Siirry sisältöön

TI­LIN­PÄÄ­TÖS­TIE­DOTE 1.1.-31.12.2003

Pörssitiedote – Julkaistu: 11.02.2004 10:01:52

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2003

Liikevaihto 51 milj. euroa      36,9 %
Liikevoitto 2,4 milj.euroa     -12,1 %
Tilikauden tulos 1,0 milj.euroa   -24,1 %
Osinkoehdotus 0,55 euroa/osake

Etteplan jatkoi vuonna 2003 voimakasta kasvua. Liikevaihto kasvoi
pääosin orgaanisesti yhtiölle siirtyneiden suunnittelutoimintojen
johdosta, mutta myös yritysostolla. Liikevaihdon kasvu ylitti
huomattavasti alan kasvun, joka oli noin 2 %.

Vuoden aikana yritys toteutti kotimaassa kolme ulkoistusta,
joissa asiakas siirsi suunnittelutoimintoja Etteplanille ja
hankki osake-enemmistön ruotsalaisesta osakkuusyhtiöstään.
Henkilökunta kasvoi runsaalla 200 henkilöllä eli 30 %:lla.
Ulkomailla olevan henkilöstön määrä on kasvanut 214 henkeen.
Pääosa kansainvälisestä orgaanisesta kasvusta on tapahtunut
Saksassa.

Vuonna 2003 teollisuustekniikan suunnittelupalveluiden kysyntä
oli useilla alueilla heikko ja laski lievästi vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Erityisen vaikea kysyntätilanne oli vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla autoteollisuudessa sekä puunjalostus-
teollisuuden kone-, ja laitemarkkinoilla. Muiden asiakasryhmien
tilauskanta säilyi tyydyttävänä.

Katsausvuoden aikana yhtiö panosti voimakkaasti sisäisen
toiminnan kehittämiseen. Pääkohteina olivat projektien seurannan
kehittäminen, toiminnan kokonaislaadun parantaminen sekä osaamis-
alueiden tehokas hyödyntäminen. Johtuen poikkeuksellisen kireästä
markkinatilanteesta kannattavuus laski edellisestä vuodesta.

Liikevaihto ja tulos

Etteplan-konsernin liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta.
Liikevaihto kasvoi 37 % 51 milj. euroon (vuonna 2002 37 milj.
euroa). Kasvu perustui sekä orgaaniseen kasvuun, pääasiassa
toteutettuihin asiakkaiden ulkoistuksiin, että enemmistöosuuden
hankkimiseen ruotsalaisesta J.A. Produktutveckling AB:stä.

Liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (2,7 milj. euroa) eli 4,7 %
liikevaihdosta (7,4 %). Liikevoitto laski 12 % edellisestä
vuodesta, eikä täyttänyt asetettuja tavoitteita. Tulosta
rasittivat viimeisellä vuosineljänneksellä kertaluonteiset
kustannuserät, jotka liittyivät toiminnan tehostamiseen ja
uudelleen järjestelyihin erityisesti Ruotsissa. Tilikauden
voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,4 milj. euroa
(2,8 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 1,0 milj. euroa
(1,3 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,30 euroa). Oma pääoma/
osake oli 2,89 euroa (2,90 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli
16,1 % (19,7 %) ja oman pääoman tuotto 9,6 % (12,6 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tehden sekä erillisiä suunnittelu-
projekteja että jatkuvaa tuotekehitys- ja laitesuunnittelua.
Konsernin suunnittelupalvelut koostuvat 1) konetekniikka- ja
mekatroniikkasuunnittelusta, 2) automaatio- ja sähkösuunnittelusta
sekä 3) elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelusta. Asiakkaat ovat
laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä puunjalostusteollisuudessa,
prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite- sekä elektroniikka-
teollisuudessa.

Liiketoiminta on jaettu neljään eri liiketoiminta-alueeseen, jotka
eivät ole erillisiä tulosyksiköitä. Liikevaihdon arvioitu jakauma
liiketoiminta-alueittain oli tilikauden lopussa seuraava:

     Tuotantolinjat       38 %
     Nosto- ja siirtolaitteet  25 %
     Paperi ja sellu      20 %
     Elektroniikka       17 %

Tuotantolinjat -liiketoiminnan markkinatilanne oli tarkastelu-
jakson aikana vaikea. Nosto-, ja siirtolaite -liiketoiminnan
kysyntä säilyi vakaana. Paperi ja sellu-, sekä Elektroniikka
-liiketoiminnan markkinat olivat epävakaat ja kysyntä heikkeni
erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Suunnittelu-
palveluiden kysyntä Ruotsissa oli heikko johtuen autoteollisuuden
ja elektroniikkateollisuuden heikentyneistä näkymistä. Vuoden
lopulla tilanne parani kuitenkin huomattavasti. Asetetuista
tavoitteista jäätiin selvästi. Saksassa liiketoiminta on ollut
kasvussa ja uusia asiakkuuksia on hankittu. Asetetut tavoitteet
ylitettiin. Italiassa kysyntä oli koko vuoden vaimea ja tulos
jäi tavoitteista.

