Siirry sisältöön

Bolette Møller: Kasvua muutoksen omaksumisen myötä

Bolette Møller aloitti työt Etteplanilla vuoden 2022 jälkipuoliskolla Consultant Delivery Managerina Tanskassa, Herlevin toimistossa. Boletten päätehtä-vänä on ohjata myynnistä saadut liidit oikeille tiimeille Etteplanin sisällä, tarvitta-essa hankkimalla ja rekrytoimalla ulkoisia resursseja. Hänen roolinsa kasvoi no-peasti uusien vastuiden ja haasteiden myötä, ja Bolette on myös ollut innokas ot-tamaan vastaan uusia tehtäviä. Tanskan organisaation muutokset uuden toimi-tusjohtajan alaisuudessa ovat poikineet uusia tilaisuuksia. Bolette tekee tiivistä yhteistyötä Odensen toimistossa työskentelevän kollegansa Flemmingin kanssa tavoitteenaan tukea toistensa ja koko organisaation kasvua.

Yksi Boletten tehtävän kiehtovista puolista on matka, jota hän parhaillaan taittaa, sisältäen niin hänen päivittäiset tehtävänsä kuin vuorovaikutuksen oman tiimin ja tiimin yhteistyödynamiikan kassa. Bolette arvostaa vapautta kyseenalaistaa va-kiintuneita normeja ja perehtyä omiin mielenkiinnon kohteisiinsa, tunnistaen nii-den luontaisen arvon. Bolette pyrkii aktiivisesti etsimään mahdollisuuksia osallis-tua uusien työtapojen ja innovatiivisten lähestymistapojen kehittämiseen. Innos-tus rajojen työntämiseen ja muutoksen hyväksymiseen ruokkii häntä jatkuvasti parantamaan ja hiomaan työtapojaan. Utelias mielenlaatu ja halukkuus haastaa vallitsevat olosuhteet ovat Bolettelle paitsi oman henkilökohtaisen kasvun moot-tori, myös olennainen työkalu koko työyhteisön toiminnan muovaamiseen ja ke-hittämiseen.

”Kyseenalaistan aina, miksi asiat tehdään niin kuin ne tehdään. Joskus vastaus on, että näin on aina tehty, ja minulle se tarjoaa mahdollisuuden yrittää tehdä asioita uudella tavalla. Sujuisivatko työt paremmin, hauskemmin, järkevämmin tai tois-iko se enemmän lisäarvoa, jos kokeillaan jotain muuta?”

Boletten mielestä kaikenlaiset tilanteet ovat mahdollisuuksia hankkia uutta koke-musta – omasta urastaan voi itse ottaa vastuun. Edistymisen ja henkilökohtaisen kasvun tunteet ovat palkitsevia, ja on mahtavaa nähdä konkreettisia tuloksia.

Tähänastisen perusteella Bolette näkee hyvinkin työskentelevänsä Etteplanilla vielä vuosia eteenpäin, sillä asiat ovat sujuneet hyvin. ”Pidän todella roolista, johon minut alun perin rekrytoitiin, mutta myös saamani uudet tehtävät ovat mieluisia. Lisävastuut tuovat omia uusia haasteitaan, ne kan-nustavat kasvuun ja hankkimaan uusia taitoja, mikä ehkä muuten jäisi teke-mättä.”

”Hyödyntämällä uusia mahdollisuuksia pystyn laajentamaan omaa kapasiteettiani ja ammatillista tietämystäni. Se ruokkii niin henkilökohtaista kasvua kuin urakehitystä, mitä arvostan.”

Kehityskelpoisten ja -haluisten työntekijöiden kasvattaminen oman talon sisällä, sen sijaan, että aina palkattaisiin uusia tekijöitä ulkopuolelta, on ansiokas toimintatapa ja Boletten mielestä Etteplanin erottumistekijä työnantajana. Kauniit periaatteet eivät ole pelkkää sanahelinää.

Äitinä ja vaimona voi olla joskus haastavaa löytää aikaa ja energiaa tasapainoisesti sekä vastuiden hoitamiseen että omiin harrastuksiin. Oma aika on kuitenkin tärkeää mielenterveyden ja emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta. Bolette on kiinnostunut hyvin monenlaisista asioista: ystäväporukassa on mukava viettää aikaa ja käydä ulkona ruuan ja juoman merkeissä, mutta tärkeää on myös ulkoilmaelämä, Fortniten peluu, rullaluistelu, perinteiset metsäretket perheen kesken ja jopa talviuinti.