Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ: TI­LIN­PÄÄ­TÖS­TIE­DOTE 1.1.-31.12.2007

Pörssitiedote – Julkaistu: 13.02.2008 10:30:00

Liikevaihto 125,2 milj. euroa    + 28 %                   
Liikevoitto 11,6 milj. euroa    + 72 %                   
Tilikauden tulos 7,8 milj. euroa  + 88 %                   
Tulos per osake 0,40 euroa     + 89 %                   
Osinkoehdotus 0,21 euroa/osake   + 62 %                   

”Vuosi 2007 oli Etteplanille erinomainen niin liikevaihdon kuin myös tuloksen
kasvun osalta. Olen erityisen tyytyväinen kasvumme laajentumiseen uusille  
osaamis- ja palvelualueille. Etteplanin liiketoiminnan kehitys osoittaa    
kilpailukykymme parantuneen. Kehitys vastaa pitkän aikavälin tavoitettamme, 
jonka mukaan jatkamme kannattavaa kasvua tarjoamalla yhä laajempia   
osaamiskokonaisuuksia asiakkaidemme tuote- ja tuotantoprosesseihin” 
toteaa Etteplanin toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen.

Liikevaihto ja tulos                              

Etteplan-konsernin jatkuvan toiminnan liikevaihto kasvoi selvästi edellis-
vuodesta. Liikevaihto kasvoi 28,2 % 125,2 milj. euroon (vuonna 2006 
97,6 milj. euroa). Kasvu perustui sekä yrityskauppoihin että orgaaniseen 
kasvuun. Orgaanisen kasvun osuus oli 16,6 %. Viimeisen neljänneksen tulosta 
rasitti Ylemmät toimihenkilöt YTN:n lakko. 

Liikevoitto oli 11,6 milj. euroa (6,7 milj. euroa) eli 9,3 % liikevaihdosta 
(6,9 %). Liikevoitto nousi 72,3 % edellisestä vuodesta. Tilikauden voitto ennen 
veroja oli 11,4 milj. euroa (6,6 milj. euroa). Verojen määrä oli 3,0 milj. euroa
(2,1 milj. euroa). Efektiivinen verokanta oli 26,6 % (31.0 %). Vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä toteutetun NATLABS Oy:n osakkeiden myynnin 
myyntivoiton verovapaus laski tilikauden veroastetta. Tilikauden tulos oli 
7,8 milj. euroa (4,2 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,21 euroa). Oma pääoma/osake oli 1,44 
euroa (1,16 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 30,4 %:iin (24,3 %) ja
oman pääoman tuotto 31,7 %:iin (20,6 %).

Liiketoiminta                       

Etteplan toimii suurten ja keskisuurten kansainvälisesti toimivien 
teollisuusyritysten kumppanina tarjoten korkealaatuisia palveluja
asiakkaittensa tuotekehitys- ja tuotantoprosesseihin sekä laaja-alaisia 
teknisen informaation ratkaisuja. Konsernin palvelut on jaettu kahteen 
segmenttiin: Toimitussuunnittelu ja Tuotekehitys.

Toimitussuunnittelu-segmentti tarjoaa monipuolisia suunnittelupalveluja sekä 
niihin liittyviä käyttöönotto-, työmaavalvonta- ja koulutuspalveluja sekä 
tuoteinformaation sisällöntuotantopalveluja tuotantolaitosten sekä niiden    
koneiden ja laitteiden suunnitteluun. Tuotekehitys-segmentti puolestaan tarjoaa 
monialaisia tuotekehitykseen liittyviä suunnittelu- ja toteutuspalveluja sekä 
tuoteinformaation sisällöntuotantopalveluja. Pitkäaikaisissa, kumppanuuteen  
perustuvissa asiakassuhteissa tuotekehityksen suunnittelupalvelut varmistavat 
asiakkaan kilpailukyvyn tulevaisuudessa.  

Yhtiön asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä auto-, ilmailu-, 
prosessi-, puolustusväline-, nosto- ja siirtolaite-, puunjalostus- sekä   
elektroniikkateollisuudessa.     

Vuoden 2007 tärkeimmät tapahtumat            

Tammikuussa Etteplan Oyj osti kouvolalaisen LCA Engineering Oy:n koko   
osakekannan. Vuonna 1993 perustettu yritys tarjoaa prosessi- ja      
tehdassuunnittelupalveluja teollisuusyritysten investointeihin sekä kone- ja
laitetoimittajille erityisesti puunjalostusteollisuuden alalla. Yritysostosta 
on tiedotettu 10.1.2007 julkaistulla pörssitiedotteella.

Maaliskuussa Etteplan solmi Intertekin kanssa entistä laajemmasta yhteistyöstä. 
Osana sopimusta Etteplanin tytäryhtiö NATLABS Oy:n osakekanta, toiminta ja koko 
henkilöstö siirtyivät Intertekille. Yhteistyön seurauksena Etteplan voi tarjota 
asiakkailleen suunnittelun lisäksi hyväksymis- ja testauspalveluita hyödyntäen 
Intertekin maailmanlaajuista verkostoa. Yhtiö on julkaissut 13.3.2007
tiedotteen yhteistyön laajentamisesta.

Maaliskuussa Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2006 osinkona 0,26 euroa osakkeelta. 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin 
oikeuttavia erityisiä oikeuksia sekä päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiökokouksen 
päätökset on yksilöity 29.3.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa. 

Heinäkuussa Etteplan Oyj sopi ruotsalaisen Gesab AB:n osake-enemmistön 
ostamisesta. Vuonna 1985 perustettu yritys tarjoaa pääasiassa tuotekehitys- 
ja tuotantotekniikan palveluja auto-, ilmailu- ja kodinkoneteollisuudelle. 
Tehty yrityskauppa tukee Etteplanin kasvustrategiaa ja kauppa vahvistaa 
edelleen yhtymän osaamista ja markkina-asemaa erityisesti ajoneuvo- ja   
ilmailuteollisuuden toimittajana. Yritysostosta on tiedotettu 4.7.2007 
julkaistulla pörssitiedotteella.     

Syyskuussa toteutui Gesab AB:n koko osakekannan osto heinäkuussa allekirjoitetun
sopimuksen mukaisesti. Kaupan toteutumisesta on tiedotettu 3.9.2007 
pörssitiedotteella.

Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.9.2007 Lahdessa. 
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta, maksuttomasta osakeannista ja rahastokorotuksesta. Ylimääräisen 
yhtiökokouksen päätökset on yksilöity 21.9.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Etteplan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämät maksuton osakeanti ja 
rahastokorotus toteutettiin 26.9.2007. Maksuttomasta osakeannista ja   
rahastokorotuksesta on tiedotettu samana päivänä julkaistulla      
pörssitiedotteella.          

Lokakuussa Etteplan Oyj:n hallitus valitsi 1.1.2008 alkaen yhtiön uudeksi 
toimitusjohtajaksi KTM Matti Hyytiäisen. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja, 
Heikki Hornborg, valittiin 1.1.2008 alkaen Etteplan Oyj:n hallituksen 
puheenjohtajaksi. Aikaisemmin hallituksen puheenjohtajana toiminut Tapani 
Mönkkönen jatkaa edelleen yhtiön hallituksen jäsenenä ja toimii 1.1.2008 alkaen 
hallituksen varapuheenjohtajana. Nimityksistä on julkaistu pörssitiedote 
8.10.2007.     

Edelleen lokakuussa Etteplan sopi ruotsalaisen Lutab Professor Sten Luthander 
Ingenjörsbyrå AB:n osake-enemmistön ostamisesta. Kauppa toteutettiin
tammikuussa 2008. Vuonna 1961 perustettu yritys tarjoaa korkealaatuisia 
teollisuusteknologian palveluita erityisesti ilmailu-, puolustusväline-, 
ajoneuvo- ja kulkuvälineteollisuudessa sekä lisäksi elektroniikka- ja    
voimansiirtoteollisuudessa. Yrityskaupasta on tiedotettu 26.10.2007
julkaistulla sijoittajauutisella.

Marraskuussa Etteplan uudisti kansainvälistä liiketoimintamalliaan. Yhtiön 
Pietarin-edustusto päätettiin muuttaa tytäryhtiöksi ja aloittaa Keski-Euroopan 
toimintojen uudelleenjärjestely. Osana uudistusta tappiollinen toiminta
Saksassa lopetettiin. Uudelleenjärjestelyistä on tiedotettu 29.11.2007
julkaistulla sijoittajauutisella. Saksan toiminta on käsitelty lopetettuina
toimintoina tilinpäätöksessä. 

Henkilöstö                                

Etteplan-konsernin toiminta ja henkilömäärä ovat kasvaneet tasaisesti.
Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 895 henkilöä (1 501),
kasvua 26,3 %. Tilikauden lopussa 31.12.2007 henkilömäärä oli 1 949 henkilöä 
(1 586). Henkilöstölisäykset johtuvat yhtiölle siirtyneestä liiketoiminnasta 
sekä aktiivisesta rekrytoinnista ja kohdistuivat lähes yksinomaan asiakas-
projektien toteuttamiseen. Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa Suomessa
oli 1 034 henkilöä, Ruotsissa 860 ja muissa maissa 55 henkilöä.

Investoinnit            

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 13,2 milj. euroa (12,5 milj. euroa).
Suurimmat yksittäiset investoinnit kohdistuivat LCA Engineering Oy:n koko 
osakekannan hankintaan, ProTang AB:n vähemmistöosuuden lunastukseen sekä Gesab 
AB:n koko osakekannan hankintaan. Muut investoinnit kohdistuivat liiketoiminnan 
toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Etteplan-konsernin liiketoimintaan liittyvät riskit on jaettu ulkoisiin ja 
sisäisiin riskeihin ja riskejä seurataan tämän riskiluokittelun mukaan.   

