Fortsätt till innehåll

Hantering och utveckling av tillgångar

Inom industriella företag innebär investeringar i produktionanläggningar i stor skala betydande utmaningar och risker. För att undvika stora besvikelser krävs genomtänkt utveckling av tillgångar och förvaltningskapacitet baserad på tillämpad teknik.

Optimera stora industriinvesteringar

Typiska investeringsprojekt inom kemikalier, massa & papper samt metall- och gruvindustrierna är enorma och komplexa vad gäller skala och natur. På grund av detta är planering, utveckling, uppgradering eller underhåll av fysiska tillgångar och anläggningar en mycket krävande uppgift. Framgång kräver också samarbete med alla intressenter, hänsyn till marknadsfluktuationer och regleringar samt krav från den gröna omställningen.

På Etteplan specialiserar vi oss på att vägleda dig genom komplexiteten vid industriella investeringar och erbjuder ett stort utbud av specialiserad expertis inom tillgångsförvaltning och utveckling. Vi har den nödvändiga kunskapen för att minska riskerna i anläggningsarbeten och för att göra optimerade investeringar över hela dess livscykel.

Från strategisk planering till genomförbarhetsstudier och upphandling

Grunden för framgång eller misslyckande i ett investeringsprojekt läggs vanligtvis tidigt i utvecklingen av grundkonceptet, affärsfallet och tidtabellen. Integration av aktiviteter över hela livscykeln, noggrann och strategisk planering samt en stark projektriskhanteringsansats är avgörande. Själva planerings- och utvecklingsfaserna kan ensamma avgöra upp till 80% av en tillgångs totala livscykelkostnad.

Hela verksamhetsmiljön måste beaktas vid utvärdering av affärsfallets potential. Processen måste omfatta genomförbarhetsstudier, förstudier och klassisk ingenjörskonst, definition av IT/OT-krav samt noggrann upphandling med proaktiv kvalitetssäkring.

Unika förmågor inom anläggningsingenjörskonst

Etteplans erbjudande täcker in alla expertisområden inom fastighets- och anläggningsteknik genom en unik intern kombination av ingenjörskompetens, teknisk information, mjukvaru- och automationskompetens. Vi är en beprövad leverantör inom tillgångsförvaltning och har gedigen erfarenhet även inom smarta fabrikskoncept och den gröna omställningen. Med vår fullständiga uppsättning projektledningsförmågor hjälper vi dig i varje skede.

Låt oss bidra till att säkerställa att din investering ligger i linje med marknadsfluktuationer och uppfyller målen för den gröna omställningen. Med våra tjänster och expertis garanterar vi en sömlös resa och ett framgångsrikt investeringsprojekt som sträcker sig över hela tillgångens livscykel.

Etteplans tjänster för smart tillgång­sut­veckling

Ge­nomför­bar­hetss­tu­dier & pre-engineering

Etteplan hjälper dig att genomföra inledande förundersökningar och genomförbarhetsstudier för att bedöma projektets genomförbarhet, utarbeta processkoncept och identifiera potentiella risker. Vi tillhandahåller effektiva förstudietjänster för att få nödvändig teknisk information och välgrundade projektkrav som grund för investeringsförslaget. Våra tjänster täcker bland annat byggnadsteknik, anläggningsteknik, processtyrning, IT/OT-teknologier och säkerhet.

Utveckling samt tillgångs- och riskhantering

Under utvecklingsfasen innebär skapas en detaljerad plan. Vi stödjer dig med strukturell, elektrisk, VVS, rörledning och mekanisk ingenjörskonst samt brandskydd och automatisering & instrumentering. Under denna fas tillhandahåller vi tillgångsinformationshantering för att organisera investeringsfasen samt drifts- och underhållsfasen av anläggningen. Dessutom inkluderar våra tjänster definition av IT/OT-krav, tjänstedesign, applikationsutveckling, IoT, dataanalys och integreringstjänster.

Projekt och upphandling

Du kan lita på våra projektledningsförmågor och erfarna projektledare vid planering och genomförande av projektet. Vi kan ta ansvar för hela projektet eller delprojekt och tillhandahåller ingenjörstjänster för ägares genomförande för att säkerställa att utförandet sker enligt deras specifikationer, standarder och förväntningar, inklusive samordning av tillgångsinformation. Vi stödjer upphandlingsteam genom leverantörs kvalitetsstyrning och expedittjänster samt tillämpar proaktiv kvalitetssäkring (QA) genom hela processen samt planering och ingenjörsarbete för att kontrollera alla relevanta aspekter av tillverkningen hos leverantören.

De­talj­kon­struk­tion

Vi täcker alla ingenjörsdiscipliner. Leverabler från detaljkonstruktionsfasen används vid behov för att anskaffa och kontraktera alla arbetare på platsen. Detaljerade tidplaner skapas också och upprätthålls. Vår anläggningsteknik omfattar bland annat processutrustning, byggnadsteknik, elfördelning, automatisering av fabriksacceptanstest (FAT), mekaniskt, elektriskt, VVS (inklusive HVAC).

Tillgångsför­valt­ning

Vi hjälper till att implementera en tillgångsinformationsmodell och väsentliga rutiner (samordning av tillgångsinformation) för att planera, hantera och erhålla aktuell och korrekt tillgångsinformation från leverantörer och projektintressenter. Vi tar hand om dokumenthantering, masterdata för utrustningen samt underhållsplaner och -schema.

Byggledning, driftsättning och igångkörning

Våra experter stöder dig i övervakningen av platsen och installationen för att säkerställa mekaniskt slutförande, återkoppling, as-built-information samt kvalificering av leveranser från leverantören. Vi hjälper dig med driftsättning och igångkörning, inklusive acceptanstester på plats (SAT). Vi erbjuder även utbildnings-och e-learning-lösningar för introduktion för att säkerställa smidig övergång.

Relaterade referenscase

Stötta Henkels ef­fek­ti­vi­tet­sut­ma­nin­gar i projekt på flera fronter

Ställ en fråga till vår expert

Johan Ehrnrooth

Vice President, Smart Factory

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.