Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: ALUSTAVAA TIETOA IFRS-TI­LIN­PÄÄ­TÖSS­TAN­DAR­DEI­HIN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSISTA

Pörssitiedote – Julkaistu: 23.02.2005 14:00:04

ALUSTAVAA TIETOA IFRS-TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN
SIIRTYMISEN VAIKUTUKSISTA

Etteplan Oyj ottaa 1.1.2005 alkaen raportoinnissaan käyttöön
IFRS-standardit. Tässä tiedotteessa esitetään avaava IFRS-tase
1.1.2004 sekä IFRS-standardien käyttöönoton olennaisimmat
vaikutukset Etteplan Oyj:n raportointiin. Vuoden 2004 vertailu-
tiedot vuosineljänneksittäin sekä IFRS 1 -standardin
edellyttämät lopulliset täsmäytyslaskelmat Etteplan Oyj
julkaisee huhtikuun 2005 aikana.

IFRS:n käyttöönotosta johtuen taseen loppusumma pienenee
428 tEUR ja oman pääoman määrä pienenee 3 tEUR. Taseen
loppusumman pieneneminen johtuu pääasiassa osatuloutukseen
siirtymisestä pitkäaikaishankkeiden osalta. Oman pääoman
muutos johtuu pääasiassa osatuloutukseen siirtymisestä ja
eläkevastuiden kirjaamisesta.

KESKEISET VAIKUTUKSET KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LAADINTAPERIAATTEISIIN

Taulukossa on esitetty IFRS-periaatteiden ja suomalaisen
hyvän kirjanpitotavan (FAS) mukaan laaditun taseen 1.1.2004
väliset erot.

Seuraavilla laadintaperiaatteiden muutoksilla on vaikutusta
Etteplan Oyj:n raportointiin:

Aineettomat hyödykkeet
Vähennys aineettomissa hyödykkeissä johtuu vuokrakiinteistöjen
aktivoitujen perusparannusmenojen siirtämisestä aineellisiin
hyödykkeisiin avaavassa IFRS-taseessa. Liikearvoista ei enää
1.1.2004 jälkeen kirjata poistoja IFRS-tilinpäätöksessä. 
Siirtymäpäivän tilanteesta suoritettiin arvonalentumistestaukset
IAS 36 -säännösten mukaisesti eikä tarvetta arvonalentumis-
kirjauksiin esiintynyt. Jatkossa liikearvojen arvonalentumis-
testaus suoritetaan ainakin vuosittain ja aina, kun on havaittu
viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Rahoitusleasingsopimuksiksi luokitelluilla vuokrasopimuksilla
vuokrattu omaisuus on aktivoitu taseeseen käyttöomaisuus-
hyödykkeisiin vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä
alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasing-
sopimuksista johtuvat vuokravelvoitteet on esitetty
korollisissa pitkä- ja lyhytaikaisissa veloissa. Rahoitus-
leasing aiheuttaa tilikausilla aktivoiduista hyödykkeistä
tehtävän poiston ja korkokulun. Rahoitusleasingsopimuksella
hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen
taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Mikäli hyödykkeen
omistusoikeus ei siirry konsernille vuokrakauden päättyessä,
poistot kirjataan vuokra-ajan tai sitä lyhyemmän taloudellisen
vaikutusajan kuluessa.

Pitkäaikaishankkeet
Urakat, joiden lopputulos on arvioitavissa luotettavasti, on
kirjattu tuotoiksi ja kuluiksi laskentahetken valmiusasteen
perusteella. Urakoiden valmiusasteen määrittämisen perusteena
on arvio projektin etenemisestä ja toteutuneiden työtuntien
osuus urakan kokonaistuntimäärästä. Urakoista, joiden lopputulos
ei ole luotettavasti arvioitavissa, kirjataan tuottoja enintään
niiden menoja vastaava määrä. Todennäköisesti tappiollisen urakan
kokonaistappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Myytävissä olevat sijoitukset
Myytävissä oleviin sijoituksiin luokitellut rahoitusomaisuus-
arvopaperit on kirjattu tilinpäätöshetken käypään arvoon.

