Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YH­TIÖ­KO­KOUS­KUTSU

Pörssitiedote – Julkaistu: 08.03.2006 9:30:00

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen, joka pidetään 29. maaliskuuta 2006 alkaen kello 13.00
Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. 
Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänilippujen jako
alkaa kello 12.30.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.

2. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiökokous tekisi päätöksen 
yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 21.9.2005 päättämän ja kauppa-
rekisteriin merkityn osakepääoman korottamista, optio-oikeuksien 
antamista ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamista koskevan valtuutuksen
peruuttamisesta siltä osin, kun hallitus ei ole kyseistä valtuutusta 
käyttänyt ja kyseisen valtuutuksen rekisteristä poistamisesta.

3. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään
yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman 
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia
annettaessa tai uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa olevat 
käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteismäärältään ja annettavien
osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat enintään viidesosaa 
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajan-
kohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä. Valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi korottua
enintään 480.656,50 eurolla.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien OYL 4 luvun
2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä 
oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, 
merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien 
ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa 
edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely ja/tai 
henkilöstön kannustaminen. Osakepääomaa korotettaessa uusmerkinnällä
hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä 
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Hallitus ei
voi tehdä päätöstä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 29.3.2006 ja päättyen 29.3.2007.

4. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä voiton-
jakokelpoisilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen
suhteessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden 
hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan
pörssikurssiin siten, että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu 
kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on osakkeiden
hankinnan jälkeen enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osake-
pääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, joten osakkeet 
hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. 
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa 
yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. 
Hankitut osakkeet voidaan myös mitätöidä.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan kymmenen
(10) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja korkeintaan kymmenen (10) 
prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla
ei ole merkittävää vaikutusta osakeomistuksen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 29.3.2006 ja päättyen 29.3.2007.

5. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiökokous valtuuttaa 
hallituksen päättämään kohdassa 4 esitetyn valtuutuksen perusteella
hankittujen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai 
useammassa erässä.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön
osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu 
kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään
kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteen-
lasketusta äänimäärästä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä 
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan sekä oikeuden luovuttaa
osakkeita muussa järjestyksessä, kuin siinä suhteessa, jossa 
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita.

Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja 
hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa 
yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä, niitä voidaan 
myydä julkisessa kaupankäynnissä tai niitä voidaan mitätöidä. 
Hallitus voi päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen 
määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta 
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 29.3.2006 ja päättyen 29.3.2007.

Informaatio

Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista 
liitteineen sekä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat 
osakkeenomistajien nähtävänä 22.3.2006 kello 09.00 alkaen yhtiön
pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860 Hollola. Osakkeenomistajille
lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista.
Tilinpäätöstiedot sisältävä vuosikertomus toimitetaan ilman eri
pyyntöä osakasluetteloon 17.03.2006 merkityille osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeen-
omistajalla, joka on perjantaina 17.3.2006 merkitty osakkeen-
omistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee 
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 22.3.2006 kello 16.00 
mennessä, joko kirjallisesti osoitteeseen Etteplan Oyj, 
Terveystie 18, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon
(03) 872 9069 tai sähköpostitse osoitteeseen info@ette.com.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti 
käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava 
yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Osingon maksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
2005 jaetaan osinkona 0,20 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät
voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen 
päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on 
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakas-
luetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2006. Osinko 
maksetaan 10.4.2006.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 30 
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänivallasta ovat ehdottaneet,
että yhtiökokous valitsisi yhtiön kaikki entiset hallituksen 
jäsenet tehtäviinsä uudelleen. Tällä hetkellä yhtiön hallituksen 
jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Tapani Mönkkönen,
toimitusjohtaja Heikki Hornborg, Tapio Hakakari, Pertti Nupponen 
ja Matti Virtaala.

Hollolassa, 8. päivänä maaliskuuta 2006

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063.


JAKELU:  Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet
         www.etteplan.fi