Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: TI­LIN­PÄÄ­TÖS­TIE­DOTE 1.1.-31.12.2006

Pörssitiedote – Julkaistu: 09.02.2007 10:00:05

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

Liikevaihto 101,7 milj. euroa    + 28 %
Liikevoitto 6,8 milj. euroa     + 100 %
Tilikauden tulos 4,2 milj. euroa  + 86 %
Tulos per osake 0,43 euroa     + 72 %
Osinkoehdotus 0,26 euroa/osake

Vuoden 2006 aikana yhtiö kasvoi, kansainvälistyi ja vahvisti edelleen asemaansa
yhtenä Pohjoismaiden johtavana teollisuusteknologian suunnitteluyrityksenä. 
Yhtiö hankki toukokuussa ABA Teknikpartner AB:n koko osakekannan ja pääsi näin 
autoteollisuuden merkittäväksi toimittajaksi. Yhtiö on strategiansa mukaisesti 
kasvanut myös syventämällä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ottamalla vastaan 
asiakkaiden ulkoistamia suunnittelupalveluita joista esimerkkeinä mainittakoon
sopimukset John Deere Forestry Oy:n ja Larox Oyj:n kanssa. Orgaaninen kasvu on 
perustunut asiakkuuksien systemaattiseen vahvistamiseen kaikilla päätoimialoilla.

Hyvän kysyntätilanteen ja sisäisen toiminnan tehostamisen seurauksena yhtiön
liikevoitto kaksinkertaistui. Edellisen vuoden tappiollisten yksiköiden tulos
on huomattavasti parantunut. Yhtiön kannattavuus on kohentunut erityisesti 
vuoden jälkipuoliskolla ja viimeisen neljänneksen tulos oli vuoden paras.
 
Vuoden aikana yhtiö on hankkinut aikaisempien osakkuusyhtiöiden Etteplan 
Design Center Oy:n, Etteplan Technical Systems AB:n sekä Etteplan Consulting 
(Shanghai) Co., Ltd.:n koko osakekannan.

Liikevaihto ja tulos

Etteplan-konsernin liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta. 
Liikevaihto kasvoi 28,1 % 101,7 milj. euroon (vuonna 2005 79,4 milj. euroa).
Kasvu perustui sekä ruotsalaisen ABA Teknikparter AB:n koko osakekannan 
hankintaan että orgaaniseen kasvuun. Orgaanisen kasvun osuus oli 7,3 %.

Liikevoitto oli 6,8 milj. euroa (3,4 milj. euroa) eli 6,7 % liikevaihdosta
(4,3 %). Liikevoitto nousi 100,0 % edellisestä vuodesta. Tilikauden voitto 
ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 6,7 milj. euroa (3,4 milj. euroa). 
Tilikauden tulos oli 4,2 milj. euroa (2,2 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,25 euroa). Oma pääoma/osake oli 
2,31 euroa (1,99 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 24,6 %:iin 
(18,2 %) ja oman pääoman tuotto 20,9 %:iin (12,8 %).

Liiketoiminta

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien 
teollisuusyritysten kumppanina tarjoten teollisuustekniikkaan liittyviä 
suunnittelupalveluita. Konsernin palvelut on jaettu kahteen segmenttiin: 
Toimitussuunnittelu ja Tuotekehitys.

Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa palveluja koneiden ja laitteiden 
sekä tuotantolaitosten suunnitteluun. Projekti- ja laitetoimittajille 
sekä laitosten omistajille ja käyttäjille tarjotaan mekaniikka, sähkö-, 
automaatio-, tehdassuunnittelu- ja käyttöönottopalveluja. Tuotekehitys-
segmentti puolestaan tarjoaa tuotekehitykseen liittyviä suunnittelupalveluja.
Pitkäaikaisissa, kumppanuuteen perustuvissa asiakassuhteissa tuotekehityksen
suunnittelupalvelut varmistavat asiakkaan kilpailukyvyn tulevaisuudessa. 
Lisäksi yhtiöllä on elektromagneettisten häiriöiden mittauksiin erikoistunut
akkreditoitu laboratorio. Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä 
loppukäyttäjiä puunjalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-, nosto- ja 
siirtolaite- sekä elektroniikkateollisuudessa.

Tuotekehitys-segmentin liikevaihto on tehdyn yrityskaupan seurauksena 
lähes kaksinkertaistunut ja se edustaa lähes puolta konsernin liikevaihdosta. 
Kysyntä kasvoi tasaisesti vuoden loppua kohden. Segmentin kannattavuus parani
merkittävästi. 
 
Toimitussuunnittelu-segmentin kasvu oli voimakasta erityisesti Ruotsissa, 
jossa orgaaninen kasvu oli 15 %. Suomessa orgaaninen kasvu saavutti noin 
10 %:n tason. Keväästä jatkunut hyvä kysyntätilanne on johtanut eräillä 
alueilla resurssipulaan. Segmentin kannattavuus parani edelliseen vuoteen 
verrattuna merkittävästi.
 
Vuoden 2006 tärkeimmät tapahtumat

Maaliskuussa Etteplan Oyj vahvisti toimintaansa elektroniikan ja tele-
kommunikaation ohjelmistosuunnittelupalvelujen alalla. Yhtiö sopi 
Intergrated e-Solutions Finland Oy:n kanssa liiketoimintakaupasta, 
jonka myötä Integrated e-Solutions Finland yhdistyi osaksi Etteplania.

Maaliskuussa Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2005 osinkona 0,20 euroa osakkeelta 
sekä valtuutti hallituksen päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, 
optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta ja luovuttamisesta.

Toukokuussa Etteplan osti ruotsalaisen ABA TeknikPartner AB:n koko 
osakekannan. Vuonna 1995 perustettu yritys tarjoaa tuotekehityspalveluja 
pääasiassa ruotsalaiselle autoteollisuudelle. Yrityskauppa vahvistaa
Etteplanin asemaa merkittävänä toimijana Ruotsin teollisuustekniikan
suunnittelusektorilla. Etteplan-konsernin henkilöstö Ruotsissa kasvoi 
kaupan seurauksena lähes 600 henkeen.

Kesäkuussa yhtiö kasvatti 75 %:n omistusosuutensa Etteplan Technical
Systems AB:ssa 100 %:iin. 100 %:n omistusosuuden odotetaan osaltaan
vahvistavan Ruotsin yhtiöiden synergioiden toteutumista.

Yhtiön yrityskuvan selkiinnyttämiseksi konsernin tytäryhtiön
EPE Design Oy:n liiketoiminta ja henkilöstö siirrettiin kesäkuussa 
Etteplan Oyj:lle ja yhtiön toiminta erillisenä yhtiönä lakkautettiin.

Syyskuussa yhtiö kasvatti 81 %:n omistusosuutensa Etteplan Design 
Center Oy:ssä 100 %:iin aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti
ostamalla Kone Oyj:ltä 19 %:n osuuden.

Syyskuussa Etteplan kasvatti 80 %:n omistusosuutensa Etteplan Consulting
(Shanghai) Co., Ltd.:ssä 100 %:iin ostamalla vähemmistöosuuden.

Lokakuussa Etteplan ja Larox Oyj allekirjoittivat aiesopimuksen jo
parikymmentä vuotta jatkuneen suunnitteluyhteistyön laajentamisesta.
Osana sopimusta 10 toimihenkilöä Laroxin Suomen toimipaikkojen
toimitusprojektien ja tuotteen ylläpitoon liittyvistä suunnittelu- ja
dokumentointitoiminnoista siirtyi Etteplanin palvelukseen ns. vanhoina
työntekijöinä 1.1.2007 lukien.

Joulukuussa Etteplan-konserniin kuuluva DokuMentori Oy ja John Deere 
Forestry Oy allekirjoittivat puitesopimuksen teknisen dokumentoinnin 
liiketoiminnan siirrosta DokuMentori Oy:lle. Osana sopimusta 10 työn-
tekijää John Deere Forestryn dokumentointitoiminnoista siirtyi
1.12.2006 DokuMentorin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Yrityskuvan selkiinnyttämiseksi Konette GmbH muutti nimensä 
joulukuussa Etteplan Engineering GmbH:ksi.

Henkilöstö

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilömäärä ovat kasvaneet tasaisesti. 
Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 501 henkilöä
(1 230), kasvua 22,0 %. Tilikauden lopussa 31.12.2006 henkilömäärä oli
1 586 henkilöä (1 294). Henkilöstölisäykset johtuivat lähinnä yritys-
ostoista sekä avainasiakkaiden liiketoiminnan ulkoistuksiin perustuvasta 
orgaanisesta kasvusta. Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa Suomessa 
oli 894 henkilöä, Ruotsissa 581, Saksassa 55 ja muissa maissa 56 henkilöä.

Investoinnit

Konsernin kokonaisinvestoinnit kasvoivat 51 % ja olivat 12,5 milj. euroa
(8,3 milj. euroa). Suurin yksittäinen investointi kohdistui ABA Teknik-
partner AB:n koko osakekannan hankintaan. Muut investoinnit kohdistuivat 
liiketoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Riskit ja riskienhallinta

Konsernin riskienhallinta käsittää konsernin hallinnoinnin ja liiketoiminta- 
sekä rahoitusriskien hallinnan. Konsernin hallintoriskiä valvotaan konsernin
hallinnointiohjeiden sekä laatujärjestelmän avulla. Riskit on yksilöity
tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Yhtiön liiketoiminnan luonne ei sisällä merkittäviä luottotappio-, 
ympäristö- tai valuuttariskejä.

Rahoitusasema

Tehtyjen yrityskauppojen ja niiden rahoitusjärjestelyjen seurauksena yhtiön
rahoitusrakenne on muuttunut aikaisemmasta. Taseen loppusumma 31.12.2006 
kasvoi 46,9 % ja oli 55,2 milj. euroa (37,6 milj. euroa). Liikearvo taseessa 
kasvoi 16,6 milj. euroon (8,9 milj. euroa). Konsernin rahavarat sekä
rahoitusomaisuusarvopaperit kasvoivat 6,2 milj. euroon (4,9 milj. euroa).
Konsernin korolliset velat kasvoivat tehdyn yrityskaupan seurauksena ja olivat
kauden lopussa 10,8 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 42,6 %
(54,7 %). Maksuvalmius oli hyvä koko kauden ajan.

Osakkeet, kurssikehitys ja omien osakkeiden hankinta

Etteplan Oyj:n osakkeet (ETT1V) on noteerattu 2.10.2006 alkaen Pohjoismaisella
listalla Small cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut
-toimialaryhmässä. Yhtiön osake noteerattiin aikaisemmin Helsingin Pörssin
päälistalla.

Yhtiön osakepääoma 31.12.2006 oli 2 443 232,50 euroa ja osakemäärä 9 772 930
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo
on 0,25 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön
varoihin.

Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 4 469 523 kpl yhteensä
26,5 milj. euron arvosta. Osakkeen alin kurssi oli 4,78 euroa, keskikurssi 5,93
euroa ja päätöskurssi 6,90 euroa. Koko osakekannan markkina-arvo 31.12.2006 oli
67,5 milj. euroa ja osakkeenomistajien määrä 1 792.

Kesäkuussa Etteplan korotti osakepääomaansa suunnatulla osakeannilla 159 800
osakkeella ja 39 950 eurolla. Uudet osakkeet käytettiin maksuna Etteplan
Technical Systems AB:n omistusosuuden kasvattamiseen liittyvässä osakevaihdossa.
Osakepääoman korotuksesta on tiedotettu 19.6.2006 julkaistulla pörssitiedotteella.
Uudet osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 
20.6.2006.

Yhtiö on kesäkuussa luovuttanut 200 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita maksuna osakevaihdossa. Omien osakkeiden luovutuksesta on tiedotettu
19.6.2006 julkaistulla pörssitiedotteella.

Etteplan on hankkinut tilikauden aikana omia osakkeitaan 63 022 kappaletta.
Hankitut 63 022 osaketta käytettiin vastikkeena ProTang AB:n joukkovelkakirja-
ohjelmasta johtuvan uusmerkinnän tuloksena syntyneiden ProTangin henkilöstölle 
suunnattujen ja heidän hallussaan olevien B-osakkeiden, 5 882 kappaletta, 
ostamiseen. Osakkeista suoritettu vastike oli 410 273,22 euroa. Yhtiö on 
julkaissut 29.11.2006 pörssitiedotteen asiasta.

Yhtiön hallussa ei 31.12.2006 ollut omia osakkeita.

Etteplan Oyj on kauden aikana julkaissut viisi arvopaperimarkkinalain 
2 luvun 9 pykälän mukaista ilmoitusta omistusosuuden muuttumisesta. 
Omistusosuuden muuttumisesta on tiedotettu 4.1.2006, 8.3.2006, 19.6.2006 
ja 6.9.2006 (kaksi ilmoitusta) julkaistuilla pörssi-ilmoituksilla.

Osakeantivaltuudet ja niiden käyttö sekä optio-ohjelma

Varsinainen yhtiökokous 29.3.2006 valtuutti hallituksen

- päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uus-
merkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa tai
uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa olevat käyttämättömät valtuutukset
korotusten yhteismäärältään ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta ääni-
määrältään vastaavat enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutuksen nojalla yhtiön osake-
pääoma voi korottua enintään 480.656,50 eurolla.

- päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
voitonjakokelpoisilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen
suhteessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta
julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin siten, 
että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja 
niiden tuottama äänimäärä on osakkeiden hankinnan jälkeen enintään kymmenen 
(10) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

- päättämään päätetyn valtuutuksen perusteella hankittujen yhtiön omien
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle
annettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön osakkeita siten, että 
luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden
tuottama äänimäärä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta 
ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2006 hallitukselle antamat valtuutukset
osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen ja/tai optio-
oikeuksien antamiseen, omien osakkeiden hankintaan ja niiden luovuttamiseen 
ovat edelleen voimassa niiltä osin kun valtuutuksia ei ole käytetty.
Yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset on yksilöity 29.3.2006 
julkaistussa pörssitiedotteessa.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat

Etteplan Oyj:n hallitukseen ovat katsauskaudella kuuluneet Tapani Mönkkönen 
puheenjohtajana ja jäseninä Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Pertti Nupponen 
ja Matti Virtaala. Vuonna 2006 yhtiöstä riippumattomia jäseniä ovat olleet 
Tapio Hakakari, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Heikki Hornborg.

Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, 
vastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

Etteplan Oyj on noudattanut 1.1.2006 alkaen Helsingin Pörssin uudistunutta
sisäpiiriohjetta. Yhtiön lakimääräiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen 
jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja sekä tilintarkastaja. Näiden 
lisäksi Etteplanin julkiseen sisäpiiriin kuuluvat johtoryhmän jäsenet.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2006 mukaan 
10,1 milj. euroa.

Hallitus ehdottaa 29.3.2007 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa 
jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville 
osakkeille 0,26 euroa osaketta kohti, ja loppuosa jätetään käyttämättömiin
voittovaroihin. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytys-
päivä on 3.4.2007 ja osingon maksupäivä 12.4.2007.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen 
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Tammikuussa Etteplan Oyj osti kouvolalaisen LCA Engineering Oy:n koko
osakekannan. Vuonna 1993 perustettu yritys tarjoaa prosessi- ja
tehdassuunnittelupalveluja teollisuusyritysten investointeihin sekä
kone- ja laitetoimittajille erityisesti puunjalostusteollisuuden alalla. 
Tehty sopimus vahvistaa Etteplanin asemaa erityisesti puunjalostus-
teollisuuden projekteissa sekä Venäjän investointihankkeissa.

Helmikuussa Etteplan korotti osakepääomaansa suunnatulla osakeannilla
196 347 osakkeella ja 49 086,75 eurolla. Uudet osakkeet käytettiin maksuna
LCA Engineering Oy:n hankinnassa. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin
07.02.2007 ja osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 08.02.2007 alkaen. Yhtiön uusi osakepääoma
korotuksen jälkeen on 2 492 319,25 euroa ja 9 969 277 kappaletta. Osakepääoman
korotuksesta on tiedotettu 7.2.2007 julkaistulla pörssitiedotteella.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiö on asettanut päätavoitteekseen kansainvälistymisen ja kannattavan kasvun.
Yhtiön päämarkkina-alueilla jatkuu hyvä teollisuusteknologian suunnittelu-
palveluiden kysyntätilanne. Yhtiö arvioi vuoden 2007 liikevaihdon kasvavan 
sekä tuloksen paranevan. Kasvu tapahtuu sekä yrityskaupoilla että orgaanisesti.

