Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2007

Pörssitiedote – Julkaistu: 27.04.2007 10:00:00

ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 44 %, LIIKEVOITTO OLI 4,3 MILJ. EUROA       

- Konsernin liikevaihto     32,2 milj. euroa (22,4)             
- Liikevoitto          4,3 milj. euroa (1,5)              
- Nettotulos          3,1 milj. euroa (0,9)              
- Tulos/osake          0,32 euroa (0,09)                
- Henkilöstö kauden lopussa   1 707 (1 329)
               
(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei  
toisin mainita.)

Etteplanin toiminta saavutti kauden aikana kaikilta osin sille asetetut
tavoitteet. Hyvään tulokseen vaikuttivat pitkäjänteinen ja järjestelmällinen
työ konsernin eri osien yhteistoiminnan parantamiseksi sekä
suunnittelutoimeksiantojen ja informaatio-teknologian hyvä kysyntätilanne,
joka nosti kapasiteetin kuormitusastetta. Liikevoittoa parantaa myös NATLABS
Oy:n (EMC-mittauslaboratorion) myynti, josta kirjattiin 0,84 miljoonan euron
myyntivoitto. 

Liikevaihdon kasvusta 18 % oli orgaanista, loppuosa muodostui pääosin      
TeknikPartner AB:n ja LCA Engineering Oy:n yritysostoista. Kasvu oli voimakasta 
molemmissa segmenteissä Tuotekehityksessä ja Toimitussuunnittelussa.      
Suunnittelupalveluiden kysyntä parani kaikilla markkina-alueilla ja erityisesti 
Ruotsissa liikevaihto kasvoi merkittävästi.                   

Liikevaihto ja tulos
                           
Etteplanin liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi 43,8 
% 32,2 milj. euroon (22,4 milj. euroa).                     

Liikevoitto katsauskaudella oli 4,3 milj. euroa (1,5 milj. euroa)        
eli 13,2 % liikevaihdosta (6,7 %). Kauden voitto ennen veroja oli 4,2 milj.   
euroa (1,5 milj. euroa). Verojen määrä oli 0,9 milj. euroa (0,4 milj. euroa).  
Katsauskauden verot on jaksotettu katsauskauden tulosta vastaavasti.      
Tuloslaskelman verot ovat 21 % laskettuna tuloksesta ennen veroja. NATLABS Oy:n 
osakkeiden myyntivoiton verovapaus laski kauden veroastetta.          

Kauden tulos oli 3,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli  
0,32 euroa (0,09 euroa). Oma pääoma/osake kasvoi 27,2 % ja oli 2,40 euroa (1,89 
euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli vertailujaksoa selvästi parempi ja oli  
49,6 % (27,4 %).                                

Liiketoiminta
                       
Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien       
teollisuusyritysten kumppanina tarjoten teollisuustekniikkaan liittyviä     
suunnittelupalveluita. Konsernin palvelut on jaettu kahteen segmenttiin:    
Toimitussuunnittelu ja Tuotekehitys.                      

Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa monipuolisia suunnittelupalveluja sekä  
niihin liittyviä käyttöönotto-, työmaavalvonta- ja koulutuspalveluja      
tuotantolaitosten sekä niiden koneiden ja laitteiden suunnitteluun.       
Tuotekehitys-segmentti puolestaan tarjoaa monialaisia tuotekehitykseen liittyviä
suunnittelu- ja toteutuspalveluja sekä tuoteinformaation            
sisällöntuotantopalveluja. Pitkäaikaisissa, kumppanuuteen perustuvissa     
asiakassuhteissa tuotekehityksen suunnittelupalvelut varmistavat asiakkaan   
kilpailukyvyn tulevaisuudessa.                         

Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä           
puunjalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-, nosto- ja siirtolaite-      
sekä elektroniikkateollisuudessa.                        

Ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät tapahtumat                 

Lokakuussa 2006 Larox Oyj:n kanssa allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti 10 
toimihenkilöä Laroxin Suomen suunnittelu- ja dokumentointitoiminnoista     
siirtyivät Etteplanin palvelukseen 1.1.2007.                  

Tammikuussa Etteplan Oyj osti kouvolalaisen LCA Engineering Oy:n koko      
osakekannan. Vuonna 1993 perustettu yritys tarjoaa prosessi- ja         
tehdassuunnittelupalveluja teollisuusyritysten investointeihin sekä kone- ja  
laitetoimittajille erityisesti puunjalostusteollisuuden alalla. Tehty sopimus  
vahvistaa Etteplanin asemaa erityisesti puunjalostusteollisuuden projekteissa  
sekä Venäjän investointihankkeissa.                       

Helmikuussa Etteplan korotti osakepääomaansa suunnatulla osakeannilla      
196 347 osakkeella ja 49 086,75 eurolla. Uudet osakkeet käytettiin maksuna LCA 
Engineering Oy:n hankinnassa. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin    
7.2.2007 ja osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä    
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 8.2.2007 alkaen. Yhtiön uusi osakepääoma   
korotuksen jälkeen on 2 492 319,25 euroa ja                   
9 969 277 kappaletta. Osakepääoman korotuksesta on tiedotettu 7.2.2007     
julkaistulla pörssitiedotteella.                        

Maaliskuussa Etteplan solmi Intertekin kanssa entistä laajemmasta yhteistyöstä. 
Osana sopimusta Etteplanin tytäryhtiö NATLABS Oy:n osakekanta, toiminta ja koko 
henkilöstö siirtyivät Intertekille. Tehty sopimus noudattaa Etteplanin     
strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy tuottamaan asiakkailleen        
teollisuustekniikan suunnittelupalveluita kansainvälisillä markkinoilla.    
Yhteistyön seurauksena Etteplan voi tarjota asiakkailleen suunnittelun lisäksi 
hyväksymis- ja testauspalveluita hyödyntäen Intertekin maailmanlaajuista    
verkostoa.                                   

Maaliskuussa pidetyssä Etteplan Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitus  
valtuutettiin:                                 

- päättämään enintään 4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla 
optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus    
sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita. Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen      
päätöksestä alkaen 29.3.2007 ja päättyen 29.3.2010.               

- päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin  
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus 
päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus on voimassa  
kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 29.3.2007 ja  
päättyen 29.9.2008.                               

Yhtiökokouksen päätökset on yksilöity 29.3.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Etteplan on saanut katsauskauden aikana lukuisia merkittäviä toimeksiantoja   
avainasiakkailtaan, joista esimerkkinä voidaan mainita Etteplan Design S.r.l  
Italiassa Metso Paper Comolta saama toimeksianto, joka käsittää paperikoneen  
modernisoinnin kokoonpano- ja työkuvasuunnittelun. Lisäksi yhtiö solmi mm.   
jatkosopimuksen Nokian Renkaiden kanssa Pietarin seudulla sijaitsevan      
Vsevolozhskin rengastehtaan laajennuksen tehdas- ja taloteknisestä       
suunnittelusta. Pietarin läheisyyteen Gorelovoon valmistuu myös kaksi suurta  
logistiikkakeskusta, joihin Etteplan suunnittelee talotekniset järjestelmät.  

Henkilöstö
                          
Etteplan-konsernin toiminta ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti.    
Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 703 henkilöä (1 327) ja 
kauden lopussa 1 707 henkilöä (1 329). Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiöille  
siirtyneestä liiketoiminnasta sekä aktiivisesta rekrytoinnista ja kohdistuvat  
lähes yksinomaan asiakasprojektien toteutta­miseen. Konsernin palveluksessa   
ulkomailla toimii 739 henkilöä. 
       
Investoinnit 

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 2,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Suurin 
yksittäinen investointi kohdistui LCA Engineering Oy:n koko osakekannan     
hankintaan. Muut investoinnit kohdistuivat liiketoiminnan toteuttamiseen ja   
kehittämiseen. 

Riskit ja riskienhallinta                            

Konsernin riskienhallinta käsittää konsernin liiketoiminta-, hallinnointi- sekä 
rahoitusriskien hallinnan. Konsernin hallintoriskiä valvotaan konsernin     
hallinnointiohjeiden sekä laatujärjestelmän avulla. Riskit on yksilöity 2006  
vuositilinpäätöksen liitetiedoissa.                       

Liiketoiminnan suurin riski on asiakkaiden tilauskannassa tapahtuvat      
ennakoimattomat muutokset. Yhtiön liiketoiminnan luonne ei sisällä merkittäviä 
luottotappio-, ympäristö- tai valuuttariskejä.                 

