Close

Palkitsemisen periaatteet

 

Etteplan Oyj:n palkitseminen perustuu yhtiön palkitsemispolitiikkaan, joka käsiteltiin yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2020. Yhtiön palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei politiikkaa hallituksen päätöksestä tuoda yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin.

 

Etteplanin palkitsemista ohjaavia periaatteita ovat tulokseen perustuva ja suoriutumisperusteinen palkitseminen, läpinäkyvät ja yhdenmukaiset palkitsemisen periaatteet ja järjestelmä sekä kilpailukykyinen kokonaispalkkataso.

 

Henkilöstön palkitsemista ohjaa vahvasti suoriutumiseen perustava palkitsemisperiaate, jonka mukaan koko henkilöstöä palkitaan läpi organisaation. Tällä saadaan aikaiseksi henkilöstön palkitsemiskäytäntö, joka on linjassa yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen kanssa, kun yhtiön avainhenkilöt sitoutetaan ja motivoidaan toimimaan yhteisten periaatteiden mukaisesti.

 

Toimitusjohtajan palkitsemiskäytännöissä noudatetaan samoja periaatteita. Merkittävä osa toimitusjohtajan palkitsemisesta perustuu kuitenkin muuttuviin palkanosiin eli lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimiin. Näin varmistetaan vahva yhteys toimitusjohtajan palkitsemisen ja yhtiön taloudellisen tuloksen välillä. Hallitus päättää vuosittain muuttuvan palkitsemisen rakenteen ja yksityiskohdat. Vuositulospalkkio ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä muodostavat yhdessä tyypillisesti noin puolet toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta.

 

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen palkitsemisen valmistelu on osoitettu hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Muun johtoryhmän palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.

 

Etteplan Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka:
Etteplan_Toimielinten_palkitsemispolitiikka.pdf

 

Hallituksen palkitseminen

 

Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous vuosittain. Vuoden 2022 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 72 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan rahapalkkiona.

 

Vuoden 2022 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajien kokouspalkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan kustakin kokouksesta, jossa hallituksen tai sen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen on ollut läsnä. Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen palkitseminen 2021

Hallituksen jäsenien vuosipalkkiota ei makseta osittain osakkeina, osakeperusteisina oikeuksina tai rahana velvoitteena hankkia rahalla yhtiön osakkeita. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin, eikä heille ole maksettu tilikauden aikana muita taloudellisia etuuksia. Halllituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä toimi yhtiön neuvonantajana.

 

Toimitusjohtajan palkitseminen

 

Toimitusjohtajan palkka muodostuu kiinteästä vuosipalkasta (sisältäen auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedut) ja muuttuvasta palkitsemisen osasta, joka sisältää vuositulospalkkion ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Muuttuvan palkitsemisen osuus toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta tilikaudella 2021 on 27 prosenttia.

 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan. Tilikaudella 2021 toimitusjohtajalle ei maksettu maksuperusteista lisäeläkevakuutusta.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2021

 

Lyhyen aikavälin palkitseminen

 

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen sekä muihin taloudellisiin ja operatiivisiin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Vuositulospalkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

 

Tilikaudella 2021 toimitusjohtajalle maksettiin saavutetun suorituksen perusteella vuositulospalkkiota 140 100 euroa. Vuositulospalkkio kertyi tilikauden 2020 aikana. Tulospalkkio vastaa 37 prosenttia tulospalkkion enimmäismäärästä. Tulospalkkio kattaa kokonaan muuttuvan palkitsemisen osan tilikaudella 2021.

 

Tilikaudella 2021 toimitusjohtajan vuositulospalkkion rakenne säilyi samana ja varsinaiset tavoitteet päivitettiin. Mahdollinen palkkio maksetaan tilikaudella 2022.

 

Pitkän aikavälin palkitseminen

 

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen koostuu hallituksen kolmen vuoden jaksoissa päättämästä, konsernin liiketoiminnan strategiseen kehitykseen, taloudellisiin mittareihin sekä omistaja-arvoon perustuvasta tulospalkkiosta. Ohjelman tavoitteena on varsinaisen palkitsemisen lisäksi sitouttaa toimitusjohtajaa yhtiöön ja yhdistää toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien etu. Osakepohjaisen kannustinohjelman palkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

 

Toimitusjohtaja kuuluu Etteplan Oyj:n hallituksen, 5.2.2020 perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2020-2022. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu toimitusjohtaja ja muun johtoryhmän jäsenet mukaan lukien noin 25 avainhenkilöä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen vuonna 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

 

Toimitusjohtaja kuului Etteplan Oyj:n hallituksen perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattoi kalenterivuodet 2017-2019. Järjestelmän ansaintakriteerit olivat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR), ja siihen kuului noin 20 henkilöä. Hallituksen päätöksen mukaan järjestelmästä maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä enintään noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Kannustinjärjestelmän palkkio maksettiin huhtikuussa 2020, jolloin toimitusjohtajalle maksettiin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti yhteensä 321 512 euroa, koostuen 20 901 yhtiön osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Kannustinjärjestelmän palkkio vastasi 71 prosenttia muuttuvasta palkitsemisen osasta tilikaudella 2020.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen

 

Muun johtoryhmän palkka muodostuu kiinteästä vuosipalkasta (sisältäen auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedut) ja muuttuvasta palkitsemisen osasta, joka sisältää vuositulospalkkion ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän.

