Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 29.3.2006

Pörssitiedote – Julkaistu: 29.03.2006 16:00:00

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 29.3.2006

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29.3.2006
Lahdessa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2005 tilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osingonjaosta sekä
hallituksen valtuuttamisesta osakepääoman korottamiseen uus-
merkinnällä, omien osakkeiden hankintaan ja niiden luovuttamiseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta
2005 maksettavaksi osingoksi 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä
1 922 586 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen
omaan pääomaan.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2006 ja osingon maksupäivä 
10.4.2006.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Mönkkönen, Heikki Hornborg, 
Tapio Hakakari, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Tapani Mönkkönen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Pricewaterhouse-
Coopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokous päätti yhtiön aikaisemmin päättämien ja kauppa-
rekisteriin merkittyjen valtuutusten peruuttamisesta ja 
rekisteristä poistamisesta.

Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

(i)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään 
yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai 
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman 
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä 
siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa
tai uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa olevat 
käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteismäärältään
ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään 
vastaavat enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen
ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä 
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi korottua enintään 
480.656,50 eurolla.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien OYL 4 
luvun 2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
sekä oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään 
oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan 
ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetu-
oikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on yhtiön 
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan 
rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen 
tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely ja/tai henkilöstön 
kannustaminen. Osakepääomaa korotettaessa uusmerkinnällä 
hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. 
Hallitus ei voi tehdä päätöstä yhtiön lähipiiriin kuuluvan 
hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 29.3.2006 ja päättyen 29.3.2007.

(ii)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään 
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
voitonjakokelpoisilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien 
osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
yhtiön osakkeiden hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä 
kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin siten, että 
hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-
arvo ja niiden tuottama äänimäärä on osakkeiden hankinnan 
jälkeen enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, joten osakkeet 
hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. 
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa 
yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. 
Hankitut osakkeet voidaan myös mitätöidä.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa 
pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan 
kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja korkeintaan 
kymmenen (10) prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, 
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osake-
omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 29.3.2006 ja päättyen 29.3.2007.

(iii)
päätöksen, jonka mukaan yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään kohdassa (ii) esitetyn valtuutuksen perusteella
hankittujen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä 
tai useammassa erässä.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa 
yhtiön osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteen-
laskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama ääni-
määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä 
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan sekä oikeuden luovuttaa
osakkeita muussa järjestyksessä, kuin siinä suhteessa, jossa 
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita.

Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja
hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa 
yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä, niitä voidaan 
myydä julkisessa kaupankäynnissä tai niitä voidaan mitätöidä. 
Hallitus voi päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen 
määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta 
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 29.3.2006 ja päättyen 29.3.2007.

Hollolassa 29. päivänä maaliskuuta 2006

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: Talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk,
puh. 0400 241 815.


JAKELU:  Helsingin pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet
         www.etteplan.fi