Ulkoiset riskit 

Ulkoisiin riskeihin kuuluvat yleiseen talouskehitykseen liittyvä riski sekä
asiakkaiden tilauskannassa tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, joka on 
luokiteltu yhtiön liiketoiminnan suurimmaksi riskiksi. 

Sisäiset riskit       

Sisäisiin riskeihin kuuluvat strategiset ja toiminnalliset riskit sekä 
rahoitusriskit.     

Etteplanin merkittävimmät strategiset riskit liittyvät liiketoiminnan 
kehittämiseen eli yrityskauppoihin. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan 
noudattamalla yhtiön yritysostopolitiikkaa ja sen perusteella laadittuja 
menettelytapoja ja -malleja. Yritysostojen ohella orgaaninen kasvu on tärkeä 
osa Etteplanin liiketoiminnan kasvutavoitteita.

Etteplanin suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät toimeksiantoihin ja 
henkilöstöön. Yhtiön toimeksiantoihin sisältyy riski siitä, että palveluissa 
tai suorituksissa on ammatillinen virhe, laiminlyönti tai muu tuottamus, joka 
aiheuttaa merkittävän taloudellisen tai muun vahingon. Toiminnallisten riskien 
hallitsemiseksi sovelletaan seuraavia toimintatapoja: laatujärjestelmien,
menettelytapaohjeiden sekä hyväksyttämismenettelyjen noudattaminen, henkilöstön 
koulutus ja tarjousten ja sopimusten hallintaa koskevien ohjeiden noudattaminen 
erityisesti sopimusvastuun rajaamisessa. Yhtiöllä on konserninlaajuinen 
vastuuvakuutusohjelma. Vakuutukset eivät kuitenkaan kata kaikkea
vakuutusriskiä. Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. 
Osaavien ammattilaisten saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja
liiketoiminnan turvaamiseksi. 

Rahoitusriskejä koskevat selvitykset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Rahoitusasema 

Taseen loppusumma 31.12.2007 kasvoi 31,2 % ja oli 72,4 milj. euroa (55,2 milj. 
euroa). Liikearvo taseessa kasvoi 28,8 milj. euroon (18,6 milj. euroa). 
Konsernin rahavarat olivat 7,2 milj. euroa (6,2 milj. euroa). Konsernin   
korolliset velat kasvoivat tehtyjen yrityskauppojen seurauksena ja olivat 
kauden lopussa 14,8 milj. euroa (10,8 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 
40,7 % (42,6 %). Maksuvalmius oli hyvä koko kauden ajan. 

Osakkeet, kurssikehitys ja omien osakkeiden hankinta 

Etteplan Oyj (ETT1V) kuuluu Pohjoismaisen Pörssin Teollisuustuotteet ja
-palvelut -toimialaluokkaan ja kuuluu markkina-arvoltaan ryhmään pieni (Small
cap). 

Yhtiön osakepääoma 31.12.2007 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414 
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen  
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. 

Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 6 198 868 kpl yhteensä 
47,9 milj. euron arvosta. Osakkeen alin kurssi oli 3,40 euroa, keskikurssi 
4,76 euroa ja päätöskurssi 4,70 euroa. Koko osakekannan markkina-arvo 31.12.2007
oli 94,8 milj. euroa ja osakkeenomistajien määrä 1 960.

Helmikuussa Etteplan korotti osakepääomaansa suunnatulla osakeannilla 
196 347 osakkeella ja 49 086,75 eurolla. Uudet osakkeet käytettiin maksuna 
LCA Engineering Oy:n hankinnassa. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 
7.2.2007 ja osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 8.2.2007 alkaen. Yhtiön uusi osakepääoma 
korotuksen jälkeen oli 2 492 319,25 euroa ja 9 969 277 kappaletta. Osakepääoman 
korotuksesta on tiedotettu 7.2.2007 julkaistulla pörssitiedotteella. 

Kesäkuussa yhtiön osakepääomaa korotettiin suunnatulla osakeannilla 120 430 
osakkeella ja 30 107,50 eurolla. Uudet osakkeet käytettiin maksuna ProTang AB:n 
vähemmistöosuuden lunastuksessa. Osakepääoman korotuksesta on tiedotettu 
15.6.2007 julkaistulla pörssitiedotteella. Uudet osakkeet on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 18.6.2007.

Yhtiö toteutti syyskuussa maksuttoman osakeannin, jossa yhtiön
osakkeenomistajille annettiin uusia osakkeita heidän osakeomistustensa
suhteessa siten, että osakkeenomistaja oli oikeutettu saamaan maksutta yhden
(1) uuden osakkeen jokaista omistamaansa yhtiön osaketta vastaan. Maksuttomassa
osakeannissa annettiin maksutta yhteensä 10.089.707 yhtiön uutta osaketta.
Maksuttomasta osakeannista on tiedotettu 26.9.2007 julkaistulla
pörssitiedotteella. Uudet osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi
yhdessä vanhojen osakkeiden 
kanssa 27.9.2007.

