Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006

Pörssitiedote – Julkaistu: 28.04.2006 10:00:01

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006

ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA

- Konsernin liikevaihto     22,4 milj.euroa (19,4)
- Liikevoitto          1,5 milj. euroa (1,0)
- Nettotulos          0,9 milj. euroa (0,5)
- Tulos/osake          0,09 euroa (0,06)
- Henkilöstö kauden lopussa   1 329 (1 229)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan 
jaksoon, ellei toisin mainita.)

Etteplan jatkoi vahvaa, kannattavaa kasvuaan. Liikevaihto kasvoi
15 % orgaanisen kasvun ollessa 8 %. Yhtiön tulos parani merkittävästi
verrattuna sekä edelliseen neljännekseen että viime vuoden vastaavaan 
jaksoon. Teollisuustekniikan suunnittelupalveluiden ja informaatio-
teknologian kysyntä oli hyvä Pohjoismaissa ja parantui Keski-
Euroopassa.

Yhtiössä kannattavuuden parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä
on saatu suurimpien kannattavuusongelmissa olleiden yksiköiden 
tuloskehitys selvästi käännetyksi samalla kun koko konsernin 
toiminta on tehostunut. Tehtyjen parannusten seurauksena yhtiö on
vahvistanut asemaansa tärkeimpien asiakkaiden avaintoimittajana 
sekä laajentanut asiakaskuntaansa kaikilla markkina-alueilla.

Liikevaihto ja tulos

Etteplanin liikevaihto kasvoi 22,4 milj. euroon (19,4 milj. euroa).

Liikevoitto katsauskaudella oli 1,5 milj. euroa (1,0 milj. euroa)
eli 6,7 % liikevaihdosta (5,0 %). Kauden voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta oli 1,5 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Verojen 
määrä oli 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Katsauskauden verot 
on jaksotettu katsauskauden tulosta vastaavasti.

Kauden tulos oli 0,9 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Osakekohtainen 
tulos oli 0,09 euroa (0,06 euroa). Oma pääoma/osake kasvoi 18,8 % 
ja oli 1,89 euroa (1,59 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 
vertailujaksoa parempi ja oli 27,4 % (22,4 %).
Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tarjoten teollisuustekniikkaan 
liittyviä suunnittelupalveluita. Konsernin palvelut on jaettu kahteen 
segmenttiin: Toimitussuunnittelu ja Tuotekehitys.

Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa palveluja koneiden ja laitteiden
sekä tuotantolaitosten suunnitteluun. Projekti- ja laitetoimittajille
sekä laitosten omistajille ja käyttäjille tarjotaan mekaniikka, sähkö-,
automaatio-, tehdassuunnittelu- ja käyttöönottopalveluja. Tuotekehitys-
segmentti puolestaan tarjoaa tuotekehitykseen liittyviä suunnittelu-
palveluja. Pitkäaikaisissa, kumppanuuteen perustuvissa asiakassuhteissa 
tuotekehityksen suunnittelupalvelut varmistavat asiakkaan kilpailukyvyn 
tulevaisuudessa. Yhtiöllä on lisäksi elektromagneettisten häiriöiden 
mittauksiin erikoistunut akkreditoitu laboratorio sekä informaatio-
teknologian tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut yksikkö.

Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä
puunjalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite-
sekä elektroniikkateollisuudessa.

Ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Maaliskuussa Etteplan Oyj vahvisti toimintaansa elektroniikan ja
telekommunikaation ohjelmistosuunnittelupalvelujen alalla. Yhtiö 
sopi Intergrated e-Solutions Finland Oy:n kanssa liiketoiminta-
kaupasta, jonka myötä Integrated e-Solutions Finland yhdistyy
osaksi Etteplania. Yrityksen liikevaihto vuonna 2005 oli 
0,8 milj. euroa.

Maaliskuussa pidetyssä Etteplan Oyj:n varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa hallitus valtuutettiin:

- päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien 
yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai 
optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä 
siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa
tai uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa olevat 
käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteismäärältään ja 
annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat
enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja 
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. 
Valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi korottua enintään 
480.656,50 eurolla.

- päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai 
useammassa erässä voitonjakokelpoisilla varoilla muussa kuin 
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus sisältää 
oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta julkisessa 
kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin siten,
että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen 
vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on osakkeiden hankinnan
jälkeen enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

- päättämään päätetyn valtuutuksen perusteella hankittujen yhtiön 
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. 
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa 
yhtiön osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteen-
laskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä 
on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja 
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet 
tasaisesti. Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin
1 327 henkilöä (1 167) ja kauden lopussa 1 329 henkilöä (1 229).
Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiöille siirtyneestä liiketoiminnasta
ja kohdistuvat lähes yksinomaan asiakasprojektien toteuttamiseen. 
Konsernin palveluksessa ulkomailla toimii 460 henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 0,4 milj. euroa (3,8 milj. euroa).
Investoinnit kohdistuivat pääasiassa liiketoiminnan toteuttamiseen ja
kehittämiseen.

Etteplanin rahoitusasema oli tyydyttävä. Taseen loppusumma 31.3.2006
oli 39,6 milj. euroa (33,7 milj. euroa), josta rahavarat sekä
rahoitusomaisuusarvopaperit olivat 5,3 milj. euroa (6,7 milj. euroa). 
Konsernin korolliset velat olivat kauden lopussa 2,2 milj. euroa
(3,1 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 49,5 % (46,8 %).

Osakkeet

Etteplan Oyj:n osake on 24.5.2005 alkaen noteerattu Helsingin Pörssin
päälistalla Muut palvelut -toimialaryhmässä. Yhtiön osake noteerattiin
aikaisemmin Helsingin Pörssin NM-listalla.

Etteplan Oyj:n osakepääoman määrä katsauskauden päättyessä oli 
2 403 282,50 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 9 613 130 kappaletta.

Yhtiön hallussa oli 31.3.2006 200 kpl osakkeita. Osakkeista suoritettu 
vastike on 481,00 euroa. Katsauskaudella yhtiö ei ole hankkinut omia
osakkeita. Yhtiön omistamilla osakkeilla ei ole vaikutusta omistuksen 
jakautumiseen.

Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2006 hallitukselle antamat valtuutukset
osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen ja/tai 
optio-oikeuksien antamiseen, omien osakkeiden hankintaan ja niiden 
luovuttamiseen ovat voimassa. Katsauskauden aikana valtuutuksia ei 
ole käytetty. Valtuutukset on yksilöity 29.3.2006 julkaistussa 
pörssitiedotteessa.

IFRS-säännösten käyttöönotto

Etteplan Oyj siirtyi 1.1.2005 taloudellisessa raportoinnissaan 
kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial 
Reporting Standards) mukaisiin laskenta- ja tilinpäätösperiaatteisiin.
Etteplan laati ensimmäisen täydellisen IFRS-tilinpäätöksensä vuodelta 
2005. Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- 
ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu
noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia.

Lähiajan näkymät

Yhtiön perustoimialojen teollisuustekniikan ja informaatioteknologian
markkinatilanteessa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. 
Kysyntätilanteen odotetaan säilyvän hyvänä sekä Tuotekehitys- että 
Toimitussuunnittelu-segmentissä Pohjoismaissa ja parantuvan lievästi
Keski-Euroopassa.

Orgaanisen kasvun odotetaan edelleen jatkuvan samalla kun yhtiö 
strategiansa mukaisesti hakee kannattavaa, vahvaa kasvua myös 
yritysjärjestelyillä.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Hollolassa 28. huhtikuuta 2006

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063 tai
talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk, puh. 0400 241 815


LIITTEET
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Keskeiset tunnusluvut

Etteplan Oyj:n vuoden 2006 toisen neljänneksen osavuosikatsaus
julkistetaan 8.8.2006. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät 
Etteplanin Internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1000 EUR)            1-3/2006 1-3/2005 1-12/2005

Liikevaihto             22 416  19 446   79 365
Liiketoiminnan muut tuotot       46    34     98
Materiaalit ja palvelut       -1 040   -484   -2 920
Henkilöstökulut          -16 015  -14 798  -58 072
Liiketoiminnan muut kulut      -3 393  -2 767  -13 129
Poistot ja arvonalentumiset      -502   -464   -1 930
Liikevoitto             1 512    968   3 411
Rahoitustuotot              8    11    120
Rahoituskulut             -30    -33    -103
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta          1 490    945   3 429
Tuloverot               -446   -360   -1 167
Tilikauden voitto          1 044    586   2 262
Vähemmistöosuudet           -158    -65    -17
Emoyrityksen omistajille
kuuluva voitto             887    521   2 244

Laimentamaton osakekohtainen
tulos, EUR              0,09   0,06    0,25


KONSERNITASE
(1000 EUR)            31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo              8 997   6 433   8 921
Aineettomat hyödykkeet        2 008   1 834   1 953
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet              3 239   3 967   3 491
Myytävissä olevat sijoitukset     415    52    465
Laskennalliset verosaamiset      115     0     96
Pitkäaikaiset varat yhteensä    14 773  12 287   14 926

