Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pörssitiedote – Julkaistu: 30.08.2005 14:00:00

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiö-
kokoukseen, joka pidetään 21. syyskuuta 2005 alkaen kello 13.00
Helsingissä, osoitteessa Bank, Meeting Point, Unioninkatu 20,
00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja 
äänilippujen jako alkaa kello 12.30.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiökokous tekisi päätöksen
yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2005 päättämän ja 
kaupparekisteriin merkityn osakepääoman korottamista, vaihtovelka-
kirjalainan ottamista ja/tai optio-oikeuksien antamista koskevan
valtuutuksen peruuttamisesta ja rekisteristä poistamisesta.

2. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan
päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä
siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa
tai uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa olevat
käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteismäärältään ja
annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat
enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja 
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä 
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi korottua enintään 
454.802,25 eurolla.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien OYL 4
luvun 2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
sekä oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään 
oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan
ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintä-
etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan
rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai
pääomahuoltoon liittyvä järjestely ja/tai henkilöstön
kannustaminen. Osakepääomaa korotettaessa uusmerkinnällä
hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. 
Hallitus ei voi tehdä päätöstä yhtiön lähipiiriin kuuluvan
hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 21.9.2005 ja päättyen 21.9.2006.

3. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan ylimääräinen yhtiökokous
päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 § kuulumaan 
seuraavasti:

10 § Yhtiökokous
Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa taikka Lahden, Vantaan 
tai Helsingin kaupungissa siten kuin yhtiön hallitus määrää.

4. Hallituksen kokoonpanon täydentäminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 40 
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänivallasta ovat ehdottaneet,
että ylimääräinen yhtiökokous valitsisi uudeksi hallituksen
jäseneksi KTT, DI Pertti Nupposen yhtiön edesmenneen hallituksen
jäsenen Tapani Tuorin tilalle.

Informaatio

Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista liitteineen
ovat osakkeenomistajien nähtävänä 14.9.2005 kello 9.00 alkaen yhtiön
pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860 Hollola. Osakkeenomistajille 
lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeen-
omistajalla, joka on 9.9.2005 merkitty osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee 
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 14.9.2005 kello 16.00
mennessä, joko kirjallisesti osoitteeseen Etteplan Oyj,
Terveystie 18, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon (03) 872 9069
tai sähköpostitse osoitteeseen info@ette.com.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti 
käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava
yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumis-
ajan päättymistä.

Hollolassa 30. päivänä elokuuta 2005

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063


JAKELU:  Helsingin pörssi
         www.etteplan.fi