Close

Eettiset toimintaohjeet

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet.

Etteplanin maailmanlaajuiset liiketoiminnat perustuvat korkeisiin eettisiin standardeihin. Etteplan edistää reilua kilpailua sovellettavien lakien mukaisesti. Etteplan noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä kaikissa niissä maissa, joissa yhtiö toimii. Tilanteissa, joissa lainsäädännöstä ei löydy opastusta, Etteplan soveltaa yhtiön toimintakulttuuriin ja arvoihin perustuvia omia standardejaan. Jos pakottava laki ja näiden ohjeiden sisältämät periaatteet ovat ristiriidassa, laki on etusijalla. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus olla tietoisia asiaankuuluvista laeista tai pyytää apua varmistaakseen, että niitä noudatetaan.

Näitä ohjeita sovelletaan kaikkiin Etteplan-yhtiöihin, ja kaikki Etteplanin työntekijät ilman poikkeuksia ovat velvollisia noudattamaan näitä ohjeita tinkimättä.

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt nämä ohjeet. Ohjeet on kirjoitettu englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi. Tämän ohjeiston alkuperäinen kieli on englanti. Mikäli käännöksissä ilmenee eroavaisuuksia, englanninkielisen asiakirjan teksti on määräävä.

 

Etiikka ja laki

 • Etteplan on sitoutunut noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja samoin kuin paikallisia hyviä käytäntöjä sekä huomioimaan paikallisen kulttuurin käytännöt.
 • Korostamme, että lakien ja toimivallan noudattaminen on vain eettisen toiminnan minimitaso. Yhtiön sisäisten menettelytapojen ja yksityiskohtaisten vakiokäytäntöjen luomisella varmistetaan, että koko organisaatiossa noudatetaan vastuullisen toiminnan korkeimpia standardeja ja hyvän hallintotavan käytäntöjä. Minimivaatimuksena kaikkien työntekijöiden on omaksuttava heidän työtään koskevat lait ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että lakeja noudatetaan.
 • Vaadimme johtajiamme ja työntekijöitämme välttämään eturistiriitoja ja kieltäytymään sidosryhmien tai muiden tahojen tarjoamista henkilökohtaisista lahjoista tai vieraanvaraisuudesta lukuun ottamatta vähäarvoisia lahjoja, jotka annetaan tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä ja joita ei ole sidottu sopimuksiin tai lupauksiin, jotka sisältävät lahjojen vaihtoon liittyviä etuja. Pidättäydymme maksamasta tai tarjoamasta lahjuksia tai muita laittomia maksuja millekään taholle liiketoimintamahdollisuuksien saamiseksi. Työntekijöiden ja yhtiön hallituksen jäsenten odotetaan toimivan yhtiön parhaaksi. Tilanteita, joissa henkilön omat ja yhtiön edut ovat ristiriidassa, on vältettävä. Liikesuhteita ei saa käyttää henkilökohtaisten etujen edistämiseen.

 

Laatu ja ympäristö

 • Etteplan-konsernin määrittelemiä laatu- ja ympäristöjohtamisen järjestelmiä sovelletaan Etteplan-konsernin liiketoimintaidean mukaisesti teollisten laitteiden suunnittelun ja teknisen tuoteinformaation palveluihin ja projektinhallintaan sekä niiden tuottamiseksi tarvittaviin toimiin. Etteplan-konsernin dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä täyttää standardien ISO 9001 (laadunhallintajärjestelmä) ja ISO 14001 (ympäristöasioiden hallintajärjestelmät) vaatimukset.
 • Tavoitteemme on palvella asiakkaitamme kaikkialla maailmassa pitkäjänteisen ja syvällisen yhteistyön avulla, jotta he menestyvät omissa liiketoimissaan. Otamme myös muiden asianosaisten odotukset ja vaatimukset huomioon kaikissa toiminnoissamme. Etteplan-konsernin ylin johto ja työntekijät tuntevat ja ymmärtävät laatujärjestelmän ja -politiikan ja ovat sitoutuneita niiden edellyttämiin toimintaperiaatteisiin sekä järjestelmämme jatkuvaan kehittämiseen. Kehitämme toimintojamme ja palvelujamme ottamalla käyttöön uusia suunnittelutyökaluja, kouluttamalla työntekijöitämme, lanseeraamalla kehityshankkeita sekä seuraamalla asetettujen tavoitteiden toteutumista.
 • Etteplan-konserni ottaa ympäristöä koskevat vastuut huomioon kaikissa toiminnoissaan. Ympäristöseikat ovat luonnollinen osa konsernin liiketoimintoja. Olemme tietoisia toimiemme ympäristövaikutuksista ja asetamme toiminnallemme tavoitteita ja päämääriä, jotka edistävät ympäristön suojelemista. Ympäristöpolitiikkaa sekä tavoitteiden ja päämäärien tehokkuutta tarkastellaan ja kehitetään jatkuvasti. Etteplan toimii tavalla, joka ehkäisee ympäristön saastumista lainsäädännön asettamien vaatimusten, viranomaisten ja muiden tahojen asettamien määräyksien sekä ISO 14001 -standardissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 

