Siirry sisältöön

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004

Pörssitiedote – Julkaistu: 11.08.2004 8:01:05

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004


ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA LIIKEVOITTO 35 %

- Konsernin liikevaihto 29,4 milj. euroa  (23,8 milj. euroa)
- Liikevoitto 2,1 milj. euroa       (1,5 milj. euroa)
- Tulos/osake 0,22 euroa          (0,17 euroa)
- Henkilöstö 934              (824)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan
jaksoon, ellei toisin mainita.)

Etteplan-konsernin liikevaihto tammi - kesäkuun aikana kasvoi sekä
liiketoiminnan laajentumisen että parantuneen markkinatilanteen
johdosta. Liikevoittoprosentti parani sekä edelliseen neljännekseen
että vuoteen 2003 verrattuna, mikä johtui sekä parantuneesta 
kuormitustilanteesta että sisäisen toiminnan tehostumisesta.
Kannattavuus on edelleen parantunut kaikilla päämarkkina-alueilla,
mutta erityisesti kansainvälisessä toiminnassa.

Liikevaihto ja tulos

Etteplanin liikevaihto kasvoi 29,4 milj. euroon (23,8 milj. euroa).

Liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (1,5 milj. euroa) eli 7,0 % liike-
vaihdosta (6,4 %). Suhteellinen kannattavuus on parantunut
erityisesti toisen neljänneksen loppupuolella. Kauden voitto ennen
satunnaisia eriä ja veroja oli 2,1 milj. euroa (1,5 milj. euroa).

Tulos oli 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Osakekohtainen tulos
oli 0,22 euroa (0,17 euroa). Oma pääoma/osake supistui hieman ja
oli 2,56 euroa (2,79 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto parani selvästi, ollen 28,6 % (20,4 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tehden kokonaisia suunnittelu-
projekteja tai jatkuvaa tuotekehitys- ja laitesuunnittelua.
Konsernin suunnittelupalvelut koostuvat 1) konetekniikka- ja
mekatroniikkasuunnittelusta, 2) automaatio- ja sähkösuunnittelusta
sekä 3) elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelusta. Asiakkaat ovat
laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä puunjalostusteollisuudessa,
prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite- sekä elektroniikka-
teollisuudessa.

Toisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Kesäkuussa Etteplan osti 70 %:n osake-enemmistön ruotsalaisesta
Timatec AB:stä. Karlstadissa toimivan yrityksen palveluksessa on
15 henkilöä ja se tarjoaa erityisesti metsäteollisuuden kone- ja
laitevalmistajille konetekniikka- ja automaatiosuunnittelua.

Kesäkuussa Etteplan kasvatti omistusosuuttaan Konette Design Center
Oy:ssä. Yhtiön omistusosuus kasvoi 60 %:sta 81 %:iin. Toteutettu
yrityskauppa noudattaa Konette Design Center Oy:n perustamisen
yhteydessä vuonna 1999 sovittua omistusstrategiaa.

Kesäkuussa Di&Esse Etteplan Srl ja Metso-konserniin kuuluva Metso
Paper Como S.p.A allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. Osana
sopimusta Metso Paper Comon 18 suunnittelijaa siirtyvät Di&Esse
Etteplanin palvelukseen. Samassa yhteydessä Etteplan Oyj nosti
omistusosuuttaan Di&Esse Etteplanissa 70 %:iin.

Kesäkuussa Etteplan Oyj ja Shanghai Nextrom Machinery Manufacturing
Co., Ltd. allekirjoittivat aiesopimuksen, jonka mukaan yhtiöt
perustavat yhteisyrityksen Shanghaihin Kiinaan. Sopimuksen mukaan
yhteisyrityksen omistus jakautuu siten, että Etteplan-konserni
omistaa 87,5 % ja Shanghai Nextrom Machinery Manufacturing Co., Ltd
12,5 %. 

Edelleen kesäkuussa Etteplan ja Sulzer Pumps Finland Oy alle-
kirjoittivat yhteistyösopimuksen. Tehdyn sopimuksen mukaan Etteplan
tuottaa Sulzer Pumps Finland Oy:lle pääasiassa sekoittimiin liittyviä
suunnittelupalveluja. Osana sopimusta Sulzer Pumps Finland Oy:n
Salon yksikön kuusi suunnittelijaa siirtyvät 01.09.2004 Etteplanin
palvelukseen.

