Close

Palkitsemisen periaatteet

 

Etteplan Oyj:n palkitseminen perustuu yhtiön palkitsemispolitiikkaan, joka käsiteltiin yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2020. Yhtiön palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei politiikkaa hallituksen päätöksestä tuoda yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin.

 

Etteplanin palkitsemista ohjaavia periaatteita ovat tulokseen perustuva ja suoriutumisperusteinen palkitseminen, läpinäkyvät ja yhdenmukaiset palkitsemisen periaatteet ja järjestelmä sekä kilpailukykyinen kokonaispalkkataso.

 

Henkilöstön palkitsemista ohjaa vahvasti suoriutumiseen perustava palkitsemisperiaate, jonka mukaan koko henkilöstöä palkitaan läpi organisaation. Tällä saadaan aikaiseksi henkilöstön palkitsemiskäytäntö, joka on linjassa yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen kanssa, kun yhtiön avainhenkilöt sitoutetaan ja motivoidaan toimimaan yhteisten periaatteiden mukaisesti.

 

Toimitusjohtajan palkitsemiskäytännöissä noudatetaan samoja periaatteita. Merkittävä osa toimitusjohtajan palkitsemisesta perustuu kuitenkin muuttuviin palkanosiin eli lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimiin. Näin varmistetaan vahva yhteys toimitusjohtajan palkitsemisen ja yhtiön taloudellisen tuloksen välillä. Hallitus päättää vuosittain muuttuvan palkitsemisen rakenteen ja yksityiskohdat. Vuositulospalkkio ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä muodostavat yhdessä tyypillisesti noin puolet toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta.

 

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen palkitsemisen valmistelu on osoitettu hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Muun johtoryhmän palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.

 

Etteplan Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka:
Etteplan_Toimielinten_palkitsemispolitiikka.pdf

 

Hallituksen palkitseminen

 

Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous vuosittain. Vuoden 2020 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 72 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan rahapalkkiona.

 

Vuoden 2020 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen ja sen tarkastus- sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajien kokouspalkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen ja sen tarkastus- sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan kustakin kokouksesta, jossa hallituksen tai sen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen on ollut läsnä. Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen palkitseminen 2020

Hallituksen jäsenien vuosipalkkiota ei makseta osittain osakkeina, osakeperusteisina oikeuksina tai rahana velvoitteena hankkia rahalla yhtiön osakkeita. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin, eikä heille ole maksettu tilikauden aikana muita taloudellisia etuuksia. Halllituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä toimi yhtiön neuvonantajana.

 

Toimitusjohtajan palkitseminen

 

Toimitusjohtajan palkka muodostuu kiinteästä vuosipalkasta (sisältäen auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedut) ja muuttuvasta palkitsemisen osasta, joka sisältää vuositulospalkkion ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Muuttuvan palkitsemisen osuus toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta tilikaudella 2020 on 56 prosenttia.

 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan. Tilikaudella 2020 toimitusjohtajalle ei maksettu maksuperusteista lisäeläkevakuutusta.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2020

Lyhyen aikavälin palkitseminen

 

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen sekä muihin taloudellisiin ja operatiivisiin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Vuositulospalkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

 

Tilikaudella 2020 toimitusjohtajalle maksettiin saavutetun suorituksen perusteella vuositulospalkkiota 130 100 euroa. Vuositulospalkkio kertyi tilikauden 2019 aikana. Tulospalkkio vastaa 40 prosenttia tulospalkkion enimmäismäärästä. Tulospalkkio vastaa 29 prosenttia muuttuvasta palkitsemisen osasta tilikaudella 2020.

 

Tilikaudella 2020 toimitusjohtajan vuositulospalkkion rakenne säilyi samana ja varsinaiset tavoitteet päivitettiin. Mahdollinen palkkio maksetaan tilikaudella 2021.

 

Pitkän aikavälin palkitseminen

 

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen koostuu hallituksen kolmen vuoden jaksoissa päättämästä, konsernin liiketoiminnan strategiseen kehitykseen, taloudellisiin mittareihin sekä omistaja-arvoon perustuvasta tulospalkkiosta. Ohjelman tavoitteena on varsinaisen palkitsemisen lisäksi sitouttaa toimitusjohtajaa yhtiöön ja tukea toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien edun kohtaamista. Osakepohjaisen kannustinohjelman palkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

 

Toimitusjohtaja kuului Etteplan Oyj:n hallituksen perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattoi kalenterivuodet 2017-2019. Järjestelmän ansaintakriteerit olivat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR), ja siihen kuului noin 20 henkilöä. Hallituksen päätöksen mukaan järjestelmästä maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä enintään noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden), ja kannustinjärjestelmän palkkio maksettiin vuonna 2020.