Hollolassa 9. helmikuuta 2007

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063 tai 
talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk, puh. 0400 241 815

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

LIITTEET
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Etteplan-konsernin taloudellinen kehitys
Liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin

Etteplan Oyj:n vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus 
julkistetaan 27.4.2007. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät
Etteplanin Internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 euroa)

                  1.1.-31.12.06 1.1.-31.12.05

Liikevaihto               101 698     79 365
Liiketoiminnan muut tuotot          219       98
Materiaalit ja palvelut          -6 728     -2 920
Henkilöstökulut             -71 111    -58 072
Liiketoiminnan muut kulut        -15 213    -13 129
Poistot                  -2 042     -1 930
Liikevoitto                6 823     3 411
Rahoitustuotot                172      120
Rahoituskulut                -299      -103
Voitto ennen veroja            6 695     3 429
Tuloverot                 -2 096     -1 167
Tilikauden voitto             4 599     2 262
Vähemmistölle kuuluva voitto        -427      -17
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto    4 172     2 244
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR   0,43      0,25
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR          0,43      0,25


KONSERNITASE (1 000 euroa)

                   31.12.2006   31.12.2005
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    2 759     3 491
Liikearvo                 16 582     8 921
Muut aineettomat hyödykkeet        4 122     1 953
Myytävissä olevat sijoitukset        425      465
Muut pitkäaikaiset saamiset         852       0
Laskennalliset verosaamiset          88       96
Pitkäaikaiset varat yhteensä       24 829     14 926
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                0       25
Myyntisaamiset ja muut saamiset      24 191     17 676
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat           0      475
Tilikauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset            28       35
Rahavarat                 6 174     4 445
Lyhytaikaiset varat yhteensä       30 393     22 657
VARAT YHTEENSÄ              55 222     37 582

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma                2 443     2 403
Ylikurssirahasto              9 179     8 269
Muuntoerot                  43      -252
Kertyneet voittovarat           6 759     6 439
Tilikauden voitto             4 172     2 244
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä            22 596     19 104
Vähemmistön osuus              872     1 360
Oma pääoma yhteensä            23 468     20 463
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat          1 046      193

Korolliset velat              8 967     1 414
Pitkäaikaiset velat yhteensä       10 013     1 606
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat       1 837      766
Ostovelat ja muu lyhytaikainen
koroton vieras pääoma           19 904     14 746
Lyhytaikaiset velat yhteensä       21 741     15 512
Velat yhteensä              31 754     17 119
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       55 222     37 582


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa)
                 1.1.-31.12.06 1.1.-31.12.05

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut         99 290     73 864
Liiketoiminnan muista tuotoista
saadut maksut                194       78
Maksut liiketoiminnan kuluista      90 851     72 836
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA          8 633     1 106

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista       249      103
Saadut korot liiketoiminnasta        172      120
Maksetut välittömät verot         1 782      980
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)       6 773      144

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin        1 612     1 614
Tytäryhtiöhankinnat            9 952      672
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot         212      295
Investoinnit muihin sijoituksiin      476      845
Luovutusvoitot muista sijoituksista     464       0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)       -11 363     -2 836

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti             0      317
Lyhytaikaisten lainojen nostot      1 332       0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  1 332       28
Pitkäaikaisten lainojen nostot      11 335     1 423
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  3 108       0
Maksetut osingot ja muu voitonjako    1 923     1 305
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)         6 305      409

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)          1 715     -2 284

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA        4 445     6 601
VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS     -14      -128
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA       6 174     4 445


ETTEPLAN-KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS
(1 000 euroa)

             1.1.-31.12.06 1.1.-31.12.05 Muutos
                            edell.
                            vuodesta
Liikevaihto          101 698    79 365   28,1 %
Liikevoitto           6 823     3 411  100,0 %
Liikevoitto-%          6,7 %     4,3 %
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta        6 695     3 429   95,3 %
Tilikauden voitto        4 172     2 244   85,9 %
Oman pääoman tuotto-%       20,9     12,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%    24,6     18,2
Omavaraisuusaste- %        42,6     54,7
Korolliset bruttovelat     10 804     2 180  395,6 %
Nettovelkaantumisaste-%      19,7     -13,4
Taseen loppusumma        55 222    37 582   46,9 %
Bruttoinvestoinnit       12 512     8 311   50,6 %
Tulos/osake            0,43     0,25   72,1 %
Osakekohtainen oma pääoma     2,31     1,99   16,2 %

Henkilöstö keskimäärin      1 501     1 230   22,0 %
Henkilöstö kauden lopussa    1 586     1 294   22,6 %


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

           Q4/2006  Q3/2006  Q2/2006  Q1/2006

Liikevaihto      29 360   23 500   26 422   22 416
Liikevoitto       2 141   1 653   1 517   1 512
Liikevoitto-%       7,3    7,0    5,7    6,7