Close

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

EUR 1 000 Liite 1.1.-31.12.2016   1.1.-31.12.2015  

Liikevaihto

7 183 938   141 143  
Liiketoiminnan muut tuotot 9 517   309  
Materiaalit ja palvelut 12 -13 893   -7 918  
Henkilöstökulut 13 -129 172   -101 452  
Liiketoiminnan muut kulut   -26 440   -20 384  
Poistot 20, 21 -4 818   -3 104  
Liikevoitto (EBIT)   10 131 5,5% 8 594 6,1%
Rahoitustuotot 15 555   589  
Rahoituskulut 16 -1 245   -1 251  
Voitto ennen veroja   9 441   7 933  
Tuloverot 18 -1 838   -1 744  
Tilikauden voitto   7 604   6 189  
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi          
Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus 4.1.1 103   -41  
Muuntoerot   -1 157   650  
Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset   -7   43  
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi 18 -19   0  
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen   -1 080   652  
Tilikauden laaja tulos yhteensä   6 524   6 841  
           
Tilikauden tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille   7 436   6 122  
Määräysvallattomille omistajille   168   67  
    7 604   6 189  
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille   6 356   6 779  
Määräysvallattomille omistajille   168   62  
    6 524   6 841  
Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos          
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 19 0,33   0,28*  
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 19 0,33   0,28*  

*Vertailukauden osakekohtaiset tulokset ovat osakeantioikaistuja. Osakeantikerroin oli 1,050

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon