Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TI­LIN­PÄÄ­TÖSS­TAN­DAR­DIEN (IFRS) SOVELTAMISEEN

Pörssitiedote – Julkaistu: 22.04.2005 14:30:00

ETTEPLAN OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN
TILINPÄÄTÖSSTANDARDIEN (IFRS) SOVELTAMISEEN

Etteplan-konserni julkaisee ensimmäisen kansainvälisen tilin-
päätöskäytännön (International Financial Reporting Standards,
IFRS) mukaisen tilinpäätöksen 31.12.2005 päättyvältä tili-
kaudelta. Vuodelta 2005 laadittavat osavuosikatsaukset laaditaan
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen.
Tässä tiedotteessa esitetään vuoden 2004 alustavat vertailutiedot
maaliskuussa 2005 voimassa olleita IFRS-standardien kirjaamis-
ja arvostusperiaatteita noudattaen sekä konsernin tuloksen ja
oman pääoman täsmäytyslaskelma 31.12.2004. Etteplan-konsernin
avaava IFRS-tase 1.1.2004 on esitetty erillisessä tiedotteessa
25.2.2005.

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish Accounting Standards,
FAS) mukaiset tuloslaskelman ja taseen luvut on ryhmitelty
uudestaan vastaamaaan IFRS:n mukaista esitystapaa.

IFRS-luvuista ei ole annettu tilintarkastuskertomusta.

IFRS:ÄÄN SIIRTYMISEN OLENNAISIMMAT VAIKUTUKSET
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEISIIN

Olennaisimmat muutokset laadintaperiaatteissa ja luvuissa
aiheutuvat pitkäaikaishankkeita, liiketoimintojen yhdistämistä,
työsuhde-etuuksia sekä vuokrasopimuksia koskevista standardeista.

FAS:in mukaisen taseen loppusumma oli vuoden 2004 lopussa
28 073 tuhatta euroa. IFRS:n mukaisten laadintaperiaatteiden
käyttöönotto lisäsi taseen loppusummaa 22 tuhatta euroa
28 095 tuhanteen euroon. Siirtyminen IFRS-periaatteiden
soveltamiseen lisäsi oman pääoman määrää 637 tuhatta euroa
vuoden 2004 lopussa lähinnä liikearvopoistoista luopumisen
ja pitkäaikaishankkeiden osatuloutuksen johdosta.

FAS:in mukainen tilikauden tulos vuonna 2004 oli 2 574 tuhatta
euroa. IFRS:n mukaiset muutokset olivat 635 tuhatta euroa eli
IFRS:n mukainen tilikauden tulos oli 3 211 tuhatta euroa. 
IFRS:n vaikutus vuodelta 2004 raportoituun osakekohtaiseen
tulokseen on 0,15 euroa.

1.Yritysostojen käsittely

Ennen 1.1.2004 hankittujen tytäryhtiöiden hankintamenolaskelmia
ei ole laskettu uudelleen IFRS 3 mukaisesti vaan ne on
säilytetty ennallaan IFRS 1 standardin salliman poikkeuksen
mukaisesti. Konserniliikearvoista ei enää 1.1.2004 jälkeen
kirjata poistoja IFRS-tilinpäätöksessä vaan niille suoritetaan 
arvonalennustesti. Rahavirtaa tuottaville yksiköille on tehty
arvonalennustestit 1.1.2004 ja 30.9.2004 eivätkä ne aiheuttaneet
arvonalennuskirjauksia. Vuoden 2004 FAS:n mukainen liikearvo-
poisto 454 tuhatta euroa on peruutettu.

2. Aineettomat hyödykkeet

Vähennys aineettomissa hyödykkeissä johtuu vuokrakiinteistöjen
aktivoitujen perusparannusmenojen siirtämisestä aineellisiin
hyödykkeisiin avaavassa IFRS-taseessa.

