Gå til indhold

Projekters CO2-aftryk

I forbindelse med forskellige projekter, såsom nye fabriksinvesteringer eller udviklingen af en eksisterende produktionsfabrik, kræver investorer, ejere og andre interessenter samt lovgivning ofte vurdering af miljøpåvirkninger i løbet af hele livscyklussen eller beregning af CO2-aftryk. Beregninger af projektets CO2-aftryk udføres - og efterspørges ofte - for at verificere den miljømæssige påvirkning forårsaget af projektet og dets potentiale for emissionsreduktion i forhold til konventionelle fremstillingsmetoder.

Projektets CO2-aftryk henviser til de drivhusgasemissioner, der genereres i løbet af hele projektets levetid. Typisk har projekter til formål at vurdere klimapåvirkninger, herunder både CO2-aftryk og eventuelle positive klimapåvirkninger, men i nogle tilfælde vurderes også andre miljøpåvirkninger.

Ekspertise inden for bæredygtighedsberegninger

Vi udfører undersøgelser baseret på metoder til livscyklusvurdering (LCA) for forskellige projekter, der følger de generelle LCA-standarder (f.eks. ISO 14040 og 14044), men også andre casespecifikke retningslinjer, hvis anvendelse bestemmes ud fra de specifikke behov og formål med undersøgelsen. Vores team har erfaring med at udføre bæredygtighedsberegninger i overensstemmelse med EU's direktiv om vedvarende energi (RED II) for biobrændstofproducerende anlæg, samt beregninger af potentialet for emissionsreduktion for projekters ansøgninger til Klimafonden og EU's innovationsfond. Vi foretager også foreløbige beregninger af forskellige procesalternativer, som kan anvendes til procesudvikling inden ansøgning om finansiering.

EU-direktivet RED (II), dvs. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 om fremme af brugen af energi fra vedvarende energikilder, fastsætter bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer, der anvendes til transport og energiproduktion. Hos Etteplan udfører vi beregninger for biobrændstoffer i henhold til RED og det finske Energiavirastos’ retningslinjer for at sikre overholdelse af de krævede bæredygtighedssystemer for producenter.

Innovationsfonden er et EU-finansieringsprogram, der fokuserer på innovative teknologier med henblik på at reducere drivhusgasemissioner. En af kravene i finansieringsansøgninger er at bestemme et projekts potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner i henhold til en specifik beregningsregel. Denne beregning undersøger potentialet for reduktion over en 10-årig periode i forhold til et scenarie, hvor projektet ikke implementeres. Vi udfører beregninger af projektets potentiale i forbindelse med ansøgninger til innovationsfonden for projekter, der hører under kategorien energiintensive industrier (EII).

Vælg Etteplan til pålidelige beregninger af projektets CO2-aftryk

I visse typer og faser af projekter kræver national lovgivning vurderinger af klimapåvirkninger. Vores eksperter har erfaring med at udføre miljøpåvirkningsvurderinger på projektniveau i henhold til EIA-proceduren, såvel som på programniveau (SEA). I henhold til EIA-proceduren identificerer og evaluerer vores vurderinger direkte og indirekte påvirkninger på emissioner og kulstoflagre, samt klimarelaterede risici forbundet med forskellige projekttyper. Vi vurderer projektets samlede påvirkning global opvarmning, ved at sammenligne emissionerne fra forskellige alternativer med nationale og regionale emissioner samt mål for emissionssænkning.

Når det kommer til pålidelige beregninger af projektets CO2-aftryk, der driver bestræbelserne på emissionsreduktion og overholder bæredygtighedskriterier og national lovgivning, skal du vælge Etteplan. Vores stærke ekspertise inden for metoder til vurdering af livscyklus, overholdelse af RED retningslinjer, ansøgninger til innovationsfonden og miljøpåvirkningsvurderinger, gør os i stand til at give præcise og værdifulde indsigter for dine projekter.

Stil et spørgsmål til vores ekspert

Sabine Lærke

Sales Manager

Påkrævet felt

Når du indsender denne formular, vil vores specialist tage kontakt til dig via e-mail eller telefon. Ved at indsende formularen accepterer du vores privatlivspolitik.