Rahoitusasema                                  

Tehtyjen yrityskauppojen ja niiden rahoitusjärjestelyjen seurauksena yhtiön   
rahoitusrakenne on muuttunut viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Taseen  
loppusumma 31.3.2007 kasvoi 55,0 % ja oli 61,3 milj. euroa (39,6 milj. euroa). 
Liikearvo taseessa kasvoi 19,9 milj. euroon (9,0 milj. euroa). Konsernin    
rahavarat olivat 7,1 milj. euroa (5,3 milj. euroa). Konsernin korolliset velat 
kasvoivat viime vuonna toisella neljänneksellä tehdyn yrityskaupan rahoituksen 
seurauksena ja olivat kauden lopussa 10,2 milj. euroa (2,2 milj. euroa).    
Omavaraisuusaste laski 40,5 %:iin (49,5 %).                   

Osakkeet                                    

Etteplan Oyj:n osakkeet (ETT1V) on noteerattu 2.10.2006 alkaen Pohjoismaisella 
listalla Small cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut    
-toimialaryhmässä. Yhtiön osake noteerattiin aikaisemmin Helsingin Pörssin   
päälistalla.                                  

Yhtiön osakepääoma 31.3.2007 oli 2 492 319,25 euroa ja osakemäärä 9 969 277   
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on
0,25 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön    
varoihin.                                    

Yhtiön hallussa ei ollut 31.3.2007 omia osakkeita. Katsauskaudella yhtiö ei ole 
hankkinut omia osakkeita.                            

Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2007 hallitukselle antamat valtuutukset     
osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen ja/tai      
optio-oikeuksien antamiseen, omien osakkeiden hankintaan ja niiden       
luovuttamiseen ovat voimassa. Katsauskauden aikana uusia valtuutuksia ei ole  
käytetty. Valtuutukset on yksilöity 29.3.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa. 

Lähiajan näkymät                                

Yhtiön markkina-asema pääalueella Pohjoismaissa on vakaa. Teollisuusteknologian 
suunnittelupalveluiden kysynnän odotetaan säilyvän keskeisillä markkina-alueilla
hyvänä myös kuluvalla neljänneksellä.                      

Yhtiö arvioi vuoden 2007 liikevaihdon kasvavan sekä tuloksen paranevan     
merkittävästi. Kasvu tapahtuu sekä orgaanisesti että yrityskaupoilla.      

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Hollolassa 27. huhtikuuta 2007                         

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063 tai talous- ja  
yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk, puh. 0400 241 815              


LIITTEET                                    
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
Keskeiset tunnusluvut                              
Osavuosikatsauksen liitetiedot                         


Etteplan Oyj:n vuoden 2007 toisen neljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan   
8.8.2007. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin        
Internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.                 


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           


KONSERNIN TULOSLASKELMA                             
(1000 EUR)		    1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006            

Liikevaihto             32 232  22 416  101 698         
Liiketoiminnan muut tuotot       906    46    219         
Materiaalit ja palvelut       -1 726  -1 040   -6 728         
Henkilöstökulut          -22 226  -16 015  -71 111         
Liiketoiminnan muut kulut      -4 424  -3 393  -15 213         
Poistot                -496   -502   -2 042 
Liikevoitto             4 265   1 512   6 823         
Rahoitustuotot             34     8    172         
Rahoituskulut             -94    -30    -299         
Voitto ennen veroja         4 205   1 490   6 695         
Tuloverot               -892   -446   -2 096         
Kauden voitto            3 313   1 044   4 599         
Vähemmistölle kuuluva voitto     -190   -158    -427         
Emohtiön omistajille                              
kuuluva voitto            3 123    887   4 172         

Laimentamaton osakekohtainen                          
tulos, EUR              0,32   0,09    0,43         


KONSERNITASE	                                  
(1000 EUR)		    
                 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
VARAT                                      
Pitkäaikaiset varat                               
Aineelliset käyttöomaisuus-                           
hyödykkeet              2 244   3 239   2 759         
Liikearvo              19 919   8 997   18 580         
Muut aineettomat hyödykkeet     2 176   2 008   2 124 
Myytävissä olevat sijoitukset     420    415    425        
Muut pitkäaikaiset saamiset      822     0    852         
Laskennalliset verosaamiset      251    115     88         
Pitkäaikaiset varat yhteensä    25 831  14 773   24 829         
Lyhytaikaiset varat                               
Vaihto-omaisuus             0    25     0         
Myyntisaamiset ja muut saamiset   28 329  19 377   24 191         
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti                       
kirjattavat rahoitusvarat        0    475     0         
Tilikauden verotettavaan tuloon                         
perustuvat verosaamiset         75    81     28         
Rahavarat	              7 075   4 821   6 174 
Lyhytaikaiset varat yhteensä    35 479  24 779   30 393         
VARAT YHTEENSÄ           61 310  39 552   55 222         
				                                      
