Siirry sisältöön

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003

Pörssitiedote – Julkaistu: 13.08.2003 8:00:56

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003


ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 32 % JA NETTOTULOS 43 %

- Konsernin liikevaihto 23,8 milj. euroa  (18,0 milj. euroa)
- Liikevoitto 1,5 milj. euroa       (1,2 milj. euroa)
- Tulos/osake 0,17 euroa          (0,13 euroa)
- Henkilöstö 838              (658)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan
jaksoon, ellei toisin mainita.)

Etteplan-konsernin liikevaihto ja tulos kasvoivat selvästi
tammi - kesäkuun aikana. Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että
yrityskauppojen seurauksena. Liikevoitto kasvoi samassa suhteessa
liikevaihdon kasvun kanssa.

Liikevaihto ja tulos

Etteplanin liikevaihto kasvoi 23,8 milj. euroon (18,0 milj. euroa)
huolimatta kireänä jatkuneesta markkinatilanteesta. Liikevaihdon
kasvu oli voimakkainta Suomessa ja Saksassa. Kannattavuus on
ollut tyydyttävä tärkeimmillä markkina-alueilla. Kiinteähintaisten
toimeksiantojen määrä on kasvanut, mikä näkyy keskeneräisten
töiden kasvuna 0,9 milj. euroon. Näiden toimeksiantojen tuloutus
tapahtuu työn päätyttyä.

Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa) eli 6,4 % liike-
vaihdosta (6,5 %). Kauden voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja
oli 1,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa).

Tulos oli 0,7 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos
oli 0,17 euroa (0,13 euroa). Oma pääoma/osake oli 2,79 euroa
(2,72 euroa).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tehden kokonaisia tuotekehitys- ja
toimitussuunnitteluprojekteja. Konsernin suunnittelupalvelut
koostuvat 1) konetekniikka- ja mekatroniikkasuunnittelusta,
2) automaatio- ja sähkösuunnittelusta sekä 3) elektroniikka- ja
ohjelmistosuunnittelusta. Asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä
loppukäyttäjiä puunjalostusteollisuudessa, nosto- ja siirtolaite-,
prosessi- sekä elektroniikkateollisuudessa.

Toisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Toukokuussa allekirjoitettiin aiesopimus ruotsalaisen J.A.
Produktutveckling AB:n 40 % osuuden ostamisesta yhtiön hallussa
olevia osakkeita käyttäen.

Kesäkuussa solmittiin sopimus Nextrom Oyj:n kanssa yhdeksän
suunnittelijan ja projektipäällikön siirtymisestä Etteplan Oyj:n
palvelukseen. Tehty sopimus oli luonnollinen jatko yhtiöiden
vuoden alusta alkaneelle kumppanuuteen perustuvalle yhteistyölle.

Kesäkuussa yhtiön palvelukseen siirtyi yhdeksän suunnittelijaa
KCI Hoists yksiköstä Hämeenlinnassa. Samalla yhtiöt sopivat
kumppanuuteen perustuvasta yhteistyöstä.

Katsauskauden jälkeen tapahtuneet merkittävät tapahtumat

Tehdyn sopimuksen mukaan J.A. Produktutveckling AB:n 75 %:n osake-
enemmistö siirtyi Etteplan Oyj:lle 1.8.2003. Maksuna luovutettujen
Etteplan Oyj:n osakkeiden keskihinnaksi muodostui 4,36 euroa ja
kaupan kokonaishinnaksi 0,6 milj. euroa. Samalla henkilöstön
kokonaismäärä kasvoi 938 henkilöön.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet

tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keski-
määrin 824 henkilöä (615) ja kauden lopussa 838 henkilöä (658).
Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiöille siirtyneestä liike-
toiminnasta ja kohdistuivat lähes yksinomaan asiakasprojektien
toteuttamiseen. Konsernin palveluksessa ulkomailla toimii
osakkuusyhtiöt mukaan lukien 203 henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit vähenivät 73,3 % viime vuoden
vastaavasta ajasta ja olivat 0,9 milj. euroa (3,5 milj. euroa).
Investoinnit kohdistuivat tietokoneohjelmien ja -laitteiden
hankintaan sekä tietoverkkojen kehittämiseen. Investointien
lisäksi yhtiö on käyttänyt 0,5 milj. euroa omien osakkeiden
hankkimiseen.

Etteplanin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma
30.6.2003 oli 25,0 milj. euroa (21,5 milj. euroa), josta rahat ja
pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit olivat 5,1 milj.
euroa (4,5 milj. euroa). Konsernin korolliset velat olivat kauden
lopussa 0,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli
56,2 % (61,5 %). Maksuvalmius säilyi hyvänä koko kauden ajan.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiökokous on 26.3.2003 pitämässään kokouksessa myöntänyt halli-
tukselle valtuudet yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja niiden
luovuttamiseen osakeyhtiön sallimien enimmäismäärien puitteissa.
Yhtiön hallussa oli 30.06.2003 122 900 kpl osakkeita vastaten
2,9 % koko osakemäärästä. Osakkeista suoritettu vastike on keski-
määrin 4,36 euroa. Katsauskaudella yhtiö on hankkinut omia
osakkeita 98 800 kpl. Yhtiön omistamilla osakkeilla ei ole
vaikutusta omistuksen jakautumiseen. Tiedotteen julkaisuhetkellä
yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä on 100 kpl.

Lähiajan näkymät

Maailmanmarkkinoilla investointihyödykkeiden kysynnän odotetaan
elpyvän hitaasti. Elektroniikkamarkkinoilla kysynnän ei odoteta
kasvavan jonka johdosta yhtiö on käynnistänyt markkinoinnin
tehostamisohjelman. Muilla alueilla kysynnän odotetaan säilyvän
ennallaan. Maailmanmarkkinoilla vallitsevista epävarmuustekijöistä
huolimatta yhtiön johto olettaa liikevaihdon kasvavan ennakoidusti
myös kolmannen neljänneksen aikana.

Yhtiön keskeiset tavoitteet ovat kannattavuus ja kasvu. Kasvu
tapahtuu orgaanisesti asiakkaiden siirtäessä suunnittelu-
toimintojaan Etteplanille sekä yritysostoilla. Yritys työskentelee
pitkäjänteisesti ja systemaattisesti varmistaakseen kasvu-
tavoitteidensa toteutumisen.

Hollolassa 13. päivänä elokuuta 2003


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. (03) 872 9011,
GSM 0400 873 063.


Tiedot ovat tilintarkastamattomia.


JAKELU:  Helsingin pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.com

KONSERNITULOSLASKELMA (1000 euroa)


              1.1.-30.6.03 1.1.-30.6.02 1.1.-31.12.02

LIIKEVAIHTO           23 805    18 047    37 011
Keskeneräisten töiden
varastomuutos            437      88      196
Liiketoiminnan muut tuotot      39      12      66
Materiaalit ja palvelut      -276     -144     -347
Henkilöstökulut         -17 842   -12 893    -26 387
Poistot              -741     -828    -1 744
Liiketoiminnan muut kulut    -3 813    -2 913    -5 852
Osuus osakkuusyritysten tappiosta  -86     -200     -219
LIIKEVOITTO            1 523    1 168     2 724
 "      %           6,4     6,5      7,4
Rahoitustuotot ja -kulut       -7      -1      29
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   1 516    1 167     2 753
Satunnaiset erät           0      0       0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA             1 516    1 167     2 753
Tuloverot             -568     -444    -1 020
Laskennallisen verovelan muutos    0      0      -29
Vähemmistöosuus kauden tuloksesta -209     -205     -434
KAUDEN VOITTO            739     517     1 270
"       %          3,1     2,9      3,4


KONSERNITASE (1000 euroa)
              1.1.-30.6.03 1.1.-30.6.02 1.1.-31.12.02

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet      2 382    2 400     2 343
Aineelliset hyödykkeet      3 218    2 881     3 054
Omat osakkeet            536     111      139
Muut sijoitukset         2 300    2 714     2 381
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ    8 436    8 107     7 917
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus           946     340      493
Saamiset             10 524    8 645     7 027
Rahoitusarvopaperit         989      0     1 497
Rahat ja pankkisaamiset      4 084    4 450     5 663
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   16 543    13 436    14 680
VASTAAVAA YHTEENSÄ        24 979    21 542    22 597

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma             427     427      427
Ylikurssirahasto         5 058    5 058     5 058
Omien osakkeiden rahasto      536     111      139
Edell. tilikausien voitto     5 380    5 595     5 565
Kauden voitto            739     517     1 270
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ       12 139    11 709    12 460
VÄHEMMISTÖOSUUS          1 914    1 544     1 857
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka      188     159      188
Pitkäaikainen            769     790      796
Lyhytaikainen           9 969    7 341     7 297
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ      10 926    8 290     8 281
VASTATTAVAA YHTEENSÄ       24 979    21 542    22 597


Etteplan-konsernin taloudellinen kehitys (1000 euroa)

                             Muutos
         1.1.-30.6.03 1.1.-30.6.02 1.1.-31.12.02 edell.
                             vuodesta

Liikevaihto      23 805    18 047    37 011  31,9 %
Liikevoitto       1 523     1 168     2 724  30,4 %
Liikevoitto-%       6,4      6,5      7,4
Voitto ennen
satunnaiseriä      1 516     1 167     2 753  29,9 %
Kauden voitto       739      517     1 270  42,7 %
Sijoitetun pääoman
tuotto-%         20,4     17,1     19,7
Oman pääoman tuotto-%  13,7     11,1     12,6
Omavaraisuusaste- %   56,2     61,5     63,4
Korolliset bruttovelat  933      868     1 006  7,4 %
Nettovelkaantumisaste-% -30,6     -27,3     -43,4
Taseen loppusumma   24 979    21 542    22 597  16,0 %
Bruttoinvestoinnit    944     3 537     4 497 -73,3 %

Tulos/osake       0,17     0,13     0,30  34,4 %
Osakekohtainen oma
pääoma          2,79     2,72     2,90  2,7 %

Henkilöstö kauden lopussa 838      658      723  27,4 %
Henkilöstö keskimäärin  824      615      660  34,0 %KONSERNIRAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)

              1.1.-30.6.03 1.1.-30.6.02 1.1.-31.12.02
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut     21 838    17 565    37 933
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut            39      12      66
Maksut liiketoiminnan kuluista  21 006    15 004    32 050
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA       872    2 573     5 950

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista   27      34      129
Saadut korot liiketoiminnasta    20      33      153
Saadut osingot liiketoiminnasta    0      0       5
Maksetut välittömät verot      568     444     1 020
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)    297    2 127     4 958

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aiheellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     944     1 197    2 346
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot     50       0     111
Investoinnit muihin sijoituksiin   5     2 270    1 463
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)    -898    -3 467    -3 697

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen    396      36      64
Lyhytaikaisten lainojen nostot   163       0      0
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut            0      88      0
Pitkäaikaisten lainojen nostot    0      51     101
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut            26       0      0
Maksetut osingot ja muu 
voitonjako            1 226     1 365    1 365
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)    -1 485    -1 438    -1 329

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)     -2 087    -2 777     -68


RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA    7 160     7 227    7 227
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA   5 073     4 450    7 160