Przejdź do treści

Obliczenia dotyczące śladu węglowego wspierają cel neutralności węglowej w ramach strategii Stormossena.

Przedsiębiorstwo gospodarki odpadami Stormossen jest własnością sześciu gmin w Ostrobothni i zajmuje się zarządzaniem odpadami z gmin będących właścicielami. Gminy będące właścicielami to Vaasa, Korsholm, Isokyrö, Korsnäs, Malax i Vörå. Mieszka tam ok. 105.000 mieszkańców. Centrum działalności stanowi zakład przetwarzania odpadów w Koivulahti (Kvevlax) w gminie Mustasaari (Korsholm). Pierwsza stacja tankowania biogazu samochodowego Stormossen została otwarta w lutym 2017 roku.

Dla Stormossen obliczono ślad węglowy biometanu produkowanego z różnych odpadów i wykorzystywanego jako paliwo transportowe, a także ślad węglowy organizacji na rok 2021. Badania zostały przeprowadzone w celu wsparcia celu Stormossen, jakim jest bycie firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. To właśnie zespół LCA Etteplan został wybrany do przeprowadzenia badań ze względu na swoje referencje, a także wszechstronną wiedzę w dziedzinie LCA i gospodarki odpadami.

Biometan produkowany przez Stormossen osiąga cel redukcji emisji

Biometan produkowany przez Stormossen osiąga cel redukcji emisji określony w RED II w stosunku do wartości referencyjnej dla paliw kopalnych. Dyrektywa UE RED II* została wykorzystana jako podstawa do obliczenia śladu węglowego biometanu produkowanego w biogazowni Stormossen. Celem RED II jest redukcja emisji poprzez zastosowanie biopaliw, a spełnienie tego kryterium oceniono poprzez porównanie śladu węglowego biometanu z wartością referencyjną dla paliw kopalnych. W obliczeniach kierowano się również ogólnymi normami oceny cyklu życia ISO 14040 i ISO 14044. Ślad węglowy został obliczony dla całego cyklu życia biopaliwa, począwszy od pozyskania surowca odpadowego (transport), a skończywszy na wykorzystaniu biopaliwa.

Wyniki obliczeń wykazały, że w porównaniu do wartości referencyjnej dla paliw kopalnych, biometan produkowany w biogazowni Stormossen osiąga 64-procentową redukcję emisji, co pozwala osiągnąć cel redukcji emisji określony w RED II.

Obliczenia śladu węglowego na poziomie organizacji zostały zaktualizowane o dane z 2021 r.

Etteplan’s LCA team had previously calculated Stormossen’s carbon footprint for the year 2020 and now the calculation needed to be updated for 2021. The greenhouse gas emissions caused by Stormossen’s own operations and the most significant purchased services were taken into account in the calculation. In addition to caused emissions, the emission credits were also taken into account, i.e. benefits from utilization of wastes or their derivatives (e.g. biogas from digestion plant).  

Zespół LCA Etteplan obliczył już wcześniej ślad węglowy Stormossen dla roku 2020, a teraz obliczenia te musiały zostać zaktualizowane dla roku 2021. W raporcie uwzględniono emisje gazów cieplarnianych spowodowane przez własną działalność Stormossen oraz najważniejsze zakupione usługi. Wzięto pod uwagę również kredyty emisyjne, czyli korzyści z wykorzystania odpadów lub ich pochodnych (np. biogaz z zakładu fermentacyjnego).

Emisje i jednostki emisji spowodowane przez własną działalność obliczono dla logistyki, składowisk, oczyszczalni ścieków, obróbki biologicznej, stacji utylizacji i innych operacji nie należących do wyżej wymienionych kategorii. W przypadku usług zakupionych, w obliczeniach uwzględniono emisje i jednostki emisji spowodowane logistyką przetwarzania odpadów, usługami kontraktowymi i spalaniem odpadów.

Wyniki obliczeń wykazały, że w 2021 roku emisja zarówno z działalności własnej, jak i z usług zakupionych była niższa niż w 2020 roku.

Obliczenia śladu węglowego biometanu i organizacji dostarczyły Stormossenowi ważnych informacji o czynnikach mających największy wpływ na emisję i pomogły w komunikacji z interesariuszami. Ponadto, Stormossen otrzymał propozycje działań mających na celu dalszą redukcję emisji.

*Dyrektywa (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Podobne referencje

Kalkulacja śladu węglowego

Obliczenia śladu węglowego i mapa drogowa pomagają VEO osiągnąć cele klimatyczne.

Kalkulacja śladu węglowego

Ślad węglowy w Fińskiej Operze Narodowej

Zadaj pytanie

Joni Kemppi

Project Manager

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.