Close

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

(EUR 1 000 ) Liite 31/12/2016 31/12/2015
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset hyödykkeet 20 2 910 2 179
Liikearvo 21 58 128 42 734
Muut aineettomat hyödykkeet 21 18 036 9 418
Myytävissä olevat sijoitukset 22 680 687
Muut pitkäaikaiset saamiset 36 41 54
Laskennalliset verosaamiset 35 365 161
Pitkäaikaiset varat yhteensä   80 159 55 232
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 24 255 0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 49 180 28 296
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 26 139 177
Rahavarat 27 4 750 8 807
Lyhytaikaiset varat yhteensä   54 324 37 281
VARAT YHTEENSÄ   134 483 92 513
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 28 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 28 6 701 6 701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28 18 524 4 406
Omat osakkeet 28 -386 -949
Muuntoerot 28 -1 981 -863
Muut rahastot 28 219 225
Kertyneet voittovarat 28 17 099 13 980
Tilikauden voitto 28 7 436 6 122
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   52 613 34 621
Määräysvallattomat omistajat   165 -3
Oma pääoma yhteensä   52 777 34 618
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 35 3 293 1 754
Rahoitusvelat 30 23 807 8 296
Muut pitkäaikaiset velat 32 649 92
Pitkäaikaiset velat yhteensä   27 750 10 142
       
Lyhytaikaiset velat      
Rahoitusvelat 30 10 461 14 925
Ostovelat ja muut velat 33 42 513 31 901
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 34 982 927
Lyhytaikaiset velat yhteensä   53 956 47 753
Velat yhteensä   81 706 57 895
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   134 483 92 513

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon