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2012.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2011:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2011.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2010:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2010.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2009:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2009.pdf

 

 

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2016 IFRS 2015 IFRS 2014 IFRS 2013 IFRS 2012 IFRS Liikevaihto 183 938 141 143 131 916 128 647 134 479 Liikevaihdon muutos, % 30,3 7,0 -1,9 -4,3 12,6 Operatiivinen liikevoitto 12 071 9 540 7 394 6 280 9 297 % liikevaihdosta 6,6 6,8 5,6 4,9 6,9 Liikevoitto (EBIT) 10 131 8 594 7 856 6 366 8 715 % liikevaihdosta 5,5 6,1 6,0 4,9 6,5 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 9 441 7 933 7 168 5 672 7 542 % liikevaihdosta 5,1 5,6 5,4 4,4 5,6 Tilikauden tulos 7 604 6 189 6 147 4 390 5 585 Oman pääoman tuotto, % 17,4 19,5 22,7 17,5 24,8 ROCE, % 14,8 17,4 17,8 14,6 20,4 Omavaraisuusaste, % 40,0 37,8 39,5 35,9 32,4 Bruttoinvestoinnit 34 269 9 867 3 565 2 344 9 508 % liikevaihdosta 18,6 7,0 2,7 1,8 7,1 Nettovelkaantumisaste, % 55,9 41,6 56,5 73,4 62,8 Henkilöstö keskimäärin 2 407 1 948 1 813 1 736 1 756 Henkilöstö kauden lopussa 2 545 2 074 1 859 1 728 1 776 Palkat ja palkkiot 129 172 101 452 94 367 70 363 70 571   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon EUR 1 000 Liite 1.1.-31.12.2016   1.1.-31.12.2015   Liikevaihto 7 183 938   141 143   Liiketoiminnan muut tuotot 9 517   309   Materiaalit ja palvelut 12 -13 893   -7 918   Henkilöstökulut 13 -129 172   -101 452   Liiketoiminnan muut kulut   -26 440   -20 384   Poistot 20, 21 -4 818   -3 104   Liikevoitto (EBIT)   10 131 5,5% 8 594 6,1% Rahoitustuotot 15 555   589   Rahoituskulut 16 -1 245   -1 251   Voitto ennen veroja   9 441   7 933   Tuloverot 18 -1 838   -1 744   Tilikauden voitto   7 604   6 189   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi           Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus 4.1.1 103   -41   Muuntoerot   -1 157   650   Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset   -7   43   Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi 18 -19   0   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen   -1 080   652   Tilikauden laaja tulos yhteensä   6 524   6 841               Tilikauden tuloksen jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   7 436   6 122   Määräysvallattomille omistajille   168   67       7 604   6 189   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen           Emoyhtiön omistajille   6 356   6 779   Määräysvallattomille omistajille   168   62       6 524   6 841   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos           Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 19 0,33   0,28*   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 19 0,33   0,28*   *Vertailukauden osakekohtaiset tulokset ovat osakeantioikaistuja. Osakeantikerroin oli 1,050 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon (EUR 1 000 ) Liite 31/12/2016 31/12/2015 VARAT       Pitkäaikaiset varat       Aineelliset hyödykkeet 20 2 910 2 179 Liikearvo 21 58 128 42 734 Muut aineettomat hyödykkeet 21 18 036 9 418 Myytävissä olevat sijoitukset 22 680 687 Muut pitkäaikaiset saamiset 36 41 54 Laskennalliset verosaamiset 35 365 161 Pitkäaikaiset varat yhteensä   80 159 55 232         Lyhytaikaiset varat       Vaihto-omaisuus 24 255 0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 49 180 28 296 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 26 139 177 Rahavarat 27 4 750 8 807 Lyhytaikaiset varat yhteensä   54 324 37 281 VARAT YHTEENSÄ   134 483 92 513         OMA PÄÄOMA JA VELAT       Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       Osakepääoma 28 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 28 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28 18 524 4 406 Omat osakkeet 28 -386 -949 Muuntoerot 28 -1 981 -863 Muut rahastot 28 219 225 Kertyneet voittovarat 28 17 099 13 980 Tilikauden voitto 28 7 436 6 122 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   52 613 34 621 Määräysvallattomat omistajat   165 -3 Oma pääoma yhteensä   52 777 34 618         Pitkäaikaiset velat       Laskennalliset verovelat 35 3 293 1 754 Rahoitusvelat 30 23 807 8 296 Muut pitkäaikaiset velat 32 649 92 Pitkäaikaiset velat yhteensä   27 750 10 142         Lyhytaikaiset velat       Rahoitusvelat 30 10 461 14 925 Ostovelat ja muut velat 33 42 513 31 901 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 34 982 927 Lyhytaikaiset velat yhteensä   53 956 47 753 Velat yhteensä   81 706 57 895 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   134 483 92 513   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon EUR 1 000 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     Asiakkailta saadut maksut 174 644 138 557 Maksut liiketoiminnan kuluista -165 607 -126 897 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 037 11 659       Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -813 -636 Saadut korot liiketoiminnasta 44 40 Maksetut välittömät verot -2 606 -1 131 Liiketoiminnan rahavirta (A) 5 661 9 932       INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 879 -1 621 Tytäryhtiöhankinnat -22 262 -1 907 Tulot ehdollisesta saamisesta 215 0 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 24 1 Luovutustulot muista sijoituksista 0 1 Muiden sijoitusten hankinta -10 0 Lainasaamisten vähennys 45 1 Investointien rahavirta (B) -23 866 -3 526       Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -18 204 6 406       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     Osakeannista saadut maksut transaktiomenoilla vähennettynä 13 937 0 Omien osakkeiden hankinta -693 -75 Lyhytaikaisten lainojen nostot 11 685 2 567 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -22 547 -8 687 Pitkäaikaisten lainojen nostot 20 601 10 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 569 0 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -1 184 -985 Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 046 -2 981 Rahoituksen rahavirta (C) 14 184 -160       Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -4 020 6 246       Rahavarat tilikauden alussa 8 807 2 575 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -37 -14 Rahavarat tilikauden lopussa 4 750 8 807 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot