Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006

Pörssitiedote – Julkaistu: 08.08.2006 10:00:01

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006

ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 %, LIIKEVOITTO OLI 3,0 MILJ. EUROA

- Konsernin liikevaihto     48,8 milj.euroa (40,5)
- Liikevoitto          3,0 milj. euroa (2,5)
- Nettotulos          2,0 milj. euroa (1,5)
- Tulos/osake          0,21 euroa (0,17)
- Henkilöstö kauden lopussa   1 552 (1 235)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon,
ellei toisin mainita.)

Etteplanin liikevaihto kasvoi voimakkaasti sekä ABA TeknikPartner AB:n
yrityskaupan että orgaanisen kasvun johdosta. Yrityskauppa on Etteplanille
läpimurto sekä henkilö- että kuorma-autoteollisuuden merkittäväksi 
toimittajaksi Pohjoismaissa. TeknikPartnerin toiminta on konsolidoitu
Etteplan-konserniin 1.4.2006 alkaen. Katsauskauden orgaanisen kasvun
osuus oli 6 prosenttiyksikköä.

Teollisuustekniikan suunnittelupalveluiden kysyntä oli jakson aikana hyvä.
Yrityksen liikevoitto kasvoi merkittävästi ja operatiivisen toiminnan
kannattavuus parani edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
Yhtiölle on katsauskauden aikana aiheutunut jonkin verran kertaluonteisia
kustannuksia mm. ABA TeknikPartner AB:n haltuunotosta.

Liikevaihto ja tulos

Etteplanin liikevaihto kasvoi 48,8 milj. euroon (40,5 milj. euroa).
Toisen neljänneksen liikevaihto oli 26,4 milj. euroa (21,1 milj. euroa)
ja ensimmäisen 22,4 milj. euroa (19,4 milj. euroa).

Liikevoitto katsauskaudella oli 3,0 milj. euroa (2,5 milj. euroa)
eli 6,2 % liikevaihdosta (6,1 %). Toisen neljänneksen liikevoitto oli
1,5 milj. euroa (1,5 milj. euroa) ja 5,7 % liikevaihdosta (7,2 %).
Kauden voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 3,0 milj. euroa
(2,4 milj. euroa). Verojen määrä oli 0,8 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
Katsauskauden verot on jaksotettu katsauskauden tulosta vastaavasti.

Kauden tulos oli 2,0 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Osakekohtainen 
tulos oli 0,21 euroa (0,17 euroa). Oma pääoma/osake kasvoi 23,3 % ja 
oli 2,07 euroa (1,68 euroa). Sijoitettu pääoma kasvoi 10,7 milj. euroa 
eli 47,5 %. Sijoitetun pääoman tuotto oli vertailujaksoa pienempi 
ollen 22,2 % (28,2 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tarjoten teollisuustekniikkaan liittyviä
suunnittelupalveluita. Konsernin palvelut on jaettu kahteen segmenttiin:
Toimitussuunnittelu ja Tuotekehitys.

Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa palveluja koneiden ja laitteiden 
sekä tuotantolaitosten suunnitteluun. Projekti- ja laitetoimittajille 
sekä laitosten omistajille ja käyttäjille tarjotaan mekaniikka, sähkö-, 
automaatio-, tehdassuunnittelu- ja käyttöönottopalveluja. Tuotekehitys-
segmentti puolestaan tarjoaa tuotekehitykseen liittyviä suunnittelu-
palveluja. Pitkäaikaisissa, kumppanuuteen perustuvissa asiakassuhteissa 
tuotekehityksen suunnittelupalvelut varmistavat asiakkaan kilpailukyvyn 
tulevaisuudessa. Yhtiöllä on lisäksi elektromagneettisten häiriöiden 
mittauksiin erikoistunut akkreditoitu laboratorio sekä informaatio-
teknologian tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut yksikkö.

Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä puun-
jalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite- 
sekä elektroniikkateollisuudessa.

Toisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Toukokuussa Etteplan osti ruotsalaisen ABA TeknikPartner AB:n koko
osakekannan. Vuonna 1995 perustettu yritys tarjoaa tuotekehitys-
palveluja pääasiassa ruotsalaiselle autoteollisuudelle. Yrityksen 
liikevaihto vuonna 2005 oli hieman yli 14 milj. euroa ja sen 
palveluksessa on yli 200 henkilöä. Yrityskauppa vahvistaa Etteplanin 
asemaa merkittävänä toimijana Ruotsin teollisuustekniikan suunnittelu-
sektorilla. Etteplan-konsernin henkilöstö Ruotsissa kasvoi kaupan
seurauksena lähes 600 henkeen.

Kesäkuussa yhtiö kasvatti 75 %:n omistusosuutensa Etteplan Technical 
Systems AB:ssa 100 %:iin. 100 %:n omistusosuuden odotetaan osaltaan 
vahvistavan Ruotsin yhtiöiden synergioiden toteutumista.

Yhtiön yrityskuvan selkiinnyttämiseksi on konsernin tytäryhtiön 
EPE Design Oy:n liiketoiminta ja henkilöstö siirretty Etteplan Oyj:lle 
ja yhtiön toiminta erillisenä yhtiönä on lakkautettu. EPE Design Oy:n 
asiakkaita palvellaan Etteplan Oyj:n nimellä.

Yhtiö solmi katsauskauden aikana lukuisia merkittäviä sopimuksia. 
Yhtiön Tuotantolinjat ja prosessilaitokset -palvelualue solmi jatko-
sopimuksen suunnittelupalvelujen toimittamisesta Nokian Renkaiden 
Pietarin lähellä sijaitsevaan Vsevolozhskiin tehtaaseen. NammoLIAB:lta 
yhtiö on saanut merkittävän tilauksen, joka käsittää valosignaali-
laitteiston automaattisen kokoonpanolinjan kokonaisvaltaisen 
suunnittelun, asennusvalvonnan ja käyttöönoton. Lisäksi yhtiö on 
saanut useita merkittäviä tuotekehityshankkeita Nosto- ja siirtolaitteet 
-palvelualueen asiakkailta sekä Suomessa että Saksassa.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti.
Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 436 henkilöä (1 203)
ja kauden lopussa 1 552 henkilöä (1 235). Henkilöstölisäykset johtuvat 
yhtiöille siirtyneestä liiketoiminnasta ja kohdistuvat lähes yksinomaan
asiakasprojektien toteuttamiseen. Konsernin palveluksessa ulkomailla 
toimii 660 henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit kasvoivat merkittävästi ja olivat 
11,0 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Suurin yksittäinen investointi
kohdistui ABA TeknikPartner AB:n koko osakekannan hankintaan. 
Muut investoinnit kohdistuivat liiketoiminnan toteuttamiseen ja 
kehittämiseen.

Tehtyjen yrityskauppojen ja niiden rahoitusjärjestelyjen seurauksena
yhtiön rahoitusrakenne on muuttunut aikaisemmasta. Taseen loppusumma 
30.6.2006 kasvoi 61,7 % ja oli 54,3 milj. euroa (33,6 milj. euroa). 
Liikearvo taseessa kasvoi 15,6 milj. euroon (6,7 milj. euroa). 
Konsernin rahavarat sekä rahoitusomaisuusarvopaperit kasvoivat 
6,2 milj. euroon (4,8 milj. euroa). Konsernin korolliset velat 
kasvoivat tehdyn yrityskaupan seurauksena ja olivat kauden lopussa 
12,1 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 39,5 %
(48,9 %).

Osakkeet

Etteplan Oyj:n osake on 24.5.2005 alkaen noteerattu Helsingin Pörssin
päälistalla Muut palvelut -toimialaryhmässä. Yhtiön osake noteerattiin
aikaisemmin Helsingin Pörssin NM-listalla.

Etteplan Oyj:n osakepääoman määrä katsauskauden päättyessä oli 
2 443 232,50 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 9 772 930 kappaletta. 
Yhtiön osakepääomaa korotettiin katsauskauden aikana suunnatulla 
osakeannilla 159 800 osakkeella ja 39 950 eurolla. Uudet osakkeet 
käytettiin maksuna osakevaihdossa. Osakepääoman korotuksesta on 
tiedotettu 19.6.2006 julkaistulla pörssitiedotteella. Uudet osakkeet
on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä
20.6.2006.

