Close
Etteplan Yritysvastuu

Yritysvastuu

Vastuullisuus näkyy vahvasti Etteplanin liiketoiminnassa

Osaava ja sitoutunut henkilöstö, arvon tuottaminen asiakkailemme ja muille sidosryhmillemme sekä kestävien, ympäristöystävällisten ratkaisujen tarjoaminen asiakkaillemme ovat Etteplanin vastuullisen toiminnan ytimessä. Toimintamme pohjaa vahvoihin yhteisiin periaatteisiin ja toimintamalleihin samalla huomioiden toimintamaiden erityispiirteet.

Toimintamme pohjautuu Etteplanin arvoihin, eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja eettiseen toimintaohjeeseen sekä avoimeen sidosryhmävuorovaikutukseen. Olemme sitoutuneet vastuullisuutemme jatkuvaan kehittämiseen niin konsernikuin maatasolla. Raportoimme vastuullisuudestamme kansainvälisen GRI-raportointiviitekehyksen mukaisesti. Etteplanin yritysvastuun kehittämisestä vastaa johtoryhmän jäsenenä toimiva markkinointi- ja viestintäjohtaja.

Lue lisää vastuullisuudestamme Vuosikertomuksesta s. 23

 

Etteplan-corporate-responsibilityB.jpg

Raportointiperiaatteet ja GRI-sisältöindeksi

Etteplan raportoi yritysvastuustaan Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiviitekehykseen pohjautuen. Raportti sisältää GRI Standardien perustietoa (Core-taso). Etteplan raportoi yritysvastuusta vuosittain. Yhtiön raportoinnin pohjana toimii vastuullisuuden olennaisuusanalyysi (2015).

LUE LISÄÄ VUOSIKATSAUKSESTA S.34

Vastuullisuuden olennaiset aiheet

Etteplan selvitti vuonna 2015 vastuullisuutensa olennaisimmat aiheet haastattelemalla keskeisiä, ulkoisia sidosryhmiä ja omaa henkilöstöä. Yhtiön johto validoi haastatteluiden tulokset, ja tämän seurauksena yhtiölle muodostui vastuullisuuden olennaisuusmatriisi, jossa tärkeimmiksi aiheiksi nousivat taloudellinen kasvu sekä henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen.

Etteplan yritysvastuu

 

Eettiset toimintaohjeetcode-of-conductA.jpg

Eettiset toimintaohjeemme sisältävät 16 asiaa joihin sitoudumme toiminnassamme. Kaikkien Etteplanin työntekijöiden ja yhteistyökumppanien odotetaan noudattavan näitä periaatteita ja käytäntöjä.

LUE LISÄÄ EETTISESTÄ TOIMINTAOHJEESTAMME

 

Sidosryhmävuorovaikutus
Etteplan-corporate-responsibility-stakeholder-expectations_XX.jpg

 

Etteplan pyrkii toiminnassaan avoimeen dialogiin kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Etteplan ottaa huomioon sidosryhmiensä näkemykset ja odotukset sekä pyrkii vastamaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

LUE LISÄÄ VUOSIKATSAUKSESTA S.24

LUE SELVITYS MUISTA KUIN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA 2020