Hyvän kilpailuaseman saavuttaminen on edellyttänyt voimakasta
panostusta suunnittelupalveluiden kehittämiseen sekä sisäisen
tehokkuuden parantamiseen. Etteplanin toiminnan vahvuuksia
ovat tehokas suunnitteluprosessi, korkealaatuinen ISO-9000
-järjestelmän mukainen toiminta sekä osaava henkilöstö.
Niiden ansiosta Etteplanista on tullut useiden, tunnettujen
suomalaisten suuryritysten strateginen, kumppanuuspohjalla
toimiva yhteistyökumppani niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Vuoden 2003 tärkeimmät tapahtumat

Tammikuussa siirtyivät Rautaruukki Steelin Engineering -yksikön
Oulun toimipisteen 47 työntekijää Etteplan Oyj:n palvelukseen ja
toimipisteen toiminta yhdistettiin Etteplanin Oulun alue-
toimistoon.

Tammikuussa aloitti myös Etteplan Oyj:n ja Nextrom Oy:n perustama
Etteplan Production Lines Oy toimintansa Vantaalla. Yhtiöön
siirtyi 53 Nextromin työntekijää. Uusi yhtiö tuottaa suunnittelu-
ja projektipalveluja, joita tarvitaan uusien teollisten tuotanto-
linjojen kehittämisessä ja valmistuksessa sekä automaation
suunnittelussa.

Toukokuussa yhtiö allekirjoitti aiesopimuksen ruotsalaisen
J.A Produktutveckling AB:n 40 prosentin lisäosuuden ostamisesta
osakevaihdolla.

Kesäkuussa Etteplan Oyj:n palvelukseen siirtyi yhdeksän
suunnittelijaa Konecranes-konserniin kuuluvasta KCI-Hoists
-yksiköstä Hämeenlinnassa. Samalla yhtiöt sopivat kumppanuuteen
perustuvasta yhteistyöstä.

Samoin kesäkuussa Etteplan Oyj sopi Nextrom Oy:n kanssa yhdeksän
suunnittelijan siirtymisestä Etteplan Oyj:n palvelukseen. Tehty
sopimus oli luonnollinen jatko yhtiöiden vuoden alusta alkaneelle
kumppanuuteen perustuvalle yhteistyölle.

Elokuussa Etteplan Oyj hankki toukokuussa allekirjoitetun
aiesopimuksen mukaisesti 40 prosentin lisäosuuden ruotsalaisesta
J.A Produktutveckling AB:sta ja yhtiön omistusosuus nousi kaupan
jälkeen 75 prosenttiin. Konsernin henkilöstön kokonaismäärä nousi
938 henkilöön.

Joulukuussa konserni yhdisti pääkaupunkiseudun suunnittelu-
toiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi Vantaalle.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilömäärä ovat kasvaneet
tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keski-
määrin 876 henkilöä (660), kasvua 33 %. Tilikauden lopussa
(31.12.2003) henkilömäärä oli 936 henkilöä (723). Henkilöstö-
lisäykset johtuivat lähinnä avainasiakkaiden liiketoiminnan
ulkoistuksiin perustuvasta orgaanisesta kasvusta sekä yritys-
ostoista.

Investoinnit

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 2,8 milj. euroa (4,5 milj.
euroa). Suurin yksittäinen investointi oli J.A. Produktutveckling
AB:n omistusosuuden hankinta. Muut investoinnit kohdistuivat
lähinnä tietokoneohjelmien ja -laitteiden hankintaan sekä
tietoverkkojen ja toiminnanohjauksen kehittämiseen.

Rahoitusasema

Etteplanin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma
31.12.2003 oli 26,1 milj. euroa (22,6 milj. euroa), josta rahat
ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit olivat yhteensä
6,6 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Konsernin korolliset velat
olivat kauden lopussa 1,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 57,2 % (63,4 %). Maksuvalmius oli hyvä
koko kauden ajan.

