Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

Pörssitiedote – Julkaistu: 03.05.2005 10:00:11

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 33 %, LIIKEVOITTO
OLI 1,0 MILJOONAA EUROA

- Konsernin liikevaihto 19,4 milj. euroa  (14,6 milj. euroa)
- Liikevoitto 1,0 milj. euroa       (1,0 milj. euroa)
- Tulos/osake 0,06 euroa          (0,06 euroa)
- Henkilöstö 1 229             (942)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan
jaksoon, ellei toisin mainita. Osakkeen splittauksen vaikutus
on huomioitu.)

Etteplan konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi sekä
orgaanisesti, että liiketoiminnan laajentumisen johdosta. 
Kansainvälistyminen jatkui voimakkaana ja yhtiö on vahvistanut
asemaansa erityisesti Ruotsissa.

Autoteollisuuden rakennemuutokset Italiassa sekä pääasiakkaan
toiminnan uudelleenjärjestelyt Saksassa johtivat siihen etteivät
näiden asiakkaiden toimeksiannot käynnistyneet odotetusti, jonka
johdosta liikevoiton kasvu jäi asetetuista tavoitteista. Näissä
yksiköissä yhtiö on toteuttanut korjaavia toimenpiteitä, joiden
tulosta parantavat vaikutukset näkyvät toisella neljänneksellä.
Päämarkkina-alueella Suomessa ja Ruotsissa teollisuussuunnittelun
kysyntä säilyi hyvänä.
 
Liikevaihto ja tulos

Etteplanin liikevaihto kasvoi 19,4 milj. euroon (14,6 milj. euroa).

Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa) eli 5,0 %
liikevaihdosta (7,0 %). Kauden voitto ennen veroja ja vähemmistö-
osuutta oli 1,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa).

Tulos oli 0,5 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos
oli 0,06 euroa (0,06 euroa). Oma pääoma/osake kasvoi 31,4 % ja
oli 1,59 euroa (1,21 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli vertailujaksoa heikompi ja oli
22,4 % (28,1 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tarjoten teollisuustekniikkaan
liittyviä suunnittelupalveluita. Konsernin palvelut on jaettu
kahteen segmenttiin: Toimitussuunnittelu ja Tuotekehitys.

Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa palveluja koneiden ja
laitteiden sekä tuotantolaitosten suunnitteluun. Projekti- ja
laitetoimittajille sekä laitosten omistajille ja käyttäjille
tarjotaan mekaniikka, sähkö-, automaatio-, tehdassuunnittelu- ja
käyttöönottopalveluja. Tuotekehitys-segmentti puolestaan tarjoaa
tuotekehitykseen liittyviä suunnittelu-palveluja. Pitkäaikaisissa,
kumppanuuteen perustuvissa asiakassuhteissa tuotekehityksen
suunnittelupalvelut varmistavat asiakkaan kilpailukyvyn
tulevaisuudessa. Lisäksi yhtiöllä on elektromagneettisten
häiriöiden mittauksiin erikoistunut akkreditoitu laboratorio.
Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä puun-
jalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite-
sekä elektroniikka-teollisuudessa.

Ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Etteplan Oyj siirtyi IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätös-
käytäntöön vuoden 2005 alusta. Yhtiö julkaisi avaavan taseen
1.1.2004 erillisellä tiedotteella 23.2.2005. Vuoden 2004 
IFRS-tuloslaskelma ja tase julkaistiin 22.4.2005.

Helmikuussa Etteplan Oyj osti osake-enemmistön ruotsalaisesta
ProTang AB:sta. Vuonna 1995 perustettu yritys tarjoaa konepaja-
teollisuuden kone- ja laitesuunnittelua, laitossuunnittelua
sekä ydinvoimaloiden kunnossapito- ja tehostussuunnittelua.
Yhtiön liikevaihto on yli 12 milj. euroa ja sen palveluksessa
on 160 henkilöä. Yhtiöllä on neljä toimipistettä Ruotsissa.
Etteplan Oyj korotti osakepääomaansa Etteplan Oyj:n hallituksen
päätöksen mukaisesti ja yhtiökokouksen 30.3.2004 hallitukselle
antaman valtuutuksen perusteella ProTang AB:n 70 %:n omistus-
osuuden hankintaa varten. Suunnatulla osakeannilla korotettiin
osakepääomaa 362 886 osakkeella.

