Fortsätt till innehåll

Anpassade verktyg för hållbarhet

Vi på Etteplan förstår vikten av konkreta åtgärder för att effektivt kunna leda klimatarbete och uppnå minskade utsläpp. Därför tillhandahåller vi skräddarsydda verktyg som är utformade för att stödja organisationer i att hantera hållbarhetsutmaningar. Våra anpassade verktyg består bland annat av klimatkartor och beräkningsverktyg för att mäta klimatbelastning. Dessutom erbjuder vi mallar och andra verktyg för att hantera miljöpåverkan.

Framtagning av klimatfärdplan som stödjer hållbarhetsrapporteringen och minskning av klimatavtrycket

Vår skräddarsydda klimatfärdplan är ett vägledande verktyg som stödjer din organisation mot mer hållbara operationer. Detta gör den genom att skapa tydlighet, etablera realistiska mål och underlätta kommunikationen kring miljöansvar. Klimatfärdplanen anger företagets nuvarande koldioxidavtryck och fastställer klimateffektmål, samt ger vägledning kring de åtgärder som behövs för att uppnå utsläppsminskningar. 

Skapandet av klimatfärdplanen innefattar workshops där åtgärder identifieras och planeras tillsammans med nyckelpersoner från er organisation. Implementeringsscheman skapas och ansvariga parter utses. Utsläppsminskningar som uppnås genom dessa åtgärder utvärderas numeriskt genom scenarieanalys. Uppdatering av vägledningen tillsammans med övervakning av utsläppen stödjer ert klimatarbete och belyser framgångar samt pekar på områden för förbättring. 

Scenarieanalys vid bedömning av framtida utveckling av klimatavtrycket

Utsläppsminskningarna som uppnås genom de åtgärder som definierats i färdplanen bedöms numeriskt genom scenarieanalys. Scenarier används för att bedöma den framtida utvecklingen av koldioxidavtrycket, vilket hjälper till att sätta upp nya klimatmål och utvärdera åtgärdernas ändamålsenlighet i förhållande till de fastställda målen. 

Organisationens beräkningar av koldioxidavtrycket, nationell och internationell klimatpolitik samy effekten av identifierade åtgärder på antagen utsläppsutveckling hos organisationen används som stöd för scenarierna. Effekterna av åtgärderna bedöms beräkningsmässigt baserat på tillgänglig data och antaganden. Vanligtvis tar ett grundscenario hänsyn till förväntade förändringar i den operativa miljön. Det kan innefatta åtgärder som distributionskrav gällande bioenergi och även den koldioxidneutrala utvecklingen av energiproduktionen. 

Beräkning av koldioxidavtryck möjliggör oberoende bedömning av klimatpåverkan i ert företag

Vi utvecklar anpassade verktyg och beräkningsmallar för att beräkna koldioxidavtrycket både på företags- och produktnivå, oavsett bransch. I sin enklaste form är verktyget en beräkningsmall i kalkylark, men vi implementerar också beräkningsenheter som använder automatisering, webbapplikationer och system som kan integreras med er organisations övriga övervakningssystem (Power BI, finansiella övervakningssystem etc.). 

Med hjälp av verktyg för beräkning och övervakning kan ni vara säkra på att rätt åtgärder genomförs och att utsläppsminskningar samt andra uppsatta mål uppnås i tid. Vi följer standarder för livscykelbedömning och växthusgasprotokollet (GHG Protocol) i våra verktyg och mallar. 

Anpassade verktyg och mallar för hantering av miljöpåverkan

Förutom klimatfärdplan och koldioxidberäknare tillhandahåller vi också mallar och verktyg för hantering av andra miljöpåverkningar. Dessa resurser kan anpassas efter era specifika behov och hjälpa er att hålla kursen mot era hållbarhetsmål. 

Ställ en fråga till vår expert

Johan Dahlström

Department Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.