Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 29.3.2007

Pörssitiedote – Julkaistu: 29.03.2007 15:30:00

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29.3.2007 Lahdessa.   
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden  
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2006
maksettavaksi osingoksi 0,26 euroa osakkeelta eli yhteensä 2.592.012,02 euroa.
Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 3.4.2007 ja osingon maksupäivä 12.4.2007. 

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi   
valittiin uudelleen Tapani Mönkkönen, Heikki Hornborg, Tapio Hakakari, Pertti  
Nupponen ja Matti Virtaala. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen   
Tapani Mönkkönen.                                

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Pricewaterhouse-Coopers Oy   
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.             

Yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.             

Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset:                  

(i)                                       
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään enintään 4.000.000  
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita    
osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä  
oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää  
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.      

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 
3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata 
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten  
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista     
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää    
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.   
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, 
muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely  
taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu 
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai    
muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan   
merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen    
29.3.2007 ja päättyen 29.3.2010.                        

(ii)                                      
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 
Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien
osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös    
suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.                    

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille  
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen  
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan 
pörssikurssiin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa 
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti  
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta      
valtuutuksen voimassaoloaikana.                         

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden     
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita   
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai   
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös   
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää 
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.                   

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.            

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 29.3.2007 ja päättyen 29.9.2008.                     

Hollolassa 29. päivänä maaliskuuta 2007                     

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063.         

JAKELU: Helsingin pörssi                            
     Keskeiset tiedotusvälineet                       
     www.etteplan.fi