Syyskuussa yhtiön osakepääomaa korotettiin rahastoannilla, jossa 
ylikurssirahastosta siirrettiin osakepääomaan 2.477.573,25 euroa. Yhtiön 
osakepääoma korotuksen jälkeen on 5.000.000 euroa. Rahastoannista on tiedotettu 
26.9.2007 julkaistulla pörssitiedotteella.

Yhtiö käynnisti lokakuussa omien osakkaiden hankintaohjelman. Ohjelman 
käynnistämisestä on tiedotettu pörssitiedotteella 26.10.2007 ja muutoksesta 
omien osakkeiden osto-ohjelmassa 12.11.2007.   

Etteplan on hankkinut tilikauden aikana omia osakkeitaan 214 700 kappaletta. 
Yhtiön hallussa 31.12.2007 oli 214 700 kappaletta yhtiön omia osakkeita. 

Etteplan Oyj on tilikauden aikana julkaissut viisi arvopaperimarkkinalain
2 luvun 9 pykälän mukaista ilmoitusta omistusosuuden muuttumisesta. 
Omistusosuuden muuttumisesta on tiedotettu 12.3.2007, 14.3.2007, 16.3.2007, 
27.6.2007 ja 27.12.2007 julkaistuilla pörssi-ilmoituksilla. 
                                        
Osakeantivaltuudet ja niiden käyttö sekä optio-ohjelma             

Varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 valtuutti hallituksen             

- päättämään enintään 4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla 
optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus 
sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita. Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen 
päätöksestä alkaen 29.3.2007 ja päättyen 29.3.2010. 

- päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua 
muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on
mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus 
on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 
29.3.2007 ja päättyen 29.9.2008.

Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2007 hallitukselle antamat valtuutukset ovat 
edelleen voimassa niiltä osin kun valtuutuksia ei ole käytetty. Yhtiökokouksen 
hallitukselle antamat valtuutukset on yksilöity 29.3.2007 julkaistussa 
pörssitiedotteessa.     

Ylimääräisen yhtiökokouksen 21.9.2007 hallitukselle antamat valtuutukset 
maksuttomaan osakeantiin sekä rahastoantiin on käytetty tilikaudella.    
Ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuudet on yksilöity 
kokonaisuudessaan 21.9.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa.          

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat

Etteplan Oyj:n hallitukseen ovat katsauskaudella kuuluneet Tapani Mönkkönen   
puheenjohtajana ja jäseninä Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Pertti Nupponen ja 
Matti Virtaala. Vuonna 2007 yhtiöstä riippumattomia jäseniä ovat olleet Tapio  
Hakakari, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala.                  

Etteplan Oyj:n toimitusjohtajana vuonna 2007 on toiminut DI Heikki Hornborg.  

Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö,      
vastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.               

Etteplan Oyj on noudattanut 1.1.2006 alkaen Helsingin Pörssin uudistunutta   
sisäpiiriohjetta. Yhtiön lakimääräiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen    
jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja sekä tilintarkastaja. Näiden   
lisäksi Etteplanin julkiseen sisäpiiriin kuuluvat johtoryhmän jäsenet.     

Hallituksen voitonjakoehdotus

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2007 mukaan 
14,3 milj. euroa.

Hallitus ehdottaa 28.3.2008 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,21 
euroa osaketta kohti, ja loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin.   
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2008   
ja osingon maksupäivä 9.4.2008.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako  
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Vuoden alusta Etteplanin toimitusjohtajana aloitti KTM Matti Hyytiäinen ja   
yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja, Heikki Hornborg, siirtyi yhtiön      
hallituksen puheenjohtajaksi. 

Tammikuussa toteutettiin lokakuussa solmitun sopimuksen mukaisesti Lutab    
Professor Sten Luthander Ingenjörsbyrå AB:n osake-enemmistön osto.

Tammikuussa Etteplan Oyj osti ruotsalaisen Cool Engineering AB:n koko      
osakekannan. Vuonna 1989 perustettu yritys tarjoaa testaus- ja analyysipalveluja
erityisesti ajoneuvoteollisuudelle. Yhtiöllä on erikoisosaamista mm. ajoneuvojen
pakokaasu- ja ilmastointijärjestelmistä, mikä täydentää Etteplanin jo ennestään 
laajaa osaamista ajoneuvoteollisuudessa.  

Tammikuussa Etteplan Oyj jatkoi panostustaan teknisen informaation palveluihin 
ja kasvatti omistusosuutensa Etteplan Technical Information Oy:ssä 70 %:sta   
täyteen 100 %:iin. 