Maaliskuussa Etteplan Oyj korotti osakepääomaansa vuonna 2004
merkittyjen optioiden perusteella liittyen yhtiön optio-
ohjelmaan I 2000 - 2005. Osakepääoman korotus oli määrältään
12 000 osaketta. Etteplan Oyj korotti edelleen huhtikuussa
osakepääomaansa tammikuussa 2005 merkittyjen optioiden
perusteella liittyen yhtiön optio-ohjelmaan I 2000 - 2005.
Osakepääoman korotus oli määrältään 36 260 osaketta.

Maaliskuussa pidetyssä Etteplan Oyj:n varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa hallitus valtuutettiin:

- päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä
siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa
tai uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa olevat
käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteismäärältään ja
annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat
enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osake-
pääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi korottua enintään
86 969,00 eurolla.

- päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä voitonjakokelpoisilla varoilla muussa kuin
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus sisältää
oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta julkisessa 
kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin siten,
että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen
vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on osakkeiden hankinnan
jälkeen enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
kaikkien osakkeiden äänimäärästä. 

- päättämään päätetyn valtuutuksen perusteella hankittujen yhtiön
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön
osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on
enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä.

Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

- päätöksen, jonka mukaan yhtiön osakepääomaa korotetaan
rahastoannilla 1 739 380,00 eurolla.

- päätöksen, jonka mukaan alennetaan yhtiön osakkeen kirjan-
pidollista vasta-arvoa osakepääomaa alentamatta (nk. split).

- päätöksen, jonka mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § ja 4 §
muutettiin.

Etteplan Oyj:n osakkeiden split kirjattiin 31.3.2005. Split tuli
voimaan Helsingin Pörssin SAXESS-kaupankäyntijärjestelmässä
1.4.2005 ja osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena
splitattuna tästä alkaen.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet
tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin
1 167 henkilöä (926) ja kauden lopussa 1 229 henkilöä (942).
Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiöille siirtyneestä liike-
toiminnasta ja kohdistuivat lähes yksinomaan asiakasprojektien
toteuttamiseen. Konsernin palveluksessa ulkomailla toimii 463
henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 3,8 milj.euroa (0,5 milj. 
euroa). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa liiketoiminnan
laajentamiseen.

Etteplanin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma
31.3.2005 oli 33,7 milj. euroa (27,0 milj. euroa), josta rahat
ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit olivat
6,7 milj. euroa (7,3 milj. euroa). Konsernin korolliset velat
olivat kauden lopussa 3,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 46,8 % (46,5 %). Maksuvalmius säilyi
hyvänä koko kauden ajan ja liiketoiminnan kassavirta oli
1,7 milj. euroa.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli 31.3.2005 200 kpl osakkeita vastaten
0,002 % koko osakemäärästä. Osakkeista suoritettu vastike
on 481,00 euroa. Katsauskaudella yhtiö ei ole hankkinut omia
osakkeita. Yhtiön omistamilla osakkeilla ei ole vaikutusta
omistuksen jakautumiseen.

Lähiajan näkymät

Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan myös kuluvalla
neljänneksellä liiketoiminnan laajentumisen sekä orgaanisen
kasvun seurauksena. Päämarkkina-alueilla odotetaan investointi-
ja tuotekehitysprojektien kysynnän säilyvän hyvänä myös kuluvan
neljänneksen aikana. Keski-Euroopassa hankittujen uusien
asiakkuuksien ja muiden tehtyjen toimenpiteiden johdosta
kannattavuuden parantumiselle on hyvät edellytykset.

Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet yhtiön osakkeiden kaupan-
käynnin siirtämiseksi Helsingin Pörssin päälistalle. 
Siirron arvioidaan tapahtuvan toukokuun aikana.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Hollolassa 3. toukokuuta 2005


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. (03) 872 9011,
GSM 0400 873 063 tai talous- ja yrityssuunnittelujohtaja 
Pia Björk, puh. (03) 872 9012, GSM 0400 241 815.


JAKELU:  Helsingin Pörssi
      Keskeiset tiedotusvälineet
      www.etteplan.comKONSERNITASE
(1000 EUR)            31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo               503     0     8
Aineettomat hyödykkeet        7 764   3 990   5 052
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet              3 967   3 998   3 904
Myytävissä olevat sijoitukset      52    45     95
Pitkäaikaiset varat yhteensä    12 287   8 033   9 059
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset   14 733  11 643   12 201
Myytävissä olevat sijoitukset     234    253    234
Rahavarat              6 442   7 068   6 601
Lyhytaikaiset varat yhteensä    21 409  18 964   19 035
VARAT YHTEENSÄ           33 695  26 997   28 095

