Close
Life Cycle Assessment

Elinkaariarviointi

Elinkaariarviointi (engl. Life Cycle Assessment, LCA) tuottaa tietoa tuotteiden, palveluiden tai järjestelmien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti yrityksen toiminnan kehittämiseksi tutkimus- ja kehitystyöhön, taustamateriaalina rahoituksen hakuun ja viestintään sekä markkinointiin. Laadimme myös ympäristötuoteselosteita (EPD). 

Hyödyt sinulle
Tuotteen ympäristösuorituskyvyn parantaminen merkittävimmät tekijät tunnistamalla
Monipuoliset käyttötarkoitukset ja hyödyt
Tuotteen ympäristöhyötyjen todentaminen sidosryhmille faktapohjaisesti
Ymmärryksen lisääntyminen tuotteen ympäristösuorituskyvystä

Elinkaariarviointi 

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) on systemaattinen ja vakiintunut menetelmä tuotteen, järjestelmän ja esimerkiksi palvelun ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Ympäristövaikutukset arvioidaan tyypillisesti koko elinkaaren ajalta – kehdosta hautaan – mahdollistaen merkittävimpien elinkaaren vaiheiden tunnistamisen. LCA avaakin erinomaiset mahdollisuudet esimerkiksi oman tuotteen ympäristösuorituskyvyn parantamiseen tunnistamalla todelliset, potentiaaliset kehityskohdat ja merkityksellisimmät tekijät aiheutuneisiin ympäristövaikutuksiin. 

Elinkaariarvioinnilla on mahdollista arvioida lukuisia eri ympäristövaikutuksia, kuten ilmastonlämpenemistä (ts. hiilijalanjäki), happamoitumista, rehevöitymistä, vedenkäyttöä ja luonnonvarojen ehtymistä. Elinkaariarvioinnin toteuttamista ohjaavat kansainväliset standardit (ISO 14040 ja 14044). Asiakkaan tarpeiden mukaan voidaan myös muita LCA-pohjaisia laskentasääntöjä ja -ohjeita, kuten PEF/PEFCR noudattaa selvityksen teossa. 

Tuloksia voidaan hyödyntää lukuisissa eri käyttötarkoituksissa, kuten tuotekehityksessä osana tutkimus- ja kehitystyötä sekä viestinnässä ja markkinoinnissa. Elinkaariarvioinnin käyttötarkoitus määrittää tyypillisesti selvityksen laajuuden ja sisällön. Toteutamme selvitykset aina tapauskohtaisesti huomioiden asiakkaan tietotarpeet ja toiveet. 

Asiantuntijamme ovat kerryttäneet asiantuntemustaan ja osaamistaan huipputasolle satojen hyvin eri laajuisten ja eri teollisuudenaloille tehtyjen LCA- ja hiilijalanjälkiselvitysten myötä. Olemme toteuttaneet niin sisäiseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja kuin monimutkaisia, julkiseen sidosryhmäviestintään tarkoitettuja selvityksiä.  

EPD eli ympäristötuoteselosteet 

Ympäristötuoteseloste on standardimuotoinen, yritysten väliseen sekä kuluttajaviestintään käytetty dokumentti, jossa kerrotaan laajasti tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Ympäristötuoteseloste pohjautuu aina elinkaariarviointiselvitykseen (LCA). Yksi ympäristötuoteselosteiden vahvuuksista on, että ne ovat aina kolmannen osapuolen verifioimia. EPD:t laaditaan aina tuoteryhmäspesifin laskentaohjeen (PCR, product category rules) mukaan ja näin ollen EPD:ssä esitetyt tulokset ovat vertailukelpoisia muiden samojen laskentaohjeiden mukaan tehtyjen EPD-dokumenttien kanssa.  

Noudatamme laskennassa aina soveltuvia tuoteryhmäsääntöjä ja laadimme EPD-dokumentit yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Näin varmistamme asiakkaalle personoidun ja laadukkaan palvelun. Päämääränämme EPD-projekteissa on kasvattaa asiakkaan ymmärrystä tuotteensa ympäristösuorituskyvystä avaamalla tulosten taustat sekä niihin vaikuttavat merkittävät tekijät selkeästi ja ymmärrettävästi. Meiltä saat siis pelkän EPD-dokumentin taulukkomuotoisen datan laadinnan sijaan kokonaisvaltaisen palvelun ja ymmärryksen tuotteesi ympäristösuorituskyvystä. 

Kriittinen arviointi 

Kriittinen arviointi varmistaa elinkaariarvioinnin tai hiilijalanjälkiselvityksen johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden. Kriittisellä arvioinnilla varmistetaan, että selvitys on toteutettu standardien mukaisesti ja käytetyt menetelmät sekä tehdyt valinnat ovat perusteltuja. Kriittinen arviointi tuottaa asiakkaalle laadunvarmennuksen elinkaariarvioinnille tai hiilijalanjälkiselvitykselle. Kriittisellä arvioinnilla tuotetaan arvokasta palautetta, kehitysehdotuksia sekä tietoa siitä, onko selvitys toteutettu standardien mukaan ja ovatko käytetyt menetelmät tieteellisesti ja teknisesti päteviä. Tuotoksena asiakkaalle on lausunto ja määrämuotoinen, selkeä raportti annetuista kommenteista ja selvitykseen tehdyistä korjauksista. 

Suoritamme kriittisen arvioinnin kansainvälisten standardien ISO 14044 ja ISO/TS 14071 mukaisesti. Teemme kriittisiä arviointeja omien selvitystemme lisäksi muiden toimijoiden selvityksille. Mikäli kyseessä on oman selvityksemme kriittinen arviointi, varmistamme aina arvioinnin suorittajan riippumattomuuden ja puolueettomuuden. 

Kriittisen arvioinnin yksityiskohdat, suositukset ja toteutus määritellään aina räätälöidysti asiakkaan tietotarpeiden ja tulosten käyttötarkoituksen mukaisesti.   

Tarjoamme myös koulutuksia elinkaariarviointiin liittyen 

Elinkaariarviointiselvitysten lisäksi toteutamme myös yrityksen tarpeisiin räätälöityjä elinkaariarviointiin liittyviä koulutuspaketteja, jotta faktapohjainen päätöksenteko ja keskustelu sidosryhmien kanssa asian tiimoilta helpottuu.  

Olemme toteuttaneet koulutuspäiviä yleisellä tasolla elinkaariarvioinnin pääpiirteistä, mutta kouluttaneet yrityksiä myös spesifimpiin aihealueisiin liittyen. Esimerkkeinä tästä GaBi-mallinnusta sekä EoL-mallinnusta ja -menetelmiä käsittelevät koulutukset. Koulutukset voidaan pitää yksittäisille yrityksille tai räätälöidä erikseen esim. tietylle teollisuuden alalle. 

Koulutustemme myötä asiakkaamme ovat saaneet tietoa elinkaariarvioinnista viestimiseen, LCA-selvitysten lukutaitoon sekä valmiuksia keskustella elinkaariarvioinnista esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin tukena. 

Kysy meiltä, asiantuntijamme Emma Salminen vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA