Close

Vastuullisuus näkyy vahvasti Etteplanin liiketoiminnassa

 

Osaava ja sitoutunut henkilöstö, taloudellisen arvon tuottaminen sidosryhmillemme sekä kestävien, ympäristöystävällisten ratkaisujen tarjoa - minen asiakkaillemme ovat Etteplanin vastuullisen toiminnan ytimessä. Toimintamme pohjaa vahvoihin yhteisiin periaatteisiin ja toimintamalleihin samalla huomioiden toimintamaiden erityispiirteet.

Toimintamme pohjautuu Etteplanin arvoihin, eettisiin liike - toimintaperiaatteisiin ja eettiseen toimintaohjeeseen sekä avoimeen sidosryhmävuorovaikutukseen. Olemme sitoutuneet vastuullisuutemme jatkuvaan kehittämiseen niin konsernikuin maatasolla. Raportoimme vastuullisuudestamme kansainvälisen GRI-raportointiviitekehyksen mukaisesti. Etteplanin yritysvastuun kehittämisestä vastaa johtoryhmän jäsenenä toimiva markkinointi- ja viestintäjohtaja.

Lue lisää vastuullisuudestamme vuosikatsauksesta s. 23

Raportointiperiaatteet ja GRI-sisältöindeksi

Etteplan raportoi nyt neljättä kertaa yritysvastuustaan Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiviitekehykseen pohjautuen. Raportti sisältää GRI Standardien perustietoa (Core-taso). Etteplan raportoi yritysvastuusta vuosittain. Yhtiön raportoinnin pohjana toimii vastuullisuuden olennaisuusanalyysi (2015).

Lue lisää Vuosikatsauksesta s.34

Vastuullisuuden olennaiset aiheet

 

Etteplan selvitti vuonna 2015 vastuullisuutensa olennaisimmat aiheet haastattelemalla keskeisiä, ulkoisia sidosryhmiä ja omaa henkilöstöä. Yhtiön johto validoi haastatteluiden tulokset, ja tämän seurauksena yhtiölle muodostui vastuullisuuden olennaisuusmatriisi, jossa tärkeimmiksi aiheiksi nousivat taloudellinen kasvu sekä henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen.

Materiality matrix

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeemme sisältävät 16 asiaa joihin sitoudumme toiminnassamme. Kaikkien Etteplanin työntekijöiden ja yhteistyökumppanien odotetaan noudattavan näitä periaatteita ja käytäntöjä.

Lue lisää eettisestä toimintaohjeestamme

Taloudellinen vastuu

Yritysvastuumme olennaisin näkökohta niin sidosryhmiemme kuin liiketoimintammekin näkökulmasta on kestävä taloudellinen kasvu.

Lue lisää

Ympäristövastuu

 

Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on muuan muassa minimoida oman toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset, kouluttaa henkilökuntamme tunnistamaan työnsä ympäristövaikutukset sekä auttaa yhteistyökumppaneitamme noudattamaan vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Lue lisää

Sidosryhmävuorovaikutus

Etteplan pyrkii toiminnassaan avoimeen dialogiin kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Etteplan ottaa huomioon sidosryhmiensä näkemykset ja odotukset sekä pyrkii vastamaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää Vuosikatsauksesta s.24

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat ylpeitä työskennellessään meidän kanssamme. Haluamme luoda hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme arvoihimme perustuen. Tämän takia olemme tehneet ja julkaisseet nämä englanninkieliset eettisen toimintaohjeet. Niiden tarkoitus on kuvata selvästi yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteemme kaikille työntekijöillemme, sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä ohjata jokapäiväistä toimintaamme. Lue lisää
Ota yhteyttä
Outi Torniainen
Outi Torniainen
markkinointi- ja viestintäjohtaja