Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

Pörssitiedote – Julkaistu: 03.11.2004 9:00:05

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 20 % JA LIIKEVOITTO 43 %

- Konsernin liikevaihto 43,1 milj. euroa  (35,8 milj. euroa)
- Liikevoitto 3,0 milj. euroa       (2,1 milj. euroa)
- Tulos/osake 0,37 euroa          (0,21 euroa)
- Henkilöstö 996              (953)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon,
ellei toisin mainita.)

Etteplan-konsernin liikevaihto kasvoi ennakoidusti tammi - syyskuun aikana.
Liikevaihto kasvoi pääasiassa orgaanisesti asiakkaittemme siirtäessä
suunnittelutoimintojaan Etteplanille. Liikevoitto kasvoi tuntuvasti, mikä
johtui yrityksen sisäisten toimintojen tehostumisesta sekä markkinatilanteen
paranemisesta.

Liikevaihto ja tulos

Etteplanin liikevaihto kasvoi 43,1 milj. euroon (35,8 milj. euroa).

Liikevoitto oli 3,0 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 7,0 % liike-vaihdosta
(5,9 %). Kauden voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 3,0 milj. euroa
(2,1 milj. euroa).

Tulos oli 1,6 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa
(0,21 euroa). Oma pääoma/osake oli 2,76 euroa (2,88 euroa).

Konsernin taserakenne säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste oli 54,3 % (58,0 %).
Velkaantumisaste oli -21,0 % (-15,7 %) ja sijoitetun pääoman tuotto
parani ja oli 26,7 % (18,5 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tehden kokonaisia suunnitteluprojekteja sekä
jatkuvaa tuotekehitys- ja laitesuunnittelua. Konsernin suunnittelu-palvelut
koostuvat 1) konetekniikka- ja mekatroniikkasuunnittelusta, 2) automaatio-
ja sähkösuunnittelusta sekä 3) elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelusta.
Lisäksi yhtiöllä on elektromagneettisten häiriöiden mittauksiin erikoistunut
akkreditoitu laboratorio. Asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä
puunjalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite- sekä
elektroniikka-teollisuudessa. 

Kolmannen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Elokuussa aloitti toimintansa Etteplanin ja Nextromin yhteisyritys Shanghaissa
Kiinassa kesäkuussa allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti.

Syyskuussa Sulzer Pumps Finland Oy:n Salon yksikön kuusi suunnittelijaa
siirtyivät Etteplanin palvelukseen osana kesäkuussa allekirjoitettua
yhteistyösopimusta.

Syyskuussa Etteplan ja Oy Sisu Auto Ab allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.
Tehdyn sopimuksen mukaan Etteplan tuottaa Sisu Autolle suunnittelu- ja
projektinhoitopalveluja.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti.
Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä 1008 henkeä. Kauden aikana konserni
työllisti keskimäärin 953 henkilöä (855) ja kauden lopussa 996 henkilöä (953).
Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiöille siirtyneestä liiketoiminnasta ja
kohdistuivat asiakasprojektien toteuttamiseen. Konsernin palveluksessa ulkomailla
toimii 252 henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit kasvoivat 30,8 % viime vuoden vastaavasta ajasta
ja olivat 2,3 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Pääosa investoinneista kohdistui
osakkuusyhtiöiden omistusosuuden kasvattamiseen sekä liiketoimintojen
laajentamiseen.

Etteplanin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma 30.9.2004 oli
25,6 milj. euroa (25,8 milj. euroa), josta rahat ja pankkisaamiset olivat
4,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Konsernin korolliset velat olivat kauden
lopussa 1,2 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 54,3 % (58,0 %).
Maksuvalmius säilyi hyvänä koko kauden ajan.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli 30.9.2004 100 kpl osakkeita vastaten 0,002 % koko
osakemäärästä. Osakkeista suoritettu vastike on 481,00 euroa. Katsauskaudella
yhtiö ei ole hankkinut omia osakkeita. Yhtiön omistamilla osakkeilla ei ole
vaikutusta omistuksen jakautumiseen.

Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Yhtiö on valmistautunut IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön
siirtymiseen ja yhtiöllä on valmius ottaa järjestelmä käyttöön vuoden 2005
alusta. Uuden suosituksen mukaisen järjestelmän aloittava tase 1.1.2004
määritellään vuoden 2005 maaliskuun loppuun mennessä. Keskeisimmät muutokset
liittyvät projektien tuloutuskäytäntöön sekä liikearvon poistoihin. IFRS-
järjestelmän käyttöönotolla on lievä positiivinen vaikutus yhtiön tulokseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Osana Oy Sisu Auto Ab:n kanssa tehtyä sopimusta, yhtiö perusti Karjaalle
aluetoimiston, johon Sisu Auton Karjaan tehtaan tuotekehitysosaston 11
suunnittelijaa siirtyivät 01.10.2004.

Lähiajan näkymät

Investointihyödykkeiden kysynnän odotetaan säilyvän vakaana yhtiön päämarkkina-
alueella Pohjois- ja Keski-Euroopassa kaikilla teollisuuden aloilla. Yhtiön
Kiinan toiminnot on saatu hyvin käyntiin ja yksikön odotetaan kasvavan ripeästi.
Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan selvästi paremman kuin vuonna 2003.

