Siirry sisältöön

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pörssitiedote – Julkaistu: 08.03.2007 10:00:00

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:           

1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat   
asiat.                                     

2. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 
4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai  
muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia    
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden 
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.  

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata    
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten  
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista     
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää    
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.   
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, 
muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely  
taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu 
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai    
muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan   
merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen    
29.3.2007 ja päättyen 29.3.2010.                        

3. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien   
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla  
pääomalla. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien
osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös    
suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.                    

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille  
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen  
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan 
pörssikurssiin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista    
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa 
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti  
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta      
valtuutuksen voimassaoloaikana.                         

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden     
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita   
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai   
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös   
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää 
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.                   

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.            

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 29.3.2007 ja päättyen 29.9.2008.                     

Informaatio                                   

Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista sekä tilinpäätös,   
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä  
22.3.2007 kello 09.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860    
Hollola. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä      
mainituista asiakirjoista. Tilinpäätöstiedot sisältävä vuosikertomus toimitetaan
ilman eri pyyntöä osakasluetteloon 2.3.2007 merkityille osakkeenomistajille.  

Osallistumisoikeus                               

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
maanantaina 19.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 
pitämään osakasluetteloon.                           

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa   
osallistumisestaan yhtiölle 22.3.2007 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti 
osoitteeseen Etteplan Oyj, Terveystie 18, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon  
010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen info@ette.com.           

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt 
valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen  
ilmoittautumisajan päättymistä.                         

Osingon maksu                                  

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 jaetaan 
osinkona 0,26 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään    
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, 
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2007. Osinko maksetaan  
12.4.2007.                                   

Hallituksen kokoonpano                             

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 30 prosenttia yhtiön  
osakkeista ja äänivallasta ovat ehdottaneet, että yhtiökokous valitsisi yhtiön 
kaikki entiset hallituksen jäsenet tehtäviinsä uudelleen. Tällä hetkellä yhtiön 
hallituksen jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Tapani Mönkkönen,      
toimitusjohtaja Heikki Hornborg, Tapio Hakakari, Pertti Nupponen ja Matti    
Virtaala.                                    

Hollolassa, 8. päivänä maaliskuuta 2007                     

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063.         


JAKELU: Helsingin Pörssi                            
     Keskeiset tiedotusvälineet                       
     www.etteplan.fi