Siirry sisältöön

Palvelut jätehuollolle

Etteplanin palvelut jätehuollolle parantavat kiertotaloutta ja auttavat jätehuoltoyrityksiä rakentamaan kestävää tulevaisuutta saavuttaen usein samalla kustannussäästöjä. Asiantuntijoillamme on laaja-alainen osaaminen ja vuosikymmenten kokemus erilaisista jätehuollon kehittämisprojekteista. Varmistamme räätälöityjen selvitysten korkeatasoisen ja tehokkaan toteutuksen tarpeidesi mukaan.

Etteplanin palvelut jätehuollolle kattavat erilliskeräyksen mallintamisen, jätehuoltoyritysten hiilijalanjälkilaskennan ja erilaisten päästövähennyskeinojen vaikutusarvioinnit. Lisäksi tarjoamme apuamme myös muissa jätehuoltoa ja kiertotaloutta koskevissa selvityksissä.

Erilliskeräyksen mallintaminen auttaa tunnistamaan ympäristövaikutukset

Erilliskeräyksen mallinnuksella tuotamme tietoa halutun alueen jätteenkeräyksen jätekertymistä, kustannuksista ja ympäristövaikutuksista. Tulokset voidaan laskea nykytilanteelle sekä vaihtoehtoisille skenaarioille. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi:

  • Suunniteltaessa eri jätelajien erilliskeräyksen laajentamista pienempiin kiinteistöihin ja arvioitaessa sen vaikutusta jätehuollon kustannuksiin ja päästöihin.
  • Optimoitaessa jätteenkeräysmenetelmiä erilaisille jätelajeille: Mikä on erilliskeräyksessä palvelutaso, joka on edelleen perusteltavissa kustannusten ja ympäristövaikutusten näkökulmasta? Miten esimerkiksi monilokerokeräys, syväkeräys, lähi- ja korttelikeräys tai polttoaineen vaihtaminen uusiutuvaan vaikuttavat jätehuoltoratkaisujen kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin?

Olemme kehittäneet jätteen erilliskeräyksen mallintamiseen JEKO™-työkalun

JEKOTM-työkalullamme jätteenkeräystä mallinnetaan ottaen huomioon kaikki keräykseen kuuluvat vaiheet, kuten siirrot, säiliön tyhjennykset ja kuljetukset. Käytämme aluekohtaista dataa ja ominaiskertoimia, jotka olemme määrittäneet lukuisilta jätehuoltoalueilta kerätyn tiedon ja mallinnustulosten pohjalta. JEKOTM-työkalu yhdistettynä LCA for Experts -elinkaariarvointiohjelmaan (ent. GaBi) mahdollistaa jätteen keräyksen ja käsittelyn ympäristövaikutusten kokonaisvaltaisen tarkastelun alueellisesti. Elinkaarimallimme sisältävät lukuisten jätelajien käsittelyketjut ja niistä aiheutuvat päästöt sekä kierrätyksellä saavutettavat päästöhyvitykset.

Asiantuntijamme ovat mallintaneet jätteenkeräystä suurimmassa osassa Suomea, kattaen yhdyskuntajätteen käsittelyn yli 60 %:lle koko väestöstä. Olemme myös olleet mukana jätelainsäädännön uudistustyössä tuottamalla taustaselvityksiä ja -tietoa ympäristöministeriölle lainsäädännön muutosten vaikutuksista mm. kierrätysasteisiin, ympäristöön, kustannuksiin ja työllisyyteen.

Tarjoamme myös karttapalvelua jätehuoltotoimijoille. Kehittämäämme karttaohjelmistoa voidaan käyttää apuna erilliskeräyksen suunnittelussa, jätehuollon asiakaspalvelussa sekä viranomaistyössä. Ohjelmisto mahdollistaa monipuoliset tutkimukset ja tarjoaa tietoa esimerkiksi kiinteistöjen, asuntojen ja asukkaiden määristä.

Hiilijalanjälkilaskennalla tunnistetaan yrityksesi toimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt

Hiilijalanjälkilaskenta auttaa ymmärtämään paremmin toimintaasi liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjälkilaskennan tulokset antavat tietoa sekä yrityksesi omien toimintojen että sen arvoketjun toimintojen hiilijalanjäljestä vuositasolla. Laskemme yrityksesi hiilijalanjäljen noudattaen organisaation hiilijalanjälkilaskennan ohjeita (GHG-protokolla).

Hiilijalanjälkilaskennalla autamme yritystäsi seuraamaan ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, joita toiminnoistanne ja erilaisista jätteenkäsittelyprosesseista syntyy. Tunnistamalla merkittävimmät päästölähteet nykytilassa kehitystoimenpiteet voidaan kohdistaa järkevästi. Hiilijalanjäljen vuosittainen seuranta varmistaa toimenpiteiden tehokkuuden.

Muut selvitykset ja palvelut

Tarjoamme myös muita jätehuoltoon ja kiertotalouteen liittyviä selvityksiä ja palveluja. Niihin kuuluvat muun muassa:

  • Erillisselvitykset toiminto- ja laitoskohtaisista ilmastovaikutuksista ja päästövähennyspotentiaalista.
  • Päästöjen hillintäkeinojen vaikutusarvioinnit (päästövähennysohjelmat).
  • Hiilijalanjälkilaskureiden kehittämiseen liittyvä konsultointityö.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa siitä, miten Etteplanin palvelut jätehuollolle voivat auttaa jätehuoltoyritystänne saavuttamaan kestävän ja kustannustehokkaan tulevaisuuden.

Aiheeseen liittyvät referenssit

Suomen ensimmäiselle kotitalouksien pois­to­teks­tii­lin kier­rä­tys­lai­tok­selle laskettiin pääs­tö­vä­hen­nys­po­ten­ti­aali

Biometaanin ja organisaation hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nat tukevat Stormossenin strategiaa

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Uuden jätelain vaikutukset jätehuollon ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin ja kustannuksiin

Kysy asiantuntijaltamme

Esa Nummela

Team Leader

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.