Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 30.3.2004

Pörssitiedote – Julkaistu: 30.03.2004 15:00:36

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 30.3.2004

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2004
Lahdessa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2003 tilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osingonjaosta,
hallituksen valtuuttamisesta osakepääoman korottamiseen uus-
merkinnällä, omien osakkeiden hankintaan ja niiden luovuttamiseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2003
maksettavaksi osingoksi 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä
2 350 979,40 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat 3 210 230,97 euroa
jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2004 ja osingon maksupäivä
13.4.2004.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Mönkkönen, Tapani Tuori,
Heikki Hornborg ja Matti Virtaala. Hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin johtaja Tapio Hakakari Kone Oyj:stä. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Tapani Mönkkönen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Mika Kaarisalo.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:
(i)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään yhden
vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten, että
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa tai
uusmerkinnässä oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään
854 921 kappaletta uusia osakkeita, kuitenkin siten, että
hallituksen voimassa olevat käyttämättömät valtuutukset
korotusten yhteismäärältään ja annettavien osakkeiden
yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat enintään viidesosaa
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen
ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutuksen nojalla yhtiön
osakepääoma voi korottua enintään 85 492,10 eurolla. Valtuutus
sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien OYL 4 luvun 2 §:n
mukaisesta merkintäetuoikeudesta sekä oikeuden päättää merkintöjen
hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeen-
omistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskaupan rahoittamiseen, muuhun yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely ja/tai
henkilöstön kannustaminen. Korotettaessa osakepääomaa uus-
merkinnällä hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin
ehdoin. Hallitus ei voi tehdä päätöstä yhtiön lähipiiriin kuuluvan
hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 30.3.2004 ja päättyen 30.3.2005. Tässä
kohdassa päätetty valtuutus uusmerkinnästä ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainan antamisesta sekä
kohdassa (iii) päätetty omien osakkeiden luovutusvaltuutus
voivat kuitenkin enintään vastata viidesosaa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä.

(ii)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että yhtiö voi hankkia enintään 213 730 kappaletta yhtiön
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron osaketta voiton-
jakokelpoisilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien osake-
omistuksen suhteessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön
osakkeiden hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin
voimassa olevaan pörssikurssiin siten, että hankittavien
osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden
tuottama äänimäärä on enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osake-
pääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeet hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä, joten osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeita voidaan
hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Hankitut osakkeet
voidaan myös mitätöidä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jako-
kelpoista vapaata omaa pääomaa. Koska hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä on korkeintaan viisi(5)prosenttia yhtiön osake-
pääomasta ja korkeintaan viisi(5) prosenttia osakkeiden tuotta-
masta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää
vaikutusta osakeomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 30.3.2004 ja päättyen 30.3.2005. 

(iii)
päätöksen, jonka mukaan yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään (ii) päätetyn valtuutuksen perusteella hankittujen
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden
luovuttaa enintään 213 730 kappaletta kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,10 euron yhtiön osaketta siten, että luovutettavien
osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden
tuottama äänimäärä on enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osake-
pääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus
sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan sekä oikeuden luovuttaa osakkeita
muussa järjestyksessä, kuin siinä suhteessa, jossa osakkeen-
omistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita. Osakkeita
voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai muissa rakennejärjestelyissä, niitä voidaan myydä julkisessa
kaupankäynnissä ja/tai mitätöidä. Hallitus päättää osakkeiden
luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista. Osakkeet
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 30.3.2004 ja päättyen 30.3.2005. Tässä kohdassa päätetty
omien osakkeiden luovutusvaltuutus sekä kohdassa (i) päätetty
valtuutus uusmerkinnästä ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
ja/tai vaihtovelkakirjalainan antamisesta voivat kuitenkin
enintään vastata viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen
ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hollolassa 30. päivänä maaliskuuta 2004

ETTEPLAN OYJ

Hallitus


Lisätiedot: Talousjohtaja Ritva Mönkkönen, puh (03) 872 9012,
GSM 0400-485 878.

                                         
JAKELU   Helsingin pörssi
      Keskeiset tiedotusvälineet
      www.etteplan.com