Yrityksen keskeinen tavoite on kannattavan kasvun jatkuminen. Kasvu tapahtuu
orgaanisesti asiakkaiden siirtäessä suunnittelutoimintojaan Etteplanille sekä
yritysostoilla. Yritys työskentelee pitkäjänteisesti ja systemaattisesti
varmistaakseen kasvutavoitteidensa toteutumisen.

Hollolassa 3. päivänä marraskuuta 2004


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. (03) 872 9011,
GSM 0400 873 063.


Tiedot ovat tilintarkastamattomia.


JAKELU:  Helsingin pörssi
      Keskeiset tiedotusvälineet
      www.etteplan.com


KONSERNITULOSLASKELMA (1000 euroa)

              1.1.-30.9.04 1.1.-30.9.03 1.1.-31.12.03

LIIKEVAIHTO            43 063    35 780     50 662
Keskeneräisten töiden
varastomuutos            591      653      110
Liiketoiminnan muut tuotot      49      158      134
Materiaalit ja palvelut      -1 225     -661     -1 087
Henkilöstökulut         -31 798    -26 798    -38 312 
Poistot              -1 499    - 1 282     -1 791
Liiketoiminnan muut kulut     -6 165    -5 614     -7 193 
Osuus osakkuusyritysten tappiosta   0     -128      -128 
LIIKEVOITTO            3 017     2 109     2 395
 "     %            7,0      5,9      4,7
Rahoitustuotot ja -kulut       -19      -14       49
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   2 998     2 095     2 444
Satunnaiset erät            0       0       0
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA             2 998     2 095     2 444
Tuloverot             -1 119     -857     -1 054
Laskennallisen verovelan muutos    0      -1      -11
Vähemmistöosuus kauden tuloksesta  -298     -331      -416
KAUDEN VOITTO           1 581      906      964
"       %           3,7      2,5      1,9


KONSERNITASE (1000 euroa)
                30.9.2004   30.9.2003   31.12.2003
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet       4 631     4 419     4 308
Aineelliset hyödykkeet       3 169     3 364     3 361
Omat osakkeet             0       0       0
Muut sijoitukset           421      435      443
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     8 222     8 218     8 112
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Vaihto-omaisuus          1 493     1 150      843
Saamiset             11 913    13 071     10 518
Rahoitusarvopaperit          0       0      796
Rahat ja pankkisaamiset      4 004     3 321     5 810
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   17 409    17 541     17 968
VASTAAVAA YHTEENSÄ        25 631    25 759     26 080

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma             434      427      427
Ylikurssirahasto          5 434     5 058     5 058
Omien osakkeiden rahasto        0       0       0
Edell. tilikausien voitto     4 519     5 929     5 923
Kauden voitto           1 581      906      964
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ        11 969    12 320     12 372
VÄHEMMISTÖOSUUS          1 418     2 117     2 194
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka       198      189      198
Pitkäaikainen           1 102      895     1 065
Lyhytaikainen           10 944    10 238     10 249
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ      12 244    11 322     11 513
VASTATTAVAA YHTEENSÄ       25 631    25 759     26 080


Etteplan-konsernin taloudellinen kehitys (1000 euroa)

                               Muutos
         1.1.-30.9.04 1.1.-30.9.03 1.1.-31.12.03 edell.
                               vuodesta
Liikevaihto       43 063    35 780     50 662  20,4 %
Liikevoitto       3 017     2 109     2 395  43,0 %
Liikevoitto-%       7,0      5,9      4,7
Voitto ennen
satunnaiseriä      2 998     2 095     2 444  43,1 %
Kauden voitto      1 581      906      964  74,5 %
Sijoitetun pääoman
tuotto-%         26,7     18,5      16,1
Oman pääoman tuotto-%   17,9     11,5      9,6
Omavaraisuusaste- %    54,3     58,0      57,2
Korolliset bruttovelat  1 194     1 052     1 197  13,6 %
Nettovelkaantumisaste-% -21,0     -15,7     -37,1
Taseen loppusumma    25 631    25 759     26 080  -0,5 %
Bruttoinvestoinnit    2 326     1 779     2 772  30,8 %

Tulos/osake        0,37     0,21      0,23  76,2 %
Osakekohtainen oma
pääoma          2,76     2,88      2,89  -4,2 %

Henkilöstö kauden lopussa 996     953       936  4,5 %
Henkilöstö keskimäärin   953     855       876  11,5 %


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)

               1.1.-30.9.04 1.1.-30.9.03 1.1.-31.12.03
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut       42 032    31 383    48 063
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut              49     158      109
Maksut liiketoiminnan kuluista   39 042    31 699    44 117
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA        3 040     -157     4 055

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista     46      46      59
Saadut korot liiketoiminnasta      27      33      98
Saadut osingot liiketoiminnasta     0      0      11
Maksetut välittömät verot      1 119     857     1 054
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)     1 902    -1 028     3 051

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin      2 326     3 668    2 759
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot      176      70     203
Investoinnit muihin sijoituksiin     0       0      13
Luovutusvoitot muista sijoituksista   0     1 827      0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)     -2 150    -1 770    -2 569

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden myynti         0      139      0
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut             39      53      78
Pitkäaikaisten lainojen nostot     36      99     269
Maksetut osingot ja muu voitonjako  2 351     1 226    1 227
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)      -2 354    -1 041    -1 036

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)       -2 602    -3 839     -554

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA     6 606     7 160    7 160
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA     4 004     3 321    6 606