 

Työympäristö

 • Etteplan tarjoaa kaikille työntekijöille turvallisen ja terveellisen työympäristön.
 • Olemme sitoutuneet luomaan hyviä työpaikkakäytäntöjä kaikissa toimipisteissämme. Se tarkoittaa, että kehitämme omia sisäisiä käytäntöjämme jatkuvasti varmistaaksemme henkilökunnan hyvinvoinnin. Päivittäisessä liiketoiminnassamme noudatamme terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja, sopimuksia ja käytäntöjä.
 • Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja edistämään työelämän oikeuksia näitä oikeuksia sekä työn tekemistä ja turvallisuutta koskevien lakien mukaisesti. Sitoudumme kunnioittamaan työntekijöiden oikeutta perustaa heitä edustavia organisaatioita ja liittymään tai olemaan liittymättä ammattiliittoihin sillä edellytyksellä, että tätä oikeutta voidaan harjoittaa vapaasti, sekä luomaan rakentavaa vuoropuhelua kyseisten liittojen kanssa.
 • Etteplan on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia, jotka perustuvat laajalti hyväksyttyihin kansainvälisiin julistuksiin kuten Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Etteplan ei hyväksy työskentelyolosuhteita, jotka ovat ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa.
 • Etteplan ei hyväksy lapsityövoiman tai pakkotyön käyttöä missään muodossa.
 • Asiakastyössä Etteplan korostaa ammattimaista työskentelytapaa ja aitoa kumppanuutta sekä asiakkaiden luottamuksellisten tietojen salassapitoa ja korkeatasoista tietosuojausta.

 

Tasa-arvo ja monimuotoisuus

 • Etteplan on sitoutunut tarjoamaan mahdollisuuksia tasa-arvoisesti kaikille ja olemaan syrjimättä ketään työhönottoon ja työn tekemiseen liittyvissä käytännöissä ja menettelytavoissa. Kaikki työsuhteet on tarjottava ja solmittava hakijan ansioiden perusteella. Työntekijöitä ja -hakijoita on kohdeltava ja arvioitava heidän työhön liittyvien taitojensa mukaan. Palkkapolitiikkamme perustuu oikeudenmukaisten palkkojen, etujen ja kannustimien maksamiseen.
 • Etteplan on sitoutunut tarjoamaan työpaikkoja, joilla ei syrjitä ketään sukupuolen, rodun, uskonnon, kansallisuuden, iän tai muiden fyysisten ominaisuuksien perusteella. Kaikki häirintä kaikissa muodoissaan on kiellettyä.

 

Toimittajat ja alihankkijat

 • Etteplan pyrkii parhaan kykynsä mukaan toimimaan vain sellaisten toimittajien ja alihankkijoiden kanssa, jotka itse noudattavat näitä ohjeita. Toimittajien ja alihankkijoiden odotetaan kunnioittavan ja noudattavan ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevia määräyksiä ja menettelytapoja omassa liiketoiminnassaan. Toimittajien ja alihankkijoiden on lisäksi noudatettava paikallista lainsäädäntöä kaikissa niissä maissa, joissa niillä on toimintaa.
 • Vaadimme rehellisyyttä, lahjomattomuutta ja oikeudenmukaisuutta kaikissa liiketoimintaamme liittyvissä seikoissa, ja odotamme sitä myös suhteissamme toimittajiin ja alihankkijoihin. Pyrkimyksemme on toimia vain hyvämaineisten toimittajien kanssa, jotka ovat valmiita noudattamaan laatustandardejamme.

Hotline feedback channel

Etteplan offers various channels for reporting suspected ethical offences. It is important to remember that presenting a suspicion that you know to be false is also an ethical offence.

Hotline feedback channel form

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Tietoturvallisuus

Lue lisää