Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006

Pörssitiedote – Julkaistu: 27.10.2006 10:00:01

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006

LIIKEVAIHTO KASVOI 28 % JA TULOS KAKSINKERTAISTUI

Markkinatilanne jatkuu positiivisena.

- Konsernin liikevaihto     72,3 milj.euroa (56,6)
- Liikevoitto          4,7 milj. euroa (2,3)
- Nettotulos          2,9 milj. euroa (1,5)
- Tulos/osake          0,30 euroa (0,16)
- Henkilöstö kauden lopussa   1 530 (1 237)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan 
jaksoon, ellei toisin mainita.)

Etteplanin liikevaihto kasvoi merkittävästi päämarkkina-alueen
teollisuustekniikan suunnittelupalveluiden hyvän kysyntätilanteen 
johdosta. Yhtiön tarjoamien palveluiden kysyntä kasvoi selvästi 
Pohjoismaiden lisäksi myös muilla markkina-alueilla. Kasvu tapahtui
pääosin keväällä hankitun TeknikPartner AB:n liiketoiminnan johdosta 
sekä orgaanisesti. Liikevoitto kasvoi hyvän kuormitusasteen sekä 
sisäisten tehostamistoimenpiteiden johdosta. Kannattavuus parani 
merkittävästi yhtiön molemmissa segmenteissä Tuotekehityksessä ja
Toimitussuunnittelussa.

Liikevaihto ja tulos

Etteplanin liikevaihto kasvoi 72,3 milj. euroon (56,6 milj. euroa).
Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 23,5 milj. euroa (16,1 milj.
euroa), toisen 26,4 milj. euroa (21,1 milj. euroa) ja ensimmäisen 
22,4 milj. euroa (19,4 milj. euroa).

Liikevoitto katsauskaudella oli 4,7 milj. euroa (2,3 milj. euroa) eli
6,5 % liikevaihdosta (4,1 %). Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 
1,7 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) ja 7,2 % liikevaihdosta (-1,2 %).
Kauden voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 4,6 milj. euroa
(2,3 milj. euroa). Verojen määrä oli 1,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
Katsauskauden verot on jaksotettu katsauskauden tulosta vastaavasti.

Kauden tulos oli 2,9 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Osakekohtainen 
tulos oli 0,30 euroa (0,16 euroa). Oma pääoma/osake kasvoi 28,6 % ja 
oli 2,16 euroa (1,68 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli vertailu-
jaksoa parempi ollen 22,1 % (17,6 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien
teollisuusyritysten kumppanina tarjoten teollisuustekniikkaan 
liittyviä suunnittelupalveluita. Konsernin palvelut on jaettu kahteen
segmenttiin: Toimitussuunnittelu ja Tuotekehitys.

Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa palveluja koneiden ja laitteiden
sekä tuotantolaitosten suunnitteluun. Projekti- ja laitetoimittajille 
sekä laitosten omistajille ja käyttäjille tarjotaan mekaniikka, sähkö-,
automaatio-, tehdassuunnittelu- ja käyttöönottopalveluja. Tuotekehitys-
segmentti puolestaan tarjoaa tuotekehitykseen liittyviä suunnittelu-
palveluja. Pitkäaikaisissa, kumppanuuteen perustuvissa asiakassuhteissa
tuotekehityksen suunnittelupalvelut varmistavat asiakkaan kilpailukyvyn
tulevaisuudessa. Yhtiöllä on lisäksi elektromagneettisten häiriöiden 
mittauksiin erikoistunut akkreditoitu laboratorio sekä informaatio-
teknologian tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut yksikkö.

Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä puun-
jalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite- 
sekä elektroniikkateollisuudessa.

Kolmannen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat

Yhtiö hankki syyskuussa aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti koko 
Etteplan Design Center Oy:n osakekannan ostamalla 19 %:n osuuden 
Kone Oyj:ltä.

Etteplan solmi katsauskauden aikana lukuisia merkittäviä sopimuksia. 
Yhtiö solmi mm. sopimuksen liikennetelematiikan suunnittelusta Venäjän
rajalla sijaitsevaan Vaalimaan kuorma-autoterminaaliin. Etteplan myös
suunnittelee ja toimittaa Ericsson AB:n Katrineholmin tehtaaseen 
testausjärjestelmän sekä osallistuu merkittävässä määrin olemassa
olevan automallin sähköisen järjestelmän kehittämiseen Saab 
Automobile AB:lle Trollhättanissa. Lisäksi yhtiö on saanut useita 
suuria toimeksiantoja paperiteollisuuden kone- ja laitevalmistajilta.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti.
Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 470 henkilöä 
(1 211) ja kauden lopussa 1 530 henkilöä (1 237). Henkilöstölisäykset
johtuvat yhtiöille siirtyneestä liiketoiminnasta ja kohdistuvat lähes 
yksinomaan asiakasprojektien toteuttamiseen. Konsernin palveluksessa 
ulkomailla toimii 660 henkilöä.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 12,3 milj. euroa (4,8 milj. 
euroa). Koko tarkastelujakson suurin yksittäinen investointi kohdistui
ABA TeknikPartner AB:n koko osakekannan hankintaan. Muut investoinnit 
kohdistuivat pääasiassa liiketoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Etteplanin rahoitusasema oli hyvä. Taseen loppusumma 30.9.2006 kasvoi 
67,7 % ja oli 52,6 milj. euroa (31,4 milj. euroa). Liikearvo taseessa 
kasvoi 16,2 milj. euroon (6,9 milj. euroa). Konsernin rahavarat sekä 
rahoitusomaisuusarvopaperit kasvoivat 4,4 milj. euroon (2,7 milj. euroa). 
Konsernin korolliset velat olivat kauden lopussa 12,9 milj. euroa 
(2,9 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 42,0 % (52,0 %).

Osakkeet

Etteplan Oyj:n osake on noteerattu 2.10.2006 alkaen Pohjoismaisella 
listalla Small cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja 
palvelut -toimialaryhmässä. Yhtiön osake noteerattiin aikaisemmin 
Helsingin Pörssin päälistalla.

Etteplan Oyj:n osakepääoman määrä katsauskauden päättyessä oli
2 443 232,50 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 9 772 930 kappaletta. 
Yhtiön osakepääomaa ei ole korotettu katsauskauden aikana.

Yhtiö julkaisi 6.9.2006 kaksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän 
mukaista ilmoitusta omistusosuuden muuttumisesta. Leimark Invest Oy Ab:n
ja Ingman Finance Oy Ab:n yhteenlaskettu osuus Etteplan Oyj:n osake-
pääomasta ja äänimäärästä ylitti 5 % ko. päivänä tehdyillä kaupoilla. 
Fincorp Oy puolestaan solmi ko. päivänä sopimuksen, joka toteutuessaan 
johtaa 5 % omistusosuuden ylittymiseen Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä.

Yhtiön hallussa ei 30.9.2006 ollut omia osakkeita. Katsauskauden aikana
yhtiö ei ole luovuttanut eikä hankkinut omia osakkeita.

Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2006 hallitukselle antamat valtuutukset
osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen ja/tai 
optio-oikeuksien antamiseen, omien osakkeiden hankintaan ja niiden 
luovuttamiseen ovat edelleen voimassa niiltä osin kun valtuutuksia 
ei ole käytetty. Yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset on
yksilöity 29.3.2006 julkaistussa pörssitiedotteessa. Katsauskauden 
aikana valtuutuksia ei ole käytetty.

IFRS-säännösten käyttöönotto

Etteplan Oyj siirtyi 1.1.2005 taloudellisessa raportoinnissaan 
kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial Reporting 
Standards) mukaisiin laskenta- ja tilinpäätösperiaatteisiin. Etteplan 
laati ensimmäisen täydellisen IFRS-tilinpäätöksensä vuodelta 2005. 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen 
kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia.

Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Lokakuussa Etteplan ja Larox Oyj allekirjoittivat aiesopimuksen jo 
parikymmentä vuotta jatkuneen suunnitteluyhteistyön laajentamisesta. 
Osana sopimusta 10 toimihenkilön Laroxin Suomen toimipaikkojen 
toimitusprojektien ja tuotteen ylläpitoon liittyvistä suunnittelu- ja 
dokumentointitoiminnoista on tarkoitus siirtyä Etteplanin palvelukseen
ns. vanhoina työntekijöinä 1.1.2007 lukien.

Etteplan julkaisi 18.10.2006 pörssi-ilmoituksen, jonka mukaan yhtiön 
hallitus on kokouksessaan päättänyt hankkia enintään 80 000 kappaletta
yhtiön omia osakkeita varsinaiselta yhtiökokoukselta 29.3.2006 saamansa 
valtuutuksen perusteella. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäviksi
muissa rakennejärjestelyissä. Hankitut osakkeet voidaan myös mitätöidä.

Lähiajan näkymät

Teollisuustekniikan suunnittelupalveluiden kysyntätilanteen odotetaan 
jatkuvan ennallaan yhtiön kaikilla markkina-alueilla.
 
Yhtiön koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan 
merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Hollolassa 27. lokakuuta 2006

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063 tai 
talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk, puh. 0400 241 815


LIITTEET
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Keskeiset tunnusluvut

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta
osoitteesta www.etteplan.fi.


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1000 EUR)            1-9/2006 1-9/2005 1-12/2005

Liikevaihto             72 338  56 603   79 365
Liiketoiminnan muut tuotot       169    164     98
Materiaalit ja palvelut       -4 860  -1 578   -2 920
Henkilöstökulut          -50 935  -42 440  -58 072
Liiketoiminnan muut kulut     -10 503  -9 005  -13 129
Poistot ja arvonalentumiset     -1 527  -1 442   -1 930
Liikevoitto             4 682   2 301   3 411
Rahoitustuotot             75    38    120
Rahoituskulut             -160    -82    -103
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta          4 597   2 257   3 429
Tuloverot              -1 371   -647   -1 167
Kauden voitto            3 226   1 610   2 262
Vähemmistöosuudet           -307   -157    -17
Emoyrityksen omistajille
kuuluva voitto            2 918   1 454   2 244

Laimentamaton osakekohtainen
tulos, EUR              0,30   0,09    0,25


KONSERNITASE
(1000 EUR)            30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo              16 156   6 865   8 921
Aineettomat hyödykkeet        4 119   1 595   1 953
Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet              3 013   3 961   3 491
Myytävissä olevat sijoitukset     465    52    465
Laskennalliset verosaamiset       13    40     96
Pitkäaikaiset varat yhteensä    23 767  12 513   14 926

Lyhytaikaiset varat
Tarvikevarasto              0     0     25
Myyntisaamiset ja muut saamiset   24 448  16 167   17 712
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat        0    226    475
Rahavarat              4 426   2 480   4 445
Lyhytaikaiset varat yhteensä    28 874  18 872   22 657
VARAT YHTEENSÄ           52 641  31 385   37 582

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
Osakepääoma             2 443   2 274   2 403
Ylikurssirahasto           9 179   5 262   8 269
Muuntoerot              -191   -185    -252
Kertyneet voittovarat        6 759   6 445   6 439
Kauden voitto            2 918   1 454   2 244
Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma         21 109  15 250   19 104
Vähemmistön osuus omasta pääomasta   783   1 029   1 360
Oma pääoma yhteensä         21 892  16 279   20 463

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat        874    161    193
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma            9 194   1 718   1 414
Pitkäaikaiset velat yhteensä    10 068   1 718   1 606

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat    3 673   1 204    766
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma        17 008  12 025   14 746
Lyhytaikaiset velat yhteensä    20 681  13 389   15 512
Velat yhteensä           30 749  15 107   17 119
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    52 641  31 385   37 582


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1000 EUR)            1-9/2006 1-9/2005 1-12/2005

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut       70 774  53 761   73 864
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut             153    154     78
Maksut liiketoiminnan kuluista   67 492  54 325   72 836
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA        3 436   -410   1 106

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista    142    83    103
Saadut korot liiketoiminnasta      75    46    120
Maksetut välittömät verot      1 344    846    980
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)     2 024  -1 292    144

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin      1 653   2 509   1 614
Tytäryhtiöhankinnat         9 405     0    672
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutusvoitot      155    262    295
Investoinnit muihin sijoituksiin     0     0    845
Luovutusvoitot muista sijoituksista  464    42     0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)    -10 439  -2 205   -2 836

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti          0    188    317
Lyhytaikaisten lainojen nostot    1 332     0     0
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut              0    28     28
Pitkäaikaisten lainojen nostot    9 897    519   1 423
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut             914     0     0
Maksetut osingot ja muu voitonjako  1 923   1 305   1 305
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)      8 392   -625    409

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)        -23  -4 122   -2 284

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA     4 445   6 601   6 601
VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS   -4     0    -128
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA     4 426   2 480   4 445


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 EUR)
         Osake- Yli-   Muun- Kerty-  Vähem- Yh-
         pääoma kurssi- to-  neet   mistö- teensä
             rahasto erot  voitto- osuus
                     varat
Oma pääoma
1.1.2005       434  5 434  -19  7 743  1 208 14 800
Osingonjako                -1 305  -213 -1 518
Osakepääoman
korotus      1 969  2 835              4 804
Omistusosuuden
muutokset                       348   348
Tilikauden
voitto/tappio                2 244   17  2 261
Muuntoerot             -232           -232
Oma pääoma
31.12.2005     2 403  8 269  -251  8 682  1 360 20 463

Oma pääoma
1.1.2006      2 403  8 269  -251  8 682  1 360 20 463
Osingonjako                -1 923  -184 -2 107
Osakepääoman
korotus        40   910               950
Omistusosuuden
muutokset                      -700  -700
Kauden
voitto/tappio                2 918   307  3 225
Muuntoerot              61            61
Oma pääoma
30.9.2006     2 443  9 179  -190  9 677   783 21 892


KESKEISET TUNNUSLUVUT
               1-9/2006 1-9/2005 1-12/2005 Muutos
                             edell.
                             vuodesta
Liikevaihto          72 338  56 603  79 365  27,8 %
Liikevoitto           4 682  2 301   3 411 103,5 %
Liikevoitto-%           6,5   4,1    4,3
Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuutta        4 597  2 257   3 429 103,7 %
Kauden voitto          2 918  1 454   2 244 100,7 %
Oman pääoman tuotto-%      20,3   13,8   12,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%   22,1   17,6   18,2
Omavaraisuusaste- %       42,0   52,0   54,7
Korolliset bruttovelat     12 867  2 908   2 180 342,5 %
Nettovelkaantumisaste-%     38,6   1,2   -13,4
Taseen loppusumma       52 641  31 385  37 582  67,7 %
Bruttoinvestoinnit       12 281  4 756   8 311 158,2 %

Tulos/osake, EUR         0,30   0,16   0,25  88,5 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR  2,16   1,68   1,99  28,6 %

Henkilöstö keskimäärin     1 470  1 211   1 230  21,4 %
Henkilöstö kauden lopussa    1 530  1 237   1 294  23,7 %