3.Vuokrasopimukset (IAS 17)

Rahoitusleasingsopimuksiksi luokitelluilla vuokrasopimuksilla
vuokrattu omaisuus on aktivoitu taseeseen käyttöomaisuus-
hyödykkeisiin vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä
alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasing- 
sopimuksista johtuvat vuokravelvoitteet on esitetty korollisissa
pitkä- ja lyhytaikaisissa veloissa. Rahoitusleasing aiheuttaa
tilikausilla aktivoiduista hyödykkeistä tehtävän poiston ja
korkokulun. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä
tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan kuluessa.
Mikäli hyödykkeen omistusoikeus ei siirry konsernille vuokra-
kauden päättyessä, poistot kirjataan vuokra-ajan tai sitä
lyhyemmän taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

4.Pitkäaikaishankkeet (IAS 11)

Suomalaista tilinpäätöskaytäntöä noudatettaessa urakkatöiden
tulot on kirjattu tuotoiksi kun hankkeen vastaanottaja on
hyväksynyt urakkasopimuksen mukaisen työn. Keskeneräiset
pitkäaikaishankkeet on kirjattu taseen vaihto-omaisuuteen
keskeneräisiin töihin. IFRS-raportoinnissa ne urakat, joiden
lopputulos on arvioitavissa luotettavasti, on kirjattu tuotoiksi
ja kuluiksi raportointiajankohdan valmiusasteen perusteella.
Urakoiden valmiusasteen määrittämisen perusteena on arvio
projektin etenemisestä ja toteutuneiden työtuntien osuus urakan
kokonaistuntimäärästä. Urakoista, joiden lopputulos ei ole
luotettavasti arvioitavissa, kirjataan tuottoja enintään niiden
menoja vastaava määrä. Todennäköisesti tappiollisen urakan
kokonaistappio kirjataan kuluksi välittömästi.

5.Työsuhde-etuudet (IAS 19)

Vakuutusyhtiössä hoidetut eläkevakuutukset ovat pääosin maksu-
pohjaisia. Poikkeuksena on Suomen Työeläkelain (TEL) mukaiset
etuuspohjaiset työkyvyttömyyseläkejärjestelyt, jotka on kirjattu
lyhytaikaiseksi velaksi vakuutusmatemaattisten laskelmien
mukaisena. TEL-järjestelmään 1.1.2006 alkaen tehtyjen työ-
kyvyttömyyseläkevastuiden laskentaperusteiden muutosten vuoksi
TEL:n työkyvyttömyyseläkeosa käsitellään maksuperusteisena
järjestelmänä IFRS-tilinpäätöksessä. Näinollen valtaosa
työkyvyttömyyseläkevastuusta tuloutuu vuoden 2004 viimeisellä
neljänneksellä.

6.Tuloverot (IAS 12)

IFRS-taseessa laskennalliset verot on kirjattu kaikista kirjan-
pidon ja verotuksen väliaikaisista eroista. Merkittävimmät
muutokset aikaisempaan käytäntöön verrattuna aiheutuvat eläke-
vastuista kirjatusta laskennallisesta verosaamisesta ja pitkä-
aikaishankkeiden osatuloutuksesta kirjatuista laskennallisesta
verovelasta. Laskennallisten verojen määrittämisessä käytetään
laskentahetkeen mennessä säädettyä verokantaa.

Segmenttiraportointi

Etteplan-konsernin ensisijainen segmenttiraportointi on
liiketoiminta-aluekohtainen. Segmentit ovat Tuotekehitys ja
Toimitussuunnittelu. Toissijainen segmenttiraportointi perustuu
maantieteellisiin segmentteihin: Suomi, Ruotsi, Saksa ja muut.
Ensisijaisten segmenttien tuotot ja tulokset julkaistaan osa-
vuosikatsausten yhteydessä.

Rahavirtalaskelmat

IFRS-periaatteiden ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan
laaditun rahavirtalaskelman välillä ei arvioida olevan
olennaisia eroja.

Vuosineljännestiedoissa olevat viitenumerot viittaavat edellä
esitettyihin IFRS:n laadintaperiaatteisiin.