Tarkastelujakson aikana yhtiö on saanut uusia merkittäviä toimeksi-
antoja. Etteplan on mm. tehnyt sopimukset Nokian Renkaat Oyj:n sekä
Lemminkäinen-konserniin kuuluvan Lemcon Oy:n kanssa suunnittelu-
palveluiden toimittamisesta Nokian Renkaiden Pietarin lähelle
Vsevolozhskiin toteutettavaan tehdashankkeeseen. Sopimusten arvo
on yhteensä yli 1 miljoona euroa.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet
tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin
934 henkilöä (824) ja kauden lopussa 964 henkilöä (838). Henkilöstö-
lisäykset johtuvat yhtiöille siirtyneestä liiketoiminnasta ja
kohdistuivat lähes yksinomaan asiakasprojektien toteuttamiseen.
Konsernin palveluksessa ulkomailla toimii 229 henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit kasvoivat 71,9 % viime vuoden
vastaavasta ajasta ja olivat 1,6 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Konette Design Center Oy:n
ja Di&Esse Etteplan Srl:n lisäosuuksien hankinnat sekä Metso Paper
Como S.p.A:n ja Sulzer Pumps Finland Oy:n ulkoistukset. Muut
investoinnit kohdistuivat tietokoneohjelmien ja -laitteiden
hankintaan sekä tietoverkkojen kehittämiseen.

Etteplanin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma 30.6.2004
oli 24,7 milj. euroa (25,0 milj. euroa), josta rahat ja pankki-
saamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit olivat 3,5 milj. euroa
(5,1 milj. euroa). Konsernin korolliset velat olivat kauden lopussa
1,0 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 51,4 %
(56,2 %). Maksuvalmius säilyi hyvänä koko kauden ajan ja liike-
toiminnan kassavirta oli 1,0 milj. euroa.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli 30.6.2004 100 kpl osakkeita vastaten 0,002 %
koko osakemäärästä. Osakkeista suoritettu vastike on 481,00 euroa.
Katsauskaudella yhtiö ei ole hankkinut omia osakkeita. Yhtiön
omistamilla osakkeilla ei ole vaikutusta omistuksen jakautumiseen.

Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Kesäkuussa solmitun sopimuksen mukaan Timatec AB:n osake-enemmistö
siirtyi 01.07.2004, jolloin yhtiöstä tuli osa Etteplan-konsernia.

Heinäkuussa Etteplan korotti osakepääomaansa Timatec AB:n osake-
enemmistön ostoon liittyen. Uudet osakkeet merkittiin kauppa-
rekisteriin 20.7.2004. Osakepääoman korotus on määrältään
6.784,20 euroa ja uuden osakepääoman määrä korotuksen jälkeen
434.245,00 euroa. Suunnatussa osakeannissa merkityt yhteensä
67 842 uutta osaketta otettiin kaupankäynnin kohteeksi 21.7.2004.
Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden
kanssa. Osakeannin jälkeen kokonaisosakemäärä on 4 342 450
kappaletta.


Lähiajan näkymät

Investointihyödykkeiden kysynnän odotetaan säilyvän hyvänä yhtiön
päämarkkina-alueella Pohjois- ja Keski-Euroopassa kaikilla
teollisuuden aloilla. Tilivuoden tuloksen odotetaan olevan
edellistä vuotta paremman. Yhtiö panostaa edelleen voimakkaasti
kansainväliseen kasvuun. Lähiajan merkittävin hanke on Shanghain
yksikön käynnistäminen ja laajentaminen.

Yrityksen keskeinen tavoite on kannattavan kasvun jatkuminen. Kasvu
tapahtuu orgaanisesti asiakkaiden siirtäessä suunnittelutoimintojaan
Etteplanille sekä yritysostoilla. Yritys työskentelee pitkä-
jänteisesti ja systemaattisesti varmistaakseen kasvutavoitteidensa
toteutumisen.

Hollolassa 11. elokuuta 2004


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. (03) 872 9011,
GSM 0400 873 063.Tiedot ovat tilintarkastamattomia.


JAKELU:  Helsingin pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.com


KONSERNITULOSLASKELMA (1000 euroa)


              1.1.-30.6.04 1.1.-30.6.03 1.1.-31.12.03

LIIKEVAIHTO            29 387    23 805     50 662
Keskeneräisten töiden
varastomuutos            397      437      110
Liiketoiminnan muut tuotot      32      39      134
Materiaalit ja palvelut       -775     -276     -1 087
Henkilöstökulut         -21 744    -17 842    -38 312
Poistot               -980     -741     -1 791
Liiketoiminnan muut kulut     -4 254    -3 813     -7 193
Osuus osakkuusyritysten tappiosta   0      -86      -128
LIIKEVOITTO            2 062     1 523     2 395
 "      %            7,0      6,4      4,7
Rahoitustuotot ja -kulut       -2      -7       49
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   2 059     1 516     2 444
Satunnaiset erät            0       0       0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA             2 059     1 516     2 444
Tuloverot              -740     -568     -1 054
Laskennallisen verovelan muutos    0       0      -11
Vähemmistöosuus kauden tuloksesta  -378     -209      -416
KAUDEN VOITTO            942      739      964
"       %           3,2      3,1      1,9


KONSERNITASE (1000 euroa)
                30.6.2004   30.6.2003   31.12.2003

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet       4 449     2 382     4 308
Aineelliset hyödykkeet       3 191     3 218     3 361
Omat osakkeet             0      536       0
Muut sijoitukset           414     2 300      443
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     8 054     8 436     8 112
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus          1 251      946      843
Saamiset             11 940    10 524     10 518
Rahoitusarvopaperit          0      989      796
Rahat ja pankkisaamiset      3 450     4 084     5 810
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   16 641    16 543     17 968
VASTAAVAA YHTEENSÄ        24 695    24 979     26 080

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma             427      427      427
Ylikurssirahasto          5 058     5 058     5 058
Omien osakkeiden rahasto        0      536       0
Edell. tilikausien voitto     4 528     5 380     5 923
Kauden voitto            942      739      964
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ        10 956    12 139     12 372
VÄHEMMISTÖOSUUS          1 376     1 914     2 194
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka       198      188      198
Pitkäaikainen vieras pääoma     926      769     1 065
Lyhytaikainen vieras pääoma    11 239     9 969     10 249
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ      12 363    10 926     11 513
VASTATTAVAA YHTEENSÄ       24 695    24 979     26 080


Etteplan-konsernin taloudellinen kehitys (1000 euroa)

                               Muutos
         1.1.-30.6.04 1.1.-30.6.03  1.1.-31.12.03 edell.
                               vuodesta

Liikevaihto       29 387    23 805     50 662  23,5 %
Liikevoitto       2 062     1 523     2 395  35,4 %
Liikevoitto-%       7,0      6,4      4,7
Voitto ennen
satunnaiseriä      2 059     1 516     2 444  35,8 %
Kauden voitto       942      739      964  27,5 %
Sijoitetun pääoman
tuotto-%         28,6     20,4      16,1
Oman pääoman tuotto-%   19,6     13,7      9,6
Omavaraisuusaste- %    51,4     56,2      57,2
Korolliset bruttovelat  1 019      933     1 197   9,2 %
Nettovelkaantumisaste-% -19,7     -30,6     -37,1
Taseen loppusumma    24 695    24 979     26 080  -1,1 %
Bruttoinvestoinnit    1 623      944     2 772  71,9 %

Tulos/osake        0,22     0,17      0,23  29,4 %
Osakekohtainen oma
pääoma          2,56     2,79      2,89  -8,2 %

Henkilöstö kauden lopussa 964      838      936  15,0 %
Henkilöstö keskimäärin   934      824      876  13,3 %KONSERNIRAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)

               1.1.-30.6.04 1.1.-30.6.03 1.1.-31.12.03
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut       28 421    21 838    48 063
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut              32      39      109
Maksut liiketoiminnan kuluista   26 753    20 699    44 117
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA        1 700    1 179     4 055

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista     26      27      59
Saadut korot liiketoiminnasta      23      20      98
Saadut osingot liiketoiminnasta     0      0      11
Maksetut välittömät verot       740     568     1 054
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)      958     604     3 051

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aiheellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin      1 623      945    2 759
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot       0       0     203
Investoinnit muihin sijoituksiin     0       5      13
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)     -1 623     -950    -2 569

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen       0      396      0
Lyhytaikaisten lainojen nostot      0      47      0
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut              0       0      78
Pitkäaikaisten lainojen nostot      0       0     269
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut             140      26      0
Maksetut osingot ja muu voitonjako  2 351     1 365    1 227
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)      -2 491    -1 741    -1 036

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)       -3 155    -2 087     -554

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA     6 606     7 160    7 160
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA     3 451     5 073    6 606