Lyhytaikaiset varat
Tarvikevarasto             25     0     25
Myyntisaamiset ja muut saamiset   19 458  14 733   17 712
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat       475    234    475
Rahavarat              4 821   6 442   4 445
Lyhytaikaiset varat yhteensä    24 779  21 409   22 657
VARAT YHTEENSÄ           39 552  33 695   37 582

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
Osakepääoma             2 403   2 274   2 403
Ylikurssirahasto           8 269   5 262   8 269
Muuntoerot              -162    -1    -252
Kertyneet voittovarat        6 759   6 400   6 439
Tilikauden voitto           887    521   2 244
Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma         18 156  14 456   19 104
Vähemmistön osuus omasta pääomasta  1 291   1 230   1 360
Oma pääoma yhteensä         19 448  15 686   20 463

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat        178    158    193
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma            1 455   1 954   1 414
Pitkäaikaiset velat yhteensä     1 632   2 112   1 606

Lyhytaikaiset velat
Eläkevelvoitteet             0    13     0
Lyhytaikaiset korolliset velat     779   1 096    766
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma        17 692  14 789   14 746
Lyhytaikaiset velat yhteensä    18 471  15 898   15 512
Velat yhteensä           20 104  18 009   17 119
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    39 552  33 695   37 582


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1000 EUR)            1-3/2006 1-3/2005 1-12/2005

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut       21 819  17 183   73 864
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut              37    34     78
Maksut liiketoiminnan kuluista   20 682  15 047   72 836
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA        1 175   2 170   1 106

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista     18    33    103
Saadut korot liiketoiminnasta      8    10    120
Saadut osingot liiketoiminnasta     0     1     0
Maksetut välittömät verot       255    434    980
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)      909   1 713    144

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin       270   3 918   1 614
Tytäryhtiöhankinnat           22     0    672
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot       82    154    295
Investoinnit muihin sijoituksiin    -10     0    845
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)      -200  -3 764   -2 836

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti          0   1 668    317
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut             221   -301     28
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut             112     0     0
Pitkäaikaisten lainojen nostot      0    526   1 423
Maksetut osingot ja muu voitonjako    0     0   1 305
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)       -333   1 892    409

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)        377   -159   -2 284

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA     4 445   6 601   6 601
VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS   1     0    -128
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA     4 821   6 442   4 445


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 EUR)
         Osake- Yli-   Muun- Kerty-  Vähem- Yh-
         pääoma kurssi- to-  neet   mistö- teensä
             rahasto erot  voitto- osuus
                     varat
Oma pääoma
1.1.2005       434  5 434  -19  7 743  1 208 14 800
Osingonjako                -1 305  -213 -1 518
Osakepääoman
korotus      1 969  2 835              4 804
Omistusosuuden
muutokset                       348   348
Tilikauden
voitto/tappio                2 244   17  2 261
Muuntoerot             -232           -232
Oma pääoma
31.12.2005     2 403  8 269  -251  8 682  1 360 20 463

Oma pääoma
1.1.2006      2 403  8 269  -251  8 682  1 360 20 463
Osingonjako                -1 923  -191 -2 114
Omistusosuuden
muutokset                       -36   -36
Tilikauden
voitto/tappio                 887   158  1 045
Muuntoerot              89            89
Oma pääoma
31.3.2006     2 403  8 269  -162  7 646  1 291 19 447


KESKEISET TUNNUSLUVUT
               1-3/2006 1-3/2005 1-12/2005 Muutos
                             edell.
                             vuodesta
Liikevaihto          22 416  19 446  79 365  15,3 %
Liikevoitto           1 512   968   3 411  56,2 %
Liikevoitto-%           6,7   5,0    4,3
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta        1 490   945   3 429  57,7 %
Kauden voitto           887   521   2 244  70,2 %
Oman pääoman tuotto-%      20,9   15,4   12,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%   27,4   22,4   18,2
Omavaraisuusaste- %       49,5   46,8   54,7
Korolliset bruttovelat     2 234  3 050   2 180 -26,8 %
Nettovelkaantumisaste-%     -15,7  -23,1   -13,4
Taseen loppusumma       39 552  33 695  37 582  17,4 %
Bruttoinvestoinnit        433  3 764   8 311 -88,5 %

Tulos/osake, EUR         0,09   0,06   0,25  59,3 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR  1,89   1,59   1,99  18,8 %

Henkilöstö keskimäärin     1 327  1 167   1 230  13,7 %
Henkilöstö kauden lopussa    1 329  1 229   1 294  8,1 %