Siirry sisältöön

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004

Pörssitiedote – Julkaistu: 05.05.2004 8:00:19

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004


ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 18 %, 
LIIKEVOITTO OLI 6,0 % LIIKEVAIHDOSTA

- Konsernin liikevaihto 14,3 milj. euroa  (12,1 milj. euroa)
- Liikevoitto 0,9 milj. euroa       (1,0 milj. euroa)
- Tulos/osake 0,09 euroa          (0,12 euroa)
- Henkilöstö 926              (825)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan
jaksoon, ellei toisin mainita.)

Etteplan-konsernin liikevaihto tammi - maaliskuun aikana kasvoi
parantuneen markkinatilanteen johdosta. Liikevoittoprosentti parani
huomattavasti sekä edelliseen neljännekseen, että koko vuoteen 2003
verrattuna johtuen sekä parantuneesta kuormitustilanteesta, että
sisäisen toiminnan tehostumisesta. Kannattavuus on parantunut
kaikilla päämarkkina-alueilla, mutta erityisesti kansainvälisessä
toiminnassa.

Liikevaihto ja tulos

Etteplanin liikevaihto kasvoi 14,3 milj. euroon (12,1 milj. euroa)
kysyntätilanteen selvästä paranemisesta johtuen.

Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa) eli 6,0 % liike-
vaihdosta (8,2 %). Keskeneräisten töiden määrä kasvoi verrattuna
vertailujaksoon, mikä osaltaan laskee raportoitua liikevoittoa.
Kauden voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 0,9 milj. euroa
(1,0 milj. euroa).

Tulos oli 0,4 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos
oli 0,09 euroa (0,12 euroa). Oma pääoma/osake väheni 12,3 % ja oli
2,43 euroa (2,77 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto parani selvästi edelliseen vuoteen
verrattuna, ollen 24 %, mutta oli hiukan vertailujaksoa heikompi
(26,8 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tehden kokonaisia suunnittelu-
projekteja tai jatkuvaa tuotekehitys- ja laitesuunnittelua.
Konsernin suunnittelupalvelut koostuvat 1) konetekniikka- ja
mekatroniikkasuunnittelusta, 2) automaatio- ja sähkösuunnittelusta
sekä 3) elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelusta. Asiakkaat ovat
laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä puunjalostusteollisuudessa,
prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite- sekä elektroniikka-
teollisuudessa.

Ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Markkinatilanne on kohentunut erityisesti puunjalostus- sekä
materiaalinkäsittelylaitteita valmistavassa teollisuudessa.

Tarkastelujakson aikana yhtiö on saanut uusia merkittäviä toimeksi-
antoja. Näistä mainittakoon mm. hissien teräskuilujen (28 kpl)
suunnittelu MacGREGOR (FIN) Oy:lle sekä useita paperikoneiden
osa-alueiden suunnittelutoimeksiantoja Metso Paper Oy:lle.

Maaliskuussa pidetyssä Etteplan Oyj:n yhtiökokouksessa hallitus
valtuutettiin:

- päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden
tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta
tarjoamalla yhdessä tai useammassa erässä enintään 854 921 kappaletta
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron arvoisia osakkeita
hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin
ehdoin.

- päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa
erässä siten, että yhtiö voi hankkia enintään 213 730 kappaletta
yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron osaketta
voitonjakokelpoisilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien
osakeomistuksen suhteessa.

- päättämään päätetyn valtuutuksen perusteella hankittujen yhtiön
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa enintään
213 730 kappaletta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron
yhtiön osaketta siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään
viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteen-
lasketusta äänimäärästä. 

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet
tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin
926 henkilöä (825) ja kauden lopussa 942 henkilöä (823). Henkilöstö-
lisäykset johtuvat yhtiöille siirtyneestä liiketoiminnasta ja
kohdistuivat lähes yksinomaan asiakasprojektien toteuttamiseen.
Konsernin palveluksessa ulkomailla toimii 222 henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit kasvoivat 17,2 % viime vuoden
vastaavasta ajasta ja olivat 0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
Investoinnit kohdistuivat tietokoneohjelmien ja -laitteiden
hankintaan sekä tietoverkkojen kehittämiseen.

Etteplanin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma 31.3.2004
oli 27,2 milj. euroa (25,2 milj. euroa), josta rahat ja pankki-
saamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit olivat 7,1 milj. euroa
(5,5 milj. euroa). Konsernin korolliset velat olivat kauden lopussa
0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Yhtiökokouksessa tehdyn
osinkopäätöksen kirjaamisesta johtuen omavaraisuusaste laski
46,2 %:iin (55,2 %). Maksuvalmius säilyi hyvänä koko kauden ajan
ja liiketoiminnan kassavirta oli 1,3 milj. euroa.


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli 31.3.2004 100 kpl osakkeita vastaten 0,0 % koko
osakemäärästä. Osakkeista suoritettu vastike on 481,00 euroa.
Katsauskaudella yhtiö ei ole hankkinut omia osakkeita. Yhtiön
omistamilla osakkeilla ei ole vaikutusta omistuksen jakautumiseen.

Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Yhtiö solmi huhtikuussa aiesopimuksen, jonka mukaan Metso Paper
Como S.p.A:n 19 suunnittelijaa siirtyy Etteplanin italialaisen
tytäryhtiön Di&Esse-Etteplan Srl:n palvelukseen. Samalla yhtiöt
sopivat kumppanuuteen perustuvasta yhteistyöstä. Liiketoimintakauppa
merkitsee konsernille vuositasolla noin kahden prosentin volyymi-
lisäystä.

