Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

Pörssitiedote – Julkaistu: 02.11.2005 10:00:00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 29 %, LIIKEVOITTO OLI 2,3 MILJ. EUROA

- Konsernin liikevaihto     56,6 milj.euroa (43,9)
- Liikevoitto          2,3 milj. euroa (3,6)
- Nettotulos          1,5 milj. euroa (2,1)
- Tulos/osake          0,16 euroa (0,24)
- Henkilöstö kauden lopussa   1 237 (996)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan
jaksoon, ellei toisin mainita.)

Etteplan Oyj:n liikevaihto kasvoi edelleen vahvasti. Katsaus-
kaudella yhtiö toteutti strategiaansa jatkamalla ulkoistusten
vastaanottoa. Katsauskauden jälkeen yhtiö vahvisti asemaansa 
suunnitteluun oleellisesti liittyvässä teknisessä dokumentoin-
nissa hankkimalla osake-enemmistön DokuMentori Oy:stä.

Kolmas neljännes on kausivaihtelusta johtuen vuoden heikoin
neljännes. Kauteen oleellisesti vaikuttava tekijä on projektien
käynnistyminen lomakauden jälkeen. Kuluneena kautena suunnittelu-
projektien kysyntä lähti liikkeelle odotettua myöhemmin. Lisäksi
Keski-Euroopan edelleen tappiollinen toiminta sekä merkittävä
panostus käynnistysvaiheessa olevaan Kiinan toimintaan olivat 
pääasialliset seikat, jotka johtivat tuloksen jäämiseen 
tavoitteista kolmannella neljänneksellä.

Liikevaihto ja tulos

Etteplanin liikevaihto kasvoi 56,6 milj. euroon (43,9 milj. euroa).
Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 16,1 milj. euroa (14,0 milj.
euroa), toisen 21,1 milj. euroa (15,3 milj. euroa) ja ensimmäisen
19,4 milj. euroa (14,6 milj. euroa).

Liikevoitto katsauskaudella oli 2,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa)
eli 4,1 % liikevaihdosta (8,1 %). Kolmannen neljänneksen liikevoitto
oli -0,2 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Kauden voitto ennen veroja
ja vähemmistöosuutta oli 2,3 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Verojen
määrä oli 0,6 milj.euroa (1,2 milj. euroa). Katsauskauden verot on
jaksotettu katsauskauden tulosta vastaavasti.

Kauden tulos oli 1,5 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Osakekohtainen 
tulos oli 0,16 euroa (0,24 euroa). Oma pääoma/osake kasvoi 16,9 % 
Ja oli 1,68 euroa (1,43 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto laski 
edelliseen vuoteen verrattuna, ollen 17,6 % (31,0 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tarjoten teollisuustekniikkaan 
liittyviä suunnittelupalveluita. Konsernin palvelut on jaettu 
kahteen segmenttiin: Toimitussuunnittelu ja Tuotekehitys.

Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa palveluja koneiden ja 
laitteiden sekä tuotantolaitosten suunnitteluun. Projekti- ja 
laitetoimittajille sekä laitosten omistajille ja käyttäjille 
tarjotaan mekaniikka, sähkö-, automaatio-, tehdassuunnittelu- 
ja käyttöönottopalveluja. Tuotekehitys-segmentti puolestaan
tarjoaa tuotekehitykseen liittyviä suunnittelu-palveluja. 
Pitkäaikaisissa, kumppanuuteen perustuvissa asiakassuhteissa 
tuotekehityksen suunnittelupalvelut varmistavat asiakkaan 
kilpailukyvyn tulevaisuudessa. Yhtiöllä on lisäksi elektro-
magneettisten häiriöiden mittauksiin erikoistunut akkreditoitu 
laboratorio sekä teknisen dokumentaation tuotteisiin ja 
palveluihin erikoistunut yksikkö.

Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä
puunjalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-, nosto- ja 
siirtolaite- sekä elektroniikkateollisuudessa.

Kolmannen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Elokuussa Etteplan ja ABB Oy allekirjoittivat yhteistyö-
sopimuksen. Tehdyn sopimuksen mukaan Etteplan tuottaa ABB Oy:lle
joustavasti ja kustannustehokkaasti suunnittelupalveluja. Osana
sopimusta ABB Oy:n Muuntajat-liiketoimintayksikköön kuuluvan 
mekaniikkatoteutussuunnittelun 9 suunnittelijaa Vaasassa 
siirtyivät 1.9.2005 Etteplanin palvelukseen.

Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.9.2005
Helsingissä. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta osakepääoman 
korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen ja/tai 
optio-oikeuksien antamiseen. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi 
hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §. 
Ylimääräisen yhtiökokouksen tekemät päätökset on yksilöity 
21.9.2005 julkaisussa pörssitiedotteessa.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet
tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keski-
määrin 1 211 henkilöä (953) ja kauden lopussa 1 237 henkilöä
(996). Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiöille siirtyneestä 
liiketoiminnasta ja kohdistuvat lähes yksinomaan asiakas-
projektien toteuttamiseen. Konsernin palveluksessa ulkomailla 
toimii 454 henkilöä.


Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 4,8 milj. euroa (2,3 milj.
euroa). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa liiketoiminnan 
toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Etteplanin rahoitusasema oli tyydyttävä. Taseen loppusumma 
30.9.2005 oli 31,4 milj. euroa (25,4 milj. euroa), josta rahat
ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit olivat 2,7 
milj. euroa (4,2 milj. euroa). Konsernin korolliset velat olivat
kauden lopussa 2,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Omavaraisuus-
aste oli 52,0 % (54,7 %).

Osakkeet

Etteplan Oyj:n osake on 24.5.2005 alkaen noteerattu Helsingin 
Pörssin päälistalla Muut palvelut -toimialaryhmässä. Yhtiön 
osake noteerattiin aikaisemmin Helsingin Pörssin NM-listalla.

Etteplan Oyj:n osakepääoman määrä katsauskauden päättyessä oli 
2 274 011,50 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 9 096 046 
kappaletta.

Katsauskauden jälkeen Etteplan Oyj:n osakepääomaa korotettiin 
3.10.2005 tehtyyn DokuMentori Oy:n osake-enemmistön ostoon 
liittyen. Osakepääomaa korotettiin suunnatulla osakeannilla 
517 084 osakkeella ja 129 271 eurolla. Uudet osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin 13.10.2005. Korotuksesta on tiedotettu samana
päivänä julkaistulla pörssitiedotteella. Merkityt osakkeet on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä
14.10.2005. Korotuksen jälkeen Etteplan Oyj:n osakepääoman määrä
on 2 403 282,50 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 9 613 130 
kappaletta.

Yhtiön hallussa oli 30.9.2005 200 kpl osakkeita. Osakkeista 
suoritettu vastike on 481,00 euroa. Katsauskaudella yhtiö ei 
ole hankkinut omia osakkeita. Yhtiön omistamilla osakkeilla 
ei ole vaikutusta omistuksen jakautumiseen. 

Varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2005 hallitukselle antamat
valtuutukset omien osakkeiden hankintaan ja niiden luovuttamiseen
sekä ylimääräisen yhtiökokouksen 21.9.2005 hallitukselle antamat
valtuutukset osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan 
ottamiseen ja/tai optio-oikeuksien antamiseen ovat edelleen 
voimassa. Katsauskauden aikana valtuutuksia ei ole käytetty.
Valtuutukset on yksilöity 23.3.2005 ja 21.9.2005 julkaistuissa
pörssitiedotteissa.

IFRS-säännösten käyttöönotto

Etteplan Oyj siirtyi 1.1.2005 taloudellisessa raportoinnissaan 
kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial 
Reporting Standards) mukaisiin laskenta- ja tilinpäätös-
periaatteisiin. Etteplan laatii ensimmäisen täydellisen 
IFRS-tilinpäätöksensä vuodelta 2005. Etteplan julkaisi 
22.04.2005 pörssitiedotteen, joka sisälsi IFRS-standardien
mukaiset vertailutiedot vuodelta 2004. Osavuosikatsaus on 
laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja laskentaperiaatteita
noudattaen.

Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Lokakuussa Etteplan Oyj osti tamperelaisen DokuMentori Oy:n 
70 %:n osake-enemmistön. Vuonna 1998 perustettu yritys tarjoaa
teknisen dokumentoinnin tuotteita ja palveluja. Yrityksen 
liikevaihto vuonna 2004 oli 4 milj. euroa ja sen palveluksessa
on tällä hetkellä 75 henkilöä.

Lähiajan näkymät

Teollisuustekniikan suunnittelupalveluiden kysynnän odotetaan 
säilyvän ennallaan yhtiön päämarkkina-alueella Pohjoismaissa.

Keski-Euroopan toimintojen uudelleen järjestely on käynnissä ja
tehtävien ratkaisujen odotetaan käynnistyvän ennen vuoden loppua. 
Järjestelyistä aiheutuvien toimenpiteiden kertaluontoiset 
seuraukset ja mahdolliset kustannukset selviävät vasta kun 
toteutettavasta ratkaisusta on päätetty. Italian autoteollisuuden
vaikeuksista johtuva kysynnän nopea pudotus on suurelta osin
ratkaistu kapasiteetin sopeutuksella sekä uusien asiakkaiden 
hankinnalla.

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan suotuisasti mm. tekniseen 
dokumentointiin tehdyllä panostuksella. Käynnistetyillä sisäisillä
tehostamistoimenpiteillä tähdätään kannattavuuden parantamiseen
molemmissa liiketoimintasegmenteissä. Koko vuoden tulos tulee 
jäämään viime vuoden tasosta. 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Hollolassa 2. marraskuuta 2005

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. (03) 872 9011,
GSM 0400 873 063 tai talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk,
puh. (03) 872 9012, GSM 0400 241 815.


JAKELU:  Helsingin Pörssi
      Keskeiset tiedotusvälineet
      www.etteplan.comKONSERNITULOSLASKELMA
(1000 EUR)            1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004

Liikevaihto             56 603  43 943   61 967
Liiketoiminnan muut tuotot       164    50    121
Materiaalit ja palvelut       -1 578  -1 283   -1 926
Henkilöstökulut          -42 440  -31 799  -44 036
Liiketoiminnan muut kulut      -9 005  -6 154   -9 053
Poistot ja arvonalentumiset     -1 442  -1 192   -1 630
Liikevoitto             2 301   3 565   5 443
Rahoituskulut (netto)         -44    -19     42
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta          2 257   3 546   5 485
Välittömät verot           -647  -1 186   -1 686
Vähemmistöosuudet           -157   -298    -588
Tilikauden voitto          1 454   2 062   3 211KONSERNITASE
(1000 EUR)            30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo               480    10     8
Aineettomat hyödykkeet        1 595   1 303   1 309
Konserniliikearvo          6 385   3 371   3 743
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet              3 961   3 826   3 904
Myytävissä olevat sijoitukset      52    52     95
Muut pitkäaikaiset sopimussaamiset   40     0     0
Pitkäaikaiset varat yhteensä    12 513   8 562   9 059
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset   16 167  12 641   12 201
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat       226    229    234
Rahavarat              2 480   4 004   6 601
Lyhytaikaiset varat yhteensä    18 872  16 874   19 035
VARAT YHTEENSÄ           31 385  25 436   28 095

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma             2 274    434    434
Ylikurssirahasto           5 262   5 434   5 434
Muuntoerot              -185    -8    -19
Kertyneet voittovarat        6 445   4 538   4 532
Tilikauden voitto/tappio       1 454   2 062   3 211
Vähemmistöosuudet          1 029   1 418   1 208
Oma pääoma yhteensä         16 279  12 460   14 800

