Close

Toimintaympäristö

Takaisin Etteplan lyhyesti-osioon

Etteplanin asiakaskunnasta suurin osa on teollisuusyrityksiä, joiden toimintaympäristön kehitykseen vaikuttaa tällä hetkellä monta globaalia megatrendiä. Globaalin talouden rakenteelliset muutokset, kansainvälisen kaupan häiriöt, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat yritysten, kansantalouksien ja ihmisten elämään. Edellä mainittujen megatrendien lisäksi suunnittelualaan vaikuttaa keskeisimmin kolme trendiä: digitalisaatio, jatkuvasti nopeutuva teknologinen kehitys sekä kasvava tarve insinööreistä. Nämä trendit sekä suunnittelutoimialan keskittyminen muokkaavat toimintaympäristöämme ja siinä toimivia yrityksiä tulevien vuosien aikana. Niiden vaikutuksesta kasvaa tarve suunnittelutyölle sekä uudenlaiselle teknologiselle osaamiselle.

Digitalisaatio

Teollisuutta ja koko yhteiskuntaa muuttava digitaalinen murros jatkuu ja kiihtyy. Investoinnit teollisuuden internetiin eli älykkäiden koneiden, laitteiden, ihmisten ja prosessien yhdistelmään kasvavat samalla voimakkaasti. Älykkäät ja verkottuneet tuotantoprosessit lisäävät tehokkuutta ja muuttavat teollisuuden toimintaa, mikä mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja sekä arvoverkoston uudelleenmäärittelyä usealla teollisuudenalalla. Esimerkiksi kone- ja laitevalmistajille voi löytyä uusia kasvupolkuja palvelupohjaisesta liiketoiminnasta, joka perustuu koneista kertyvän tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen. Koneiden ja laitteiden lisääntyneen älykkyyden avulla voidaan myös entistä paremmin ymmärtää koneiden käyttöä, lisätä niiden kapasiteettia ja muuttaa teknisiä ominaisuuksia. 

Lue Etteplanin Vuosikertomus 2020

Jatkuvasti nopeutuva teknologinen kehitys

Teknologinen kehitys nopeutuu uusien teknologioiden ja valmistusmenetelmien synnyn ja niiden soveltamisen ansiosta. Esimerkiksi uudet digitaaliset teknologiat, kuten tekoäly, tai valmistusmenetelmät, kuten 3D-tulostus, mullistavat teollisuuden tuotantoprosesseja ja luovat mahdollisuuksia uudenlaisille sovelluksille ja teknologisille innovaatioille. 
Parempi valmistettavuus sekä paikalliset tai asiakaskohtaiset sovellukset lisäävät tuotevariaatioiden määrää ja lyhentävät tuotteiden elinkaaria. Samaan aikaan huoli ilmastonmuutoksesta pakottaa yritykset kehittämään ympäristön kannalta edullisia ratkaisuja. 

Lue Etteplanin Vuosikertomus 2020

Kasvava tarve insinööreistä

Insinöörityön ja suunnittelutyön tarve kasvaa maailmanlaajuisesti samalla, kun digitalisaatio ja yleinen teknologinen kehitys muuttavat yhä useampaa yhteiskunnan osaa. Tarve alan osaajista jatkaa kasvuaan. Osaavien työntekijöiden puutteesta on joillain teknologian aloilla tullut jopa pullonkaula alan yritysten kasvulle. Useat maat harkitsevatkin teknologia-alan opiskelupaikkojen lisäämistä. Työvoima kansainvälistyy, ja suunnittelualan yritykset etsivät osaajia enenevässä määrin myös kotimarkkinoidensa ulkopuolelta joko rekrytointien tai yrityskauppojen avulla. Teknologian kehityksen myötä työntekijöiltä vaaditaan nykyistä laajempaa ymmärrystä myös oman erikoisalansa ulkopuolelta sekä tehokkaampaa yhteistyötä tekniikan eri osa-alueiden kesken.

 

Lue Etteplanin Vuosikatsaus 2020

Suunnittelutoimialan keskittyminen

Suunnittelualan asiakasyritykset pyrkivät keskittymään ydinliiketoimintaansa ja ulkoistavat sen ulkopuolisia toimintoja, vähentävät kumppaniensa määrää ja tiivistävät yhteistyötä valittujen toimijoiden kanssa. Suunnittelualan kilpailijakenttä muodostuu suuresta määrästä erikokoisista ja erilaisen osaamispohjan omaavista toimijoista. Alalla on jo pitkään ollut vallalla keskittymiskehitys. Samaan aikaan kilpailutilanne on muuttunut entistäkin globaalimmaksi, ja asiakkaiden projektit ovat laajempia ja monimuotoisempia. Kooltaan entistä suuremmiksi kasvaneet suunnittelualan toimijat haluavat tarjota asiakkailleen mahdollisimman laajan määrän erilaista osaamista. He laajentavat tarjontaansa ja toiminta-aluettaan orgaanisesti sekä yritysostoin.

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat ylpeitä työskennellessään meidän kanssamme. Haluamme luoda hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme arvoihimme perustuen. Tämän takia olemme tehneet ja julkaisseet nämä englanninkieliset eettisen toimintaohjeet. Niiden tarkoitus on kuvata selvästi yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteemme kaikille työntekijöillemme, sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä ohjata jokapäiväistä toimintaamme. Lue lisää