Hollolassa 22. huhtikuuta 2005


Etteplan Oyj


Hallitus


Lisätiedot: Talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk,
puh. (03) 872 9012, GSM 0400 241 815.JAKELU:  Helsingin pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.com


IFRS 2004 KUMULATIIVISET VERTAILUTIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

KONSERNITASE 31.3.2004
(1000 EUR)          Viite   FAS  Muutos   IFRS

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet     1,2  4 140   -150  3 990
Aineelliset käyttöomaisuus-
Hyödykkeet           2,3  3 666   332  3 998
Myytävissä olevat sijoitukset      45    0    45
Pitkäaikaiset varat yhteensä     7 851   182  8 033
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus         4   1 095  -1 095    0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4  11 189   454  11 643
Myytävissä olevat sijoitukset       0   253   253
Rahavarat               7 068    0  7 068
Lyhytaikaiset varat yhteensä     19 352   -388  18 964
VARAT YHTEENSÄ            27 203   -206  26 997

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma               427    0   427
Ylikurssirahasto           5 058    0  5 058
Omat osakkeet               0    0    0
Muuntoerot                0    48    48
Kertyneet voittovarat         4 520    18  4 538
Tilikauden voitto/tappio        378   141   519
Oma pääoma yhteensä         10 383   206  10 590
Vähemmistöosuudet           1 879    0  1 879

Pitkäaikaiset velat
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma          3    734    29   763
Pitkäaikaiset velat yhteensä      734    29   763
Lyhytaikaiset velat
Laskennallinen verovelka    6    197    8   205
Eläkevastuut          5     0   134   134
Pitkäaikaisen vieraan pääoman
lyhennyserät              154    0   154
Lyhytaikaiset korolliset velat 3     0    13    13
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma      4  13 856   -596  13 260
Lyhytaikaiset velat yhteensä     14 207   -441  13 766
Velat yhteensä            14 941   -412  14 529
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     27 203   -206  26 997


KONSERNITULOSLASKELMA 1-3/2004
(1000 EUR)          Viite   FAS  Muutos   IFRS

Liikevaihto           4  14 259   314  14 573
Liiketoiminnan muut tuotot        8    0    8
Keskeneräisten töiden muutos  4    253   -252    1
Materiaalit ja palvelut        -264    0   -264
Henkilöstökulut           -10 771    0 -10 771
Liiketoiminnan muut kulut    3  -2 138    4  -2 135
Poistot ja arvonalentumiset  1,3   -491    93   -398
Liikevoitto               856   159  1 015
Rahoituskulut (netto)      3    -2    0    -2
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta            854   159  1 012
Välittömät verot        6   -330   -18   -348
Vähemmistöosuudet           -146    0   -146
Tilikauden voitto           378   141   519


KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/2004
                    FAS   IFRS
Liikevoitto-%              6,0   7,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%      24,0   28,1
Oman pääoman tuotto-%         15,6   19,7
Omavaraisuusaste- %          46,2   46,2
Tulos/osake              0,09   0,12
Osakekohtainen oma pääoma       2,43   2,48


KONSERNITASE 30.6.2004
(1000 EUR)          Viite   FAS  Muutos   IFRS

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet     1,2  4 449   -65  4 384
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet           2,3  3 560   311  3 871
Myytävissä olevat sijoitukset      45    0    45
Pitkäaikaiset varat yhteensä     8 054   246  8 300
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus         4   1 251  -1 251    0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4  11 940   598  12 538
Myytävissä olevat sijoitukset       0   253   253
Rahavarat               3 450    0  3 450
Lyhytaikaiset varat yhteensä     16 641   -400  16 241
VARAT YHTEENSÄ            24 695   -154  24 541

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma               427    0   427
Ylikurssirahasto           5 058    0  5 058
Omat osakkeet               0    0    0
Muuntoerot                0    18    18
Kertyneet voittovarat         4 528    19  4 547
Tilikauden voitto/tappio        942   251  1 193
Oma pääoma yhteensä         10 955   288  11 243
Vähemmistöosuudet           1 376    0  1 376

Pitkäaikaiset velat
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma          3    926    24   950
Pitkäaikaiset velat yhteensä      926    24   950
Lyhytaikaiset velat
Laskennallinen verovelka    6    198    7   205
Eläkevastuut          5     0   134   134
Pitkäaikaisen vieraan pääoman
lyhennyserät               93    0    93
Lyhytaikaiset korolliset velat 3     0    13    13
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma      4  11 147   -620  10 527
Lyhytaikaiset velat yhteensä     11 438   -466  10 972
Velat yhteensä            12 364   442  11 922
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     24 695   -154  24 541