 

Muun johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika on vähintään neljä kuukautta. Irtisanomistilanteessa muun johtoryhmän jäsenellä  on oikeus enintään kymmenen kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää neljän kuukauden irtisanomisajan palkan. Tilikaudella 2021 muun johtoryhmän jäsenille ei maksettu maksuperusteista lisäeläkevakuutusta.

Muun johtoryhmän palkitseminen 2021

 

Lyhyen aikavälin palkitseminen

 

Muun johtoryhmän lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu toimitusjohtajan ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen sekä muihin taloudellisiin ja operatiivisiin avaintavoitteisiin perustuvasta vuositulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on tehtävästä riippuen 33-100 prosenttia vuosipalkasta. Vuositulospalkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

 

Tilikaudella 2021 muulle johtoryhmälle maksettiin saavutetun suorituksen perusteella vuositulospalkkiota yhteensä 348 151 euroa. Vuositulospalkkio kertyi tilikauden 2020 aikana.

 

Tilikaudella 2021 muun johtoryhmän vuositulospalkkion rakenne säilyi samana ja varsinaiset tavoitteet päivitettiin. Mahdollinen palkkio maksetaan tilikaudella 2022.

 

Pitkän aikavälin palkitseminen

 

Muun johtoryhmän pitkän aikavälin palkitseminen koostuu hallituksen kolmen vuoden jaksoissa päättämästä, konsernin liiketoiminnan strategiseen kehitykseen, taloudellisiin mittareihin sekä omistaja-arvoon perustuvasta tulospalkkiosta. Ohjelman tavoitteena on varsinaisen palkitsemisen lisäksi sitouttaa muu johtoryhmä yhtiöön ja tukea johtoryhmän jäsenten ja osakkeenomistajien edun kohtaamista. Osakepohjaisen kannustinohjelman palkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

 

Muun johtoryhmän jäsenet kuuluvat Etteplan Oyj:n hallituksen, 5.2.2020 perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2020-2022. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu toimitusjohtaja ja muun johtoryhmän jäsenet mukaan lukien noin 25 avainhenkilöä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen vuonna 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

 

Muun johtoryhmän jäsenet kuuluivat Etteplan Oyj:n hallituksen perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattoi kalenterivuodet 2017-2019. Järjestelmän ansaintakriteerit olivat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR), ja siihen kuului noin 20 henkilöä. Hallituksen päätöksen mukaan järjestelmästä maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä enintään noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Kannustinjärjestelmän palkkio maksettiin huhtikuussa 2020, jolloin muun johtoryhmän jäsenille maksettiin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti yhteensä 598 338 euroa, koostuen 37 273 yhtiön osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi.

 

Palkitsemisraportti

 

Palkitsemisraporttia päivitetään säännöllisesti.

Etteplanin palkitsemisraportti 2021:
Etteplan palkitsemisraportti 2021

Etteplanin palkitsemisraportti 2020:
Etteplan_palkitsemisraportti_2020.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2019:
Etteplan_palkka-_ja_palkkioselvitys_2019.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2018:
Etteplan_palkka-_ja_palkkioselvitys_2018.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2017:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2017.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2016:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2016.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2015:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2015.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2014:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2014.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2013:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2013.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2012:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2012.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2011:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2011.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2010:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2010.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2009:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2009.pdf

 

 