Etteplan Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkittyjen 159 800 uuden 
osakkeen seurauksena laski Tapani Mönkkösen omistusosuus Etteplan Oyj:n 
äänimäärästä ja osakepääomasta 19.6.2006 alle 25 prosentin. Pörssi-
ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta on julkistettu kyseisenä päivänä.

Yhtiön hallussa ei 30.6.2006 ollut omia osakkeita. Yhtiö luovutti 
kesäkuussa 200 kpl omia osakkeita maksuna osakevaihdossa. Osakkeiden
luovutuksesta on tiedotettu 19.6.2006 julkaistulla pörssitiedotteella.
Katsauskauden aikana yhtiö ei ole hankkinut omia osakkeita.

Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2006 hallitukselle antamat valtuutukset
osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen ja/tai
optio-oikeuksien antamiseen, omien osakkeiden hankintaan ja niiden 
luovuttamiseen ovat edelleen voimassa niiltä osin kun valtuutuksia ei
ole käytetty. Katsauskauden aikana käytetyt valtuudet on yksilöity yllä.
Yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset on yksilöity 29.3.2006
julkaistussa pörssitiedotteessa. 

IFRS-säännösten käyttöönotto

Etteplan Oyj siirtyi 1.1.2005 taloudellisessa raportoinnissaan kansain-
välisten IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards)
mukaisiin laskenta- ja tilinpäätösperiaatteisiin. Etteplan laati 
ensimmäisen täydellisen IFRS-tilinpäätöksensä vuodelta 2005. Tämä 
osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostus-
periaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia 
IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia.

Lähiajan näkymät

Teollisuustekniikan markkinatilanteessa ei odoteta tapahtuvan 
merkittäviä muutoksia. Kysyntätilanteen odotetaan säilyvän hyvänä
sekä Tuotekehitys- että Toimitussuunnittelu-segmentissä.

Yhtiön koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan 
selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Hollolassa 8. elokuuta 2006

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063 tai
talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk, puh. 0400 241 815

LIITTEET
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Keskeiset tunnusluvut

Etteplan Oyj:n vuoden 2006 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan
27.10.2006. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-
sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1000 EUR)            1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005

Liikevaihto             48 838  40 515   79 365
Liiketoiminnan muut tuotot       68    68     98
Materiaalit ja palvelut       -3 181   -905   -2 920
Henkilöstökulut          -34 853  -29 911  -58 072
Liiketoiminnan muut kulut      -6 847  -6 373  -13 129
Poistot ja arvonalentumiset      -998   -912   -1 930
Liikevoitto             3 029   2 482   3 411
Rahoitustuotot             77     0    120
Rahoituskulut             -96    -40    -103
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta          3 009   2 442   3 429
Tuloverot               -817   -794   -1 167
Tilikauden voitto          2 192   1 648   2 262
Vähemmistöosuudet           -194   -117    -17
Emoyrityksen omistajille
kuuluva voitto            1 998   1 531   2 244

Laimentamaton osakekohtainen
tulos, EUR              0,21   0,17    0,25


KONSERNITASE
(1000 EUR)            30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo              15 588   6 742   8 921
Aineettomat hyödykkeet        5 013   1 349   1 953
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet              3 152   4 044   3 491
Myytävissä olevat sijoitukset     465    92    465
Laskennalliset verosaamiset       96     0     96
Pitkäaikaiset varat yhteensä    24 314  12 227   14 926

Lyhytaikaiset varat
Tarvikevarasto              0     0     25
Myyntisaamiset ja muut saamiset   23 809  16 561   17 712
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat        0    234    475
Rahavarat              6 152   4 548   4 445
Lyhytaikaiset varat yhteensä    29 961  21 343   22 657
VARAT YHTEENSÄ           54 275  33 570   37 582