 

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä yhtiön hallitus päätti 11.2.2020 maksaa kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti ohjelman piirissä olleille avainhenkilöille yhteensä 84 124 yhtiön osaketta. Maksettujen osakkeiden lopullinen määrä oli 77 157 osaketta yhtiön johtoryhmässä tapahtuneen muutoksen takia. Huhtikuussa 2020 toimitusjohtajalle maksettiin kalenterivuodet 2017-2019 kattaneen kannustinjärjestelmän mukaan yhteensä 321 512 euroa, koostuen 20 901 yhtiön osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Kannustinjärjestelmän palkkio vastaa 71 prosenttia muuttuvasta palkitsemisen osasta tilikaudella 2020.

 

Etteplan Oyj:n hallitus päätti 5.2.2020 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020-2022. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmään kuuluu noin 25 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet. Mahdollinen palkkio maksetaan kannustinjärjestelmän päätyttyä vuonna 2023.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen

 

Muun johtoryhmän palkka muodostuu kiinteästä vuosipalkasta (sisältäen auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedut) ja muuttuvasta palkitsemisen osasta, joka sisältää vuositulospalkkion ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän.

 

Muun johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika on vähintään neljä kuukautta. Irtisanomistilanteessa muun johtoryhmän jäsenellä  on oikeus enintään kymmenen kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää neljän kuukauden irtisanomisajan palkan. Tilikaudella 2020 muun johtoryhmän jäsenille ei maksettu maksuperusteista lisäeläkevakuutusta.

Johtoryhmän palkitseminen 2020

Lyhyen aikavälin palkitseminen

 

Muun johtoryhmän lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu toimitusjohtajan ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen sekä muihin taloudellisiin ja operatiivisiin avaintavoitteisiin perustuvasta vuositulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on tehtävästä riippuen 33-100 prosenttia vuosipalkasta. Vuositulospalkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

Tilikaudella 2020 muulle johtoryhmälle maksettiin saavutetun suorituksen perusteella vuositulospalkkiota yhteensä 255 093 euroa. Vuositulospalkkio kertyi tilikauden 2019 aikana.

Tilikaudella 2020 muun johtoryhmän vuositulospalkkion rakenne säilyi samana ja varsinaiset tavoitteet päivitettiin. Mahdollinen palkkio maksetaan tilikaudella 2021.

 

Pitkän aikavälin palkitseminen

 

Muun johtoryhmän pitkän aikavälin palkitseminen koostuu hallituksen kolmen vuoden jaksoissa päättämästä, konsernin liiketoiminnan strategiseen kehitykseen, taloudellisiin mittareihin sekä omistaja-arvoon perustuvasta tulospalkkiosta. Ohjelman tavoitteena on varsinaisen palkitsemisen lisäksi sitouttaa muu johtoryhmä yhtiöön ja tukea johtoryhmän jäsenten ja osakkeenomistajien edun kohtaamista. Osakepohjaisen kannustinohjelman palkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

Muun johtoryhmän jäsenet kuuluivat Etteplan Oyj:n hallituksen perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattoi kalenterivuodet 2017-2019. Järjestelmän ansaintakriteerit olivat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR), ja siihen kuului noin 20 henkilöä. Hallituksen päätöksen mukaan järjestelmästä maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä enintään noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden), ja kannustinjärjestelmän palkkio maksettiin vuonna 2020.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä yhtiön hallitus päätti 11.2.2020 maksaa kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti ohjelman piirissä olleille avainhenkilöille yhteensä 84 124 yhtiön osaketta. Maksettujen osakkeiden lopullinen määrä oli 77 157 osaketta yhtiön johtoryhmässä tapahtuneen muutoksen takia. Huhtikuussa 2020 muun johtoryhmän jäsenille maksettiin kalenterivuodet 2017-2019 kattaneen kannustinjärjestelmän mukaan yhteensä 598 338 euroa, koostuen 37 273 yhtiön osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi.

Etteplan Oyj:n hallitus päätti 5.2.2020 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020-2022. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmään kuuluu noin 25 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Mahdollinen palkkio maksetaan kannustinjärjestelmän päätyttyä vuonna 2023.

 

Palkka- ja palkkioselvitys

 

Palkka- ja palkkioselvitystä päivitetään säännöllisesti.

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2020:
Etteplan_palkka-ja_palkkioselvitys_2020.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2019:
Etteplan_palkka-_ja_palkkioselvitys_2019.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2018:
Etteplan_palkka-_ja_palkkioselvitys_2018.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2017:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2017.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2016:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2016.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2015:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2015.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2014:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2014.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2013:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2013.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2012:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2012.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2011:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2011.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2010:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2010.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2009:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2009.pdf

 

 

