Close

Palkitsemisen periaatteet

 

Etteplan Oyj:n palkitseminen perustuu yhtiön palkitsemispolitiikkaan, joka käsiteltiin yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2020. Yhtiön palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päätä muusta syystä tuoda politiikkaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin.

 

Etteplanin palkitsemista ohjaavia periaatteita ovat tulokseen perustuva ja suoriutumisperusteinen palkitseminen, läpinäkyvät ja yhdenmukaiset palkitsemisen perusteet ja järjestelmä sekä kilpailukykyinen kokonaispalkkataso.

 

Henkilöstön palkitsemista ohjaa vahvasti suoriutumiseen perustava palkitsemisperiaate, jonka mukaan koko henkilöstöä palkitaan läpi organisaation. Tällä saadaan aikaiseksi henkilöstön palkitsemiskäytäntö, joka on linjassa yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen kanssa, kun yhtiön avainhenkilöt sitoutetaan ja motivoidaan toimimaan yhteisten periaatteiden mukaisesti.

 

Toimitusjohtajan palkitsemiskäytännöissä noudatetaan samoja periaatteita. Merkittävä osa toimitusjohtajan palkitsemisesta perustuu kuitenkin muuttuviin palkanosiin eli lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimiin. Näin varmistetaan vahva yhteys toimitusjohtajan palkitsemisen ja yhtiön taloudellisen tuloksen välillä. Hallitus päättää vuosittain muuttuvan palkitsemisen rakenteen ja yksityiskohdat. Vuositulospalkkio ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä muodostavat yhdessä tyypillisesti noin puolet toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta.

 

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen palkitsemisen valmistelu on osoitettu hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Muun johtoryhmän palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.

 

Etteplan Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka:
Etteplan_Toimielinten_palkitsemispolitiikka.pdf

 

Hallituksen palkitseminen

 

Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous vuosittain. Vuoden 2022 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 72 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan rahapalkkiona.

 

Vuoden 2022 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajien kokouspalkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan kustakin kokouksesta, jossa hallituksen tai sen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen on ollut läsnä. Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 

Hallituksen palkitseminen 2022

 

Hallituksen jäsenien vuosipalkkiota ei makseta osittain osakkeina, osakeperusteisina oikeuksina tai rahana velvoitteena hankkia rahalla yhtiön osakkeita. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin, eikä heille ole maksettu tilikauden aikana muita taloudellisia etuuksia. Halllituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä toimi yhtiön neuvonantajana.

 

Toimitusjohtajan palkitseminen

 

Toimitusjohtajan palkka muodostuu kiinteästä vuosipalkasta (sisältäen auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedut) ja muuttuvasta palkitsemisen osasta, joka sisältää vuositulospalkkion ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Muuttuvan palkitsemisen osuus toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta tilikaudella 2022 oli 45 prosenttia.

 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan. Tilikaudella 2022 toimitusjohtajalle ei maksettu maksuperusteista lisäeläkevakuutusta.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2022

 

Lyhyen aikavälin palkitseminen

 

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen sekä muihin taloudellisiin ja operatiivisiin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Vuositulospalkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

 

Tilikaudella 2022 toimitusjohtajalle maksettiin saavutetun suorituksen perusteella vuositulospalkkiota 337 725 euroa. Vuositulospalkkio kertyi tilikauden 2021 aikana. Tulospalkkio vastaa 82 prosenttia tulospalkkion enimmäismäärästä. Tulospalkkio kattaa kokonaan muuttuvan palkitsemisen osan tilikaudella 2022.

 

Tilikaudella 2022 toimitusjohtajan vuositulospalkkion rakenne säilyi samana ja varsinaiset tavoitteet päivitettiin. Mahdollinen palkkio maksetaan tilikaudella 2023.

 

Pitkän aikavälin palkitseminen

 

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen koostuu hallituksen kolmen vuoden jaksoissa päättämästä, konsernin liiketoiminnan strategiseen kehitykseen, taloudellisiin mittareihin sekä omistaja-arvoon perustuvasta tulospalkkiosta. Ohjelman tavoitteena on varsinaisen palkitsemisen lisäksi sitouttaa toimitusjohtajaa yhtiöön ja yhdistää toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien etu. Osakepohjaisen kannustinohjelman palkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

 

Toimitusjohtaja kuuluu Etteplan Oyj:n hallituksen, 5.2.2020 perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu toimitusjohtaja ja muun johtoryhmän jäsenet mukaan lukien noin 25 avainhenkilöä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen vuonna 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

 

Toimitusjohtaja kuului Etteplan Oyj:n hallituksen perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattoi kalenterivuodet 2017–2019. Järjestelmän ansaintakriteerit olivat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR), ja siihen kuului noin 20 henkilöä. Hallituksen päätöksen mukaan järjestelmästä maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä enintään noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Kannustinjärjestelmän palkkio maksettiin huhtikuussa 2020, jolloin toimitusjohtajalle maksettiin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti yhteensä 321 512 euroa, koostuen 20 901 yhtiön osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Kannustinjärjestelmän palkkio vastasi 71 prosenttia muuttuvasta palkitsemisen osasta tilikaudella 2020.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen

 

Muun johtoryhmän palkka muodostuu kiinteästä vuosipalkasta (sisältäen auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedut) ja muuttuvasta palkitsemisen osasta, joka sisältää vuositulospalkkion ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän.

 

Muun johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika on vähintään neljä kuukautta. Irtisanomistilanteessa muun johtoryhmän jäsenellä  on oikeus enintään kymmenen kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää neljän kuukauden irtisanomisajan palkan. Tilikaudella 2022 muun johtoryhmän jäsenille ei maksettu maksuperusteista lisäeläkevakuutusta.

Johtoryhmän palkitseminen 2022

 

Lyhyen aikavälin palkitseminen

 

Muun johtoryhmän lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu toimitusjohtajan ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen sekä muihin taloudellisiin ja operatiivisiin avaintavoitteisiin perustuvasta vuositulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on tehtävästä riippuen 33-100 prosenttia vuosipalkasta. Vuositulospalkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

 

Tilikaudella 2022 muulle johtoryhmälle maksettiin saavutetun suorituksen perusteella vuositulospalkkiota yhteensä 619 583 euroa. Vuositulospalkkio kertyi tilikauden 2021 aikana.

 

Tilikaudella 2022 muun johtoryhmän vuositulospalkkion rakenne säilyi samana ja varsinaiset tavoitteet päivitettiin. Mahdollinen palkkio maksetaan tilikaudella 2023.

 

Pitkän aikavälin palkitseminen

 

Muun johtoryhmän pitkän aikavälin palkitseminen koostuu hallituksen kolmen vuoden jaksoissa päättämästä, konsernin liiketoiminnan strategiseen kehitykseen, taloudellisiin mittareihin sekä omistaja-arvoon perustuvasta tulospalkkiosta. Ohjelman tavoitteena on varsinaisen palkitsemisen lisäksi sitouttaa muu johtoryhmä yhtiöön ja tukea johtoryhmän jäsenten ja osakkeenomistajien edun kohtaamista. Osakepohjaisen kannustinohjelman palkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.

 

Muun johtoryhmän jäsenet kuuluvat Etteplan Oyj:n hallituksen, 5.2.2020 perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 20202022. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu toimitusjohtaja ja muun johtoryhmän jäsenet mukaan lukien noin 25 avainhenkilöä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen vuonna 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

 

Muun johtoryhmän jäsenet kuuluivat Etteplan Oyj:n hallituksen perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattoi kalenterivuodet 20172019. Järjestelmän ansaintakriteerit olivat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR), ja siihen kuului noin 20 henkilöä. Hallituksen päätöksen mukaan järjestelmästä maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä enintään noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Kannustinjärjestelmän palkkio maksettiin huhtikuussa 2020, jolloin muun johtoryhmän jäsenille maksettiin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti yhteensä 598 338 euroa, koostuen 37 273 yhtiön osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi.

 

Palkitsemisraportti

 

Palkitsemisraporttia päivitetään säännöllisesti.

Etteplanin palkitsemisraportti 2022:
Etteplan palkitsemisraportti 2022

Etteplanin palkitsemisraportti 2021:
Etteplan palkitsemisraportti 2021

Etteplanin palkitsemisraportti 2020:
Etteplan_palkitsemisraportti_2020.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2019:
Etteplan_palkka-_ja_palkkioselvitys_2019.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2018:
Etteplan_palkka-_ja_palkkioselvitys_2018.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2017:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2017.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2016:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2016.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2015:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2015.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2014:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2014.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2013:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2013.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2012:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2012.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2011:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2011.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2010:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2010.pdf

Etteplanin palkka- ja palkkioselvitys 2009:
Etteplanin_palkka-_ja_palkkioselvitys_2009.pdf

 

 

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Taloudellista tietoa

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2022 2021 2020 2019 2018 Liikevaihto 350 170 300 111 259 702 263 292 236 477 Liikevaihdon muutos, % 16,7 15,6 -1,4 11,3 10,1 Liikevoitto (EBITA) 33 195 30 139 26 172 25 964 22 555 % liikevaihdosta 9,7 10,0 10,1 9,9 9,5 Liikevoitto (EBIT) 28 622 25 754 22 380 22 819 20 184 % liikevaihdosta 8,2 8,6 8,6 8,7 8,5 Tulos ennen veroja 22 386 24 867 21 080 21 924 19 396 % liikevaihdosta 6,4 8,3 8,1 8,3 8,2 Tilikauden tulos 18 151 20 044 17 077 17 387 15 280 Oman pääoman tuotto, % 17,7 21,6 20,8 24,1 24,4 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 15,9 16,0 16,0 19,9 21,3 Omavaraisuusaste, % 38,2 39,7 40,5 38,9 42,9 Bruttoinvestoinnit 40 940 30 582 29 697 36 908 16 527 % liikevaihdosta 11,7 10,2 11,4 14,0 7,0 Nettovelkaantumisaste, % 66,8 48,6 46,6 52,6 29,8 Henkilöstö keskimäärin 3 945 3 480 3 320 3 305 2 995 Henkilöstö kauden lopussa 3 951 3 629 3 267 3 447 3 055 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 227 823 197 596 177 301 172 520 156 183   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2022   1.1.-31.12.2021   Liikevaihto 350 170    300 111   Liiketoiminnan muut tuotot 2 826   1 289   Materiaalit ja palvelut -40 395   -31 685   Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -227 823   -197 596   Liiketoiminnan muut kulut -36 140   -28 527   Poistot -20 018   -17 839   Liikevoitto (EBIT) 28 622 11,1% 25 754 8,6% Rahoitustuotot 1 044   593   Rahoituskulut -7 280   -1 480   Voitto ennen veroja 22 386   24 867   Tuloverot -4 235   -4 823   Tilikauden voitto 18 151   20 044   Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi         Muuntoerot -4 229   -589   Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi         Käyvän arvon muutos, muiden laajan  tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -31   32   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2 900   -557   Tilikauden laaja tulos yhteensä 15 251   19 487             Tilikauden voiton jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 18 151   20 044   Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen         Emoyhtiön omistajille 15 251   19 487   Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos         Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,73   0,80   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,73   0,80   Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 31.12.2022 31.12.2021 VARAT     Pitkäaikaiset varat     Liikearvo 105 385 92 380 Muut aineettomat hyödykkeet 32 745 28 807 Aineelliset hyödykkeet 24 808 24 759 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 2 414 418 Muut pitkäaikaiset saamiset 1 016 54 Laskennalliset verosaamiset 622 731 Pitkäaikaiset varat yhteensä 166 990 147 150       Lyhytaikaiset varat     Vaihto-omaisuus 635 376 Keskeneräiset työt 30 181 26 810 Myyntisaamiset ja muut saamiset 62 405 47 988 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 364 273 Rahavarat 19 564 30 356 Lyhytaikaiset varat yhteensä 114 149 105 803 VARAT YHTEENSÄ 281 138 252 953       OMA PÄÄOMA JA VELAT     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 966 22 037 Omat osakkeet -1 059 -1 245 Muuntoerot -7 702 -3 473 Muut rahastot 103 133 Kertyneet voittovarat 79 302 69 761 Oma pääoma yhteensä 106 311 98 914       Pitkäaikaiset velat     Laskennalliset verovelat 9 758 7 408 Lainat rahoituslaitoksilta 47 852 30 350 Vuokrasopimusvelat 8 478 8 777 Muut pitkäaikaiset velat 33 827 Pitkäaikaiset velat yhteensä 71 018 47 362       Lyhytaikaiset velat     Lainat rahoituslaitoksilta 21 139 25 453 Vuokrasopimusvelat 13 114 13 894 Saadut ennakot 2 856 3 891 Ostovelat ja muut velat 63 532 61 673 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3 168 1 766 Lyhytaikaiset velat yhteensä 103 809 106 677 Velat yhteensä 174 828 154 039 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 281 138 252 953 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon   1 000 EUR 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     Asiakkailta saadut maksut 341 201 287 564 Maksut liiketoiminnan kuluista -306 220 -253 056 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 981 34 508       Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 721 -1 289 Saadut korot liiketoiminnasta 113 80 Maksetut välittömät verot -5 277 -6 205 Liiketoiminnan rahavirta (A) 28 095 27 093       INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -1 711 -2 157 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -20 871 -14 255 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 52 17 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 0 73 Investointien rahavirta (B) -25 526 -16 321       Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 2 570 10 772       RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     Suunnatusta osakeannista saadut maksut 0 1 936 Omien osakkeiden hankinta 0 -1 382 Lyhytaikaisten lainojen nostot 13 144 6 941 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -32 534 -30 060 Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 999 37 503 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -16 -6 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12 657 -11 478 Maksetut osingot -9 970 -8 461 Rahoituksen rahavirta (C) -14 034 -5 007       Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -11 464 5 765       Rahavarat tilikauden alussa 30 356 24 407 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 672 184 Rahavarat tilikauden lopussa 19 564 30 356 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.   Takaisin Taloudellista tietoa -osioon  Lue lisää

Raportit ja esitykset

Kalenteri

Osaketietoa

Osakkeen perustiedot

Lue lisää

Osakemonitori

Lue lisää

Tuottolaskuri

Lue lisää

Osakekurssihistoria

Lue lisää

Osinko ja maksuhistoria

Lue lisää

Suurimmat osakkeenomistajat

Lue lisää

Liputukset

Lue lisää

Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016

Lue lisää

Hallinnointi

Yhtiökokous

Lue lisää

Yhtiöjärjestys

Lue lisää

Hallitus

Lue lisää

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Lue lisää

Tarkastusvaliokunta

Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Lue lisää

Toimitusjohtaja ja muu johto

Lue lisää

Riskienhallinta

Lue lisää

Sisäpiirihallinto

Lue lisää

Johdon liiketoimet

Lue lisää

Tilintarkastus

Lue lisää

Tiedottaminen

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja analyytikot