Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pörssitiedote – Julkaistu: 30.08.2007 14:00:00

Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään 21. syyskuuta 2007 alkaen kello 13.00 Lahden Sibeliustalossa,     
osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden      
luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 12.30.             

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:          

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. 

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava:                  

(i)  3 § ja 4 § mukaiset yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden enimmäis-     
   ja vähimmäismääriä koskevat määräykset ehdotetaan poistettavaksi,     

(ii) 5 § esitetyt täsmäytyspäivää koskevat määräykset ehdotetaan        
   poistettavaksi,                              

(iii) 6 § sisältyvät hallituksen puheenjohtajan valintaa koskevat määräykset  
   ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallitus valitsee puheenjohtajan   
   yhtiökokouksen sijasta,                          

(iv) 8 § yhtiön toiminimenkirjoittamista koskevien määräysten terminologia   
   ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,       

(v)  10 § mukaisten varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltävien asioiden     
   terminologia ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,
   ja                                    

(vi) 13 § mukaista lunastusvelvollisuutta koskeva määräys ehdotetaan      
   muutettavaksi siten, että osakkeenomistajan lunastusvelvollisuuden    
   osalta viitataan voimassaolevaan arvopaperipaperimarkkinalakiin.     

Yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia ehdotetaan muutettavaksi siltä osin kuin  
numerointi muuttuu poistettavaksi ehdotettavien pykälien vuoksi.        

2. Hallituksen ehdotus maksuttomaksi osakeanniksi, jossa yhtiön osakkeen-
omistajille annetaan uusia osakkeita heidän osakeomistustensa suhteessa
siten, että osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan maksutta yhden (1) uuden   
osakkeen jokaista omistamaansa yhtiön osaketta vastaan. Maksuttomassa      
osakeannissa annetaan maksutta yhteensä 10.089.707 yhtiön uutta osaketta.    

3. Hallituksen ehdotus osakepääoman rahastokorotukseksi, jossa         
ylikurssirahastosta siirretään osakepääomaan 2.477.573,25 euroa. Yhtiön     
osakepääoma on korotuksen jälkeen 5.000.000 euroa.               

Informaatio                                   

Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista sekä tilinpäätös,   
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, viimeisen tilikauden päättymisen  
jälkeen tehtyä varojen jakoa koskeva päätöspöytäkirja, viimeisen tilikauden   
päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset sekä hallituksen selostus    
viimeisen osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti 
vaikuttaneista tapahtumista ovat osakkeenomistajien nähtävänä 14.9.2007 kello  
09.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860 Hollola.        
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista    
asiakirjoista.                                 

Osallistumisoikeus                               

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
tiistaina 11.9.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n  
pitämään osakasluetteloon.                           

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa   
osallistumisestaan yhtiölle 14.9.2007 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti 
osoitteeseen Etteplan Oyj, Terveystie 18, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon  
010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen info@ette.com.           

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt 
valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen  
ilmoittautumisajan päättymistä.                         

Hollolassa 30. elokuuta 2007                          

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    

Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063         


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi