Siirry sisältöön

Kestävä kehitys

Ympäristö

Asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien odotukset Etteplanin ympäristövastuusta ja -toimista ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2023 asetimme yhtiötasoiset kestävän kehityksen tavoitteet ja määrittelimme parhaat käytännöt ympäristövastuutavoitteidemme mittaamiseen ja raportointiin.

Ihmiset

Etteplanin arvo asiakkaille syntyy siitä, että meillä on erittäin osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä, joilla on korkea hyvinvointitaso ja jotka haluavat työskennellä asiakkaittemme menestyksen eteen. Työntekijöillä on myös keskeinen rooli Etteplanin ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten kannalta. Asiantuntijaorganisaationa menestyksemme riippuu kyvystämme tukea henkilöstömme henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä.

Hallinnointi

Etteplanin toimintaa ohjaavat eettisiin toimintaohjeisiimme kuuluvat periaatteet, arvot ja sidosryhmien sitouttaminen. Lisäksi olemme toteuttaneet omaa laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikkaamme (QEHS). Kaikessa työssämme otamme huomioon niiden maiden ainutlaatuiset ominaisuudet, joissa toimimme. Etteplanilla vastuullisuus ei ole vain yksittäinen käsite, vaan pikemminkin kokonaisvaltainen teema, joka näkyy arvoketjumme jokaisessa vaiheessa.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys Etteplanilla

Vuonna 2023–2024 toteutimme kaksoisolennaisuusanalyysin arvioidaksemme kestävän kehityksen toimiamme. Tämä sisälsi yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa, jotta saisimme kattavan käsityksen aiheista. Kaksoisolennaisuusanalyysin pohjalta kehitimme kestävän kehityksen toimintaohjelmaamme.

Ympäristön osalta tavoitteemme keskittyvät päästöjen vähentämiseen scope 1 ja 2 -päästölähteissä. Tavoitteenamme on vähentää päästöjä 42 % vuoden 2022 hiilijalanjälkilaskennan vertailuarvoon nähden vuoteen 2030 mennessä. Laajennamme hiilijalanjälkihankkeitamme maailmanlaajuisesti säilyttäen samalla vahvan läsnäolomme Suomessa ja Ruotsissa. Tavoitteenamme on myös lisätä EU:n taksonomian mukaisten hankkeiden osuutta investoimalla resursseja ja parantamalla toimintatietouttamme.

Sosiaalisten tekijöiden osalta yhdenvertainen kohtelu ja mahdollisuudet nousivat merkittäviksi aiheiksi Etteplanilla. Sitoudumme edistämään monimuotoisuutta työyhteisössämme. Seuraamme sukupuolten palkkaeroa ja raportoimme julkisesti edistymisestämme vuodesta 2024 alkaen. Olemme kehittämässä myös inkluusioindeksiä osana sisäistä henkilöstökyselyä, jotta voimme jatkuvasti mitata ja parantaa työhyvinvointia.

Hallinnon osalta yrityskulttuuri ja korruption/lahjonnan vastaiset toimenpiteet tunnistettiin keskeisiksi teemoiksi. Parannamme lähestymistapaamme varmistamalla, että kaikki työntekijät saavat koulutusta Code of conduct -toimintaohjeistamme, jotta liiketoimintaetiikkaa ymmärretään paremmin.

Etteplanilla uskomme, että kestävät käytännöt tulisi olla juurtuneena jokaiseen toimintamme osa-alueeseen. Käsittelemällä näitä keskeisiä kestävyyden mittareita ja työskentelemällä aktiivisesti niiden saavuttamiseksi pyrimme luomaan pysyvää muutosta ja olemaan luotettava asiantuntija suurten kysymysten käsittelemisessä. Yhdessä voimme muokata paremman tulevaisuuden.

Vastuu alueTeemaTavoiteMittari
EIlmastonmuutosPäästöjen vähentäminen, scope 1 ja 2 - 42% 2030 mennessäHiilijalanjälki, scope 1 ja 2
ETuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksetLisätä EU:n taksonomian mukaisten hankkeiden osuuttaProsentti EU:n taksonomian mukaisten hankkeiden osuus
SYhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikilleSukupuolten palkkaeroSukupuolten välinen tasa-arvo
SOma työvoimaPisteet 4/5 tai enemmänEtteplan Equity and Inclusion Index FuturETTE-tutkimuksessa (sisäinen henkilöstötutkimus)
STyöyhteisön monimuotoisuusLisää naisten määrää yrityksessäNaisten prosenttiosuus Etteplanissa verrattuna tieteen ja teknologian tutkinnon suorittaneisiin naisiin Etteplan-maissa. Painotettu keskiarvo suhteessa Etteplanin kokoon maissa.
Lähde: World Bank, Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), data from 2016-17, Source
GYrityskulttuuri100% työntekijöistä saavat koulutusta Code of conduct -toimintaohjeistammeProsenttiosuus työntekijöistä koulutettu
GKorruptio ja lahjontaEi raportoitu korruptio- ja lahjontatapauksiaKorruption torjuntaan ja lahjontaan liittyvien tapausten määrä

Etteplanin vastuullisen mineraalihankinnan politiikka

Etteplanin vastuullisen mineraalihankinnan politiikka määrittelee sitoutumisemme ja vaatimuksemme sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuulliseen toimintaan konfliktimineraalien suhteen. Osana yritysvastuutamme sitoudumme noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, mukaan lukien niin kutsuttuja konfliktimineraaleja, kuten tinaa, tantaalia, volframia, kultaa ja kobolttia koskevat lait ja määräykset. Lue lisää (englanniksi).