Osakkeet, kurssikehitys ja omien osakkeiden hankinta

Yhtiön osakepääoma oli 31.12.2003 oli 427 460,80 euroa ja
osakemäärä 4 274 608 kpl.

Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana
745 775 kpl, yhteensä 3,3 milj. euron arvosta. Osakkeen alin
kurssi oli 2,99 euroa, ylin 6,48 euroa ja keskikurssi
4,41 euroa. Koko osakekannan markkina-arvo 31.12.2003 oli
25,0 milj. euroa ja osakkeenomistajien määrä 1 378.

Yhtiö on hankkinut kauden aikana omia osakkeita 104 000 kpl ja
luovuttanut niitä yhteensä 128 000 kpl J.A. Produktutveckling AB:n
osakkeiden vaihdossa. Tilikauden lopussa omien osakkeiden määrä
oli 100 kpl arvoltaan yhteensä 481,00 euroa.

Osakeantivaltuudet ja optio-ohjelma

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2003 valtuutti hallituksen
päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden
tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korotta-
misesta tarjoamalla yhdessä tai useammassa erässä enintään
854.921 kappaletta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron
arvoisia osakkeita hallituksen määräämään hintaan ja muutoin
hallituksen päättämin ehdoin.

Edelleen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että yhtiö voi hankkia enintään 213.730 kappaletta yhtiön
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron osaketta voiton-
jakokelpoisilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien osake-
omistuksen suhteessa, ja päättämään päätetyn valtuutuksen
perusteella hankittujen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle annettu valtuutus
sisältää oikeuden luovuttaa enintään 213.730 kappaletta kirjan-
pidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron yhtiön osaketta siten,
että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen
vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi (5)
prosenttia yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä.

Kaikki yhtiön vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt
kuuluvat yhtiön optio-ohjelman piiriin.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat

Etteplan Oyj:n hallitukseen ovat katsauskaudella kuuluneet
Tapani Mönkkönen puheenjohtajana ja jäseninä Tapani Tuori,
Matti Virtaala, Ritva Mönkkönen ja Heikki Hornborg.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Heikki Hornborg.

Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-
yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Konsernin jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2003 mukaan
6,4 milj. euroa ja konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma
5,6 milj. euroa.

Hallitus ehdottaa 30.3.2004 kokoontuvalle yhtiökokoukselle,
että osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa
omistuksessa oleville osakkeille 0,55 euroa osaketta kohti, ja
loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin. Hallituksen
ehdotuksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2004
ja osingon maksupäivä 13.4.2004.

Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Valmistelutyö IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön
siirtymiseksi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Etteplan
siirtyy IFRS-standardien mukaiseen laskentakäytäntöön vuonna 2005.
Vuoden 2004 luvut julkaistaan IFRS-standardien mukaisina vuoden
2005 keväällä. Alustavan selvityksen mukaan tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden muutoksilla ei ole olennaista tase- eikä
tulosvaikutusta.

Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Konsernin EMC-laboratorion toiminnat yhtiöitettiin uuteen 
NATLABS, Nordic Accredited Testing Laboratories Oy -nimiseen
yhtiöön. Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2004. Laboratorio tarjoaa
elektromagneettisia häiriömittauksia elektroniikkateollisuudelle
sekä kone- ja laitevalmistajille.

Tulevaisuuden näkymät

Päämarkkina-alueilla, erityisesti Pohjoismaissa, Etteplanin
asiakkaiden markkinatilanne on kohentunut viimeisten kuukausien
aikana. Teollisuuden investointeja on käynnistynyt useissa eri
maissa mm. Kiinassa ja USA:ssa. Yhtiö on saanut useita uusia
toimeksiantoja vuoden 2003 lopulla ja alkuvuonna 2004. Yrityksen
tilaus- ja tarjouskanta on merkittävästi parempi kuin vuoden 2003
viimeisellä neljänneksellä.

Suoritetut panostukset projektihallintaan sekä kuormituksen
parempaan ohjaukseen antavat hyvät edellytykset lähiajan
tärkeimmän tavoitteen, tuloksen parantamisen, toteuttamiselle.
Etteplan on laajentanut asiakaskuntaansa huomattavasti kuluneen
vuoden aikana. Toiminnan tehostaminen sekä tehdyt panostukset
asiakkaiden palvelutarjonnan laajentamiseen antavat hyvät
edellytykset kasvattaa liiketoiminnan volyymiä.

Etteplan pyrkii edelleen vahvistamaan ja kasvattamaan kaikkia
neljää liiketoiminta-aluettaan niin kotimaassa kuin kansain-
välisesti. Keskeiset keinot ovat koulutus, rekrytointi,
asiakkaiden toteuttamat ulkoistusprojektit ja yritysostot.

