Siirry sisältöön

TI­LIN­PÄÄ­TÖS­TIE­DOTE 1.1.-31.12.2002

Pörssitiedote – Julkaistu: 12.02.2003 9:30:31

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002


Liikevaihto 37 milj. euroa     + 9,4 %
Liikevoitto 2,7 milj.euroa     -40,7 %
Tilikauden tulos 1,3 milj.euroa   -55,3 %
Osinkoehdotus 0,25 euroa/osake


Teollisuustekniikan suunnittelussa, Etteplanin toimialalla, vuosi
2002 oli voimakkaan rakennemuutoksen aikaa. Markkinatilanne oli
koko vuoden kireä ja teollisuus teki suunnittelua koskevia
toiminnan järjestelyjä, erityisesti ulkoistuksia. Etteplanin
kaltaiselle palveluyritykselle vuosi oli sekä kireän markkina-
tilanteen aiheuttamien kannattavuuspaineiden että toimiala-
järjestelyjen antamien mahdollisuuksien vuosi.

Vuoden aikana Etteplan toteutti kotimaassa kolme ja Saksassa yhden
ulkoistusprojektin, jotka ensimmäisessä vaiheessa merkitsivät noin
150 suunnittelijan siirtymistä konserniin. Lisäksi kotimaassa
ostettiin noin 50 henkilön suunnitteluyrityksen osake-enemmistö,
Pohjois-Italiasta pienehkön (15 henkilöä) suunnitteluyrityksen
osake-enemmistö ja Ruotsista hankittiin 35 %:n osuus 130 henkilön
elektroniikan suunnitteluyrityksestä. Kokonaisuudessaan konsernin
henkilökunta kasvoi osakkuusyhtiöt mukaan luettuna yli 350 henki-
löllä eli noin 60 %:lla. Ulkomailla olevan henkilöstön määrä on
kasvanut yhteisyrityksen henkilöstö mukaan lukien 206 henkeen.
Laajennusten toteutus painottui loppuvuodelle, joten ne vaikutta-
vat liikevaihtoon merkittävästi vasta vuoden 2003 puolella.

Vuoden 2002 liikevaihto kasvoi jonkin verran edellisestä vuodesta.
Kysyntä vaihteli voimakkaasti eri alueilla. Etteplanin toiminta-
mallin, joustavuuden ja verkkoratkaisujen avulla, joihin on viime
vuosina investoitu, pystyttiin tasoittamaan yksittäisten toimi-
pisteiden ja alojen vaihtelua. Kannattavuus säilyi poikkeukselli-
sen kireästä markkinatilanteesta huolimatta tyydyttävänä, vaikka
laski selvästi edellisestä vuodesta. Toiminnan painopiste oli
rakentaa strategian mukaisia valmiuksia tulevaisuuteen hyödyntäen
alan rakennemuutoksia.

Liikevaihto ja tulos

Etteplan-konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Liikevaihto
kasvoi 9,4 % 37 milj. euroon (vuonna 2001 33,8 milj. euroa). Kasvu
perustui sekä orgaaniseen kasvuun, toteutettuihin ulkoistuksiin
että yrityisostoihin. Tulos jäi edellisestä vuodesta, mutta oli
tyydyttävä vaikeassa kysyntätilanteessa.

Liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (4,6 milj. euroa) eli 7,4 %
liikevaihdosta (13,6 %). Tilikauden voitto ennen satunnaisia eriä
ja veroja oli 2,8 milj. euroa (4,8 milj. euroa ). Konsernitilin-
päätös osoittaa voittoa 1,3 milj. euroa (2,8 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,69 euroa). Oma pääoma/
osake oli 2,90 euroa (2,89 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli
19,7 % (37,8 %) ja oman pääoman tuotto 12,6 % (28,0 %).

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 10,7 milj. euroa (9,4 milj.
euroa) ja liikevoitto 0,8 milj. euroa (1,1 milj. euroa).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tehden kokonaisia suunnittelu-
projekteja tai jatkuvaa tuotekehitys- ja laitesuunnittelua.
Konsernin suunnittelupalvelut koostuvat 1) konetekniikka- ja
mekatroniikkasuunnittelusta, 2) automaatio- ja sähkösuunnittelusta
sekä 3) elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelusta. Asiakkaat ovat
laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä puunjalostusteollisuudessa,
prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite- sekä elektroniikka-
teollisuudessa.

Liiketoiminta on jaettu neljään eri liiketoiminta-alueeseen, jotka
eivät ole erillisiä tulosyksiköitä. Liikevaihdon arvioitu jakauma
liiketoiminta-alueittain oli tilikauden lopussa seuraava:

     Tuotantolinjat       32 %
     Paperi ja sellu      27 %
     Nosto- ja siirtolaitteet  21 %
     Elektroniikka       20 %

Tuotantolinjat -liiketoiminnan kokonaiskysyntä oli tarkastelu-
jakson aikana tyydyttävä. Paperi ja sellu-, sekä Nosto- ja
siirtolaitteet ryhmien kysyntä säilyi vakaana. Elektroniikka
liiketoiminnan markkinat vaihtelivat voimakkaasti. Palveluiden
laajenemisen ansiosta kokonaistilanne säilyi kohtalaisena.
Suunnittelupalveluiden kysyntä Ruotsissa oli heikko alkuvuonna,
mutta parani kesän jälkeen. Saksassa ja Italiassa kysyntä oli
vakaa ja kummassakin maassa saavutettiin budjetoitu tulos.

Hyvän kilpailuaseman saavuttaminen on edellyttänyt voimakasta
panostusta suunnittelupalveluiden kehittämiseen, sisäisen
tehokkuuden parantamiseen sekä rekrytointiin. Etteplanin toiminnan
vahvuuksia ovat tehokas suunnitteluprosessi, korkealaatuinen
ISO-9000 -järjestelmän mukainen toiminta sekä osaava henkilöstö.
Niiden ansiosta Etteplanista on tullut useiden, tunnettujen
suomalaisten suuryritysten strateginen, partnership-pohjalla
toimiva yhteistyökumppani.

Vuoden 2002 tärkeimmät tapahtumat

Etteplan osti tammikuussa 35 %:n omistusosuuden ruotsalaisesta
suunnittelutoimistosta JA Produktutveckling AB:sta. Yritysosto
vahvistaa Etteplan-konsernin toimintaa Ruotsin teollisuus-
tekniikkamarkkinoilla ja avaa konsernille mahdollisuuden
viedä suomalaista suunnitteluosaamista mm. Ruotsin autoteollisuus-
markkinoille.

Helmikuussa Etteplan osti 51 %:n osuuden italialaisesta Di&Esse
Srl suunnittelutoimistosta. Se palvelee ensisijaisesti konsernin
nykyistä kansainvälisesti toimivaa asiakaskuntaa.

Kesäkuussa ostettiin 60 %:n osuus Vaajakoskella toimivasta
Insinööritoimisto Keskilinja Oy:stä. Yrityskaupalla vahvistettiin
erityisesti puunjalostusteollisuuden koneiden ja laitteiden
osaamista.

Kesäkuussa perustettiin yhdessä Perlos Oyj:n kanssa yhteisyritys
EPE Design Oy, jonka palvelukseen siirtyi Perlokselta 14 henkilöä.
Yhteisyrityksen tavoitteena on tuottaa suunnittelupalveluita
uusien tuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen.

Lokakuussa Etteplan konserniin kuuluva Konette GmbH solmi yhteis-
työsopimuksen Kone GmbH:n kanssa. Sopimuksen mukaan Koneen
Saksassa toimivasta liukuporrasyksiköstä siirtyi 33 henkilöä
Etteplan konsernin palvelukseen. Sopimus on luonnollinen jatko
yhtiöiden Suomessa toimivalle yhteistyölle.

Marraskuussa solmittiin yhteistyösopimus Rautaruukki Oyj:n kanssa.
Tehdyn sopimuksen mukaan Rautaruukki ostaa jatkossa huomattavan
osan investointeihinsa liittyviä suunnittelu- ja projektinhoito-
palveluita Etteplanilta. Sopimuksen mukaan Rautaruukki Steelin
Engineering -yksikön Oulun toimipisteen 47 henkilöä siirtyivät
Etteplanin palvelukseen 1.1.2003.

Joulukuussa perustettiin yhdessä Nextrom Oy:n kanssa yhteisyritys
Etteplan Production Lines Oy, jonka palvelukseen siirtyi 53
Nextromin työntekijää. Yhteisyrityksen tavoitteena on tuottaa
suunnittelu- ja projektipalveluita, joita tarvitaan uusien
teollisten valmistuslinjojen kehittämisessä ja valmistuksessa.

Joulukuussa yhtiö solmi suunnittelusopimuksen Pietarin jäteveden
puhdistamon automaatio- ja sähkösuunnittelusta. Kauppa on
yrityksen tähän mennessä suurin automaatio- ja sähkösuunnittelu-
toimeksianto.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilömäärä ovat kasvaneet
tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin
660 henkilöä (561), kasvua 17,6 %. Tilikauden lopussa (31.12.2002)
henkilömäärä oli 723 henkilöä (583). Osakkuusyhtiöt mukaan lukien
henkilömäärä oli 837 henkeä. Henkilöstölisäykset johtuivat lähinnä
liiketoiminnan ulkoistuksiin perustuvasta orgaanisesta kasvusta
sekä yritysostoista.