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2021 2020 2019 2018 2017 Liikevaihto 300 111 259 702 263 292 236 477 214 768 Liikevaihdon muutos, % 15,6 -1,4 11,3 10,1 16,8 Liikevoitto (EBITA) 30 139 26 172 25 964 22 555 17 387 % liikevaihdosta 10,0 10,1 9,9 9,5 8,1 Liikevoitto (EBIT) 25 754 22 380 22 819 20 184 15 484 % liikevaihdosta 8,6 8,6 8,7 8,5 7,2 Tulos ennen veroja 24 867 21 080 21 924 19 396 14 745 % liikevaihdosta 8,3 8,1 8,3 8,2 6,9 Tilikauden tulos 20 044 17 077 17 387 15 280 11 586 Oman pääoman tuotto, % 21,6 20,8 24,1 24,4 20,9 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 16,0 16,0 19,9 21,3 17,8 Omavaraisuusaste, % 39,7 40,5 38,9 42,9 40,7 Bruttoinvestoinnit 30 582 29 697 36 908 16 527 7 589 % liikevaihdosta 10,2 11,4 14,0 7,0 3,5 Nettovelkaantumisaste, % 48,6 46,6 52,6 29,8 43,0 Henkilöstö keskimäärin 3 480 3 320 3 305 2 995 2 711 Henkilöstö kauden lopussa 3 629 3 267 3 447 3 055 2 802 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 197 596 177 301 172 520 156 183 144 965   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2021   1.1.-31.12.2020   Liikevaihto  300 111   259 702   Liiketoiminnan muut tuotot 1 289   3 622   Materiaalit ja palvelut -31 685   -23 317   Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -197 596   -177 301   Liiketoiminnan muut kulut -28 527   -22 300   Poistot -17 839   -18 026   Liikevoitto (EBIT) 25 754 8,6% 22 380 8,6% Rahoitustuotot 593   422   Rahoituskulut -1 480   -1 722   Voitto ennen veroja 24 867   21 080   Tuloverot -4 823   -4 003   Tilikauden voitto 20 044   17 077   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi         Muuntoerot -589   1 415   Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi         Käyvän arvon muutos, muiden laajan  tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset 32   -7   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -557   1 409   Tilikauden laaja tulos yhteensä 19 487   18 486             Tilikauden voiton jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 20 044   17 077   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 19 487   18 486   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos         Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,80   0,69   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,80   0,69   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 31.12.2021 31.12.2020 VARAT     Pitkäaikaiset varat     Liikearvo 92 380 83 685 Muut aineettomat hyödykkeet 28 807 26 011 Aineelliset hyödykkeet 24 759 25 698 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 418 378 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 731 493 Pitkäaikaiset varat yhteensä 147 150 136 320       Lyhytaikaiset varat     Vaihto-omaisuus 376 336 Keskeneräiset työt 26 810 17 764 Myyntisaamiset ja muut saamiset 47 988 38 883 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 273 208 Rahavarat 30 356 24 407 Lyhytaikaiset varat yhteensä 105 803 81 598 VARAT YHTEENSÄ 252 953 217 918       OMA PÄÄOMA JA VELAT     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22 037 20 101 Omat osakkeet -1 245 -124 Muuntoerot -3 473 -2 884 Muut rahastot 133 101 Kertyneet voittovarat 69 761 58 178 Oma pääoma yhteensä 98 914 87 074       Pitkäaikaiset velat     Laskennalliset verovelat 7 408 6 502 Lainat rahoituslaitoksilta 30 350 12 900 Vuokrasopimusvelat 8 777 8 608 Muut pitkäaikaiset velat 827 27 Pitkäaikaiset velat yhteensä 47 362 28 038       Lyhytaikaiset velat     Lainat rahoituslaitoksilta 25 453 27 583 Vuokrasopimusvelat 13 894 15 883 Saadut ennakot 3 891 2 770 Ostovelat ja muut velat 61 673 54 608 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 766 1 962 Lyhytaikaiset velat yhteensä 106 677 102 806 Velat yhteensä 154 039 130 844 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 252 953 217 918 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     Asiakkailta saadut maksut 287 564 267 784 Maksut liiketoiminnan kuluista -253 056 -223 600 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 508 44 184       Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 289 -1 257 Saadut korot liiketoiminnasta 80 79 Maksetut välittömät verot -6 205 -5 010 Liiketoiminnan rahavirta (A) 27 093 37 997       INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 157 -1 639 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -14 255 -5 885 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 17 30 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 73 0 Investointien rahavirta (B) -16 321 -7 494       Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 10 772 30 503       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     Suunnatusta osakeannista saadut maksut 1 936 0 Omien osakkeiden hankinta -1 382 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 6 941 11 698 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -30 060 -12 217 Pitkäaikaisten lainojen nostot 37 503 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 -695 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -11 478 -12 131 Maksetut osingot -8 461 -8 682 Rahoituksen rahavirta (C) -5 007 -22 028       Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 5 765 8 475       Rahavarat tilikauden alussa 24 407 15 878 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 184 55 Rahavarat tilikauden lopussa 30 356 24 407 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Hallinnointi

Yhtiökokous

Lue lisää

Yhtiöjärjestys

Lue lisää

Hallitus

Lue lisää

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Lue lisää

Tarkastusvaliokunta

Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää

Toimitusjohtaja ja muu johto

Lue lisää

Riskienhallinta

Lue lisää

Sisäpiirihallinto

Lue lisää

Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tilintarkastus

Lue lisää

Tiedottaminen

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot