Siirry sisältöön

Hallitus

Robert Ingman

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1961, Hallituksen puheenjohtaja, DI, KTM

Matti Huttunen

Hallituksen jäsen

s. 1967, hallituksen jäsen, insinööri

Päivi Lindqvist

Hallituksen jäsen

s. 1970, hallituksen jäsen, KTM ja MBA

Tomi Ristimäki

Hallituksen jäsen

s. 1975, hallituksen jäsen, sähkötekniikan diplomi-insinööri

Leena Saarinen

Hallituksen jäsen

s. 1960, hallituksen jäsen, ETM

Sonja Sarasvuo

Hallituksen jäsen

s. 1994, hallituksen jäsen, D.Sc. (Economics and Business Administration), markkinointi

Mikko Tepponen

Hallituksen jäsen

s. 1979, hallituksen jäsen, DI

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yrityksen strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. Hallitus hyväksyy myös riskienhallinnan periaatteet ja varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden ja valvonnan.

Hallituksen työjärjestys

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointia kirjallisen työjärjestyksen ohjaamaan työskentelyään. Hallituksen työjärjestys täydentää Suomen osakeyhtiölain säännöksiä ja yhtiön yhtiöjärjestystä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Etteplan Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta laatii yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäseniksi. Jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa ja yhtiön internetsivuilla.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitaan vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

  • Robert Ingman (s. 1961), puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ingman Group Oy Ab, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri, 16 730 000 osaketta
  • Matti Huttunen (s. 1967), yksikönjohtaja EV Uusikaupunki, Valmet Automotive EV Power Oy, insinööri, ei omistusta
  • Päivi Lindqvist (s. 1970), talousjohtaja, Glaston Oyj, kauppatieteiden maisteri, MBA, 1 000 osaketta
  • Tomi Ristimäki (s. 1975), toimitusjohtaja, Kempower Oyj, sähkötekniikan diplomi-insinööri, ei omistusta
  • Leena Saarinen (s. 1960), hallitusammattilainen, elintarviketieteiden maisteri, 1 138 osaketta
  • Sonja Sarasvuo (s. 1994), postdoc-tutkija, opettaja, Hanken School of Economics, Department of Marketing, CERS Centre of Relationship Marketing and Service Management, D.Sc. (Economics and Business Administration), markkinointi, ei omistusta
  • Mikko Tepponen (s. 1979), digitalisaatiojohtaja ja operatiivinen johtaja, FLSmidth A/S, diplomi-insinööri, ei omistusta

Osakeomistuksissa on huomioitu myös hallituksen jäsenten määräysvaltayhteisöjen mahdolliset osakeomistukset.

Etteplan Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 5.4.2023 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen velvoitteiden asianmukainen täyttäminen vaatii. Tilikaudella 2023 hallitus piti yhteensä 13 kokousta, joista kolme oli sähköpostikokouksia ja kaksi Teams-kokouksia. Hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 99. Hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön talousjohtaja hallituksen sihteerin roolissa ja toimitusjohtaja osallistuivat kokouksiin.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Robert Ingman, Matti Huttunen, Päivi Lindqvist, Tomi Ristimäki, Leena Saarinen, Sonja Sarasvuo ja Mikko Tepponen ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä.

Matti Huttunen, Päivi Lindqvist, Tomi Ristimäki, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen ovat merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. Robert Ingman ja Sonja Sarasvuo eivät ole riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lähipiiriinsä kuuluvien yhteisöjen omistuksien takia.

Hallituksen monimuotoisuus

Etteplanin hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Periaatteiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia.

Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten monipuoliseen ja erilaiseen osaamiseen eri toimialoilta niin, että jäsenten osaamisprofiilit täydentävät toisiaan. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja koulutustaso sekä mahdollisuus käyttää tehtävän hoitamiseen tarvittava määrä aikaa. Valinnoilla pyritään varmistamaan, että hallituksessa on laaja-alaista osaamista yhtiön keskeisillä strategisilla painopistealueilla. Hallituksen kokoonpanossa pyritään lisäksi siihen, että jäseninä on molempien sukupuolten edustajia.

Hallituksen määrittämät periaatteet toteutuivat hyvin tilikauden 2023 hallituksessa. Periaatteiden toteuttamista jatketaan tilikaudella 2024.

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus määrittää arvioinnissa käytettävät kriteerit. Arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina. Arvioinnin tulokset käsitellään hallituksessa.

Hallituksen palkitseminen

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta tilikaudella 2023 löytyvät erillisestä Yhtiön julkaisemasta toimielinten palkitsemisraportista 2023. Yhtiön palkitsemisraportti esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle.