Fortsätt till innehåll

Projektets klimatpåverkan

I samband med olika projekt, såsom nya investeringar i anläggningar eller utvecklingen av en befintlig produktionsanläggning, kräver finansiärer, ägare och andra intressenter samt lagstiftningen ofta bedömning av klimatpåverkan under hela livscykeln eller beräkningar av koldioxidavtrycket. Beräkningar av projektets koldioxidavtryck utförs - och efterfrågas ofta – för att verifiera den klimatpåverkan som projektet orsakar och dess potential för utsläppsminskning, till exempel jämfört med konventionella tillverkningsmetoder.

Projektets koldioxidavtryck hänvisar till de växthusgasutsläpp som genereras under hela projektets livscykel. Vanligtvis syftar projekt till att bedöma klimatpåverkan, inklusive både koldioxidavtryck och eventuella positiva klimatpåverkan (såsom kolhandavtryck), men i vissa fall bedöms också andra miljöpåverkan. 

Expertis inom hållbarhetsberäkningar

Vi genomför studier baserade på metoder för livscykelbedömning för olika projekt följande allmänna LCA-standarder (till exempel ISO 14040 och 14044), men också andra projektspecifika riktlinjer vars användning bestäms utifrån studiens specifika behov och syften. Vårt team har erfarenhet av att utföra hållbarhetsberäkningar i linje med EU:s direktiv om förnybar energi (RED II) för producenter av biobränsle samt beräkningar av potentialen för utsläppsminskning i samband med ansökningar till Klimatfonden och EU:s innovationsfond. Vi utför även preliminära beräkningar av olika processalternativ som kan användas vid processutveckling före finansieringsansökningen. 

EU-direktivet RED (II), dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara källor, fastställer hållbarhetskriterier för biobränslen som används inom transportsektorn och energiproduktionen. På Etteplan utför vi beräk-ningar för biobränslen enligt RED och Energimyndighetens riktlinjer för att säkerställa överensstämmelse med de krav på hållbara system som producenter måste uppfylla. 

Innovationsfonden är ett EU-finansieringsprogram som fokuserar på innovativa tekniker med sikte på att minska växthusgasutsläppen. Vid finansieringsansökningar krävs bl.a. en bedömning av projektets potential att minska växthusgasutsläppen enligt en specifik beräkningsregel. Denna beräkning av projektets potential att minska växthusgasutsläppen undersöker projektets möjlighet att minska utsläppen över en 10-årsperiod jämfört med ett scenario där projektet inte genomförs. Vi utför beräkningar av potentialen för att minska växthusgasutsläpp vid ansökningar till Innovationsfonden för projekt inom kategorierna energiintensiva industrier (EII). 

Välj Etteplan för pålitliga beräkningar av projektets koldioxidavtryck

Inom vissa typer och faser av projekt kräver nationell lagstiftning bedömningar av klimatpåverkan. Våra experter har erfarenhet av att genomföra miljökonsekvensbedömningar på projektnivå enligt EIA-förfarandet, samt på programnivå (SEA). I enlighet med EIA-förfarandet identifierar våra bedömningar och utvärderar direkta och indirekta effekter på utsläpp och kolupptag samt risker med koppling till klimatförändringarna som är associerade med olika projektkategorier. Vi bedömer den totala påverkan från projektet när det gäller global uppvärmning genom att jämföra de totala utsläppen från olika alternativ med nationella och regionala utsläpps- och minskningsmål. 

Välj Etteplan när det gäller pålitliga beräkningar av projektets koldioxidavtryck som driver ansträngningarna för utsläppsminskning i enlighet med hållbarhetskriterier och nationell lagstiftning. Vår gedigna expertis inom metoder för livscykelbedömning, överensstämmelse med RED-riktlinjer, ansökningar till Innovationsfonden samt miljökonsekvensbedömningar möjliggör att vi kan ge exakta och värdefulla insikter för dina projekt. 

Ställ en fråga till vår expert

Johan Dahlström

Department Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.