Investoinnit

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 4,5 milj. euroa (2,7 milj.
euroa). Suurin investointi oli JA Produktutveckling AB:n
omistusosuuden hankinta. Muut investoinnit kohdistuivat lähinnä
tietokoneohjelmien ja -laitteiden hankintaan sekä tietoverkkojen
ja toiminnanohjauksen kehittämiseen.

Rahoitusasema

Etteplanin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma
31.12.2002 oli 22,6 milj. euroa (20,0 milj. euroa), josta rahat
ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit olivat yhteensä
7,2 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Konsernin korolliset velat
olivat kauden lopussa 1,0 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 63,4 % (65,0 %). Maksuvalmius oli hyvä koko
kauden ajan.

Osakkeet, kurssikehitys ja omien osakkeiden hankinta

Yhtiö korotti kesäkuussa osakepääomaansa yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen perusteella suunnatulla osakeannilla. Osakeanti
liittyi Insinööritoimisto Keskilinja Oy:n osakkeiden ostoon,
jolloin osakkeiden myyjille suunnattiin 162 108 uutta osaketta
arvoltaan 16 210,80 euroa. Osakkeiden merkintähinta määräytyi
yhtiöiden käypien arvojen perusteella. Osakepääoma oli 31.12.2002
oli 427 460,80 euroa ja osakemäärä 4 274 608 kpl.

Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin kauden aikana 390 375 kpl,
yhteensä 2,1 milj. euron arvosta. Osakkeen alin kurssi oli
3,90 euroa, ylin 6,44 euroa ja keskikurssi 5,32 euroa. Koko
osakekannan markkina-arvo 31.12.2002 oli 17,3 milj. euroa ja
osakkeenomistajien määrä 1 267.

Yhtiö on hankkinut kauden aikana omia osakkeita 12 000 kpl.
Tilikauden lopussa omien osakkeiden määrä oli 24 100 kpl arvoltaan
yhteensä 139 418,34 euroa.

Etteplan on ottanut käyttöön Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeen.

Optio-ohjelma ja osakeantivaltuudet

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2002 valtuutti hallituksen päättämään
yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antami-
sesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta tarjoamalla
yhdessä tai useammassa erässä enintään 822.500 kappaletta kirjan-
pidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron arvoisia osakkeita
hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin
ehdoin.

Edelleen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että
yhtiö voi hankkia enintään 205.625 kappaletta yhtiön kirjan-
pidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron osaketta voitonjako-
kelpoisilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien osake-
omistuksen suhteessa, ja päättämään päätetyn valtuutuksen
perusteella hankittujen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle annettu valtuutus
sisältää oikeuden luovuttaa enintään 205.625 kappaletta kirjan-
pidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron yhtiön osaketta siten,
että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen
vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi (5)
prosenttia yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä.

Kaikki yhtiön vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt kuuluvat
yhtiön optio-ohjelman piiriin.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat

Etteplan Oyj:n hallitukseen ovat katsauskaudella kuuluneet
Tapani Mönkkönen puheenjohtajana ja jäseninä Tapani Tuori,
Matti Virtaala, Ritva Mönkkönen ja Heikki Hornborg.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Heikki Hornborg.

Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-
yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Konsernin jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2002 mukaan
6,8 milj. euroa ja konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma
5,6 milj. euroa.

Hallitus ehdottaa 26.3.2003 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että
osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa
omistuksessa oleville osakkeille 0,25 euroa osaketta kohti, ja
loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin. Hallituksen
ehdotuksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2003
ja osingon maksupäivä 7.4.2003.

Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Aiemmin tehtyjen sopimusten mukaan käynnistyi 1.1.2003 Nextrom
Oy:n ja Etteplan Oyj:n yhteisesti omistama yritys Etteplan
Production Lines Oy, josta Etteplan omistaa 81 %. Vuoden alussa
aloitti toimintansa Oulussa Etteplan Metals Processing -yksikkö,
jonka palvelukseen siirtyi 47 Rautaruukki Oyj:n työntekijää.

Tulevaisuuden näkymät

Etteplan on laajentanut asiakaskuntaansa huomattavasti kuluneen
vuoden aikana samalla kun asiakassuhteet ovat syventyneet.
Tehostetun toiminnan sekä laajemman asiakaskunnan johdosta
yrityksellä on hyvät edellytykset kasvattaa liiketoiminnan
volyymiä ja tulosta. Kuormituksen vaihtelun tasaamiseen on
panostettu, jonka seurauksena yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet
joustavalle ja entistä kannattavammalle toiminnalle.

