Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 26.3.2003

Pörssitiedote – Julkaistu: 26.03.2003 16:00:12

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 26.3.2003

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2003
Lahdessa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2002 tilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osingonjaosta,
hallituksen nykyisten uusmerkintävaltuuksien kumoamisesta sekä
hallituksen valtuuttamisesta osakepääoman korottamiseen
uusmerkinnällä, omien osakkeiden hankintaan ja niiden
luovuttamiseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta
2002 maksettavaksi osingoksi 0,25 euroa osakkeelta eli yhteensä
1 062 627 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat 4 554 075,45 euroa
jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2003 ja osingon maksupäivä
7.4.2003.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Mönkkönen, Tapani Tuori,
Ritva Mönkkönen, Heikki Hornborg ja Matti Virtaala. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Tapani Mönkkönen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Mika Kaarisalo.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokous päätti kumota ja poistaa rekisteristä varsinaisen
yhtiökokouksen 26.3.2002 tekemän päätöksen, jolla hallitus oli
valtuutettu päättämään osakepääoman korottamisesta. Kumottu
valtuutus on kirjattu yhtiön kaupparekisteritietoihin 23.4.2002.
Valtuutus kumottiin siltä osin kun yhtiön hallitus ei
yhtiökokouksen päiväykseen 26.3.2003 mennessä ollut käyttänyt
sanottua valtuutustaan. Hallitukselle annettu valtuutus
kumottiin ja päätettiin poistaa rekisteristä, koska em.
valtuutus korvattiin uudella valtuutuksella.

Lisäksi yhtiökokous päätti kumota ja poistaa rekisteristä
varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2002 tekemän päätöksen, jolla
hallitus oli valtuutettu päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta. Kumottu valtuutus on kirjattu yhtiön
kaupparekisteritietoihin 23.4.2002. Valtuutus kumottiin siltä
osin, kun yhtiön hallitus ei yhtiökokouksen päiväykseen 26.3.2003
mennessä ollut käyttänyt sanottua valtuutustaan. Hallitukselle
annettu valtuutus kumottiin ja päätettiin poistaa rekisteristä,
koska em. valtuutus korvattiin uudella valtuutuksella.

Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset:
(i)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään yhden
vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten, että
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa tai
uusmerkinnässä oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään
854.921 kappaletta uusia osakkeita, kuitenkin siten, että
hallituksen voimassa olevat käyttämättömät valtuutukset
korotusten yhteismäärältään ja annettavien osakkeiden
yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat enintään viidesosaa
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen
ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutuksen nojalla yhtiön
osakepääoma voi korottua enintään 85.492,10 eurolla. Valtuutus
sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien OYL 4 luvun 2 §:n
mukaisesta merkintäetuoikeudesta sekä oikeuden päättää
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista
sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten yrityskaupan rahoittamiseen, muuhun yhtiön
liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä
järjestely ja/tai henkilöstön kannustaminen. Korotettaessa
osakepääomaa uusmerkinnällä hallitus on oikeutettu päättämään,
että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai
muutoin tietyin ehdoin. Hallitus ei voi tehdä päätöstä yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 26.3.2003 ja päättyen 
26.3.2004. Tässä kohdassa päätetty valtuutus uusmerkinnästä
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainan
antamisesta sekä kohdassa (iii) päätetty omien osakkeiden
luovutusvaltuutus voivat kuitenkin enintään vastata viidesosaa
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen
ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä.

(ii)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että yhtiö voi hankkia enintään 213.730 kappaletta yhtiön
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron osaketta
voitonjakokelpoisilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien
osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
yhtiön osakkeiden hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä
kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin siten, että
hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen
vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi
(5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä,
joten osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi
muissa rakennejärjestelyissä. Hankitut osakkeet voidaan myös
mitätöidä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa. Koska hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä on korkeintaan viisi(5) prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja korkeintaan viisi(5) prosenttia osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakeomistuksen ja äänivallan
jakautumiseen yhtiössä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 26.3.2003 ja päättyen
26.3.2004.

(iii)
päätöksen, jonka mukaan yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään (ii) päätetyn valtuutuksen perusteella hankittujen
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden
luovuttaa enintään 213.730 kappaletta kirjanpidolliselta
vasta-arvoltaan 0,10 euron yhtiön osaketta siten, että
luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen
vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi
(5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden
päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan sekä oikeuden luovuttaa osakkeita muussa
järjestyksessä, kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla
on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita. Osakkeita voidaan
luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai muissa rakennejärjestelyissä, niitä voidaan myydä julkisessa
kaupankäynnissä ja/tai mitätöidä. Hallitus päättää osakkeiden
luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista. Osakkeet
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 26.3.2003 ja päättyen 26.3.2004. Tässä kohdassa päätetty
omien osakkeiden luovutusvaltuutus sekä kohdassa (i) päätetty
valtuutus uusmerkinnästä ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
ja/tai vaihtovelkakirjalainan antamisesta voivat kuitenkin
enintään vastata viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen
ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hollolassa 26. päivänä maaliskuuta 2003

ETTEPLAN OYJ

Hallitus

Lisätiedot: Talousjohtaja Ritva Mönkkönen, puh (03) 872 9012,
GSM 0400-485 878.JAKELU   Helsingin pörssi
      Keskeiset tiedotusvälineet
      www.etteplan.com