Pitkäaikaiset velat
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma            1 718   1 123   1 342
Pitkäaikaiset velat yhteensä     1 718   1 123   1 342
Lyhytaikaiset velat
Laskennallinen verovelka        161    206    166
Eläkevastuut              13    134     13
Pitkäaikaisen vieraan pääoman
lyhennyserät              855    93     28
Lyhytaikaiset korolliset velat     336    13     28
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma        12 025   9 989   11 718
Lyhytaikaiset velat yhteensä    13 389  10 435   11 952
Velat yhteensä           15 107  11 558   13 295
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    31 385  25 436   28 095KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
(1000 EUR)            1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut       53 761  42 032   60 675
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut             154    49    121
Maksut liiketoiminnan kuluista   54 325  39 042   54 944
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA        -410   3 040   5 852

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista     83    46     53
Saadut korot liiketoiminnasta      38    27     90
Saadut osingot liiketoiminnasta     8     0     6
Maksetut välittömät verot       846   1 119   1 662
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)    -1 292   1 902   4 234

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin      2 509   2 326   2 363
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot      262    176    371
Luovutusvoitot muista sijoituksista   42     0     21
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)     -2 205  -2 150   -2 013

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti         188     0     0
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut             28    39    105
Pitkäaikaisten lainojen nostot     519    36    230
Maksetut osingot ja muu voitonjako  1 305   2 351   2 351
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)       -625  -2 354   -2 225

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)       -4 122  -2 602     -5

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA     6 601   6 606   6 606
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA     2 480   4 004   6 601


Konsernirahoituslaskelman vuoden 2004 vertailuluvut ovat 
FAS:n mukaiset.


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, 1 000 euroa

         Osake- Yli-   Muun- Kerty-  Vähem- Yh-
         pääoma kurssi- to-  neet   mistö- teensä
             rahasto erot  voitto- osuus
                     varat
Konsernin oma
pääoma 1.1.2004   427  5 058      6 885  2 194 14 564
Maksetut osingot              -2 351  -345 -2 696
Osakepääoman
korotus        7   376               383
Yrityshankinnat/
omistusosuuden
muutokset                      -730  -730
Tilikauden voitto              2 062   298  2 360
Muuntoerot              -8    3    1   -4
Konsernin oma
pääoma 30.9.2004   434  5 434   -8  6 599  1 418 13 877

Konsernin oma
pääoma 1.1.2005   434  5 434  -19  7 743  1 208 14 800
Maksetut osingot              -1 305  -213 -1 518
Rahastoanti    1 739  -1 739                0
Osakepääoman
korotus        91  1 388              1 479
Optiot        10   179               189
Yrityshankinnat/
omistusosuuden
muutokset                    7   34   41
Tilikauden voitto              1 454      1 454
Muuntoerot             -166           -166
Konsernin oma
pääoma 30.9.2005  2 274  5 262  -185  7 899  1 029 16 279


KESKEISET TUNNUSLUVUT
               1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004 Muutos
                             edell.
                             vuodesta
Liikevaihto          56 603  43 943  61 967  28,8 %
Liikevoitto           2 301  3 565   5 443 -35,4 %
Liikevoitto-%           4,1   8,1    8,8
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta        2 257  3 546   5 485 -36,4 %
Kauden voitto          1 454  2 062   3 211 -29,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto-%   17,6   31,0   34,7
Oman pääoman tuotto-%      13,8   22,1   25,9
Omavaraisuusaste- %       52,0   54,7   52,9
Korolliset bruttovelat     2 908  1 229   1 398 136,7 %
Nettovelkaantumisaste-%      1,2  -21,6   -36,7
Taseen loppusumma       31 385  25 436  28 095  23,4 %
Bruttoinvestoinnit       4 756  2 326   2 384 104,5 %

Tulos/osake           0,16   0,24   0,37 -32,4 %
Osakekohtainen oma pääoma    1,68   1,43   1,57  16,9 %

Henkilöstö kauden lopussa    1 237   996   1 049  24,2 %
Henkilöstö keskimäärin     1 211   953    965  27,1 %