Etteplan pyrkii edelleen vahvistamaan ja kasvattamaan kaikkia
neljää liiketoiminta-aluettaan niin kotimaassa kuin kansain-
välisesti. Keskeiset keinot ovat koulutus, rekrytointi,
asiakkaiden ulkoistusprojektit ja yritysostot.

Markkinatilanteen odotetaan säilyvän kireänä kunnes maailman-
markkinatilanteessa olevat epävarmuustekijät väistyvät. Saavutetun
markkina-aseman ja kasvaneen liiketoiminnan seurauksena yhtiön
kilpailuasema säilyy vahvana, mikä antaa hyvät edellytykset
sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvuun vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.


Hollolassa 12. helmikuuta 2003


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. (03) 872 9011,
GSM 0400 873 063.


Tiedot ovat tilintarkastamattomia.


JAKELU: Helsingin pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.com


KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 euroa)

                  1.1.-31.12.02  1.1.-31.12.01

LIIKEVAIHTO                37 011      33 821
Keskeneräisten töiden varastomuutos      196       184
Liiketoiminnan muut tuotot           66        41
Materiaalit ja palvelut           -347       -348
Henkilöstökulut              -26 387     -22 465
Poistot                  -1 744      -1 483
Liiketoiminnan muut kulut         -5 852      -5 152
Osuus osakkuusyritysten tappiosta      -219        0
LIIKEVOITTO                 2 724      4 597
 "     %                 7,4       13,6
Rahoitustuotot ja -kulut            29       211
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ        2 753      4 809
Satunnaiset erät                0        0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA                  2 753      4 809
Tuloverot                 -1 020      -1 435
Laskennallisen verovelan muutos        -29       -45
Vähemmistöosuus kauden tuloksesta      -434       -490
TILIKAUDEN VOITTO              1 270      2 838
 "        %              3,4       8,4


KONSERNITASE (1 000 euroa)

                  1.1.-31.12.02  1.1.-31.12.01
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet           2 343      2 353
Aineelliset hyödykkeet           3 054      2 559
Omat osakkeet                 139        75
Muut sijoitukset              2 381       578
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ         7 917      5 566
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus                493       252
Saamiset                  7 027      6 998
Rahoitusarvopaperit             1 497        0
Rahat ja pankkisaamiset           5 663      7 227
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ        14 680      14 478
VASTAAVAA YHTEENSÄ             22 597      20 043

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                  427       411
Ylikurssirahasto              5 058      4 599
Omien osakkeiden rahasto           139        75
Edell. tilikausien voitto          5 565      4 006
Tilikauden voitto              1 270      2 838
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            12 460      11 930
VÄHEMMISTÖOSUUS               1 857      1 063
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka           188       159
Pitkäaikainen                 796       739
Lyhytaikainen                7 297      6 152
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ           8 281      7 050
VASTATTAVAA YHTEENSÄ            22 597      20 043


ETTEPLAN-KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS
(1 000 euroa)

              1.1.-31.12.02 1.1.-31.12.01 Muutos
                             edell.
                             vuodesta
Liikevaihto            37 011     33 821   9,4 %
Liikevoitto            2 724     4 597  -40,7 %
Liikevoitto-%           7,4 %     13,6 %
Voitto ennen satunnaiseriä     2 753     4 809  -42,7 %
Kauden voitto           1 270     2 838  -55,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto-%     19,7      37,8
Oman pääoman tuotto-%        12,6      28,0
Omavaraisuusaste- %         63,4      65,0
Korolliset bruttovelat       1 006      905  11,1 %
Nettovelkaantumisaste-%      -43,4     -48,9
Taseen loppusumma         22 597     20 043  12,7 %
Bruttoinvestoinnit         4 497     2 677  68,0 %
Tulos/osake             0,30      0,69  -56,0 %
Osakekohtainen oma pääoma      2,90      2,89   0,3 %

Henkilöstö kauden lopussa      723      583  24,0 %
Henkilöstö keskimäärin        660      561  17,6 %


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
(1 000 euroa)
                  1.1.-31.12.02  1.1.-31.12.01

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut          37 933      32 853
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut                 66        41
Maksut liiketoiminnan kuluista       32 050      27 053
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA           5 950      5 840

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista        129        63
Saadut korot liiketoiminnasta         153       272
Saadut osingot liiketoiminnasta         5        3
Maksetut välittömät verot          1 020      1 435
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)        4 958      4 617

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aiheellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin         2 346      2 448
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot          111        64
Investoinnit muihin sijoituksiin      1 463       378
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)        -3 697      -2 762

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen          64        75
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    -101       136
Maksetut osingot ja muu voitonjako     1 365      1 180
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)         -1 329      -1 391

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)            -68       464

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA         7 227      6 764
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA        7 160      7 227