Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ SPLITTAA OSAKKEENSA JA KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA RAHASTOANNILLA

Pörssitiedote – Julkaistu: 23.03.2005 17:00:01

ETTEPLAN OYJ SPLITTAA OSAKKEENSA JA KOROTTAA
OSAKEPÄÄOMAANSA RAHASTOANNILLA

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2005
Lahdessa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2004 tilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
alentaa yhtiön osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa osakepääomaa
alentamatta (nk. split).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osingonjaosta, hallituksen
valtuuttamisesta osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä, omien
osakkeiden hankintaan ja niiden luovuttamiseen sekä yhtiön osake-
pääoman korottamiseen rahastoannilla. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 § ja 4 §.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta
2004 maksettavaksi osingoksi 0,30 euroa osakkeelta eli yhteensä
1 304 505 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen
omaan pääomaan.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2005 ja osingon maksupäivä
6.4.2005.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Mönkkönen, Heikki Hornborg,
Tapio Hakakari, Tapani Tuori ja Matti Virtaala. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Tapani Mönkkönen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Pricewaterhouse-
Coopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokous päätti yhtiön aikaisemmin päättämien ja kauppa-
rekisteriin merkittyjen valtuutusten peruuttamisesta ja
rekisteristä poistamisesta.

Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

(i)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään yhden
vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman vaihto-
velkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-
oikeuksia annettaessa tai uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa
olevat käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteis-määrältään ja
annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat
enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen
korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutuksen nojalla
yhtiön osakepääoma voi korottua enintään 86 969,00 eurolla.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien OYL 4 luvun
2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä
oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista,
merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien
ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely ja/tai
henkilöstön kannustaminen. Osakepääomaa korotettaessa uusmerkinnällä
hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Hallitus
ei voi tehdä päätöstä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 23.3.2005 ja päättyen 23.3.2006.

(ii)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä voiton-
jakokelpoisilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien osake-
omistuksen suhteessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön
osakkeiden hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin 
voimassa olevaan pörssikurssiin siten, että hankittujen osakkeiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama
äänimäärä on osakkeiden hankinnan jälkeen enintään viisi (5)
prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, joten osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeita voidaan
hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Hankitut osakkeet voidaan
myös mitätöidä.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan viisi (5)
prosenttia yhtiön osakepääomasta ja korkeintaan viisi (5) prosenttia
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakeomistuksen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 23.3.2005 ja päättyen 23.3.2006.

(iii)
päätöksen, jonka mukaan yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
kohdassa (ii) esitetyn valtuutuksen perusteella hankittujen yhtiön
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön
osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään
viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteen-
lasketusta äänimäärästä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan sekä oikeuden luovuttaa
osakkeita muussa järjestyksessä, kuin siinä suhteessa, jossa osakkeen-
omistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita.

Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja
hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yritys-
kaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä, niitä voidaan myydä
julkisessa kaupankäynnissä tai niitä voidaan mitätöidä. Hallitus voi
päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista.
Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 23.3.2005 ja päättyen 23.3.2006.

(iiii)
päätöksen, jonka mukaan yhtiön osakepääomaa korotetaan rahastoannilla
1 739 380,00 eurolla.

Rahastoannissa kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo korotetaan
0,10 eurosta 0,50 euroon. Osakepääoman korotusta vastaava rahamäärä
siirretään ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannin täsmäytyspäivä
on 30.3.2005. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se
edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä.

(iiiii)
päätöksen, jonka mukaan alennetaan yhtiön osakkeen kirjanpidollista
vasta-arvoa osakepääomaa alentamatta (nk. split). Osakkeen kirjan-
pidollisen vasta-arvon alentaminen toteutetaan siten, että jokainen
yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osake jaetaan
siten, että kutakin osaketta vastaan saa kaksi (2) uutta kirjan-
pidolliselta vasta-arvoltaan 0,25 euron osaketta.

Splitti tapahtuu arviolta 31.03.2005. Pörssierän suuruus säilyy
edelleen 100 kappaleena.

(iiiiii)
päätöksen, jonka mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § ja 4 §
muutettiin kuulumaan seuraavasti:

"3 § Osakepääoma"

Yhtiön vähimmäispääoma on 2 000 000 euroa ja enimmäispääoma
20 000 000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa
tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

"4 § Osakkeiden lukumäärä"

Yhtiöllä on vähintään 1 000 000 osaketta ja enintään
100 000 000 osaketta.

Hollolassa 23. päivänä maaliskuuta 2005

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Talousjohtaja Ritva Mönkkönen, puh. (03) 872 9012,
GSM 0400 485 878.


JAKELU:  Helsingin pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet
         www.etteplan.com