Markkinatilanteen paranemisen johdosta sekä sisäisten
tehostamistoimenpiteiden perusteella yhtiön johto uskoo koko
vuoden tuloksen olevan selvästi edellistä vuotta paremman.

Hollolassa 11. helmikuuta 2004


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. (03) 872 9011,
GSM 0400 873 063.


Tiedot ovat tilintarkastamattomia.


JAKELU: Helsingin pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.fi


KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 euroa)

                  1.1.-31.12.03 1.1.-31.12.02

LIIKEVAIHTO                50 662     37 011
Keskeneräisten töiden varastomuutos     110      196
Liiketoiminnan muut tuotot          134       66
Materiaalit ja palvelut          -1 087      -347
Henkilöstökulut             -38 312    -26 387
Poistot                  -1 791     -1 744
Liiketoiminnan muut kulut         -7 193     -5 852
Osuus osakkuusyritysten tappiosta      -128      -219
LIIKEVOITTO                2 395     2 724
 "     %                4,7      7,4
Rahoitustuotot ja -kulut           49       29
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ       2 444     2 753
Satunnaiset erät                0       0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA                 2 444     2 753
Tuloverot                 -1 054     -1 020
Laskennallisen verovelan muutos       -11      -29
Vähemmistöosuus kauden tuloksesta      -416      -434
TILIKAUDEN VOITTO              964     1 270
 "        %             1,9      3,4


KONSERNITASE (1 000 euroa)

                  1.1.-31.12.03 1.1.-31.12.02
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet           4 308     2 343
Aineelliset hyödykkeet           3 361     3 054
Omat osakkeet                 0      139
Muut sijoitukset               443     2 381
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ         8 112     7 917
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus               843      493
Saamiset                 10 518     7 027
Rahoitusarvopaperit             796     1 497
Rahat ja pankkisaamiset          5 810     5 663
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ       17 968     14 680
VASTAAVAA YHTEENSÄ            26 080     22 597

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                 427      427
Ylikurssirahasto              5 058     5 058
Omien osakkeiden rahasto            0      139
Edell. tilikausien voitto         5 923     5 565
Tilikauden voitto              964     1 270
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            12 372     12 460
VÄHEMMISTÖOSUUS              2 194     1 857
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka           198      188
Pitkäaikainen               1 065      796
Lyhytaikainen               10 249     7 297
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ          11 513     8 281
VASTATTAVAA YHTEENSÄ           26 080     22 597


ETTEPLAN-KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS
(1 000 euroa)

             1.1.-31.12.03 1.1.-31.12.02 Muutos
                            edell.
                            vuodesta
Liikevaihto           50 662    37 011  36,9 %
Liikevoitto           2 395     2 724  -12,1 %
Liikevoitto-%          4,7 %     7,4 %
Voitto ennen satunnaiseriä    2 444     2 753  -11,2 %
Kauden voitto           964     1 270  -24,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto-%    16,1     19,7
Oman pääoman tuotto-%       9,6     12,6
Omavaraisuusaste- %        57,2     63,4
Korolliset bruttovelat      1 197     1 006  19,1 %
Nettovelkaantumisaste-%     -37,1     -43,4
Taseen loppusumma        26 080    22 597  15,4 %
Bruttoinvestoinnit        2 772     4 497  -38,4 %
Tulos/osake            0,23     0,30  -23,3 %
Osakekohtainen oma pääoma     2,89     2,90  -0,3 %

Henkilöstö kauden lopussa     936      723  29,5 %
Henkilöstö keskimäärin       876      660  32,7 %


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
(1 000 euroa)
                 1.1.-31.12.03 1.1.-31.12.02

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut         48 063     37 933
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut                109       66
Maksut liiketoiminnan kuluista      44 117     32 050
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA          4 055     5 950

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista       59      129
Saadut korot liiketoiminnasta        98      153
Saadut osingot liiketoiminnasta       11       5
Maksetut välittömät verot         1 054     1 020
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)       3 051     4 958

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aiheellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin        2 759     2 346
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot         203      111
Investoinnit muihin sijoituksiin       13     1 463
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)       -2 569     -3 697

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen         0       64
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut    78       0
Pitkäaikaisten lainojen nostot       269      101
Maksetut osingot ja muu voitonjako    1 227     1 365
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)        -1 036     -1 329

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)          -554      -68

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA        7 160     7 227
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA       6 606     7 160