Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: TI­LIN­PÄÄ­TÖS­TIE­DOTE 1.1.-31.12.2005

Pörssitiedote – Julkaistu: 17.02.2006 10:00:03

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2005

Liikevaihto 79,4 milj. euroa     + 28 %
Liikevoitto 3,4 milj. euroa     - 37 %
Tilikauden tulos 2,2 milj. euroa   - 30 %
Tulos per osake 0,25 euroa      - 33 %
Osinkoehdotus 0,20 euroa/osake

Etteplan jatkoi vuonna 2005 nopeaa kasvuaan. 28 %:n liikevaihdon
kasvu perustui tehtyihin yrityskauppoihin sekä orgaaniseen kasvuun. 
Orgaanisen kasvun osuus koko vuoden kasvusta oli 8 prosentti-
yksikköä.

Vuoden aikana yhtiö vahvisti asemiaan Ruotsissa hankkimalla
enemmistön ProTang AB:stä. Yrityskaupan avulla yhtiö sai tukevan
jalansijan perinteisessä asiakaskunnassa ja hankki lisäksi 
osaamista mm. ydinvoimaloiden automaatiossa. Suomessa toimintaa
laajennettiin informaatioteknologiaan hankkimalla DokuMentori
Oy:n osake-enemmistö. Vuoden aikana käynnistettiin Kiinassa uusi 
yksikkö, joka panosti tavoitteiden mukaisesti ensimmäisen 
toimintavuotensa henkilöstön rekrytointiin ja koulutukseen sekä
markkinointiin. Laajentuneen palvelutuotannon avulla saatiin
uusia asiakkaita samalla kun syvennettiin vanhoja asiakkuuksia.

Vuoden 2005 aikana suunnittelupalveluiden kysyntä oli normaalilla
tasolla loppukesää ja alkusyksyä lukuunottamatta, jolloin uusien 
toimeksiantojen käynnistys viivästyi. Joidenkin yksittäisten 
asiakkaiden toimintaympäristössä tapahtuneiden merkittävien 
muutosten seurauksena suunnittelupalveluiden kysyntä laski 
näiden asiakkaiden osalta voimakkaasti, minkä seurauksena näitä 
asiakkaita palvelevat yksiköt olivat selvästi tappiollisia. 
Vaikutukset näkyivät erityisesti Keski-Euroopassa sekä 
elektroniikkateollisuuden alueilla. Vuoden viimeisellä 
neljänneksellä toteutettiin sopeutustoimenpiteitä tilanteen
korjaamiseksi, minkä seurauksena yhtiö kirjasi viimeisellä 
neljänneksellä kertaluontoisia kustannuksia 0,3 milj. euroa. 
Tappiollisten yksiköiden vaikutus johti koko vuoden tuloksen
jäämiseen asetetuista tavoitteista.

Liikevaihto ja tulos

Etteplan-konsernin liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta.
Liikevaihto kasvoi 28,1 % 79,4 milj. euroon (vuonna 2004 62,0
milj. euroa). Kasvu perustui sekä enemmistöosuuksien ostamiseen
ruotsalaisesta ProTang AB:sta ja suomalaisesta DokuMentori 
Oy:stä että orgaaniseen kasvuun, pääasiassa toteutettuihin 
asiakkaiden ulkoistuksiin.

Liikevoitto oli 3,4 milj. euroa (5,4 milj. euroa) eli 4,3 %
liikevaihdosta (8,8 %). Liikevoitto laski 37,3 % edellisestä
vuodesta. Tilikauden voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta
oli 3,4 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Tilikauden tulos oli
2,2 milj. euroa (3,2 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,37 euroa). Oma pääoma/
osake oli 1,99 euroa (1,57 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto
oli 18,2 % (34,7 %) ja oman pääoman tuotto 12,8 % (25,9 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti
toimivien teollisuusyritysten kumppanina tarjoten teollisuus-
tekniikkaan liittyviä suunnittelupalveluita. Konsernin palvelut
on jaettu kahteen segmenttiin: Toimitussuunnittelu ja 
Tuotekehitys.

Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa palveluja koneiden ja
laitteiden sekä tuotantolaitosten suunnitteluun. Projekti- ja 
laitetoimittajille sekä laitosten omistajille ja käyttäjille 
tarjotaan mekaniikka, sähkö-, automaatio-, tehdassuunnittelu-
ja käyttöönottopalveluja. Tuotekehitys-segmentti puolestaan
tarjoaa tuotekehitykseen liittyviä suunnittelupalveluja. 
Pitkäaikaisissa, kumppanuuteen perustuvissa asiakassuhteissa
tuotekehityksen suunnittelupalvelut varmistavat asiakkaan 
kilpailukyvyn tulevaisuudessa. Lisäksi yhtiöllä on elektro-
magneettisten häiriöiden mittauksiin erikoistunut akkreditoitu
laboratorio. Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppu-
käyttäjiä puunjalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-,
nosto- ja siirtolaite- sekä elektroniikkateollisuudessa.

Toimitussuunnittelu-segmentin kysyntätilanne oli normaalilla 
tasolla loppukesää ja alkusyksyä lukuunottamatta, jolloin uusien
toimeksiantojen käynnistys viivästyi. Segmentin liiketoiminta 
kasvoi lähinnä yritysostojen kautta, mutta myös orgaanisesti.
Segmentin kannattavuus heikkeni jonkin verran. Segmentin
kannattavuutta rasitti joidenkin asiakkaiden toimintojen 
uudelleenjärjestelyt.

Tuotekehitys-segmentin toimeksiantojen määrä vuoden 2005 aikana 
säilyi ennallaan Suomessa ja kehittyi suotuisasti Ruotsissa. 
Segmentin liikevaihto kasvoi niukasti, mutta tulos heikkeni 
merkittävästi johtuen lähinnä tilapäisestä vajaakuormituksesta 
sekä kertaluontoisista toimenpiteistä joidenkin asiakkaiden
toimintojen uudelleenjärjestelyn seurauksena.

Vuoden 2005 tärkeimmät tapahtumat

Vuoden 2005 alusta Etteplan Oyj siirtyi IFRS-standardien 
mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön.

Etteplan Oyj:n optio-ohjelma päättyi 31.01.2005. Optio-ohjelman
puitteissa merkittiin 24 130 kappaletta optio-oikeuksia.

Tammikuun aikana kolmessa Etteplanin tytäryhtiössä toteutettiin
yksiköiden toivomusten mukainen nimenmuutos markkinoinnin 
helpottamiseksi. Suomessa Konette Design Center Oy muutti nimensä 
Etteplan Design Center Oy:ksi ja Ruotsissa J.A. Produktutveckling
AB sai nimen Etteplan Technical Systems AB sekä Timatec AB nimen 
Etteplan Industriteknik AB.

Helmikuussa Etteplan Oyj osti ruotsalaisen ProTang AB:n osake-
enemmistön. Vuonna 1995 perustettu yritys tarjoaa konepaja-
teollisuuden kone- ja laitesuunnittelua, laitossuunnittelua sekä 
ydinvoimaloiden kunnossapito- ja tehostussuunnittelua.

Etteplan Oyj julkaisi 23.2.2005 tiedotteen, jossa esitettiin 
avaava IFRS-tase 1.1.2004 sekä IFRS-standardien käyttöönoton 
olennaisimmat vaikutukset Etteplan Oyj:n raportointiin.

Maaliskuussa Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2005
osinkona 0,30 euroa osakkeelta sekä valtuutti hallituksen 
osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä, omien osakkeiden 
hankintaan ja niiden luovuttamiseen. Lisäksi yhtiökokous 
valtuutti hallituksen yhtiön osakepääoman korottamiseen 
rahastoannilla sekä päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
alentaa yhtiön osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa osake-
pääomaa alentamatta (nk. split).

Etteplan Oyj:n osakkeiden split kirjattiin 31.3.2005. Split
tuli voimaan Helsingin Pörssin SAXESS-kaupankäynti-
järjestelmässä 1.4.2005 ja osakkeet ovat olleet kaupankäynnin
kohteena splitattuina tästä alkaen.

Etteplan julkisti 22.04.2005 tiedotteen, jossa esitettiin 
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattavat
vuoden 2004 alustavat vertailutiedot sekä konsernin tuloksen 
ja oman pääoman täsmäytyslaskelman 31.12.2004.

Etteplan Oyj:n osake otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 
24.5.2005 alkaen. Etteplan siirtyi päälistalle Muut palvelut 
-toimialaryhmään. Yhtiön osake noteerattiin aikaisemmin 
Helsingin Pörssin NM-listalla.

Elokuussa Etteplan Oyj ja ABB Oy allekirjoittivat yhteistyö
-sopimuksen, jonka mukaan yhtiö tuottaa ABB:lle suunnittelu-
palveluja. Osana sopimusta ABB Oy:n Muuntajat-liiketoiminta-
yksikköön kuuluvan mekaniikkatoteutussuunnittelun yhdeksän
suunnittelijaa siirtyivät 1.9.2005 Etteplanin palvelukseen 
ns. vanhoina työntekijöinä.

Syyskuussa Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta osake-
pääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen 
ja/tai optio-oikeuksien antamiseen. Yhtiön uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin KTT, DI Pertti Nupponen edesmenneen
Tapani Tuorin tilalle.

Lokakuussa Etteplan osti tamperelaisen DokuMentori Oy:n osake-
enemmistön. Vuonna 1998 perustettu yritys tarjoaa informaatio- 
teknologian tuotteita ja palveluja.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilömäärä ovat kasvaneet
tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana
keskimäärin 1 230 henkilöä (965), kasvua 27,5 %. Tilikauden
lopussa 31.12.2005 henkilömäärä oli 1 294 henkilöä (1 049). 
Henkilöstölisäykset johtuivat lähinnä yritysostoista sekä 
avainasiakkaiden liiketoiminnan ulkoistuksiin perustuvasta 
orgaanisesta kasvusta. Tilikauden lopussa konsernin
palveluksessa Suomessa oli 865 henkilöä, Ruotsissa 315, 
Saksassa 64 ja muissa maissa 50 henkilöä.

Investoinnit

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 8,3 milj. euroa 
(2,4 milj. euroa). Pääosa investoinneista kohdistui liike-
toimintojen laajentamiseen. Merkittävimmät yrityskaupat 
toteutettiin kokonaan tai osittain osakevaihdon muodossa.

Riskit ja riskienhallinta

Konsernin riskienhallinta käsittää konsernin hallinnoinnin ja
liiketoiminta- sekä rahoitusriskien hallinnan. Konsernin 
hallintoriskiä valvotaan konsernin hallinnointiohjeiden sekä 
laatujärjestelmän avulla. Riskit on yksilöity tilinpäätöksen 
liitetiedoissa.

Yhtiön liiketoiminnan luonne ei sisällä merkittäviä luottotappio-,
ympäristö- tai valuuttariskejä.

Rahoitusasema

Etteplanin rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma 31.12.2005 
oli 37,6 milj. euroa (28,1 milj. euroa), josta rahat ja pankkisaamiset
sekä rahoitusarvopaperit olivat yhteensä 4,9 milj. euroa (6,8 milj.
euroa). Konsernin korolliset velat olivat kauden lopussa 2,2 milj. 
euroa (1,4 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 54,7 % (52,9 %). 
Maksuvalmius oli hyvä koko kauden ajan.

Osakkeet, kurssikehitys ja omien osakkeiden hankinta

Yhtiön osakepääoma 31.12.2005 oli 2 403 282,50 euroa ja osakemäärä
9 613 130 kappaletta.

Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 4 369 064 kpl
yhteensä 25,2 milj. euron arvosta. Osakkeen alin kurssi oli 4,59 
euroa, keskikurssi 5,78 euroa ja päätöskurssi 4,77 euroa. Koko
osakekannan markkina-arvo 31.12.2005 oli 45,9 milj.euroa ja 
osakkeenomistajien määrä 1 962.

Yhtiö ei ole hankkinut kauden aikana omia osakkeitaan eikä 
luovuttanut niitä. Tilikauden lopussa omien osakkeiden
määrä oli 200 kpl ja osakkeista suoritettu vastike 481,00 euroa.

Osakeantivaltuudet ja niiden käyttö sekä optio-ohjelma

Varsinainen yhtiökokous 23.3.2005 valtuutti hallituksen
- päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien 
yhden tai useamman vaihto-velkakirjalainan ottamisesta ja/tai 
optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä
siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa
tai uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa olevat
käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteismäärältään ja 
annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat
enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osake-
pääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi korottua enintään
86 969,00 eurolla.

- päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai 
useammassa erässä voitonjakokelpoisilla varoilla muussa kuin
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus sisältää 
oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta julkisessa 
kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin siten, 
että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen
vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on osakkeiden hankinnan
jälkeen enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

- päättämään päätetyn valtuutuksen perusteella hankittujen yhtiön 
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. 
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa 
yhtiön osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteen-
laskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama ääni-
määrä on enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Ylimääräinen yhtiökokous 21.9.2005 päätti yhtiön varsinaisessa 
yhtiökokouksessa 23.3.2005 päättämän ja kaupparekisteriin merkityn
osakepääoman korottamista, vaihtovelkakirjalainan ottamista ja/tai
optio-oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen peruuttamisesta 
ja rekisteristä poistamisesta. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta
lukien yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten,
että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa tai 
uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa olevat käyttämättömät
valtuutukset korotusten yhteismäärältään ja annettavien
osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat enintään 
viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen 
korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja 
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutuksen nojalla 
yhtiön osakepääoma voi korottua enintään 454.802,25 eurolla.

Maaliskuussa Etteplan korotti osakepääomaansa vuonna 2004 merkittyjen
optioiden perusteella yhtiön optio-ohjelmaan I 2000-2005 liittyen.
Suunnatussa osakeannissa merkityt yhteensä 6 000 uutta osaketta 
otettiin kaupankäynnin kohteeksi 10.3.2005.

Huhtikuussa Etteplan korotti osakepääomaansa tammikuussa 2005
merkittyjen optioiden perusteella yhtiön optio-ohjelmaan 
I 2000-2005 liittyen. Suunnatussa osakeannissa merkityt yhteensä
36 260 uutta osaketta otettiin kaupankäynnin kohteeksi 5.4.2005. 
Lisäksi Etteplan korotti osakepääomaansa helmikuussa tehtyyn
ProTang AB:n osake-enemmistön hankintaan liittyen. Suunnatussa
osakeannissa merkityt yhteensä 362 886 uutta osaketta otettiin 
kaupankäynnin kohteeksi samoin 5.4.2005.

Lokakuussa Etteplan korotti osakepääomaansa lokakuussa tehtyyn 
DokuMentori Oy:n osake-enemmistön hankintaan liittyen. Suunnatussa
osakeannissa merkityt yhteensä 517 084 uutta osaketta otettiin 
kaupankäynnin kohteeksi 14.10.2005.

Kaikki yhtiön vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt
kuuluivat 31.01.2005 asti yhtiön optio-ohjelman piiriin.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat

Etteplan Oyj:n hallitukseen ovat katsauskaudella kuuluneet
Tapani Mönkkönen puheenjohtajana ja jäseninä Tapio Hakakari,
Heikki Hornborg, Tapani Tuori ja Matti Virtaala sekä ylimääräisen 
yhtiökokouksen 21.9.2005 edesmenneen Tapani Tuorin tilalle
valitsema Pertti Nupponen. Tapio Hakakari, Tapani Tuori, 
Matti Virtaala ja Pertti Nupponen ovat olleet yhtiöstä
riippumattomia jäseniä vuonna 2005.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Heikki Hornborg.

Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-
yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

1.1.2006 alkaen Etteplan Oyj on noudattanut Helsingin Pörssin
uudistunutta sisäpiiriohjetta. Yhtiön lakimääräiseen sisäpiiriin 
kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja 
sekä tilintarkastaja. Näiden lisäksi Etteplanin julkiseen 
sisäpiiriin kuuluvat johtoryhmän jäsenet.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Konsernin jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2005 mukaan
8,2 milj. euroa ja konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma
pääoma 7,9 milj. euroa.

Hallitus ehdottaa 29.3.2006 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että
osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa
omistuksessa oleville osakkeille 0,20 euroa osaketta kohti, ja
loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin. Hallituksen
ehdotuksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2006
ja osingon maksupäivä 10.4.2006.

Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Etteplan laati ensimmäisen IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen
tilikaudelta 2005. Yhtiö julkaisi 23.2.2005 pörssitiedotteen, jossa
esiteltiin avaava IFRS-tase 1.1.2004 sekä siirtymisen keskeiset
vaikutukset konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin. Vuoden 
2004 alustavat vertailutiedot julkistettiin pörssitiedotteessa
22.4.2005. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset on laadittu IFRS-
standardien kirjaamis- ja laskentaperiaatteita noudattaen.

Tulevaisuuden näkymät

Suunnittelupalveluiden kysynnän odotetaan olevan hyvä yhtiön 
päämarkkina-alueella Pohjoismaissa. Panostukset Kiinassa ovat 
johtaneet varsinaisen suunnittelutoiminnan käynnistymiseen. 
Keski-Euroopassa on panostettu markkinointiin sekä toiminnan 
tehostamiseen joiden seurauksena tuloksen odotetaan näissä 
yksiköissä parantuvan voimakkaasti ensimmäisen neljänneksen 
jälkeen. Yksiköissä toteutettava kannattavuuden parannusohjelma
ei edellytä merkittäviä kertaluontoisia eriä.

Päätavoitteeksi toimintavuodelle on asetettu kannattavuuden 
parantaminen. Tavoitteen toteuttamiseksi organisaatiota on 
täsmennetty vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita, raportointia
on nopeutettu sekä käynnistetty useita kehityshankkeita, joiden 
yhteisvaikutuksena tuloksen parantumiselle on hyvät edellytykset.
Strategiansa mukaisesti yhtiön tavoitteena on jatkaa kannattavaa
kasvua. Kasvu toteutuu orgaanisesti, yrityskaupoilla sekä 
ottamalla ulkoistuksilla asiakkaiden suunnittelutoimintoja.


Hollolassa 17. helmikuuta 2006


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063
tai talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk, puh. 0400 241 815

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.


LIITTEET
Konsernituloslaskelma
Konsernitase
Konsernirahoituslaskelma
Etteplan-konsernin taloudellinen kehitys
Liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin


Etteplan Oyj:n vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus 
julkistetaan 28.4.2006. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät
Etteplanin Internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 euroa)

                  1.1.-31.12.05 1.1.-31.12.04

Liikevaihto                79 365     61 967
Liiketoiminnan muut tuotot          98      121
Materiaalit ja palvelut          -2 920     -1 926
Henkilöstökulut             -58 072    -44 036
Liiketoiminnan muut kulut        -13 129     -9 053
Poistot ja arvonalentumiset        -1 930     -1 630
Liikevoitto                3 411     5 443
Rahoituskulut (netto)             18       42
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta             3 429     5 485
Tuloverot                 -1 167     -1 686
Voitto ennen vähemmistöosuutta       2 262     3 799
Vähemmistöosuudet              -17      -588
Tilikauden voitto             2 244     3 211
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR   0,25      0,09
Laimmennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR          0,25      0,09


KONSERNITASE (1 000 euroa)

                   31.12.2005   31.12.2004
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo                  337       8
Aineettomat hyödykkeet           1 914     1 309
Konserniliikearvo             8 921     3 743
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet                 3 193     3 904
Myytävissä olevat sijoitukset        425       95
Muut pitkäaikaiset sopimussaamiset      40       0
Laskennalliset verosaamiset          96       0
Pitkäaikaiset varat yhteensä       14 926     9 059
Lyhytaikaiset varat
Tarvikevarasto                25       0
Myyntisaamiset ja muut saamiset      17 712     12 201
Tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat                475      234
Rahavarat                 4 445     6 601
Lyhytaikaiset varat yhteensä       22 657     19 035
VARAT YHTEENSÄ              37 582     28 095

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma                2 403      434
Ylikurssirahasto              8 269     5 434
Muuntoerot                 -252      -19
Kertyneet voittovarat           6 439     4 532
Tilikauden voitto             2 244     3 211
Vähemmistön osuus omasta pääomasta     1 360     1 208
Oma pääoma yhteensä            20 463     14 800
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka           193      166

Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma               1 596     1 342
Pitkäaikaiset velat yhteensä        1 789     1 509
Lyhytaikaiset velat
Eläkevastuut                  0       13
Lyhytaikaiset korolliset velat        584       55
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma           14 746     11 718
Lyhytaikaiset velat yhteensä       15 330     11 786
Velat yhteensä              17 119     13 295
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       37 582     28 095


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
(1 000 euroa)
                 1.1.-31.12.05 1.1.-31.12.04

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut         73 864     60 685
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut                78      121
Maksut liiketoiminnan kuluista      72 836     53 212
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA          1 106     7 594

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista       103       54
Saadut korot liiketoiminnasta        120       90
Saadut osingot liiketoiminnasta        0       6
Maksetut välittömät verot          980     1 725
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)        144     5 910

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin        1 730     1 918
Tytäryhtiöhankinnat             672     1 769
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot         295      371
Investoinnit muihin sijoituksiin      360       42
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)       -2 467     -3 358

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti            317       7
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut    28      105
Pitkäaikaisten lainojen nostot      1 423      126
Maksetut osingot ja muu voitonjako    1 305     2 351
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)          409     -2 323

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)         -1 915      229

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA        6 835     6 606
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA       4 920     6 835


ETTEPLAN-KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS
(1 000 euroa)

             1.1.-31.12.05 1.1.-31.12.04 Muutos
                            edell.
                            vuodesta
Liikevaihto           79 365    61 967   28,1 %
Liikevoitto           3 411     5 443  -37,3 %
Liikevoitto-%          4,3 %     8,8 %
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta        3 429     5 485  -37,5 %
Tilikauden voitto        2 244     3 211  -30,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto-%    18,2     34,7
Oman pääoman tuotto-%       12,8     25,9
Omavaraisuusaste- %        54,7     52,9
Korolliset bruttovelat      2 180     1 398   56,0 %
Nettovelkaantumisaste-%     -13,4     -36,7
Taseen loppusumma        37 582    28 095   33,8 %
Bruttoinvestoinnit        8 311     2 384  248,6 %
Tulos/osake            0,25     0,37  -32,8 %
Osakekohtainen oma pääoma     1,99     1,57   27,0 %

Henkilöstö kauden lopussa    1 294     1 049   23,4 %
Henkilöstö keskimäärin      1 230      965   27,5 %


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

           Q4/2005  Q3/2005  Q2/2005  Q1/2005

Liikevaihto      22 762   16 088   21 069   19 446
Liikevoitto       1 110    -181   1 514    968
Liikevoitto-%       4,9    -1,1    7,2    5,0