OMA PÄÄOMA JA VELAT				                             
Emoyhtiön omistajille                              
kuuluva oma pääoma	                               
 Osakepääoma             2 492   2 403   2 443         
 Ylikurssirahasto          9 179   8 269   9 179         
 Sijoitetun vapaan oman                             
 pääoman rahasto           1 241     0     0         
 Muuntoerot              -407   -162     43         
 Kertyneet voittovarat        8 339   6 759   6 759         
 Kauden voitto            3 123    887   4 172         
Emoyhtiön omistajille                              
kuuluva oma pääoma yhteensä     23 968  18 156   22 596         
Vähemmistön osuus           861   1 291    872         
Oma pääoma yhteensä         24 829  19 448   23 468         
Pitkäaikaiset velat                               
Laskennalliset verovelat        954    178   1 046         
Korolliset velat           8 575   1 455   8 967         
Pitkäaikaiset velat yhteensä     9 529   1 632   10 013         
Lyhytaikaiset velat                               
Lyhytaikaiset korolliset velat    1 621    779   1 837         
Ostovelat ja muu lyhytaikainen                         
koroton vieras pääoma        25 331  17 692   19 904         
Lyhytaikaiset velat yhteensä    26 952  18 471   21 741         
Velat yhteensä           36 481  20 104   31 754         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    61 310  39 552   55 222         


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           
(1000 EUR)		    1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                            
Myynnistä saadut maksut       28 749  21 819   99 290         
Liiketoiminnan muista tuotoista                         
saadut maksut              68    37    194         
Maksut liiketoiminnan kuluista   27 453  20 682   90 851         
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN                         
RAHOITUSERIÄ JA VEROJA        1 364   1 175   8 633         

Maksetut korot ja maksut muista                         
liiketoiminnan rahoituskuluista     90    18    249         
Saadut korot liiketoiminnasta      34     8    172         
Maksetut välittömät verot       434    255   1 782         
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)      874    909   6 773         

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                             
Investoinnit aineellisiin ja                          
aineettomiin hyödykkeisiin       265    270   1 612         
Tytäryhtiöhankinnat          294    22   9 952         
Tytäryhtiömyynnit           624     0     0         
Aineellisten ja aineettomien                          
hyödykkeiden luovutusvoitot       22    82    212         
Investoinnit muihin sijoituksiin     0    -10    476         
Lainasaamisten takaisinmaksut     540     0     0         
Luovutusvoitot muista sijoituksista   5     0    464         
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)      632   -200  -11 363         

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                              
Lyhytaikaisten lainojen nostot      0     0   1 332         
Lyhytaikaisten lainojen                             
takaisinmaksut              0    221   1 332         
Pitkäaikaisten lainojen nostot     51     0   11 335         
Pitkäaikaisten lainojen                             
takaisinmaksut             579    112   3 108         
Maksetut osingot ja muu voitonjako    0     0   1 923         
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)       -527   -333   6 305         

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C)                         
LISÄYS (+)/VÄHENNYS (-)        978    377   1 715         

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA     6 174   4 445   4 445         
VALUUTTAKURSSIEN MUUTOSTEN VAIKUTUS   77     1    -14         
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA     7 075   4 821   6 174         


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1000 EUR)                                   
        Osake- Yli-  Sijoitetun Muun- Kerty- Vähem- Yh-       
        pääoma kurssi- vapaan   to-  neet  mistö- teensä      
           rahasto oman    erot voitto- osuus          
               pääoman     varat              
               rahasto 
Oma pääoma                                   
1.1.2006    2 403  8 269     0 -251 8 682  1 360 20 463      
Osingonjako                  -1 923  -184 -2 107      
Osakepääoman                                  
korotus      40   910                   950      
Omistusosuuden                                 
muutokset                        -731  -731      
Tilikauden                                   
voitto/tappio                  4 172   427  4 599      
Muuntoerot                 294          294      
Oma pääoma                                   
31.12.2006   2 443  9 179     0  43 10 931   872 23 468      
                                        
Oma pääoma                                   
1.1.2007    2 443  9 179     0  43 10 931   872 23 468      
Osingonjako                  -2 592  -201 -2 793      
Osakepääoman                                  
korotus      49       1 241            1 290      
Kauden                                     
voitto/tappio                  3 123   190  3 313      
Muuntoerot                -449          -449      
Oma pääoma                                   
31.3.2007    2 492  9 179   1 241 -407 11 462   861 24 829      


KESKEISET TUNNUSLUVUT                              
               1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 Muutos         
                             edell.         
                             vuodesta        
Liikevaihto          32 232  22 416  101 698  43,8 %        
Liikevoitto           4 265  1 512   6 823 182,1 %        
Liikevoitto-%          13,2   6,7    6,7            
Voitto ennen veroja       4 205  1 490   6 695 182,2 %        
Kauden voitto          3 123   887   4 172 252,1 %        
Oman pääoman tuotto-%      54,9   20,9   20,9            
Sijoitetun pääoman tuotto-%   49,6   27,4   24,6            
Omavaraisuusaste- %       40,5   49,5   42,6            
Korolliset bruttovelat     10 196  2 234  10 804 356,4 %        
Nettovelkaantumisaste-%     12,6  -15,7   19,7            
Taseen loppusumma       61 310  39 552  55 222  55,0 %        
Bruttoinvestoinnit       2 436   433  12 512 462,6 %        

Tulos/osake, EUR         0,32   0,09   0,43 250,9 % 
Osakekohtainen oma pääoma, EUR  2,40   1,89   2,31  27,2 % 

Henkilöstö keskimäärin     1 703  1 327   1 501  28,4 %        
Henkilöstö kauden lopussa    1 707  1 329   1 586  28,4 %        


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan Pohjoismaisen Pörssin    
listalla.                                    

Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan  
suunnittelupalveluja. Liiketoiminta jakaantuu kahteen segmenttiin: Tuotekehitys 
ja Toimitussuunnittelu.                             
Muut toiminnot -segmentti koostuu hallinnosta. Konsernin päämarkkina-alue on  
Eurooppa. Ydinasiakkaittemme osalta palvelu on maailmanlaajuista.        

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta      
www.etteplan.fi tai konsernin emoyhtiön päätoimipaikasta osoitteesta Terveystie 
18, 15860 Hollola.                               

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 27.4.2007 tämän       
osavuosikatsauksen julkistettavaksi.                      

Laatimisperusta                                 

Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien       
(International Financial Reporting Standards, IFRS) kirjaamis- ja        
arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia
IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa    
noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin       
vuositilinpäätöksessä 2006. Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina    
euroina. Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi  
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä      
summaluvusta.                                  

Uusia standardeja, standardien muutoksia ja tulkintoja on astunut voimaan    
tilikauden 2007 alusta. Niiden käyttöönotolla ei yhtiön johdon näkemyksen mukaan
ole merkittävää vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.            

Hankitut liiketoimet                              

10. tammikuuta 2007 konserni hankki 100 % suunnittelupalveluja harjoittavan   
yrityksen LCA Engineering Oy:n osakepääomasta. Asiakassopimuksia ja -suhteita 
ei ole tämän yrityshankinnan yhteydessä pidetty taseeseen merkittävänä     
omaisuutena, koska asiakassopimukset ovat luonteeltaan ei-sitovia        
raamisopimuksia eivätkä siten ole erikseen erotettavissa tai erikseen      
myytävissä. Etteplan Oyj:n johdon käsityksen mukaan yrityskaupassa maksettu   
hankintakohteen nettovarallisuuden ylittävä hankintameno kohdistuu pääasiassa  
hankitun kohteen johdon ja henkilökunnan osaamiseen, hankitun kohteen      
markkina-asemaan sekä tavoiteltuihin toiminnallisiin synergioihin ja on täten  
luonteeltaan liikearvoa.                            

Tuloverot                                    

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa,  
jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu    
keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta   
erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 21 % (2006: 31 %).   
Verokannan pieneneminen johtuu tytäryrityksen myyntivoiton verovapaudesta.   

Liikevoitto                                   

Osavuosikatsauksen liikevoittoon sisältyy kertaluonteisena eränä liiketoiminnan 
muihin tuottoihin kirjattu tytäryritys NATLABS Oy:n myynnistä saatu       
luovutusvoitto 837 tuhatta euroa.                        

Osavuosikatsauskauden jälkeiset tapahtumat                   

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisen osingonjaon kokouksessaan 
29.3.2007. Osingon maksupäivä oli 12.4.2007, joten osavuosikatsaushetkellä   
osinkoa ei ole maksettu osakkeenomistajille. Jaettavaksi päätetty osinko 0,26  
euroa osaketta kohti eli yhteensä 2,6 miljoonaa euroa on vähennetty omasta   
pääomasta 31.3.2007.