Tulevaisuuden näkymät

Etteplanin asiakkaiden liiketoiminnan näkymät ovat myönteiset.
Kaivosteollisuuden, energia- ja voimansiirtosektorin, ilmailuteollisuuden ja
konepajatuotteiden kysynnän odotetaan säilyvän hyvällä tasolla. Myös raskaiden 
ajoneuvojen ja kuorma-autojen kysynnän odotetaan säilyvän hyvällä tasolla, mutta
henkilöautojen kysyntänäkymät ovat epävarmemmat. Edellä mainitusta johtuen 
Etteplanilla on edellytykset kannattavaan kasvuun vuonna 2008. Osaavien   
ammattilaisten riittävä saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun     
turvaamisessa.     

Hollolassa 13. helmikuuta 2008

Etteplan Oyj                         

Hallitus                                   


Lisätietoja antavat seuraavat henkilöt: 
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968 tai
talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk, puh. 0400 241 815


Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.


LIITTEET
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Keskeiset tunnusluvut                   
Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot


Etteplan Oyj:n vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan
29.4.2008. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin 
Internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.       


JAKELU                 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                        
www.etteplan.fi
			                                       
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)          |  10-12/ |  10-12/ |   1-12/ |   1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   2007 |   2006 |   2007 |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot      |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |  35 563 |  28 284 |  125 192 |  97 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |   125 |    50 |   1 130 |    219 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut    |  -2 175 |  -1 836 |  -7 941 |  -6 581 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut        | -24 798 |  -19 404 |  -86 486 |  -68 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   |  -5 926 |  -4 549 |  -18 351 |  -14 531 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot            |   -504 |   -484 |  -1 917 |  -1 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  2 285 |   2 061 |  11 628 |   6 748 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |   174 |    97 |    280 |    171 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut         |   -213 |   -139 |   -534 |   -298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja      |  2 246 |   2 019 |  11 373 |   6 621 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |   -725 |   -725 |  -3 016 |  -2 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| jatkuvista liiketoiminnoista |  1 521 |   1 293 |   8 357 |   4 524 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot      |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio   |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetuista toiminnoista   |   -119 |    80 |   -146 |    75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto       |  1 402 |   1 374 |   8 211 |   4 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva voitto        |  1 360 |   1 254 |   7 848 |   4 172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva voitto |    42 |    120 |    363 |    427 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |  1 402 |   1 374 |   8 211 |   4 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitosta laskettu |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos jatkuvat |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnot           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos, EUR          |     |      |   0,40 |   0,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos, EUR   |     |      |   0,40 |   0,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot      |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos, EUR          |     |      |   -0,01 |   0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtainen tulos, EUR   |     |      |   -0,01 |   0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE               |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)               |  31.12.2007  |  31.12.2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                  |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuus-       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeet                |      1 944 |      2 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                |     28 751 |     18 580 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet       |      2 131 |      2 124 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |       420 |       425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset       |       816 |       852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset       |       34 |       88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |     34 096 |     24 829 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset     |     30 890 |     24 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuvat verosaamiset         |       198 |       28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |      7 243 |      6 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |     38 330 |     30 393 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ              |     72 426 |     55 222 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma                |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma               |      5 000 |      2 443 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto             |      6 701 |      9 179 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääoman rahasto             |      2 601 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet              |      -962 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                |      -823 |       43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat          |      8 339 |      6 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto              |      7 848 |      4 172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma, yhteensä           |     28 704 |     22 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus            |       597 |       872 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä           |     29 301 |     23 468 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat         |      1 511 |      1 369 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat             |     11 606 |      8 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       |     13 117 |     10 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat             |      3 170 |      1 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| koroton vieras pääoma          |     25 415 |     19 199 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuvat verovelat           |      1 422 |       382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       |     30 008 |     21 418 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä              |     43 125 |     31 754 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       |     72 426 |     55 222 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                  |    1-12/ |     1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut            |   121 031 |    99 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| saadut maksut                 |     277 |      194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista         |   109 430 |    90 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoituseriä ja veroja             |   11 878 |     8 633 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminnan rahoituskuluista        |     491 |      249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta         |     280 |      172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot           |    1 881 |     1 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A )         |    9 787 |     6 773 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomiin hyödykkeisiin           |     834 |     1 612 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat              |    8 271 |     9 952 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiömyynnit               |     578 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeiden luovutustulot           |     86 |      212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin        |      0 |      476 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut         |     540 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista      |      5 |      464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B )         |   -7 896 |    -11 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen          |     962 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot         |      0 |     1 332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     |      0 |     1 332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot         |    5 128 |    11 335 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     |    2 108 |     3 108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako       |    2 776 |     1 923 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C )          |    -718 |     6 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C )        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-)           |    1 173 |     1 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa            |    6 174 |     4 445 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus      |     104 |      -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa            |    7 243 |     6 174 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(1 000 EUR)                                   

Taulukon sarakkeiden selitteet:                         

A) Osakepääoma                                 
B) Ylikurssirahasto                               
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    
D) Omat osakkeet                                
E) Muuntoerot                                  
F) Kertyneet voittovarat                            
G) Vähemmistöosuus                               
H) Yhteensä                                   


--------------------------------------------------------------------------------
|      |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2006 | 2 403 | 8 269 |   0 |   0 | -251 | 8 682 | 1 360 | 20 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -1 923 |  -184 | -2 107 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääo |    |    |    |    |    |    |    |    |
| man    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| korotus  |  40 |  910 |    |    |    |    |    |  950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistus- |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osuuden  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutokset |    |    |    |    |    |    |  -731 |  -731 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto  |    |    |    |    |    | 4 172 |  427 | 4 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    |  294 |    |    |  294 |
| t     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.200 | 2 443 | 9 179 |   0 |   0 |  43 | 10 931 |  872 | 23 468 |
| 6     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2007 | 2 443 | 9 179 |   0 |   0 |  43 | 10 931 |  872 | 23 468 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | -2 592 |  -201 | -2 793 |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääo |    |    |    |    |    |    |    |    |
| man    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| korotus  | 2 557 |  -2 | 2 601 |    |    |    |    | 2 680 |
|      |    |  478 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta |    |    |    | -962 |    |    |    |  -962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistus- |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osuuden  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutokset |    |    |    |    |    |    |  -437 |  -437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto  |    |    |    |    |    | 7 848 |  363 | 8 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    |    | -866 |    |    |  -866 |
| t     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.200 | 5 000 | 6 701 | 2 601 | -962 | -823 | 16 187 |  597 | 29 301 |
| 7     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT            |   1-12/ |    1-12/ |  Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000)            |    2007 |    2006 |   vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |  125 192 |   97 617 |    28,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   11 628 |    6 748 |    72,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %          |    9,3 |     6,9 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja        |   11 374 |    6 621 |    71,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %      |    9,1 |     6,8 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |    31,7 |    20,6 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |    30,4 |    24,3 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |    40,7 |    42,6 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat      |   14 777 |   10 804 |    36,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste-%      |    25,7 |    19,7 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma         |   72 426 |   55 222 |    31,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |   13 197 |   12 512 |     5,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR         |    0,40 |    0,21 |    89,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR  |    1,44 |    1,16 |    24,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |   1 895 |    1 501 |    26,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa     |   1 949 |    1 586 |    22,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja esittämistapa ovat samat kuin viimeisessä 
vuositilinpäätöksessä. Tunnusluvut on laadittu koskien jatkuvia toimintoja.   


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT                        

Yleistä                                     

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on      
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön    
kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan Pohjoismaisen Pörssin    
listalla.                                    

Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan  
suunnittelupalveluja. Liiketoiminta jakaantuu kahteen segmenttiin: Tuotekehitys 
ja Toimitussuunnittelu. Muut toiminnot -segmentti koostuu hallinnosta. Konsernin
päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme osalta palvelu on       
maailmanlaajuista.                               

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta      
www.etteplan.fi tai konsernin emoyhtiön päätoimipaikasta osoitteesta Terveystie 
18, 15860 Hollola.                               

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 13.2.2008 tämän       
tilinpäätöskatsauksen julkistettavaksi.                     

Laatimisperusta                                 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja   
konsernin viimeisessä vuositilinpäätöksessä esitettyjen laatimis- ja      
laskentaperiaatteiden mukaan.                          

Tilinpäätöksen tiedot esitetään tuhansina euroina. Kaikki tilinpäätöstaulukoiden
luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.                    

Uusia standardeja, standardien muutoksia ja tulkintoja on astunut voimaan    
tilikauden 2007 alusta. Konserni on ottanut 1.1.2007 käyttöön IFRS 7      
Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin sekä IAS 1
-standardin muutoksen liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin pääomatietoihin.  
Sekä IFRS 7 että IAS 1 -standardin muutoksen käyttöönotto vaikuttaa lähinnä   
konsernin vuositilinpäätöksen liitetiedoissa esitettäviin tietoihin. Muilla   
vuoden alusta voimaan tulleilla standardeilla ja tulkinnoilla ei yhtiön johdon 
näkemyksen mukaan ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.           

Arvioiden käyttö                                

Tämä tilinpäätös sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden 
lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat  
johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä.               


Segmentti-informaatio liiketoiminta-alueittain                 
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000)                |     1-12/ |     1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitussuunnittelu            |     65 087 |     52 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotekehitys                |     65 229 |     46 526 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |     -5 124 |     -1 843 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä            |    125 192 |     97 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitussuunnittelu            |     7 998 |     5 029 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotekehitys                |     4 003 |     2 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot               |      -373 |      -742 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä            |     11 628 |     6 747 |
--------------------------------------------------------------------------------


Hankitut liiketoiminnot                             

10. tammikuuta 2007 konserni hankki 100 % suunnittelupalveluja harjoittavan   
yrityksen LCA Engineering Oy:n osakepääomasta. Asiakassopimuksia ja -suhteita ei
ole tämän yrityshankinnan yhteydessä pidetty taseeseen merkittävänä omaisuutena,
koska asiakassopimukset ovat luonteeltaan ei-sitovia raamisopimuksia eivätkä  
siten ole erikseen erotettavissa tai erikseen myytävissä. Etteplan Oyj:n johdon 
käsityksen mukaan yrityskaupassa maksettu hankintakohteen nettovarallisuuden  
ylittävä hankintameno kohdistuu pääasiassa hankitun kohteen johdon ja      
henkilökunnan osaamiseen, hankitun kohteen markkina-asemaan sekä tavoiteltuihin 
toiminnallisiin synergioihin ja on täten luonteeltaan liikearvoa.        

--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo jakautuvat     |         |
| seuraavasti:                        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  Käypä arvo  | Kirjanpitoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  1 000 EUR  |  1 000 EUR  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauppahinta:               |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Maksettu käteisvaroina         |      887 |       887 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikkeeseen laskettujen osakkeiden   |     1 290 |      1 290 |
| käypä arvo                |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaiskauppahinta            |     2 177 |      2 177 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo  |      508 |       508 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                 |     1 669 |      1 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan seurauksena syntyneet omaisuus- ja velkaerät ovat seuraavat:    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |      548 |       548 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet   |       3 |        3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   |       18 |       18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisamiset               |      465 |       465 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |       23 |       23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat            |      -550 |      -550 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarallisuus             |      508 |       508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo  |      508 |       508 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu käteiskauppahinta        |      887 |       887 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryrityksen rahavarat     |      548 |       548 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintaan liittyvä rahavirtavaikutus  |      339 |       339 |
--------------------------------------------------------------------------------

11. kesäkuuta 2007 konserni hankki 26,84 % vähemmistöosuuden Etteplan Industry 
AB:n (entinen ProTang AB) osakepääomasta. Hankinnan jälkeen Etteplan Oyj:n
omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Hankinnasta kirjattiin taseeseen 1 641 tuhannen
euron liikearvo.

3. syyskuuta 2007 konserni hankki 100 % teollisuuden konsultointipalveluja   
tarjoavan yrityksen Gesab:Ab:n osakepääomasta. Asiakassopimuksia ja -suhteita ei
ole tämän yrityshankinnan yhteydessä pidetty taseeseen merkittävänä omaisuutena,
koska asiakassopimukset ovat luonteeltaan ei-sitovia raamisopimuksia eivätkä  
siten ole erikseen erotettavissa tai erikseen myytävissä. Etteplan Oyj:n johdon 
käsityksen mukaan yrityskaupassa maksettu hankintakohteen nettovarallisuuden  
ylittävä hankintameno kohdistuu pääasiassa hankitun kohteen johdon ja      
henkilökunnan osaamiseen, hankitun kohteen markkina-asemaan sekä tavoiteltuihin 
toiminnallisiin synergioihin ja on täten luonteeltaan liikearvoa.        

--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo jakautuvat     |         |
| seuraavasti:                        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  Käypä arvo  | Kirjanpitoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  1 000 EUR  |  1 000 EUR  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaiskauppahinta            |     7 383 |      7 383 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo  |      113 |       113 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                 |     7 271 |      7 271 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan seurauksena syntyneet omaisuus- ja velkaerät ovat seuraavat:    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |      286 |       286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet   |       0 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   |      171 |       171 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisamiset               |      3785 |      3785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |      536 |       536 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat            |     -3118 |      -3118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                  |     -1547 |      -1547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarallisuus             |      113 |       113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo  |      113 |       113 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu käteiskauppahinta        |     7 383 |      7 383 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryrityksen rahavarat     |      286 |       286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintaan liittyvä rahavirtavaikutus  |     7 098 |      7 098 |
--------------------------------------------------------------------------------

Joulukuussa 2007 konserni hankki 20 % vähemmistöosuuden Prekam AB:sta. Hankinnan
jälkeen Etteplan Oyj:n omistusosuus yhtiöstä on 100 %.             


Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet                      
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           | Aineelliset |  Liikearvo |     Muut |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  hyödykkeet |       |  aineettomat |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |       |       |  hyödykkeet |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2007      |    11 562 |   18 580 |     6 149 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |    1 025 |   10 727 |      675 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |    1 170 |      0 |      15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot           |     -148 |    -556 |      -98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.12.2007     |    11 269 |   28 751 |     6 711 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumiset 1.1.2007    |    8 803 |      0 |     4 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähennyksistä          |     -683 |      0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |    1 343 |      0 |      593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot           |     -137 |      0 |      -38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 31.12.2007  |    9 325 |      0 |     4 580 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 31.12.2007    |    1 944 |   28 751 |     2 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2006      |    10 890 |    8 921 |     5 222 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |    1 010 |    9 615 |      921 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |     431 |      0 |      16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot           |      92 |     45 |      22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.12.2006     |    11 562 |   18 580 |     6 149 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumiset 1.1.2006    |    7 399 |      0 |     3 269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |    1 317 |      0 |      726 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot           |      86 |      0 |      31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 31.12.2006  |    8 803 |      0 |     4 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 31.12.2006    |    2 759 |   18 580 |     2 124 |
--------------------------------------------------------------------------------


Osakkeet ja osakepääoma                             

Etteplan Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2007 oli 20 179 414 kappaletta ja   
osakepääoma 5 000 000,00 euroa. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä 
oli 214 700 kappaletta.                             

Osingot                                     

Yhtiökokouksen 29.3.2007 tekemän päätöksen mukaisesti tilikaudelta 2006 jaettu 
osinko 2 592 tuhatta euroa on maksettu 12.4.2007.                


--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet ja vastuusitoumukset      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)               |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  31.12.2007  |  31.12.2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| vakuudet                 |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset            |        0 |       546 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut annetut vakuudet          |      6 548 |      3 891 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingsopimuksista           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksettavat määrät            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy alle vuoden kuluessa      |      2 196 |       890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erääntyy 1-5 vuoden kuluttua       |       924 |       863 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |      3 120 |      1 753 |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevoitto                                   

Tilinpäätöksen liikevoittoon sisältyy kertaluonteisena eränä liiketoiminnan   
muihin tuottoihin kirjattu tytäryritys NATLABS Oy:n myynnistä saatu       
luovutusvoitto 839 tuhatta euroa. Saksan toiminnot on käsitelty tilinpäätöksessä
lopetettuina toimintoina.                            

Tuloverot                                    

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa,  
jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu    
keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta   
erikseen. Efektiivinen verokanta tilinpäätöksessä on 26,6 %(2006: 31,0 %).   
Verokannan alentuminen johtuu tytäryrityksen myyntivoiton verovapaudesta.    

Lähipiiritapahtumat                               

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin avainhenkilöt, joita ovat hallituksen 
jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt 
sekä yritykset, joissa lähipiiriin kuuluvilla avainhenkilöillä on merkittävä  
omistus- ja määräysvalta.                            

Edellisen tilinpäätöksen jälkeen tytäryhtiösuhteissa on tapahtunut seuraavat  
muutokset:                                   

NATLABS Oy, kotipaikka Hyvinkää       omistusosuus 0 %          
LCA Engineering Oy, kotipaikka Kouvola   omistusosuus 100 %         
Etteplan Industry AB (entinen ProTang AB),
kotipaikka Västerås             omistusosuus 100 %         
Gesab AB, kotipaikka Göteborg        omistusosuus 100 %         
Prekam AB, kotipaikka Malmö         omistusosuus 100 %         
Etteplan Engineering GmbH          omistusosuus 0 %          
			 				                                    
Palveluiden myynti lähipiirille katsauskaudella oli 100 tuhatta euroa ja    
palveluiden ostot lähipiiriltä 314 tuhatta euroa. Myyntisaamiset lähipiiriltä  
31.12.2007 olivat 7 tuhatta euroa. Velkoja lähipiirille ja lähipiirille     
myönnettyjä lainoja ei yhtiöllä ollut 31.12.2007.                

Johdon etuudet                                 

Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palkkiot julkaistaan vuositilinpäätöksessä.	 
Johdolle myönnettyjä lainoja ei ollut 31.12.2007. Yhtiön hallituksen jäsenet ja 
toimitusjohtaja omistivat 31.12.2007 yhteensä 5 530 400 osaketta (31.12.2006  
2 712 110 osaketta).		                             
--------------------------------------------------------------------------------
| Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2007   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimi                    | Määrä yht.   | Määrä yht.%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mönkkönen Tapani              |   4 075 600 |     20,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ingman Finance Oy Ab            |   2 250 000 |     11,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Evli Pankki Oyj              |   1 206 569 |      5,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hornborg Heikki              |   1 146 620 |      5,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Fincorp Ab               |   1 033 490 |      5,12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma  |    608 328 |      3,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Pankki Suomi Oyj          |    483 734 |      2,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aiff Ulf                  |    468 320 |      2,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska Handelsbanken AB (Publ),      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Filialverksamheten i Finland        |    388 817 |      1,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Klaus                |    358 624 |      1,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosake |    357 721 |      1,77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto ABN Amro Small Cap Finland |    323 153 |      1,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia   |    320 000 |      1,59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hakakari Tapio               |    306 180 |      1,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondita Equity Spice Placeringsfond    |    297 400 |      1,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuori Aino                 |    256 896 |      1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto Aktia Capital       |    248 200 |      1,23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond  |    245 000 |      1,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kempe Anna                 |    228 000 |      1,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringsfonden Gyllenberg Small Firm   |    214 126 |      1,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut osakkeenomistajat           |   5 362 636 |     26,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   20 179 414 |     100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1 000)     |    Q4/2007 |    Q3/2007 |  Q2/2007 |  Q1/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    35 563 |    27 630 |  30 929 |  31 070 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |     2 285 |     2 069 |   3 148 |   4 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %    |      6,4 |      7,5 |   10,2 |   13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------