Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

Pörssitiedote – Julkaistu: 09.08.2005 9:00:01

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 36 %, LIIKEVOITTO OLI 2,5 MILJ. EUROA

- Konsernin liikevaihto     40,5 milj.euroa (29,9)
- Liikevoitto          2,5 milj. euroa (2,3)
- Nettotulos          1,5 milj. euroa (1,2)
- Tulos/osake          0,17 euroa (0,14)
- Henkilöstö kauden lopussa   1 235 (964)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan
jaksoon, ellei toisin mainita.)

Etteplanin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi 
erityisesti päämarkkina-alueella Pohjoismaissa. Lähes puolet 
kasvusta tapahtui orgaanisesti, mikä johtui suunnittelu-
palveluiden vahvasta kysynnästä sekä markkinoinnin tehostamisesta.
Yhtiön molempien segmenttien liikevaihto kasvoi, mutta erityisen
voimakasta nousu oli Toimitussuunnittelu-segmentissä. Tulosta
rasittavat edelleen autoteollisuuden rakennemuutokset Italiassa
sekä merkittävän asiakkaan toiminnan uudelleenjärjestely Saksassa.

Liikevaihto ja tulos

Etteplanin liikevaihto kasvoi 40,5 milj. euroon (29,9 milj. euroa). 
Toisen neljänneksen liikevaihto oli 21,1 milj. euroa (15,3 milj.
euroa) ja ensimmäisen 19,4 milj. euroa (14,6 milj. euroa).

Liikevoitto katsauskaudella oli 2,5 milj. euroa (2,3 milj. euroa)
eli 6,1 % liikevaihdosta (7,8 %). Toisen neljänneksen liikevoitto
oli 1,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa) ja 7,2 % liikevaihdosta
(8,6 %). Kauden voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli
2,4 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Verojen määrä oli 0,8 milj.euroa
(0,8 milj. euroa). Katsauskauden verot on jaksotettu katsauskauden
tulosta vastaavasti.

Kauden tulos oli 1,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Osakekohtainen
tulos oli 0,17 euroa (0,14 euroa). Oma pääoma/osake kasvoi 27,3 %
ja oli 1,68 euroa (1,32 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto laski
edelliseen vuoteen verrattuna, ollen 28,2 % (32,1 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tarjoten teollisuustekniikkaan
liittyviä suunnittelupalveluita. Konsernin palvelut on jaettu
kahteen segmenttiin: Toimitussuunnittelu ja Tuotekehitys.

Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa palveluja koneiden ja
laitteiden sekä tuotantolaitosten suunnitteluun. Projekti- ja
laitetoimittajille sekä laitosten omistajille ja käyttäjille 
tarjotaan mekaniikka, sähkö-, automaatio-, tehdassuunnittelu- ja
käyttöönottopalveluja. Tuotekehitys-segmentti puolestaan tarjoaa
tuotekehitykseen liittyviä suunnittelupalveluja. Pitkäaikaisissa,
kumppanuuteen perustuvissa asiakassuhteissa tuotekehityksen 
suunnittelupalvelut varmistavat asiakkaan kilpailukyvyn
tulevaisuudessa. Lisäksi yhtiöllä on elektromagneettisten
häiriöiden mittauksiin erikoistunut akkreditoitu laboratorio.

Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä puun-
jalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite-
sekä elektroniikkateollisuudessa.

Toisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Kauden aikana yhtiö solmi useita merkittäviä toimeksiantoja
erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. Yhtiö sai mm. jatkotilauksen
Nokian Renkaat Oyj:ltä Pietarin-tehtaan laajennuksen
suunnittelusta. Tilauksen arvo on lähes miljoona euroa.

Yhtiön osake siirtyi Helsingin Pörssin päälistalle toukokuussa.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet
tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keski-
määrin 1 203 henkilöä (934) ja kauden lopussa 1 235 henkilöä
(964). Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiöille siirtyneestä
liiketoiminnasta ja kohdistuvat lähes yksinomaan asiakas-
projektien toteuttamiseen. Konsernin palveluksessa ulkomailla
toimii 455 henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 4,1 milj. euroa (1,6 milj.
euroa). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa liiketoiminnan
laajentamiseen.

Etteplanin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma
30.6.2005 oli 33,6 milj. euroa (24,5 milj. euroa), josta rahat
ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit olivat 
4,8 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Konsernin korolliset velat
olivat kauden lopussa 2,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa). 
Omavaraisuusaste oli 48,9 % (51,5 %). Maksuvalmius säilyi
hyvänä koko kauden ajan.

Osakkeet

Etteplan Oyj:n osake otettiin Helsingin Pörssin päälistalle
24.5.2005 alkaen. Etteplan siirtyi päälistalle Muut palvelut 
-toimialaryhmään. Yhtiön osake noteerattiin aikaisemmin 
Helsingin Pörssin NM-listalla.

Etteplan Oyj:n osakepääoman määrä on 2 274 011,50 euroa ja
osakkeiden kokonaismäärä 9 096 046 kappaletta. Osakepääomaa
korotettiin katsauskauden aikana tammikuussa 2005 merkittyjen
optioiden perusteella liittyen yhtiön optio-ohjelmaan 
I 2000 - 2005 (9 065 euroa) ja 7.2.2005 tehtyyn ProTang AB:n
osake-enemmistön ostoon liittyen (90 721,50 euroa). Uudet 
osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 4.4.2005. Korotuksista
on tiedotettu samana päivänä julkaistulla pörssitiedotteella.
Merkityt osakkeet (yhteensä 399 146 uutta osaketta) on otettu 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 5.4.2005.

Yhtiön hallussa oli 30.6.2005 200 kpl osakkeita. Osakkeista
suoritettu vastike on 481,00 euroa. Katsauskaudella yhtiö ei 
ole hankkinut omia osakkeita. Yhtiön omistamilla osakkeilla
ei ole vaikutusta omistuksen jakautumiseen.

Yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset osakepääoman
korottamiseen uusmerkinnällä, omien osakkeiden hankintaan ja 
niiden luovuttamiseen sekä yhtiön osakepääoman korottamiseen 
rahastoannilla ovat edelleen voimassa. Katsauskauden aikana 
valtuutuksia ei ole käytetty. Valtuutukset on yksilöity 
23.3.2005 julkaisussa pörssitiedotteessa.

IFRS-säännösten käyttöönotto

Etteplan Oyj siirtyi 1.1.2005 taloudellisessa raportoinnissaan
kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial
Reporting Standards) mukaisiin laskenta- ja tilinpäätös-
periaatteisiin. Etteplan laatii ensimmäisen täydellisen IFRS-
tilinpäätöksensä vuodelta 2005. Etteplan julkaisi 22.04.2005
pörssitiedotteen, joka sisälsi IFRS-standardien mukaiset
vertailutiedot vuodelta 2004. Osavuosikatsaus on laadittu 
IFRS-standardien kirjaamis- ja laskentaperiaatteita noudattaen.

Lähiajan näkymät

Teollisuustekniikan suunnittelupalvelujen kysynnän odotetaan
säilyvän hyvänä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjoismaissa.

Yhtiö on ryhtynyt selvittämään Keski-Euroopan toimintojensa
uudelleenjärjestämistä tavoitteena kannattavuuden parantaminen
ja markkina-aseman vahvistaminen. Suunnitelmat uudelleen-
järjestelyistä ja niiden aiheuttamista kustannuksista valmistuvat
vuoden loppuun mennessä.

Yhtiö toteuttaa tärkeintä tavoitettaan, kannattavaa kasvua, 
jatkuvasti ja systemaattisesti niin orgaanisesti, yritysostoin
kuin toteuttamalla ulkoistusprojekteja.


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Hollolassa 9. elokuuta 2005


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. (03) 872 9011,
GSM 0400 873 063 tai talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk,
puh. (03) 872 9012, GSM 0400 241 815.JAKELU:  Helsingin Pörssi
      Keskeiset tiedotusvälineet
      www.etteplan.comKONSERNITULOSLASKELMA
(1000 EUR)            1-6/2005 1-6/2004 1-12/2004

Liikevaihto             40 515  29 876   61 967
Liiketoiminnan muut tuotot       68    32    121
Materiaalit ja palvelut        -905   -786   -1 926
Henkilöstökulut          -29 911  -21 744  -44 036
Liiketoiminnan muut kulut      -6 373  -4 247   -9 053
Poistot ja arvonalentumiset      -912   -794   -1 630
Liikevoitto             2 482   2 337   5 443
Rahoituskulut (netto)         -40    -3     42
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta          2 442   2 334   5 485
Välittömät verot           -794   -763   -1 686
Vähemmistöosuudet           -117   -378    -588
Tilikauden voitto          1 531   1 193   3 211KONSERNITASE
(1000 EUR)            30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo               483     0     8
Aineettomat hyödykkeet        7 607   4 384   5 052
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet              4 044   3 871   3 904
Myytävissä olevat sijoitukset      52    45     95
Muut pitkäaikaiset sopimussaamiset   40     0     0
Pitkäaikaiset varat yhteensä    12 227   8 300   9 059
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset   16 561  12 538   12 201
Myytävissä olevat sijoitukset     234    253    234
Rahavarat              4 548   3 450   6 601
Lyhytaikaiset varat yhteensä    21 343  16 241   19 035
VARAT YHTEENSÄ           33 570  24 541   28 095

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma             2 274    427    434
Ylikurssirahasto           5 262   5 058   5 434
Muuntoerot              -233    18    -19
Kertyneet voittovarat        6 437   4 547   4 532
Tilikauden voitto/tappio       1 531   1 193   3 211
Vähemmistöosuudet          1 067   1 376   1 208
Oma pääoma yhteensä         16 337  12 619   14 800

Pitkäaikaiset velat
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma            1 657    950   1 342
Pitkäaikaiset velat yhteensä     1 657    950   1 342
Lyhytaikaiset velat
Laskennallinen verovelka        157    205    166
Eläkevastuut              13    134     13
Pitkäaikaisen vieraan pääoman
lyhennyserät              772    93     28
Lyhytaikaiset korolliset velat     185    13     28
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma        14 450  10 527   11 718
Lyhytaikaiset velat yhteensä    15 576  10 972   11 952
Velat yhteensä           17 233  11 922   13 295
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    33 570  24 541   28 095KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
(1000 EUR)            1-6/2005 1-6/2004 1-12/2004

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut       39 244  48 063   60 675
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut              68    109    121
Maksut liiketoiminnan kuluista   37 454  44 117   54 944
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA        1 858   4 055   5 852

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista     62    59     53
Saadut korot liiketoiminnasta      22    98     90
Saadut osingot liiketoiminnasta     6    11     6
Maksetut välittömät verot       368   1 054   1 662
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)     1 456   3 051   4 234

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin      2 031   2 759   2 363
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot      252    203    371
Luovutusvoitot muista sijoituksista   43    13     21
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)     -1 737  -2 569   -2 013

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti         188     0     0
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut             28    78    105
Pitkäaikaisten lainojen nostot      0    269    230
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut             627    78     0
Maksetut osingot ja muu voitonjako  1 305   1 227   2 351
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)      -1 772  -1 035   -2 225

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)       -2 053   -553     -5

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA     6 601   7 160   6 606
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA     4 548   6 606   6 601


Konsernirahoituslaskelman vuoden 2004 vertailuluvut ovat
FAS:n mukaiset.


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, 1 000 euroa

         Osake- Yli-   Muun- Kerty-  Vähem- Yh-
         pääoma kurssi- to-  neet   mistö- teensä
             rahasto erot  voitto- osuus
                     varat
Konsernin oma
pääoma 1.1.2004   427  5 058   0  6 885  2 194 14 564
Maksetut osingot              -2 351  -345 -2 696
Yrityshankinnat/
omistusosuuden
muutokset                      -852  -852
Tilikauden voitto              1 193   378  1 571
Muuntoerot              31        1   32
Konsernin oma
pääoma 30.6.2004   427  5 058   31  5 727  1 376 12 619

Konsernin oma
pääoma 1.1.2005   434  5 434  -19  7 743  1 208 14 800
Maksetut osingot              -1 305  -213 -1 518
Rahastoanti    1 739  -1 739                0
Osakepääoman
korotus        91  1 388        0      1 479
Optiot        10   179        0       189
Yrityshankinnat/
omistusosuuden
muutokset                       -42   -42
Tilikauden voitto              1 531   117  1 648
Muuntoerot             -214        -5  -219
Konsernin oma
pääoma 30.6.2005  2 274  5 262  -233  7 969  1 065 16 337


KESKEISET TUNNUSLUVUT
               1-6/2005 1-6/2004 1-12/2004 Muutos
                             edell.
                             vuodesta
Liikevaihto          40 515  29 876  61 967  35,6 %
Liikevoitto           2 482  2 337   5 443  6,2 %
Liikevoitto-%           6,1   7,8    8,8
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta        2 442  2 334   5 485  4,6 %
Kauden voitto          1 531  1 193   3 211  28,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto-%   28,2   32,1   34,7
Oman pääoman tuotto-%      21,2   23,8   25,9
Omavaraisuusaste- %       48,9   51,5   52,9
Korolliset bruttovelat     2 614  1 056   1 398 147,5 %
Nettovelkaantumisaste-%     -13,0   -21    -37
Taseen loppusumma       33 570  24 541  28 095  36,8 %
Bruttoinvestoinnit       4 104  1 622   2 384 145,5 %

Tulos/osake           0,17   0,14   0,37  21,4 %
Osakekohtainen oma pääoma    1,68   1,32   1,57  27,3 %

Henkilöstö kauden lopussa    1 235   964   1 049  27,5 %
Henkilöstö keskimäärin     1 203   934    965  28,7 %