Close
Etteplan how we work

Jak wygląda współpraca?

Możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej. My pomożemy ci z całą resztą.

Outsourcing działów lub stanowisk niezwiązanych z podstawową działalnością przedsiębiorstw staje się popularnym sposobem na maksymalizację wykorzystania kompetencji i ograniczenie kosztów wśród firm na całym świecie. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, a jednocześnie czerpać korzyści ze skalowalności i zwiększonej konkurencyjności.

Dzięki temu, że prowadzimy działalność w siedmiu krajach, możemy oferować usługi outsourcingowe o prawdziwie globalnym zasięgu. Nasza oferta obejmuje pełne spektrum usług inżynieryjnych i programistycznych, a także projektowanie oprogramowania wbudowanego i dokumentację techniczną. Dzięki outsourcingowi realizacja twojego projektu może okazać się szybsza i łatwiejsza – droga od pomysłu do gotowego produktu może potrwać zaledwie kilka tygodni. Możliwość elastycznego wykorzystywania dodatkowej możliwości może znacznie przyspieszyć rozwój twojej firmy.

Myśląc o outsourcingu, firmy często mylnie obawiają się utraty kontroli. Kiedy zdecydujesz się na powierzenie nam realizacji usługi, procesu lub określonych działań, stajesz się częścią przejrzystego procesu – na każdym etapie odbywają się spotkania kontrolne, które pozwalają ci sprawdzać jego przebieg. Wdrażamy odpowiednie wskaźniki, aby zawsze mieć pewność, że realizujemy postawione cele i wymogi. Zawsze dążymy do tego, by przekraczać oczekiwania. Oferując usługi outsourcingowe, chcemy stać się dla twojej firmy strategicznym partnerem do współpracy.

MODELE REALIZACJI USŁUG

Wspólnie z naszymi klientami wybieramy najlepszy model realizacji usług dostosowany do spe-cyfiki danej współpracy.  

Model usług konsultingowych
Tradycyjny model usług konsultingowych zapewnia szybkość i elastyczność i może być prefe-rowany przez klientów koncentrujących się na zarządzaniu wahaniami popytu lub potrzebuje szybkiego, szerokiego i efektywnego kosztowo dostępu do specjalistycznej wiedzy. Pełna lista usług i kompetencji oferowanych przez Etteplan znajduje się tutaj.

Model projektowy
Model projektowy pozwala na skuteczną i sprawną realizację pojedynczych zleceń z jasno okre-ślonymi rezultatami i pełną elastycznością w zakresie zarządzania zasobami i kompetencjami. 
Dążąc do szybkich rezultatów i najwyższej możliwej jakości w projektach polegających na roz-woju produktów klientów, opieramy się na własnym modelu realizacji zleceń. Eksperci zatrudnia-ni przez Etteplan są gruntownie przeszkoleni w zakresie zarządzania projektami i metodologii in-żynieryjnych, dzięki czemu mogą wspólnie z naszymi klientami ustalać wspólne praktyki i dbać o efektywność prac.
 

Etteplan project management model

Zapewniamy również wszystkie niezbędne systemy i narzędzia, takie jak oprogramowanie, rozwiązania inżynieryjne i komunikacyjne, sprawozdania, rozwiązania w zakresie zarządzania dokumentacją, a także niezbędne integracje z infrastrukturą IT klienta.

Więcej informacji na temat zakończonych powodzeniem projektów znajduje się w dziale Referencje.

Model usług zarządzanych

Model usług zarządzanych pozwala klientom korzystać w perspektywie długoterminowej z dodatkowych możliwości – to pozwala im się skoncentrować na podstawowych procesach, a jednocześnie uzyskać poprawę jakości i obniżyć koszty. Usługi zarządzane mogą być łatwo łączone z usługami offshoringowymi oferowanymi przez ekspertów Etteplan w Azji i Europie Wschodniej.

W tym modelu realizacji stajemy się twoim partnerem, który zajmuje się powtarzającymi się zleceniami na podstawie wcześniej zdefiniowanego zakresu prac. Zlecenia mogą obejmować zarówno drobne zadania, jak i niewielkie projekty, które wymagają dodatkowych kompetencji i umiejętności. Wszystkie zlecenia są zarządzane za pośrednictwem cyfrowego portalu klienta, który ułatwia składanie zamówień, śledzenie statusu i wskaźników efektywności ustalonych dla danej usługi.

Nasze wyszkolone zespoły korzystają z metodologii aktywnego zarządzania usługami, by spełniać oczekiwania naszych klientów pod kątem jakości usług i celów biznesowych. Stale rozwijamy naszą wiedzę na temat obszarów działalności naszych klientów, stosowanych przez nich procesów oraz produktów. Te informacje stanowią fundament, na którym opiera się nasz przejrzysty model operacyjny z przypisanymi rolami, odpowiedzialnością i wskaźnikami efektywności.

Mamy udokumentowane doświadczenie w realizacji usług zarządzanych we współpracy z klientami działającymi w różnych sektorach rynku, we wszystkich obszarach kompetencji oraz usług.

Nasze portfolio usług obejmuje między innymi usługę inżynierii na zamówienie w modelu usług zarządzanych, w ramach której to klient określa wymagania, a my pomagamy dostosować projekt produktu. Wielu naszych klientów OEM polega na tych usługach w celu zapewnienia większej elastyczności, wydajności i niezawodności dostaw w każdej sytuacji. Tego rodzaju projekty badawczo-rozwojowe są często bardziej złożone i każdorazowo są dostosowywane do rygorystycznych wymagań końcowych i lokalnych przepisów

 

Systemy zarządzania jakością

Działanie systemów zarządzania jakością w Etteplan jest udokumentowane certyfikatami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

ISO certificates

Klienci z branży technologii medycznychmogą korzystać z trzech zakładów Etteplan z certyfikatem ISO 13485:2016. Dzięki certyfikacji ISO 13485:2016 nasi klienci nie muszą posiadać własnego, kompleksowego systemu jakości. Dzięki temu mniejsze przedsiębiorstwa i start-upy mogą łatwiej rozwijać swoje własne produkty.