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma             2 274    427    434
Ylikurssirahasto           5 262   5 058   5 434
Omat osakkeet              0     0     0
Muuntoerot               -1    48    -19
Kertyneet voittovarat        6 400   4 538   4 532
Tilikauden voitto/tappio        521    519   3 211
Oma pääoma yhteensä         14 456  10 590   13 592
Vähemmistöosuudet          1 230   1 879   1 208

Pitkäaikaiset velat
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma            1 954    763   1 342
Pitkäaikaiset velat yhteensä     1 954    763   1 342
Lyhytaikaiset velat
Laskennallinen verovelka        158    205    166
Eläkevastuut              13    134     13
Pitkäaikaisen vieraan pääoman
lyhennyserät             1 028    154     28
Lyhytaikaiset korolliset velat     68    13     28
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma        14 789  13 260   11 718
Lyhytaikaiset velat yhteensä    16 055  13 766   11 952
Velat yhteensä           18 009  14 529   13 295
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    33 695  26 997   28 095


KONSERNITULOSLASKELMA
(1000 EUR)            1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004

Liikevaihto             19 446  14 573   61 967
Liiketoiminnan muut tuotot       34     8    121
Materiaalit ja palvelut        -484   -263   -1 926
Henkilöstökulut          -14 798  -10 771  -44 036
Liiketoiminnan muut kulut      -2 767  -2 135   -9 053
Poistot ja arvonalentumiset      -464   -398   -1 630
Liikevoitto              968   1 015   5 443
Rahoituskulut (netto)         -23    -2     42
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta           945   1 012   5 485
Välittömät verot           -360   -348   -1 686
Vähemmistöosuudet           -65   -146    -588
Tilikauden voitto           521    519   3 211


KESKEISET TUNNUSLUVUT
              1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004 Muutos
                            edell.
                            vuodesta
Liikevaihto         19 446  14 573  61 967  33,4 %
Liikevoitto           968  1 015   5 443  -4,6 %
Liikevoitto-%          5,0   7,0    8,8
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta        945  1 012   5 485  -6,6 %
Kauden voitto          521   519   3 211  0,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto-%  22,4   28,1   34,7
Oman pääoman tuotto-%     15,4   19,8   25,9
Omavaraisuusaste- %      46,8   46,5   52,9
Korolliset bruttovelat    3 050   930   1 398 228,0 %
Nettovelkaantumisaste-%    -23,1   -52    -37
Taseen loppusumma      33 695  26 997  28 095  24,8 %
Bruttoinvestoinnit      3 764   483   2 384 678,9 %

Tulos/osake          0,06   0,06   0,75  -4,6 %
Osakekohtainen oma pääoma   1,59   1,21   3,13  31,4 %

Henkilöstö kauden lopussa   1 229   942   1 049  30,5 %
Henkilöstö keskimäärin    1 167   926    965  26,0 %


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
(1000 EUR)            1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut       17 183  13 737   60 675
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut              34     8    121
Maksut liiketoiminnan kuluista   15 047  12 158   54 944
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA        2 170   1 587   5 852

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista     33    13     53
Saadut korot liiketoiminnasta      10    10     90
Saadut osingot liiketoiminnasta     1     0     6
Maksetut välittömät verot       434    331   1 662
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)     1 713   1 254   4 234

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin      3 918    483   2 363
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot      154     0    371
Investoinnit muihin sijoituksiin     0     0     21
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)     -3 764   -483   -2 013

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti        1 668     0
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut            -301     0    105
Pitkäaikaisten lainojen nostot     526     0    230
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut              0    309     0
Maksetut osingot ja muu voitonjako    0     0   2 351
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)      1 892   -309   -2 225

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)        -159    462     -5

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA     6 601   6 606   6 606
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA     6 442   7 068   6 601


Konsernirahoituslaskelman vuoden 2004 vertailuluvut ovat FAS:n
mukaiset.


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, 1 000 euroa.

           Osake- Ylikurssi- Muunto- Kertyneet Yhteensä
           pääoma rahasto  erot  voitto-
                        varat
Konsernin oma pääoma
1.1.2005        434   5 434   -19   7 743  13 592
Maksetut osingot                 -1 303  -1 303
Osakeanti        100                  100
Osakepääoman korotus 1 740    -354         0  1 386
Optiot               182         0   182
Tilikauden voitto                  521   521
Muuntoerot                 -22        -22
Konsernin oma pääoma
31.3.2005       2 274   5 262   -41   6 961  14 456