Close

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

EUR 1 000 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Asiakkailta saadut maksut 174 644 138 557
Maksut liiketoiminnan kuluista -165 607 -126 897
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 037 11 659
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -813 -636
Saadut korot liiketoiminnasta 44 40
Maksetut välittömät verot -2 606 -1 131
Liiketoiminnan rahavirta (A) 5 661 9 932
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 879 -1 621
Tytäryhtiöhankinnat -22 262 -1 907
Tulot ehdollisesta saamisesta 215 0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 24 1
Luovutustulot muista sijoituksista 0 1
Muiden sijoitusten hankinta -10 0
Lainasaamisten vähennys 45 1
Investointien rahavirta (B) -23 866 -3 526
     
Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -18 204 6 406
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Osakeannista saadut maksut transaktiomenoilla vähennettynä 13 937 0
Omien osakkeiden hankinta -693 -75
Lyhytaikaisten lainojen nostot 11 685 2 567
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -22 547 -8 687
Pitkäaikaisten lainojen nostot 20 601 10 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 569 0
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -1 184 -985
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 046 -2 981
Rahoituksen rahavirta (C) 14 184 -160
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -4 020 6 246
     
Rahavarat tilikauden alussa 8 807 2 575
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -37 -14
Rahavarat tilikauden lopussa 4 750 8 807

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon