Siirry sisältöön

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003

Pörssitiedote – Julkaistu: 05.11.2003 9:01:50

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003


ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 36 % JA LIIKEVOITTO 12 %

- Konsernin liikevaihto 35,8 milj. euroa  (26,3 milj. euroa)
- Liikevoitto 2,1 milj. euroa       (1,9 milj. euroa)
- Tulos/osake 0,21 euroa          (0,21 euroa)
- Henkilöstö 953              (681)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan
jaksoon, ellei toisin mainita.)

Etteplan-konsernin liikevaihto kasvoi ennakoidusti tammi -
syyskuun aikana. Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti
asiakkaittemme siirtäessä suunnittelutoimintojaan Etteplanille
että yrityskauppojen seurauksena. Liikevoitto kasvoi, mutta jäi
tavoitteesta. 

Liikevaihto ja tulos

Kannattavuutta rasitti maailmanmarkkinoilla jatkunut investointi-
tuotteiden kysynnän matala taso, erityisesti Pohjoismaissa.
Kiinteähintaisten toimeksiantojen määrä on edelleen kasvanut,
mikä näkyy keskeneräisten töiden kasvuna vuodenvaihteen
0,5 milj. eurosta 1,1 milj. euroon. Kiinteähintaisten toimeksi-
antojen tuloutus tapahtuu työn päätyttyä. 

Liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa) eli 5,9 % liike-
vaihdosta (7,2 %). Kauden voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja
oli 2,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa).

Tulos oli 0,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Osakekohtainen tulos
oli 0,21 euroa (0,21 euroa). Oma pääoma/osake oli 2,88 euroa
(2,81 euroa).

Konsernin taserakenne säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste oli 58,0 %
(65,7 %). Velkaantumisaste oli -15,7 % (-17,5 %) ja sijoitetun
pääoman tuotto parani ja oli 18,5 % (18,2 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tehden kokonaisia tuotekehitys- ja
toimitussuunnitteluprojekteja. Konsernin suunnittelupalvelut
koostuvat 1) konetekniikka- ja mekatroniikkasuunnittelusta,
2) automaatio- ja sähkösuunnittelusta sekä 3) elektroniikka- ja
ohjelmistosuunnittelusta. Asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä
loppukäyttäjiä puunjalostusteollisuudessa, nosto- ja siirtolaite-,
prosessi- sekä elektroniikkateollisuudessa.

Kolmannen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Toukokuussa allekirjoitetun aiesopimuksen mukaan yhtiö hankki
40 %:n osuuden ruotsalaisesta J.A. Produktutveckling AB:sta.
Etteplanin omistusosuus kasvoi tehdyn kaupan jälkeen 75 %:iin.
Samalla konsernin henkilöstön kokonaismäärä kasvoi 938 henkilöön.
Kauppa maksettiin Etteplanin pörssistä hankkimilla omilla
osakkeilla.

Elektroniikka- ja automaatiosuunnittelussa, joka on kärsinyt
eniten heikosta markkinatilanteesta, toteutettiin perusteellinen
kannattavuuden parannusohjelma. Se keskittyi asiakaspohjan
laajentamiseen, palveluiden monipuolistamiseen ja kustannusten
joustojen lisäämiseen. Ohjelman seurauksena on kauden aikana saatu
useita merkittäviä toimeksiantoja, joista esimerkkinä mainittakoon
Valtatie 6:n liikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmän
suunnittelu välillä Koskenkylä - Kouvola.

Tuotantolinjat ja prosessilaitokset -ryhmässä on panostettu
monipuolisten suunnittelupalveluiden tarjoamiseen. Esimerkkinä
saaduista merkittävistä toimeksiannoista mainittakoon kahden
putkitehtaan tuotantolinjan siirron suunnittelu Tanskasta Suomeen.

Esimerkkinä kansainväliseen toimintaan tehdystä markkinointi-
panostuksesta saatiin merkittävä tilaus saksalaiselta asiakkaalta
lentorahdin lastaus- ja purkulaitteiden kehittämiseksi.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet
tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin
855 henkilöä (636) ja kauden lopussa 953 henkilöä (681).
Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiöille siirtyneestä liike-
toiminnasta ja kohdistuivat lähes yksinomaan asiakasprojektien
toteuttamiseen. Konsernin palveluksessa ulkomailla toimii 215 
henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit vähenivät 54,6 % viime vuoden
vastaavasta ajasta ja olivat 1,8 milj. euroa (3,9 milj. euroa).
Suurin yksittäinen investointi oli J.A. Produktutveckling AB:n
40 % osuuden hankinta. Muut investoinnit kohdistuivat tietokone-
ohjelmien ja -laitteiden hankintaan sekä toiminnan kehittämiseen.

Etteplanin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma
30.9.2003 oli 25,8 milj. euroa (20,9 milj. euroa), josta rahat ja
pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit olivat 3,3 milj.
euroa (3,2 milj. euroa). Konsernin korolliset velat olivat kauden
lopussa 1,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli
58,0 % (65,7 %). Maksuvalmius säilyi hyvänä koko kauden ajan.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiökokous on 26.3.2003 pitämässään kokouksessa myöntänyt
hallitukselle valtuudet yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja
niiden luovuttamiseen osakeyhtiön sallimien enimmäismäärien
puitteissa. Yhtiön hallussa oli 30.09.2003 100 kpl osakkeita
vastaten 0,002 % koko osakemäärästä. Omia osakkeita on kauden
aikana luovutettu 128 000 kappaletta vastikkeena J.A. Produkt-
utveckling AB:n osakkeista.

Lähiajan näkymät

Teollisuustekniikan suunnittelupalveluiden kysyntä on suoraan
riippuvainen investointiprojektien kysynnästä ja paranee
välittömästi projektien kysynnän elpyessä.

Etteplanin kannalta keskeisten investointihyödykkeiden kysynnän
odotetaan säilyvän ennallaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana.
Joitain merkkejä tilanteen parantumisesta on nähtävissä, mitä
kuvastaa mm. asiakaskuntamme parantunut tarjouskanta. Nykyisessä
markkinatilanteessa yhtiö keskittyy loppuvuonna kannattavuuden
nostoon. Toimenpideohjelma sisältää sekä hyvin fokusoituja
myyntitoimenpiteitä että kustannusjoustoon tähtääviä toimen-
piteitä. Toimenpiteiden tulosvaikutusten odotetaan näkyvän jo
ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Saatujen tilausten perusteella yhtiön johto olettaa liikevaihdon
kasvavan myös viimeisen neljänneksen aikana. Sen sijaan
suhteellisessa kannattavuudessa ei odoteta loppuvuonna merkittäviä
muutoksia.

Hollolassa 5. päivänä marraskuuta 2003


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. (03) 872 9011,
GSM 0400 873 063.


Tiedot ovat tilintarkastamattomia.


JAKELU:  Helsingin pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.com


KONSERNITULOSLASKELMA (1000 euroa)


              1.1.-30.9.03 1.1.-30.9.02 1.1.-31.12.02

LIIKEVAIHTO           35 780    26 348    37 011
Keskeneräisten töiden
varastomuutos            653     177      196
Liiketoiminnan muut tuotot     158      24      66
Materiaalit ja palvelut      -661     -250     -347
Henkilöstökulut         -26 798   -18 639    -26 387
Poistot             -1 282   - 1 268    -1 744
Liiketoiminnan muut kulut    -5 614    -4 226    -5 852
Osuus osakkuusyritysten tappiosta -128     -275     -219
LIIKEVOITTO            2 109    1 890     2 724
 "      %           5,9     7,2      7,4
Rahoitustuotot ja -kulut      -14      2      29
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   2 095    1 893     2 753
Satunnaiset erät           0      0       0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA             2 095    1 893     2 753
Tuloverot             -857     -722    -1 020
Laskennallisen verovelan muutos   -1      0      -29
Vähemmistöosuus kauden tuloksesta -331     -294     -434
KAUDEN VOITTO            906     876     1 270
"       %          2,5     3,3      3,4


KONSERNITASE (1000 euroa)
              1.1.-30.9.03 1.1.-30.9.02 1.1.-31.12.02

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet      4 419    2 233     2 343
Aineelliset hyödykkeet      3 364    2 948     3 054
Omat osakkeet             0     132      139
Muut sijoitukset          435    2 328     2 381
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ    8 218    7 641     7 917
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus          1 150     515      493
Saamiset             13 071    9 486     7 027
Rahoitusarvopaperit          0    1 496     1 497
Rahat ja pankkisaamiset      3 321    1 727     5 663
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   17 541    13 225    14 680
VASTAAVAA YHTEENSÄ        25 759    20 866    22 597

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma             427     427      427
Ylikurssirahasto         5 058    5 058     5 058
Omien osakkeiden rahasto       0     132      139
Edell. tilikausien voitto     5 929    5 573     5 565
Kauden voitto            906     876     1 270
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ       12 320    12 066    12 460
VÄHEMMISTÖOSUUS          2 117    1 717     1 857
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka      189     159      188
Pitkäaikainen            895     751      796
Lyhytaikainen          10 238    6 173     7 297
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ      11 322    7 083     8 281
VASTATTAVAA YHTEENSÄ       25 759    20 866    22 597


Etteplan-konsernin taloudellinen kehitys (1000 euroa)

                             Muutos
         1.1.-30.9.03 1.1.-30.9.02 1.1.-31.12.02 edell.
                             vuodesta

Liikevaihto      35 780    26 348    37 011  35,8 %
Liikevoitto       2 109    1 890     2 724  11,6 %
Liikevoitto-%       5,9     7,2      7,4
Voitto ennen
satunnaiseriä      2 095    1 893     2 753  10,7 %
Kauden voitto       906     876     1 270   3,3 %
Sijoitetun pääoman
tuotto-%         18,5     18,2     19,7
Oman pääoman tuotto-%  11,5     11,8     12,6
Omavaraisuusaste- %   58,0     65,7     63,4
Korolliset bruttovelat 1 052     829     1 006  26,8 %
Nettovelkaantumisaste-% -15,7    -17,5     -43,4
Taseen loppusumma   25 759    20 866    22 597  23,4 %
Bruttoinvestoinnit   1 779    3 921     4 497  -54,6 %

Tulos/osake       0,21     0,21     0,30   0,0 %
Osakekohtainen oma
pääoma          2,88     2,81     2,90   2,5 %

Henkilöstö kauden lopussa 953     681      723  39,9 %
Henkilöstö keskimäärin  855     636      660  34,4 %KONSERNIRAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)

              1.1.-30.9.03 1.1.-30.9.02 1.1.-31.12.02
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut     31 383    25 141    37 933
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut            158      24      66
Maksut liiketoiminnan kuluista  31 699    23 490    32 050
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA       -157    1 675     5 950

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista   46      51      129
Saadut korot liiketoiminnasta    33      53      153
Saadut osingot liiketoiminnasta    0      0       5
Maksetut välittömät verot      857     722     1 020
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)   -1 028     956     4 958

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aiheellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin    1 840     1 537    2 346
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot     70       0     111
Investoinnit muihin sijoituksiin   0     1 926    1 463
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)   -1 770    -3 463    -3 697

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen     0      57      64
Omien osakkeiden myynti       139       0      0
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut            53      88      0
Pitkäaikaisten lainojen nostot    99      12     101
Maksetut osingot ja 
muu voitonjako          1 226     1 365    1 365
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)    -1 041    -1 497    -1 329

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)     -3 839    -4 004     -68

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA    7 160     7 227    7 227
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA   3 321     3 223    7 160