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
Osakepääoma             2 443   2 274   2 403
Ylikurssirahasto           9 179   5 262   8 269
Muuntoerot              -138   -233    -252
Kertyneet voittovarat        6 759   6 437   6 439
Tilikauden voitto          1 998   1 531   2 244
Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma         20 241  15 270   19 104
Vähemmistön osuus omasta pääomasta  1 086   1 067   1 360
Oma pääoma yhteensä         21 327  16 337   20 463

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat        893    157    193
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma            9 166   1 657   1 414
Pitkäaikaiset velat yhteensä    10 059   1 814   1 606

Lyhytaikaiset velat
Eläkevelvoitteet             0    13     0
Lyhytaikaiset korolliset velat    2 897    185    766
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma        19 992  14 450   14 746
Lyhytaikaiset velat yhteensä    22 889  15 576   15 512
Velat yhteensä           32 947  17 233   17 119
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    54 275  33 570   37 582


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1000 EUR)            1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut       48 431  39 244   73 864
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut              56    68     78
Maksut liiketoiminnan kuluista   44 190  37 454   72 836
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA        4 297   1 858   1 106

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista     55    62    103
Saadut korot liiketoiminnasta      77    22    120
Saadut osingot liiketoiminnasta     0     6     0
Maksetut välittömät verot      1 127    368    980
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)     3 192   1 456    144

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin      1 495   2 031   1 614
Tytäryhtiöhankinnat         8 236     0    672
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot      140    252    295
Investoinnit muihin sijoituksiin     0    43    845
Luovutusvoitot muista sijoituksista  475     0     0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)     -9 117  -1 737   -2 836

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti          0    188    317
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut              0    28     28
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut              0    627     0
Pitkäaikaisten lainojen nostot    9 549     0   1 423
Maksetut osingot ja muu voitonjako  1 923   1 305   1 305
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)      7 626  -1 772    409

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)       1 701  -2 053   -2 284

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA     4 445   6 601   6 601
VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS   -5     0    -128
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA     6 152   4 548   4 445


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 EUR)
         Osake- Yli-   Muun- Kerty-  Vähem- Yh-
         pääoma kurssi- to-  neet   mistö- teensä
             rahasto erot  voitto- osuus
                     varat
Oma pääoma
1.1.2005       434  5 434  -19  7 743  1 208 14 800
Osingonjako                -1 305  -213 -1 518
Osakepääoman
korotus      1 969  2 835              4 804
Omistusosuuden
muutokset                       348   348
Tilikauden
voitto/tappio                2 244   17  2 261
Muuntoerot             -232           -232
Oma pääoma
31.12.2005     2 403  8 269  -251  8 682  1 360 20 463

Oma pääoma
1.1.2006      2 403  8 269  -251  8 682  1 360 20 463
Osingonjako                -1 923  -184 -2 107
Osakepääoman
korotus        40   910               950
Omistusosuuden
muutokset                      -284  -284
Tilikauden
voitto/tappio                1 998   194  2 192
Muuntoerot              113           113
Oma pääoma
30.6.2006     2 443  9 179  -138  8 757  1 086 21 327


KESKEISET TUNNUSLUVUT
               1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005 Muutos
                             edell.
                             vuodesta
Liikevaihto          48 838  40 515  79 365  20,5 %
Liikevoitto           3 029  2 482   3 411  22,0 %
Liikevoitto-%           6,2   6,1    4,3
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta        3 009  2 442   3 429  23,2 %
Kauden voitto          1 998  1 531   2 244  30,5 %
Oman pääoman tuotto-%      21,0   21,2   12,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%   22,2   28,2   18,2
Omavaraisuusaste- %       39,5   48,9   54,7
Korolliset bruttovelat     12 062  2 614   2 180 361,4 %
Nettovelkaantumisaste-%     27,7  -13,0   -13,4
Taseen loppusumma       54 275  33 570  37 582  61,7 %
Bruttoinvestoinnit       10 954  4 104   8 311 166,9 %

Tulos/osake, EUR         0,21   0,17   0,25  22,1 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR  2,07   1,68   1,99  23,3 %

Henkilöstö keskimäärin     1 436  1 203   1 230  19,4 %
Henkilöstö kauden lopussa    1 552  1 235   1 294  25,7 %