Close

Vastuullisuus näkyy vahvasti Etteplanin liiketoiminnassa.

 

Olemme sitoutuneet yritysvastuumme jatkuvaan kehittämiseen ja tänä vuonna raportoimme vastuullisuudestamme ensimmäistä kertaa Global Reporting Initiative -raportointiviitekehykseen pohjautuen. Vastuullisuus on meillä Etteplanilla osana jokapäiväistä työtämme suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisia ura-ja kehitysmahdollisuuksia sekä pitkiä työsuhteita.

Global Reporting Initiative

Vuoden 2016 lopussa määritimme GRI-indikaattorit vastuullisuuden olennaisille näkökohdillemme. Aloitamme niiden mukaan yritysvastuutyömme mittaamisen vuonna 2017 ja raportoimisen vuonna 2018. GRI eli Global Reporting Initiative on maailman laajimmin käytetty yritysvastuuraportoinnin viitekehys.

Lue lisää Vuosikatsauksesta s.33

Vastuullisuuden aiheet

 

Etteplan selvitti vuonna 2015 vastuullisuutensa olennaisimmat aiheet haastattelemalla keskeisiä, ulkoisia sidosryhmiä ja omaa henkilöstöä. Yhtiön johto validoi haastatteluiden tulokset, ja tämän seurauksena yhtiölle muodostui vastuullisuuden olennaisuusmatriisi, jossa tärkeimmiksi aiheiksi nousivat taloudellinen kasvu sekä henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen. Etteplanin yritysvastuusta vastaa johtoryhmän jäsenenä toimiva henkilöstö- ja kehitysjohtaja.

Materiality matrix

Etteplan vie kouluihin ohjelmointiopetusta

Yhteiskunnalliset projektit, kuten Micro:bit-hanke, jossa opetetaan koululaisille koodausta, ovat jatkossakin tärkeitä Etteplanille.

Katso video!

Lue lisää

Taloudellinen vastuu

Yritysvastuumme olennaisin näkökohta niin sidosryhmiemme kuin liiketoimintammekin näkökulmasta on kestävä taloudellinen kasvu.

Lue lisää

Ympäristövastuu

 

Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on muuan muassa minimoida oman toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset, kouluttaa henkilökuntamme tunnistamaan työnsä ympäristövaikutukset sekä auttaa yhteistyökumppaneitamme noudattamaan vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Lue lisää

Sidosryhmävuorovaikutus

Etteplan pyrkii toiminnassaan avoimeen dialogiin kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Etteplan ottaa huomioon sidosryhmiensä näkemykset ja odotukset sekä pyrkii vastamaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää Vuosikatsauksesta s.31

Etteplanin kasvustrategia

Strategian kulmakivet

Strategiamme neljä kulmakiveä ovat: asiakaskeskeisyys, palveluratkaisut, Yksi Etteplan ja suunnittelumenetelmät.   Lue lisää

Kilpailuedut

Liiketoimintamallimme perustuu Johdettuihin palvelumalleihin (Managed Services). Johdetut palvelumallit ovat valmiiksi paketoituja ja tuotteistettuja ratkaisuja, joissa asiakas ostaa tulokset, ei vuokratyöntekijää tai työ- tunteja. Lue lisää

Visio ja arvot

Lue lisää

Strategiset ja taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti strategiset ja taloudelliset tavoitteensa huhtikuussa 2019. Kasvua ja kannattavuutta koskevat tavoitteet säilyivät ennallaan. Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet. Lue lisää

Tietoturvallisuus

Lue lisää