Siirry sisältöön

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

Pörssitiedote – Julkaistu: 07.05.2003 8:01:13

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003


ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 37 % JA NETTOTULOS 65 %

- Konsernin liikevaihto 12,1 milj. euroa  (8,8 milj. euroa)
- Liikevoitto 1,0 milj. euroa       (0,6 milj. euroa)
- Tulos/osake 0,12 euroa          (0,06 euroa)
- Henkilöstö 825              (604)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan
jaksoon, ellei toisin mainita.)

Etteplan-konsernin liikevaihto ja tulos kehittyivät positiivisesti
tammi - maaliskuun aikana. Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti
että yrityskauppojen seurauksena. Kannattavuuden kasvu johtuu sekä
parantuneesta kuormitustilanteesta että sisäisen toiminnan
tehostumisesta.

Liikevaihto ja tulos

Etteplanin liikevaihto kasvoi 12,1 milj. euroon (8,8 milj. euroa)
huolimatta kireänä jatkuneesta markkinatilanteesta. Liikevaihdon
kasvu oli voimakkainta Suomessa ja Saksassa. Kannattavuus on
parantunut kaikilla päämarkkina-alueilla, mutta erityisesti
kansainvälisessä toiminnassa. Kannattavuuden kasvu johtuu sekä
parantuneesta kuormitustilanteesta että sisäisen toiminnan
tehostumisesta.

Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (0,6 milj. euroa) eli 8,2 %
liikevaihdosta (6,8 %). Kauden voitto ennen satunnaisia eriä ja
veroja oli 1,0 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Tulos oli 0,5 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa
(0,06 euroa). Oma pääoma/osake kasvoi 4,4 % ja oli 2,77 euroa
(2,66 euroa).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tehden kokonaisia suunnittelu-
projekteja tai jatkuvaa tuotekehitys- ja laitesuunnittelua.
Konsernin suunnittelupalvelut koostuvat 1) konetekniikka- ja
mekatroniikkasuunnittelusta, 2) automaatio- ja sähkösuunnittelusta
sekä 3) elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelusta. Toiminta on
ryhmitelty asiakaskunnittain neljään alueeseen; Paperi ja sellu,
Nosto- ja siirtolaitteet, Tuotantolinjat ja Elektroniikka-
teollisuus. Asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä
mainituilla teollisuuden aloilla.

Ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Tammikuun alussa yhtiön palvelukseen siirtyi 47 henkilöä
Rautaruukki Steelin Engineering-yksiköstä Oulussa. Samoin
Vantaalla aloitti tammikuun alussa Etteplan Production Lines Oy 
-niminen tytäryhtiö, jonka palvelukseen siirtyi 53 henkilöä
Nextrom Oy:stä. Etteplan omistaa yhtiöstä 81 % ja Nextrom 19 %.

Maaliskuussa pidetyssä Etteplan Oyj:n yhtiökokouksessa hallitus
valtuutettiin:

- päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden
tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman
korottamisesta tarjoamalla yhdessä tai useammassa erässä enintään
854.921 kappaletta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron
arvoisia osakkeita hallituksen määräämään hintaan ja muutoin
hallituksen päättämin ehdoin.

- päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa
erässä siten, että yhtiö voi hankkia enintään 213.730 kappaletta
yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron osaketta
voitonjakokelpoisilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien
osakeomistuksen suhteessa.

- päättämään päätetyn valtuutuksen perusteella hankittujen yhtiön
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa
enintään 213.730 kappaletta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan
0,10 euron yhtiön osaketta siten, että luovutettavien osakkeiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama
äänimäärä on enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet
tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin
825 henkilöä (604) ja kauden lopussa 823 henkilöä (602).
Osakkuusyhtiöt mukaan lukien konsernin henkilöstö kauden lopussa
oli 924 henkilöä. Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiöille
siirtyneestä liiketoiminnasta ja kohdistuivat lähes yksinomaan
asiakasprojektien toteuttamiseen. Konsernin palveluksessa
ulkomailla osakkuusyritykset mukaan lukien toimii 202 henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit vähenivät 84,4 % viime vuoden
vastaavasta ajasta ja olivat 0,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa).
Investoinnit kohdistuivat tietokoneohjelmien ja -laitteiden
hankintaan sekä tietoverkkojen kehittämiseen.

Etteplanin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma
31.3.2003 oli 25,2 milj. euroa (21,7 milj. euroa), josta rahat
ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit olivat
5,5 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Konsernin korolliset velat
olivat kauden lopussa 1,0 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 55,2 % (55,7 %). Maksuvalmius säilyi hyvänä
koko kauden ajan.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiökokous on 28.3.2001 pitämässään kokouksessa myöntänyt
hallitukselle valtuudet yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja
niiden luovuttamiseen osakeyhtiön sallimien enimmäismäärien
puitteissa. Yhtiö aloitti omien osakkeiden hankinnan 19.9.2001.
Yhtiön hallussa oli 31.3.2003 24 100 kpl osakkeita vastaten
0,6 % koko osakemäärästä. Osakkeista suoritettu vastike on
139 418,34 euroa. Katsauskaudella yhtiö ei ole hankkinut omia
osakkeita. Yhtiön omistamilla osakkeilla ei ole vaikutusta
omistuksen jakautumiseen.

Lähiajan näkymät

Maailmanmarkkinoilla edelleen vallitsevan epävarmuuden johdosta
markkinatilanteen odotetaan paranevan hitaasti. Kriisien
väistyessä on kuitenkin oletettavaa, että eräiden investointi-
hyödykkeiden kysyntä paranee jo kuluvalla neljänneksellä.

Epävarmuustekijöistä huolimatta yhtiön johto olettaa liikevaihdon
kasvavan ennakoidusti myös toisen neljänneksen aikana.

Yrityksen keskeinen tavoite on kannattavan kasvun jatkuminen.
Kasvu tapahtuu orgaanisesti asiakkaiden siirtäessä 
suunnittelutoimintojaan Etteplanille sekä yritysostoilla. 
Yritys työskentelee pitkäjänteisesti ja systemaattisesti
varmistaakseen kasvutavoitteidensa toteutumisen.

Hollolassa 7. toukokuuta 2003


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. (03) 872 9011,
GSM 0400 873 063.


Tiedot ovat tilintarkastamattomia.


JAKELU:  Helsingin pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.com


KONSERNITULOSLASKELMA (1000 euroa)


              1.1.-31.3.03 1.1.-31.3.02 1.1.-31.12.02

LIIKEVAIHTO           12 132    8 844    37 011
Keskeneräisten töiden
varastomuutos            -34      4      196
Liiketoiminnan muut tuotot      7      2      66
Materiaalit ja palvelut       -77     -109     -347
Henkilöstökulut         -8 707    -6 242    -26 387
Poistot              -383     -402    -1 744
Liiketoiminnan muut kulut    -1 910    -1 370    -5 852
Osuus osakkuusyritysten tappiosta  -34     -127     -219
LIIKEVOITTO             992     599     2 724
 "      %           8,2     6,8      7,4
Rahoitustuotot ja -kulut      -12      -5      29
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    981     595     2 753
Satunnaiset erät           0      -1       0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA              981     594     2 753
Tuloverot             -337     -232    -1 020
Laskennallisen verovelan muutos    0      -1      -29
Vähemmistöosuus kauden tuloksesta -113     -111     -434
KAUDEN VOITTO            531     250     1 270
"       %          4,4     2,8      3,4


KONSERNITASE (1000 euroa)
              1.1.-31.3.03 1.1.-31.3.02 1.1.-31.12.02

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet      2 315    2 378     2 343
Aineelliset hyödykkeet      3 143    2 655     3 054
Omat osakkeet            139      89      139
Muut sijoitukset         2 352    2 626     2 381
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ    7 949    7 748     7 917
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus           469     256      493
Saamiset             11 278    8 191     7 027
Rahoitusarvopaperit        1 332    3 186     1 497
Rahat ja pankkisaamiset      4 179    2 311     5 663
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   17 257    13 945    14 680
VASTAAVAA YHTEENSÄ        25 207    21 692    22 597

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma             427     411      427
Ylikurssirahasto         5 058    4 599     5 058
Omien osakkeiden rahasto      139      89      139
Edell. tilikausien voitto     5 768    5 620     5 565
Kauden voitto            531     250     1 270
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ       11 924    10 970    12 460
VÄHEMMISTÖOSUUS          1 844    1 135     1 857
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka      187     160      188
Pitkäaikainen            794     781      796
Lyhytaikainen          10 458    8 647     7 297
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ      11 439    9 588     8 281
VASTATTAVAA YHTEENSÄ       25 207    21 692    22 597


Etteplan-konsernin taloudellinen kehitys (1000 euroa)

                             Muutos
         1.1.-31.3.03 1.1.-31.3.02 1.1.-31.12.02 edell.
                             vuodesta

Liikevaihto       12 132    8 844    37 011  37,2 %
Liikevoitto        992     599     2 724  65,6 %
Liikevoitto-%       8,2     6,8      7,4
Voitto ennen
satunnaiseriä       981     595     2 753  64,9 %
Kauden voitto       531     250     1 270 112,0 %
Sijoitetun pääoman
tuotto-%         26,8     18,2     19,7
Oman pääoman tuotto-%   18,5     11,6     12,6
Omavaraisuusaste- %    55,2     55,7     63,4
Korolliset bruttovelat   976     900     1 006  8,4 %
Nettovelkaantumisaste-% -33,3    -38,3     -43,4
Taseen loppusumma    25 207    21 692    22 597  16,2 %
Bruttoinvestoinnit     412    2 642     4 497 -84,4 %

Tulos/osake        0,12     0,06     0,30 104,0 %
Osakekohtainen oma
pääoma          2,77     2,66     2,90  4,4 %

Henkilöstö kauden lopussa 823     602      723  36,7 %
Henkilöstö keskimäärin   825     604      660  36,6 %KONSERNIRAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)

              1.1.-31.3.03 1.1.-31.3.02 1.1.-31.12.02
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut      8 935    8 832    37 933
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut             7      2      66
Maksut liiketoiminnan kuluista  8 881    6 312    32 050
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA        60    2 522     5 950

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista   26      20      129
Saadut korot liiketoiminnasta    15      15      153
Saadut osingot liiketoiminnasta    0      0       5
Maksetut välittömät verot      337     232     1 020
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)    -288    2 286     4 958

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aiheellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     412      522    2 346
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot      0       0     111
Investoinnit muihin sijoituksiin   5     2 111    1 463
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)    -417    -2 633    -3 697

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen     0      14      64
Lyhytaikaisten lainojen nostot   255       0      0
Pitkäaikaisten lainojen nostot    0       0     101
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut            2       5      0
Maksetut osingot ja muu
voitonjako            1 197     1 365    1 365
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)     -944    -1 383    -1 329

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)     -1 649    -1 731     -68

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA    7 160     7 227    7 227
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA   5 511     5 497    7 160