Siirry sisältöön

Tar­kas­tus­va­lio­kunta

Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi puheenjohtajansa toimesta jokaisesta valiokunnan kokouksesta hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys (pdf)

Tarkastusvaliokunnan rooli on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa seurata konsernin taloudellista tilannetta ja rahoitustilannetta, yhtiön taloudellisen raportoinnin prosessia, yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä erillisyhtiöiden tilinpäätösten ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointiprosessia ja arvioi yhtiön tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja tilintarkastusyhteisön tarjoamia oheispalveluja sekä sitä, että yhtiö noudattaa lakeja ja määräyksiä. Tarkastusvaliokunta käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvän taloudellisen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen ja valmistelee yhtiön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen hallitukselle ja yhtiökokoukselle. Tarkastusvaliokunta valvoo lisäksi yhtiön ei-taloudellisen/kestävyysraportoinnin prosessia ja käsittelee vuosittain julkaistavan selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Hallitus voi myös erikseen osoittaa tarkastusvaliokunnalle muita tehtäviä.

Valiokuntaan kuuluu kolmesta neljään hallituksen jäsentä, ja se kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa ennen yhtiön osa- tai puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista. Valiokunnan puheenjohtaja esittää valiokunnan ehdotukset hallitukselle. Yhtiön tilintarkastaja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin, ja yhtiön talousjohtaja toimii tarkastusvaliokunnan sihteerinä. Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja osallistuu valiokunnan kokouksiin.

Vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Päivi Lindqvist ja valiokunnan jäseninä Tomi Ristimäki, Leena Saarinen ja Sonja Sarasvuo. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Mikko Tepponen toimi tarkastusvaliokunnan jäsenenä vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Tilikaudella 2023 hallituksen tarkastusvaliokunta piti yhteensä 5 kokousta, kaikki kokoukset olivat Teams-kokouksia. Valiokunnan jäsenten läsnäoloprosentti oli 100.