KONSERNITULOSLASKELMA 1-6/2004
(1000 EUR)          Viite   FAS  Muutos   IFRS

Liikevaihto           4  29 387   489  29 876
Liiketoiminnan muut tuotot        32    0    32
Keskeneräisten töiden muutos  4    397   -408   -11
Materiaalit ja palvelut        -775    0   -775
Henkilöstökulut           -21 744    0 -21 744
Liiketoiminnan muut kulut    3  -4 254    7  -4 247
Poistot ja arvonalentumiset  1,3   -980   186   -794
Liikevoitto              2 063   274  2 337
Rahoituskulut (netto)      3    -3    0    -3
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta           2 060   274  2 334
Välittömät verot        6   -740   -23   -763
Vähemmistöosuudet           -378    0   -378
Tilikauden voitto           942   251  1 193


KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2004
                    FAS   IFRS
Liikevoitto-%              7,0   7,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%      28,6   32,1
Oman pääoman tuotto-%         19,6   23,8
Omavaraisuusaste- %          51,4   51,5
Tulos/osake              0,22   0,28
Osakekohtainen oma pääoma       2,56   2,63


KONSERNITASE 30.9.2004
(1000 EUR)          Viite   FAS  Muutos   IFRS

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo                10    0    10
Aineettomat hyödykkeet     1,2  4 621    53  4 674
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet           2,3  3 538   288  3 826
Myytävissä olevat sijoitukset      52    0    52
Pitkäaikaiset varat yhteensä     8 221   341  8 562
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus         4   1 493  -1 493    0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4  11 913   728  12 641
Myytävissä olevat sijoitukset       0   229   229
Rahavarat               4 004    0  4 004
Lyhytaikaiset varat yhteensä     17 410   -536  16 874
VARAT YHTEENSÄ            25 631   -195  25 436

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma               434    0   434
Ylikurssirahasto           5 434    0  5 434
Omat osakkeet               0    0    0
Muuntoerot                0    -8    -8
Kertyneet voittovarat         4 519    19  4 538
Tilikauden voitto/tappio       1 581   481  2 062
Oma pääoma yhteensä         11 968   492  12 460
Vähemmistöosuudet           1 418    0  1 418

Pitkäaikaiset velat
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma          3   1 102    21  1 123
Pitkäaikaiset velat yhteensä     1 102    21  1 123
Lyhytaikaiset velat
Laskennallinen verovelka    6    198    8   206
Eläkevastuut          5     0   134   134
Pitkäaikaisen vieraan pääoman
lyhennyserät               93    0    93
Lyhytaikaiset korolliset velat 3     0    13    13
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma      4  10 852   -863  9 989
Lyhytaikaiset velat yhteensä     11 143   -708  10 435
Velat yhteensä            12 245   -687  11 558
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     25 631   -195  25 436


KONSERNITULOSLASKELMA 1-9/2004
(1000 EUR)          Viite   FAS  Muutos   IFRS

Liikevaihto           4  43 063   880  43 943
Liiketoiminnan muut tuotot        50    0    50
Keskeneräisten töiden muutos  4    591   -649   -58
Materiaalit ja palvelut       -1 225    0  -1 225
Henkilöstökulut           -31 799    0 -31 799
Liiketoiminnan muut kulut    3  -6 165    11  -6 154
Poistot ja arvonalentumiset  1,3  -1 499   307  -1 192
Liikevoitto              3 016   549  3 565
Rahoituskulut (netto)      3    -19    0   -19
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta           2 997   549  3 546
Välittömät verot        6  -1 119   -67  -1 186
Vähemmistöosuudet           -298    0   -298
Tilikauden voitto          1 580   482  2 062


KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-9/2004
                    FAS   IFRS
Liikevoitto-%              7,0   8,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%      26,8   31,0
Oman pääoman tuotto-%         17,9   22,1
Omavaraisuusaste- %          54,3   54,7
Tulos/osake              0,37   0,48
Osakekohtainen oma pääoma       2,76   2,87


KONSERNITASE 31.12.2004
(1000 EUR)          Viite   FAS  Muutos   IFRS

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo                 8    0    8
Aineettomat hyödykkeet     1,2  4 851   201  5 052
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet           2,3  3 599   305  3 904
Myytävissä olevat sijoitukset      95    0    95
Pitkäaikaiset varat yhteensä     8 553   506  9 059
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus         4   1 134  -1 134    0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4  11 784   417  12 201
Myytävissä olevat sijoitukset       0   234   234
Rahavarat               6 601    0  6 601
Lyhytaikaiset varat yhteensä     19 519   -484  19 035
VARAT YHTEENSÄ            28 073    22  28 095

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma               434    0   434
Ylikurssirahasto           5 434    0  5 434
Omat osakkeet               0    0    0
Muuntoerot                0   -19   -19
Kertyneet voittovarat         4 514    18  4 532
Tilikauden voitto/tappio       2 574   637  3 211
Oma pääoma yhteensä         12 956   636  13 592
Vähemmistöosuudet           1 208    0  1 208

Pitkäaikaiset velat
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma          3   1 295    47  1 342
Pitkäaikaiset velat yhteensä     1 295    47  1 342
Lyhytaikaiset velat
Laskennallinen verovelka    6    159    7   166
Eläkevastuut          5     0    13    13
Pitkäaikaisen vieraan pääoman
lyhennyserät               28    0    28
Lyhytaikaiset korolliset velat 3     0    28    28
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma      4  12 426   -708  11 718
Lyhytaikaiset velat yhteensä     12 613   -661  11 952
Velat yhteensä            13 908   -613  13 295
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     28 073    22  28 095


KONSERNITULOSLASKELMA 1-12/2004
(1000 EUR)          Viite   FAS  Muutos   IFRS

Liikevaihto           4  61 551   416  61 967
Liiketoiminnan muut tuotot       121    0   121
Keskeneräisten töiden muutos  4    222   -291   -69
Materiaalit ja palvelut       -1 857    0  -1 857
Henkilöstökulut         5  -44 157   121 -44 036
Liiketoiminnan muut kulut    3  -9 072    19  -9 053
Poistot ja arvonalentumiset  1,3  -2 066   436  -1 630
Liikevoitto              4 742   701  5 443
Rahoituskulut (netto)      3    43    -1    42
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta           4 785   700  5 485
Välittömät verot        6  -1 623   -63  -1 686
Vähemmistöosuudet           -588    0   -588
Tilikauden voitto          2 574   637  3 211


KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-12/2004
                    FAS   IFRS
Liikevoitto-%              7,7   8,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%      31,0   34,7
Oman pääoman tuotto-%         22,0   25,9
Omavaraisuusaste- %          52,1   52,9
Tulos/osake              0,60   0,75
Osakekohtainen oma pääoma       2,98   3,13


Laskelma IFRS-standardien mukaisten kirjaamis- ja arvostus-
periaatteiden vaikutuksista omaan pääomaan vuonna 2004,
1 000 euroa.

             1.1.  31.3.  30.6.  30.9.  31.12.
Konsernin oma pääoma
FAS          12 372 10 383 10 956 11 969  12 957
IAS 11 Pitkäaikais-
hankkeet         163   225   244   393   288
IAS 12 Laskennalliset
verosaamiset ja -velat   -8   -26   -31   -74   -71
IAS 17 Vuokrasopimukset  -3   -4   -4   -4    -4
IAS 19 Työsuhde-etuudet -134  -134  -134  -134   -13
IAS 36 Omaisuuserien
arvonalentuminen     -20    0    0    0    0
IFRS 3 Liikearvo      0   97   194   319   454
Muuntoerot             48   18   -8   -19
Muut IFRS-vaikutukset   -1
IFRS-vaikutukset yhteensä -3   206   287   492   635

Oma pääoma IFRS    12 369 10 590 11 243 12 460  13 592


Laskelma IFRS-standardien mukaisten kirjaamis- ja arvostus-
periaatteiden vaikutuksista vuosineljännesten ja tilikauden
kumulatiiviseen tulokseen, 1000 euroa.


             1-3/04  1-6/04  1-9/04  1-12/04
Tulos FAS:n mukaan      378   942  1 581   2 574
IAS 11 Pitkäaikaishankkeet  62    81   230    125
IAS 12 Tuloverot       -18   -24   -67    -63
IAS 19 Työsuhde-etuudet    0    0    0    121
IFRS 3 Liikearvo       97   194   319    454
IFRS-vaikutukset yhteensä  141   251   482    637
Tulos IFRS:n mukaan     519  1 193  2 062   3 211