Työsuhde-etuudet
Konsernin eläkejärjestelyt ovat pääosin maksupohjaisia. 
Poikkeuksena on Suomen Työeläkelain (TEL) mukaiset etuuspohjaiset
työkyvyttömyyseläkejärjestelyt, jotka on kirjattu lyhytaikaiseksi
velaksi vakuutusmatemaattisten laskelmien mukaisena. Työ-
kyvyttömyyseläkevastuiden laskentaperusteisiin on Sosiaali- ja 
terveysministeriö hyväksynyt tiettyjä muutoksia, jotka tulevat
voimaan 1.1.2006. Muutosten jälkeen TEL:n työkyvyttömyyseläkeosa
käsitellään maksuperusteisena järjestelmänä IFRS-tilinpäätöksessä
ja valtaosa työkyvyttömyyseläkevastuusta tuloutuu vuoden 2004
viimeisellä neljänneksellä.

Laskennalliset verovelat ja -saamiset
IFRS-taseessa laskennalliset verot on kirjattu kaikista kirjanpidon
ja verotuksen väliaikaisista eroista. Merkittävimmät muutokset
aikaisempaan käytäntöön verrattuna aiheutuvat eläkevastuista
kirjatusta laskennallisesta verosaamisesta ja pitkäaikaishankkeiden
osatuloutuksesta kirjatuista laskennallisesta verovelasta.
Laskennallisten verojen määrittämisessä käytetään laskentahetkeen
mennessä säädettyä verokantaa.

Muut vaikutukset
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen vieraan pääoman ero FAS:iin johtuu
rahoitusleasingvelkojen taseeseen kirjatusta vuokravelvoitteesta.
Lisäksi lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy velaksi kirjattu 
eläkevastuu.

Hollolassa 23. helmikuuta 2005

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot: Talousjohtaja Ritva Mönkkönen, puh. (03) 872 9012,
0400-485 878.

JAKELU:  Helsingin pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.fi


AVAAVA TASE 1.1.2004
ETTEPLAN OYJ

tEUR             FAS    IFRS  Avaava
               1.1.2004 muutos tase
                        IFRS
VARAT                      1.1.2004
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet      4 308  -313   3 995
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet            3 361   334   3 695
Muut pitkäaikaiset sijoitukset   443   -21    422
Pitkäaikaiset varat yhteensä   8 112    0   8 112

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus          843  -843     0
Myyntisaamiset ja muut
saamiset            10 518   157  10 675
Myytävissä olevat sijoitukset   796   258   1 055
Rahavarat            5 810    0   5 810
Lyhytaikaiset varat yhteensä  17 968  -428  17 540
VARAT YHTEENSÄ         26 080  -428  25 652

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma            427    0    427
Ylikurssirahasto         5 058    0   5 058
Omat osakkeet            0   -1    -1
Kertyneet voittovarat      6 887   -2   6 885
Oma pääoma yhteensä       12 372   -3  12 369
Vähemmistöosuudet        2 194    0   2 194

Pitkäaikaiset velat
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma          1 065   15   1 080
Pitkäaikaiset velat yhteensä   1 065   15   1 080

Lyhytaikaiset velat
Eläkevastuut             0   134    134
Pitkäaikaisen vieraan pääoman
lyhennyserät             0   150    150
Lyhytaikaiset korolliset velat    0   10    10
Muu lyhytaikainen koroton
vieras pääoma          10 249  -741   9 509
Verovelat             198    8    206
Lyhytaikaiset velat yhteensä  10 448  -439  10 008
Velat yhteensä         11 513  -425  11 088

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  26 080  -428  25 652


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (tEUR)

                         1.1.2004
Oma pääoma FAS                   12 372

IAS 11 Pitkäaikaishankkeet        163
IAS 12 Laskennalliset verosaamiset
    ja -velat              -8
IAS 17 Vuokrasopimukset          -3
IAS 19 Työsuhde-etuudet         -134
IAS 32 Omat osakkeet            -1
IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen   -20

IFRS-vaikutukset yhteensä               -3

Oma pääoma IFRS                  12 369