Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YH­TIÖ­KO­KOUS­KUTSU

Pörssitiedote – Julkaistu: 01.03.2005 11:30:00

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 23. maaliskuuta 2005
alkaen kello 13.00 Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa
Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden
luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 12.30.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiö-
kokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiökokous tekisi
päätöksen yhtiön aikaisemmin päättämien ja kauppa-
rekisteriin merkittyjen valtuutusten peruuttamisesta ja
rekisteristä poistamisesta.

3. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan
päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-
oikeuksia annettaessa tai uusmerkinnässä yhteensä
hallituksen voimassa olevat käyttämättömät valtuutukset
korotusten yhteismäärältään ja annettavien osakkeiden
yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat enintään viides-
osaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen
korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osake-
pääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi korottua
enintään 86 969,00 eurolla.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
OYL 4 luvun 2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintä-
etuoikeudesta sekä oikeuden päättää merkintöjen hinnoista,
merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihto-
velkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeen-
omistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyt-
täen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liike-
toiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä
järjestely ja/tai henkilöstön kannustaminen. Osakepääomaa
korotettaessa uusmerkinnällä hallitus on oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apportti-
omaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Hallitus
ei voi tehdä päätöstä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 23.3.2005 ja päättyen 23.3.2006.

4. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä voitonjakokelpoisilla varoilla muussa
kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus
sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta
julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan
pörssikurssiin siten, että hankittujen osakkeiden yhteen-
laskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama
äänimäärä on osakkeiden hankinnan jälkeen enintään viisi
(5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, joten
osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Hankitut
osakkeet voidaan myös mitätöidä.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata
omaa pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan
viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja korkeintaan
viisi (5) prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakeomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 23.3.2005 ja päättyen 23.3.2006.

5. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään kohdassa 4 esitetyn valtuutuksen
perusteella hankittujen yhtiön omien osakkeiden luovutta-
misesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden
luovuttaa yhtiön osakkeita siten, että luovutettavien
osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja
niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi (5) prosenttia
yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan sekä oikeuden
luovuttaa osakkeita muussa järjestyksessä, kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön osakkeita.

Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla
ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdolli-
sissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä, niitä
voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä tai niitä voidaan
mitätöidä. Hallitus voi päättää osakkeiden luovutushinnasta ja
sen määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa
muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 23.3.2005 ja päättyen 23.3.2006.

6. Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi
korottaa yhtiön osakepääomaa rahastoannilla 1 739 380,00
eurolla.

Rahastoannissa kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo
korotetaan 0,10 eurosta 0,50 euroon. Osakepääoman korotusta
vastaava rahamäärä siirretään ylikurssirahastosta osake-
pääomaan. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 30.3.2005. Rahastoanti
toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeen-
omistajalta toimenpiteitä.

7. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön
osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa osakepääomaa alentamatta
(nk. split). Osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon alentaminen
toteutetaan siten, että jokainen yhtiön kirjanpidolliselta
vasta-arvoltaan 0,50 euron osake jaetaan siten, että kutakin
osaketta vastaan saa kaksi (2) uutta kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,25 euron osaketta.

8. Hallitus esittää, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § ja 4 §
muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"3 § Osakepääoma"

Yhtiön vähimmäispääoma on 2 000 000 euroa ja enimmäispääoma
20 000 000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan
korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

"4 § Osakkeiden lukumäärä"

Yhtiöllä on vähintään 1 000 000 osaketta ja enintään
100 000 000 osaketta.

Informaatio

Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista
liitteineen sekä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista
ovat osakkeenomistajien nähtävänä 16.3.2005 kello 09.00
alkaen yhtiön pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860 Hollola.
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä
mainituista asiakirjoista. Tilinpäätöstiedot sisältävä
vuosikertomus toimitetaan ilman eri pyyntöä osakasluetteloon
28.2.2005 merkityille osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeen-
omistajalla, joka on perjantaina 11.3.2005 merkitty osakkeen-
omistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakas-
luetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 16.3.2005 kello
16.00 mennessä, joko kirjallisesti osoitteeseen Etteplan Oyj,
Terveystie 18, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon
(03) 872 9069 tai sähköpostitse osoitteeseen info@ette.com.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti
käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava
yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumis-
ajan päättymistä.

Osingon maksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tili-
kaudelta 2004 jaetaan osinkona 0,30 euroa osaketta kohti.
Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka
täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytys-
päivä on 30.3.2005. Osinko maksetaan 6.4.2005.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin
40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänivallasta ovat
ehdottaneet, että yhtiökokous valitsisi yhtiön kaikki
entiset hallituksen jäsenet tehtäviinsä uudelleen. Tällä
hetkellä yhtiön hallituksen jäseniä ovat hallituksen
puheenjohtaja Tapani Mönkkönen, toimitusjohtaja Heikki
Hornborg, Tapio Hakakari, Tapani Tuori ja Matti Virtaala.

Hollolassa 1. päivänä maaliskuuta 2005

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Talousjohtaja Ritva Mönkkönen, puh. (03) 872 9012,
GSM 0400 485 878.


JAKELU:  Helsingin pörssi
         www.etteplan.com