Samoin huhtikuussa Etteplan ja MacGREGOR (FIN) Oy allekirjoittivat
puitesopimuksen, joka koskee laivojen hissikuilujen suunnittelu-
palvelujen toimittamista. Ensimmäinen toimeksianto on suunnitella
MacGREGORin plug-in teknologiaa hyödyntäen 28 kappaletta hissien
teräskuiluja Turussa rakenteilla olevaan Ultra Voyanger-risteilijään.

Lähiajan näkymät

Investointihyödykkeiden kysynnän odotetaan lievästi kasvavan yhtiön
päämarkkina-alueella Pohjois- ja Keski-Euroopassa kaikilla teolli-
suuden aloilla myös kuluvan neljänneksen aikana.

Yrityksen keskeinen tavoite on kannattavan kasvun jatkuminen. Kasvu
tapahtuu orgaanisesti asiakkaiden siirtäessä suunnittelutoimintojaan
Etteplanille sekä yritysostoilla. Yritys työskentelee pitkä-
jänteisesti ja systemaattisesti varmistaakseen kasvutavoitteidensa
toteutumisen.

Hollolassa 5. toukokuuta 2004


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. (03) 872 9011,
GSM 0400 873 063.


Tiedot ovat tilintarkastamattomia.


JAKELU:  Helsingin pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.com


KONSERNITULOSLASKELMA (1000 euroa)


              1.1.-31.3.04 1.1.-31.3.03 1.1.-31.12.03

LIIKEVAIHTO            14 259    12 132     50 662
Keskeneräisten töiden
varastomuutos            253      -34      110
Liiketoiminnan muut tuotot       8       7      134
Materiaalit ja palvelut       -264      -77     -1 087
Henkilöstökulut         -10 771    -8 707    -38 312
Poistot               -491     -383     -1 791
Liiketoiminnan muut kulut     -2 138    -1 910     -7 193
Osuus osakkuusyritysten tappiosta   0      -34      -128
LIIKEVOITTO             856      992     2 395
 "      %            6,0      8,2      4,7
Rahoitustuotot ja -kulut       -2      -12       49
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    854      981     2 444
Satunnaiset erät            0       0       0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA              854      981     2 444
Tuloverot              -331     -337     -1 054
Laskennallisen verovelan muutos    1       0      -11
Vähemmistöosuus kauden tuloksesta  -146     -113      -416
KAUDEN VOITTO            378      531      964
"       %           2,6      4,4      1,9


KONSERNITASE (1000 euroa)
              1.1.-31.3.04 1.1.-31.3.03 1.1.-31.12.03

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet       4 140     2 315     4 308
Aineelliset hyödykkeet       3 297     3 143     3 361
Omat osakkeet             0      139       0
Muut sijoitukset           415     2 352      443
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     7 852     7 949     8 112
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus          1 095      469      843
Saamiset             11 189    11 278     10 518
Rahoitusarvopaperit          0     1 332      796
Rahat ja pankkisaamiset      7 068     4 179     5 810
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   19 352    17 258     17 968
VASTAAVAA YHTEENSÄ        27 204    25 207     26 080

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma             427      427      427
Ylikurssirahasto          5 058     5 058     5 058
Omien osakkeiden rahasto        0      139       0
Edell. tilikausien voitto     4 520     5 768     5 923
Kauden voitto            378      531      964
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ        10 383    11 924     12 372
VÄHEMMISTÖOSUUS          1 879     1 844     2 194
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka       197      187      198
Pitkäaikainen            734      794     1 065
Lyhytaikainen           14 010    10 458     10 249
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ      14 941    11 439     11 513
VASTATTAVAA YHTEENSÄ       27 204    25 207     26 080


Etteplan-konsernin taloudellinen kehitys (1000 euroa)

                               Muutos
         1.1.-31.3.04 1.1.-31.3.03  1.1.-31.12.03 edell.
                               vuodesta

Liikevaihto       14 259    12 132     50 662  17,5 %
Liikevoitto        856      992     2 395  -13,8 %
Liikevoitto-%       6,0      8,2      4,7
Voitto ennen
satunnaiseriä       854      981     2 444  -13,0 %
Kauden voitto       378      531      964  -28,9 %
Sijoitetun pääoman
tuotto-%         24,0     26,8      16,1
Oman pääoman tuotto-%   15,6     18,5      9,6
Omavaraisuusaste- %    46,2     55,2      57,2
Korolliset bruttovelat   888      976     1 197  -9,0 %
Nettovelkaantumisaste-% -50,4     -33,3     -37,1
Taseen loppusumma    27 204    25 207     26 080   7,9 %
Bruttoinvestoinnit     483      412     2 772  17,2 %

Tulos/osake        0,09     0,12      0,23  -25,0 %
Osakekohtainen oma
pääoma          2,43     2,77      2,89  -12,3 %

Henkilöstö kauden lopussa 942      823      936  14,5 %
Henkilöstö keskimäärin   926      825      876  12,2 %KONSERNIRAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)

               1.1.-31.3.04 1.1.-31.3.03 1.1.-31.12.03
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut       13 737    8 935    48 063
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut              8      7      109
Maksut liiketoiminnan kuluista   12 158    10 078    44 117
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA        1 587    -1 137     4 055

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista     13      26      59
Saadut korot liiketoiminnasta      10      15      98
Saadut osingot liiketoiminnasta     0      0      11
Maksetut välittömät verot       331     337     1 054
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)     1 254    -1 485     3 051

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aiheellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin       483      412    2 759
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot       0       0     203
Investoinnit muihin sijoituksiin     0       5      13
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)      -483     -417    -2 569

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen nostot      0      255      0
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut              0       0      78
Pitkäaikaisten lainojen nostot      0       0     269
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut             309       2      0
Maksetut osingot ja muu voitonjako    0       0    1 227
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)       -309      253    -1 035

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)        462    -1 649     -553

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA     6 606     7 160    7 160
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA     7 068     5 511    6 606