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2020 2019 2018 2017 2016 Liikevaihto 259 702 263 292 236 477 214 768 183 938 Liikevaihdon muutos, % -1,4 11,3 10,1 16,8 30,3 Liikevoitto (EBITA) 26 172 25 964 22 555 17 387 12 070 % liikevaihdosta 10,1 9,9 9,5 8,1 6,6 Liikevoitto (EBIT) 22 380 22 819 20 184 15 484 10 131 % liikevaihdosta 8,6 8,7 8,5 7,2 5,5 Tulos ennen veroja 21 080 21 924 19 396 14 745 9 441 % liikevaihdosta 8,1 8,3 8,2 6,9 5,1 Tilikauden tulos 17 077 17 387 15 280 11 586 7 604 Oman pääoman tuotto, % 20,8 24,1 24,4 20,9 17,4 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 16,0 19,9 21,3 17,8 14,8 Omavaraisuusaste, % 40,5 38,9 42,9 40,7 40,0 Bruttoinvestoinnit 29 697 36 908 16 527 7 589 30 186 % liikevaihdosta 11,4 14,0 7,0 3,5 16,4 Nettovelkaantumisaste, % 46,6 52,6 29,8 43,0 55,9 Henkilöstö keskimäärin 3 320 3 305 2 995 2 711 2 407 Henkilöstö kauden lopussa 3 267 3 447 3 055 2 802 2 545 Henkilöstökulut 177 301 172 520 156 183 144 965 129 172   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2020   1.1.-31.12.2019   Liikevaihto 259 702   263 292   Liiketoiminnan muut tuotot 3 622   2 582   Materiaalit ja palvelut -23 317   -26 550   Henkilöstökulut -177 301   -172 520   Liiketoiminnan muut kulut -22 300   -29 273   Poistot -18 026   -14 712   Liikevoitto (EBIT) 22 380 8,6% 22 819 8,7% Rahoitustuotot 422   695   Rahoituskulut -1 722   -1 590   Voitto ennen veroja 21 080   21 924   Tuloverot -4 003   -4 536   Tilikauden voitto 17 077   17 387   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi         Muuntoerot 1 415   -398   Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi         Käyvän arvon muutos, muiden laajan  tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -7   -75   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1 409   -473   Tilikauden laaja tulos yhteensä 18 486   16 915             Tilikauden voiton jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 17 077   17 387   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 18 486   16 915   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos         Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,69   0,70   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,69   0,70   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 31.12.2020 31.12.2019 VARAT     Pitkäaikaiset varat     Liikearvo 83 685 79 044 Muut aineettomat hyödykkeet 26 011 27 472 Aineelliset hyödykkeet 25 698 17 264 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 378 387 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 493 259 Pitkäaikaiset varat yhteensä 136 320 124 480       Lyhytaikaiset varat     Vaihto-omaisuus 336 313 Keskeneräiset työt 17 764 22 498 Myyntisaamiset ja muut saamiset 38 883 39 332 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 208 401 Rahavarat 24 407 15 878 Lyhytaikaiset varat yhteensä 81 598 78 421 VARAT YHTEENSÄ 217 918 202 901       OMA PÄÄOMA JA VELAT     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 101 20 101 Omat osakkeet -124 -700 Muuntoerot -2 884 -4 299 Muut rahastot 101 108 Kertyneet voittovarat 58 178 49 829 Oma pääoma yhteensä 87 074 76 740       Pitkäaikaiset velat     Laskennalliset verovelat 6 502 6 481 Lainat rahoituslaitoksilta 12 900 24 900 Vuokrasopimusvelat 8 608 8 216 Muut pitkäaikaiset velat 27 27 Pitkäaikaiset velat yhteensä 28 038 39 624       Lyhytaikaiset velat     Lainat rahoituslaitoksilta 27 583 15 757 Vuokrasopimusvelat 15 883 7 381 Saadut ennakot 2 770 5 378 Ostovelat ja muut velat 54 608 55 588 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 962 2 433 Lyhytaikaiset velat yhteensä 102 806 86 537 Velat yhteensä 130 844 126 161 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 217 918 202 901 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     Asiakkailta saadut maksut 267 784 263 365 Maksut liiketoiminnan kuluista -223 600 -225 189 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 44 184 38 176       Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 257 -1 192 Saadut korot liiketoiminnasta 79 162 Maksetut välittömät verot -5 010 -4 262 Liiketoiminnan rahavirta (A) 37 997 32 884       INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 639 -2 063 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -5 885 -21 049 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 30 81 Sijoitusten luovutustulot 0 215 Investointien rahavirta (B) -7 494 -22 816       Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 30 503 10 068       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     Omien osakkeiden hankinta 0 -519 Lyhytaikaisten lainojen nostot 11 698 2 020 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -12 217 -8 440 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 13 500 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -695 0 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12 131 -9 624 Maksetut osingot -8 682 -7 454 Rahoituksen rahavirta (C) -22 028 -10 517       Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 8 475 -449       Rahavarat tilikauden alussa 15 878 16 115 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 55 212 Rahavarat tilikauden lopussa 24 407 15 878 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Hallinnointi

Yhtiökokous

Lue lisää

Yhtiöjärjestys

Lue lisää

Hallitus

Lue lisää

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Lue lisää

Tarkastusvaliokunta

Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää

Toimitusjohtaja ja muu johto

Lue lisää

Riskienhallinta

Lue lisää

Sisäpiirihallinto

Lue lisää

Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tilintarkastus

Lue lisää

Tiedottaminen

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot